Skip to main content

Full text of "Caspari Bavhini ... theatri botanici in qvo plantæ svpra sexcentæ ab ipso primum descriptæ cum plurimis figuris proponuntur"

See other formats


m..:-m r '*« ^.^.^ ^^^ 
:^ 


^ v ^ -l^ • i^^ "^' DUKE 

UNIVERSITY 

LIBRARY Treasure '^om y j""^ \ a V Digitized by tiie Internet Arciiive 
in 2011 witii funding from 
Duke University Libraries "^ /'^ http://www.archive.org/details/casparibavhinithOObauh A 

t A CASPARI BAVHINI 

VIRl CLARISS. 

n P O A P O M o c 

Tbeatri Botanici 

I N Q^V O 

fLANrJE. SVF RA SEXCENT JE 

ah ipfo primum defcripts 

cum plurimis jiqurti 

proponuntur. 

Editio akera emcndatior. 
<*c- B A S I L E JB '^ IMPEISTSIS lOANNIS REGIS,. 

A, Ci cId) Idc Lxxi.. 
AD MEDlCINvE STVDIOSOS. 

Ig N A fane cft , C an d i d e LeAor,Galcm i. de Ancidotis 5, fen- 
tcncia,quar ab omnibiis Mcdicis pcrpcndatur» Mcdicusaito- 
mnium Stirpium, ilficripoirit , pcritiamhabcat, confulojfia 
minus,plurium{altcmquibusfrequentcrutimur. Namquiftu- 
dioMedicooperamdare in animohabet, nil in arris operibus 
laude dignipracftabit, fiHERBARuM cognitione dcftituaturj 
tam cnim medico ncccflaria i^^ «^cIscte elvoj yjgpli^^vTm ictifivciv o^OuV, 
ut Oribafius fcribit : fiquidem partem Medicin^e potiirimam 
femper complcxafit : Homeri ScholiaftxMa^xtt/aiaTf/xjicvieoTetVrt^c 
«y : feu ut Seneca,Mcdicina quondam paucarum herbarum fcicntiafuit. Et apud 
Plurarchum Tryphon afterit, Chironem & Cadmum Agcnoridem,quiduoprimi 
Medicinam cxercuifl'ccredebantur,asgrosfi.ios folis hcrbis &: radicibusfanaftc, Sic 
cumEurypylus apud Homerumab Alexandro fagitta fauciatus fuiiVet^vuInu^ejus 
Patroclus itacuravit. 

a/,Ma/ xiXa^vov 
N«T uJ\tTt yncc^cS, b^ J^i pi^ar jitiM TriK^^w 
Xif(n J^ietTfi-^oii oJ^uxj^(paT@-, 

Harc & fimilia mecum pcrpcndens,nunc ab annis quadraginta quatuor , ftudi- 
umBotanicum,eaquafieri potuic diligentia excoIui,nulIis laboribus,nuIlis fumpti- 
busparcens,nequidcm molcftas pcrcgrinationes intcrmicttens, quo & plantarum. 
cogmtionem,quantumfierihumanituslicct,fblidammihicompararcm:eafdemcoI- 
ligerem&coUedas afl"ervarem,& cum authorum defcriptionibusconfcrrem: undc 
factum,ut domi me^ in horto meo ficco fupra quatuor millia Plantarum dcmonftra- 
repoflim, quod quam plurimi &c Dodores &c Studiofi divcrfarum nationum teftari' 
,poterunt,utquieasfingulas,a mc ipfis demonftratas, uti frcqu^nter fblco,viderinr. 
Etadhujusfidamcognitioncm Authoresctiamconfuledi fucre,quare omncs quoc- 
quocha£i;enushaberepotui,qui deherbis fciipfere, ut&:Florilcgia,mihi comparavi.t 
Atquianonomnisfert omniatelius,infinitis litcris ad cIariflimosvirosdatis,ucalibi^ 
plenius,fuppelle6tilem meam Hcrbariam auxi,& ex ipforum htcris nonpauca ad rcm 
facientiacognovi, QuarenctaIentumaDominomihiconcreditumdcfoderem,fed 
Spartamquamna6tusfumeXornarem,antc annos vigintiquatuor,in juvenum gra- 
tiamPhytopinacis partemprimam propofiiimus, inquoplantasfparfimabauthori-. 
busdef"criptas,ccrtamethodopropofuimus,&quidcmfuprabismille&:circiterquin- 
gentas : cujus hbricxemplaria cumfuerint vendita &: diftradta , proximc fiDEus 
yoIet,PinacemThcatrinoftriBotanici,quiIocoPhytopinaciserit,dabimus,unaciim' 
fynonymiishcrbarumfupraquinq-,millium,convenientimethododifpofitarij,quoco 
SiudiofiinHerbationibus utipofTint. Sic&Matthiolum emaculatum cum fynony- 
xaiis dc multarurunovarumPiantarum au(aario,ante annos viginti duos dedimus : &: 

ante i aiiteannosnovendeciminhin:oriamLngdunirupprcfTonomineed[itam,aTilm33veN 
fiones fcripfimus : & anre fepccnnium Tabernarmonta nus , plurimis &: plantis &c mc- 
dicamcntis additis locupleti.or rcdditus , excufus fuit. Nunc vero Prodb omum 
Th E A T R I noftri B o x a n i ci damus,in quo fiipra fexccnta: plantara meprimum dc- 
fcriptXjCxhibcntur : & licet earum ahqux apud C.Clufium , & nobiliir.Fabium Co* 
lumnam Lynca:um,&: perpauca; in horto Eyftadicnfi reperiantur , noftris tamen ad- 
)ecimus,quiaeasinfupradicT:isIibris,antcquam horum fcripta prodirent, defcripii- 
mus. Figurasquasfculpi curavimus, tot quot admanus fuere jam ablbluta: adjcci- 
mus,(perantes fururum,ut&:reIiqua:THE atro addenda:,fculpantur. Hoclaborc 
noftrojjuvandiftudioinftitutOjUterejdonecTheatrumnoftrumBotanicumaccipias. 
Nam cum Sc Johannis Bauhini Illuft. DucisWirtembergici Archiatri , fratris mci pic 
dcfundi,opus prxclarum iubprcrlo fit : &: etiamnum Roma;, hiftoriaplantarum Mc- 
xiocanarum cum figuris excudatur,&: ad mcdium abfoluta fit,ut ex literis clarijr. Fa- 
bii Columnse cognovi,hxc opcra expedare animus cft,quo, fi D E us voIct,in Theatro 
iioftro,&:unovoIumineomncsomniumplantarum,aquibufcunqueauthoribuspro- 
pofitarum deicriptioncs, &: quidem methodicc , omnibufque fupervacuis recifis,tibi, 
Candide Lecior,cxhibere valeamus,ficque pcrfcd:um opus accipias. 

Hisintcriminremtuamuterc,authorifavc,&:fipotes plantarumtranfmifTionc 

juvato : &: fiqux minus red:e propofita r.nimadverteris,pro humanitate tua moncto: 

monitusnoiilbIumgratiashabebo,fedctiam lubens,quod hominis ingcnui, &:fate- 

, bor &: fententiam mutabo. Nam ut rcde Galenus,?ca^e7»'»rai-3-^w7roFo'>S,/w«J)^f<afTai'«c,c* 

aquibusplantasaccepimusfubjiciamus , cum ingenuum dcccat.per quos profece- 
rit,fl\tcri,quodha61:ciius fccimus, &:porro,fiDEusvolet,fad:urifumus. Vive&vale. 
' BafiIcxldibusMartji,M DC XX. NOMl- NOMINA EORVM QVORVM OPERA 
in prodromo adjuti fmmm. 

AClutius Medicus Amflrodamenfis. loannes FrancuSjSenior Medicus Camicenfis. 

Arnoldus GilleniuSj DucisMegapolita- loanncs Henricus Cherlcrus,p.m.MedicusBa- 
ni Medicus. fileenfis. 

Bernhardus Paludanus , Medicus Enchufianus. loannes NeudorfFer, Medicus Norimbergenfis, 
Cafpar Weckerlinus,p.m. Argentinenfis Medi- loanncs Pona,PharmacopaEus Veronenfis. 

cus. loannes RudolphusSaltzman , Poliater & Pro- 

Cafpar BartolinuSjHafFnije Medic Profefibr. fefibr Medicinae Argentina;. 

David Vafmarus,p.m.Lubecenfis Medicus. loannes Sigfridus, Medicinae Profeflor Helm- 

Daniel Lotitzius.- Paterniacenfis Medicus. ftadij. 

Everhardus Vorftius,Profef,Lugd.Batavorurn. LaurentziusRofenau.PharmacopaeusLinebur- 
FabiusColumnaLyncsus. genfis. 

FridericusMeyer,p.m. Laurentius Scholtzius Senior , p.m. Medicus 

Ferrandes Imperatus, PharmacopaeusNeapo- Vratislau. 

litanus LeonhardusDoldius,p.m. MedicusNorimbet- 

GeorgiusRumbaum., Medicus Vratislavienfis. genfis. 

Henricus Heyl,Medicus Dantifcanus. Ludovicus Furer, Senator Northufanus. 

Honorius Belli,Medicus in Creta. Ludovicus lungermannus^Profefibr Gieflanus^ 

lacobus Alinus,Medicus Hamburgenfis. Matthias de Lobel , p.m. Botanographus An- 

lacobus Antonius Cortufus , p.m. Patricius Pa-^ iS^^' 

tavinus&horti prsfedus. MatthiasLifterus,MedicusT.ondinenfis. 

IacobusCargillus,MedicusinScotia. Tvlicolaus Agerius, Phyfices Profeflbr Argen- 

lacobus 2vingerus,p.m. Medicus Bafileenfis. tinae. 

lacobus Hagenbachius,Bafil.Medic.Studiofus,. NicolausContarenus,PatritiusVenetus, 
IoachimusBurferus,Medicus Annsbergenfis. Olaus Worm,Profeflbr Haffriis. 
IoannesBauhinus,p.m. Wirtembergenfis Ar-> PafchalisGallus,Pi£tavienfisMedicus. 

chiater. PhilippusStephanusSprengerus,p,m.Pharma«. 

loannes FleifleruSj.VraUslaU.P.quiiniVirgj-^ copaeus Heidelbergenfis. 

niaobjit,. ^ S.amuelSattler,DucisBrunfvic,Me4icuSfc THEA- w« I •Sf- 
THEATRI BOTANICI 

CASPARI BAVHINI BA.SILIEN- 

SIS ARCHIATRI 

PRODROMVS, 

'TyLyiNTjRrM ufwverfalem htftortaYn^ in T^heatro^ Deo clementer 
"Vttam 'virescjue largtente , propofituro , hoc 'vero in Itbro , folum 
Flantarum k\me defcrtptartim , htftoriam exprejfuro , eandemcfue 
methodum,cjt4am inTheatro j ol^fervaturo, a GR^M/AiBrs aufpt- 
cart Itihet. LIBER PRIMVS. 

DE GRJMINIBVS. 
Capvt I. 
^R A M I N I s d ifTerentias ducentas in 
JT HE A T R o noftro,fi Dco placuerit, 
Jproponemus, in prasfens vero cas 
Jgr.iminis fpecies,quas a c«teris Bo- 
'tjnicis pra:tcrmil1ascenfcmus.Krc- 
viier defcribere cft animus; & idpcrfpicue & 
ftneomni vcrborum Icnocinio : tuDEvscce- 
ptis clemcnter,quodfupplex pcto,afpira. 

I, Gr AMEN caninum vineale: radicc eft alba, 
tenui.repente ,geniculis diftinfta , ex quibus fi- 
brae capillares in terram defiguntur: culmos ha- 
bettenues,lacves,gcniculatos,interramrccIina- 
tos:exquorumgcniculisfmgulis,foliuir>,duas, 
tresve uncias plerumque longum , anguftum,a- 
trovirens prodit: culmorumfummo panicula 
birevis,parumq-, expanfa,exparvis glumis com- pofita,infidct. Apud nos in vincarum viis,folo 
aliquantulum duriore,circa asftatis initium rc- 
pentur. 

n. Gramen canmum fupinumpanicula- 

tum dulce: ex radiceoblonga,captllata,& ni- 

gra,folia pauca ,Ia:via, viridia , angufta , uncia- 

rum trium vel quatuor longa, prodeunt ; inter 

qua? calamus tcnuis , interiiodiis diftinftus, fo- 

liis paucis oblongis cintflus : partc inferiore fu- 

pinus,mox palmum longus,erigitur,&: panicu- 

lamtenuem,albam,glumis exiguis donatam, 

fuftinet : agris Londincnftbus udis gaudet, 

undc D. Lobelius, Graminis dulcis 

nomine miftt. A mcRA- P R O D R O M I Graracn Mninum maritimum 
afperum. Gramen caninum marltimum 
fpicatum. 

III. GRAMENcaninum maritimumafpefhm, 
radicemhabetex multis fibris obIongis,albis, 
capillaribus compofitam , cx qua ramuli plures 
dodrantales, in terram primum reflexi prodeut, 
calamis rotundis rufefcentibus donati, quos fo- 
lia quafi in fafciculo juncta,brevia, dura , veluti 
in aculcum faftigiata,in circuitu leviter hirfara, 
fcrrae inftar minutiilimc exafperatajcingut: fpi- 
cx, follicuioprimum incluHv, angulla2,ccu ex 
lappulis elegantiilimisjexiguis , afperis &: cchi- 
natis compofitse. In littore Vencto,maritimis 
quoq^circa Anconamj&MonfpefTuli rcperitur. 
Lobel. adverfariorum partealtera in catalogo 
graminum,gramenc3ninummcdicatummari- 
numfpica echinata C.B.iuhini ({edfinedefcri- 
ptione)vocat,quiahoc nomincinPhytopinace 
noflro ante annps i+.breviirjme defcripfimus. IV.Gramen caninum,maritimum fpicatumy 
exradicibus tenuibus, lignofis, leviflimecapil- 
Iatis,viticellipluresrepentcs,rotundi,laevcs,pe- 
dales,cubitoetiam longiores,frequenter geni- 
culatijunde ramuli plures,foliolis arundinaceis, 
brevibus & anguftis cinfti , prodeunt , quorum 
fuperioribusfpica triuncialis,cx cinerco nigri- 
cans infidet. Ad littus maris,non longe Mon- 
fpelio^D.SalzmannusIegit&conimunicavit. 

V. GKAMENmurorumradicerepente, ex ra- 
dice nigricante repente & capillacea,culmi plu- 
res,peda]es,incurvi, tenues,geniculati,folijs 
paucis,brevibus &anguftis cinfti, prodcunt: 
quorum fummitati panicula albicans , fefqui- 
uncialis,cx minimis glumis contexta , infidet. 
Hoc in muris foflarum mteriorum urbisnoftrae provemt. VI.Gra- Jt LIBERPRIMVS. j 

Gramcn nodofum fpica Gramen nodo/um avtfnacea 

parva. panicula. 
VI. Gramen nodofum fpicaparva: radice 
eft p3rva,nodo{a, albicante,fibrispaucis &c bre- 
vibus donata,cui ceu altcr nodulus oblongus in- 
fidet,qui incalamum cubito altiorem,la:vem, 
internodijs aliquot diftinftum abit , folio ad 
quemlibetnodum uno,angufto,uncias quatuoc 
vel fex longo : in fummitate fpica unica vix 
uncialis,mollis,typhini graminisforma. In du- 
metis udis circa Befordiam (urbediei itinere 
Bafilea diftante) provenit , ubi D.Ioannes Bau- 
hinus fratei meus p.m.collegit 6c transmifit. 
Graminis nodofi avenacea panicula de- 

fcriptionem hicprceterimus,cum ab aliis pro- 

pofita fuerit; foliim liguram novam,cum a 

nuUo perfefte fuerit delineata, 

addere placuit. A i VII.Gra- 4 PRODROMI 

Gramenbulbofumaquaticum, Gramentremulum minuspanicula parva. 

V r L G R A MEN bulbofiim aquaticum : Bul- 
fcum unicum haber, elegantem , cum recens eft, 
maculis Juteisftriatum,carnealba,nuliius odor- 
ris'n«c (a.pofis,inima partequaficaudulam ha- 
bens,exqiTO pediculus duarum unciarum exur- 
git : cujus /iimmoradix manifcftc fibrofa ad fo- 
iiorum exortum confpicitiur : folia aiiquot ha- 
betlafiuicula,palnwrj?.,ftriata: ancalamiimac 
florciT! profcrat ignor.OTUs, cim tale a D. Vaf- 
mai;i anno r<9J>.Lubec!aacceperimiis: fcribirfc 
in ripa tlvimir.isTranaj inveniire HuiftiBu^i fbrce 
pro;eiftr,m,qiiod ali.sqtie dubio fnb aquis nafca- 
tur,.foliorumconremplationeiddocente:. im- 
becilliora;eijim eiTe,quamut fTne fulcientc aqua' 
fei'e fiTiliiicrs poiCr: qiiDdiu Phycopin.etiam 
mcnnimus.. 

Vlli. GR.vMEKbulbofum ex Alepo; Radi- 
ccdtbulbnfajcorticei-eticnlato obvoluta-cui f.- 
bra: parvcE capillar^s lubjiciuntuf : culmos duc s- tresve ftriatos,fe{qui{pithamf altitudinis habet^ 
foliis phirimis, oblongis,graminefs cinftosrfpi— 
ea,hordeo marinofimilis,culmoinlidet,quani- 
foliis,vefic£e inftar,parte inferna cingit,eamquC: 
ftiperat. Hocficcum apud Iohan..Bauhinumi 
frAtrem vidimus; 

IX. Gramen tremulummihus paniculili 
parva. Radicibus rufefcentibus huc illucrepen'»- 
ribuSinititu^-^undeculmi palmarcs duo vel tresj. 
gcnicu!oi'.no' vel alterodiftincti , foliisgramir 
ncJsvirentibus&:giibris,ang:Lu'tis, acuminatis,, 
querum uniuTT-jubam.vefic« in modiim nbvoli»- 
vit,& fuo acumine vei firperar, vei laltem adac*. 
quat(,quaemultisjaminulis(quamatis,lenticul(g: 
fimilibuS)rocundis,fpadicci fepc coloris,filote- 
nuiflimoadptinfis,conftat: ex quibusflofculi te— 
nues,ex flavo pallcntes,in verc emicant. In pra- 
tisnoilris montofis & ericetis provenit,& vulgoi) 
^afcilbro.tl/id eftjleporinus panis, dicicur;. 

Gra- LIBERPRIMVS. 5 

Cramen tremulum maximum, Gramen pratenfe paniculatum moUe. 
GRAMiNrstremunmaximi.cujusCxfaJpi- 
tius fub Phalaride artera,& Clufius in Cur. poft. 
fiibgramine Amourettesmaiorc meminir, Fi- 
guram ancminepropolitam adponcrc placuit. 

G RAMEN prarenfepaniculatum moi1e,c!im 
nomine graminis lanati in hiftoria T ugdunenfi 
propofitumritvfolumFiguranivcramrpc^ftan- 
dam exhibcmus, 

X. G R A M E N prarenfe paniculatum majus 
angufHorcfolio: ex radicecapili.icca,rufcrcen- 
flCL-jliudia capi'Ucwa> qua^dam brevi3,quaedamv 
palmum {Tipcrantia prodeunt: inter qusciil- 
mi tcnucs, geniculati , cubitum fuperantes, uno 
alrerove folio brevi cinfti, inquorum fummo 
panicula lcvircr expanfi , unciarum qiuuuov 
longa,quaE rarione lbci,ftrig«fior vel laenor : \n 
praris 8<:dunTetis ad ripam Wiefae fluminis a- 
pud nosreperitur. 

Hiiic fimilc ad ripam- praedii^am invenitur, 
porilfimum radicum capiiLarium,ut & cauliuiTjk 

rjumero, paniculis& in iisglumislongio' 
dbus: varianii. A $ XXCrav P R O D 

Gramcn panlcula mul- 

tipUci, R O M I 

Giamen arvenre panlcula 

crifpa. 
XI. GHAMEN pamcuk multlpUcI : ex radlcc 
mulcis cirris villofis albicantibus compofita, 
culmi plurimi,palmares,l3eveSjgeniculati 8cre- 
curvi,foliisgramineis,obiongis,anguftisveftiti, 
cxurgunt, quibus panicula triuncialis angufta 
varie divifa , per maturitatem rigida 8c fpa- 
dicea,infidet. Monfpeffuli provenit; majus & 
minus reperitur,8c; gramen minus duriufculum 
vocatur. 

Gramen arvenfepanlcula crifpa, cujus figu- 
ra appofita, pro gramine a Matthiolo , gramine 
XcrampelinoaLobelio,graminebulbofoDa]e- 
champij in hiftoriaLugd,defa:ibitur,figuraaon 
fceUcicerexpreila, XII.GRAMENmontanum panicula (padlcca 
«lelicatiore : Radice eft alba , brevi capillacea, 
culmis ternisjC] uaternis, gen iculatis, pedal ibus, 
unoalteroveFoliocinftis,quaeetiamadradicem 
brevia &:paucafunt:in culmorum (ummo pa- 
nicula triuncialis , fpadicei coloris,ex locuftis 
minimis compofita. 

Hoc tamen variatmagnitudine,cum8c caule 

fefquicubitali &c fpica femipalmari inveniacur: 

provenit locis faxofis, majus quidem ia monte 

Crentzacho : minus vero in monte 

Wafferfaildiao. XIII.GiLA- % M L I B E R 

Gramen paniculatum odon* tum. 
XIII. Gramen paniculatumodoratum;Ra- 
dicibus candidisjgeniculatisferpit: culmoeft 
bicubitflligeniculispaucisdillinfto,foli)sangu- 
ftis,longi(Timis,paniculam fuperantibusjin acu- 
men faftigiatisjfuavem odorem fpirantibusrcu- 
jusculmopaniculaparva,levitcrquerparfa.api- 
£tore non rite exprelTa , infidet. Apud BorulTos 
provenit , & a Regiomontanis gramen Mariac P R I M V S. 7 

dicitur,quod in fafciculosCclleftutn,propter 0- 
dorisfragrantiam,veftibusadjiciunt , utD.VaC- 
niarus,qui plantam transmifit,perfcripfit. 

XIV.GRAMENfylvaticumpaniculatumaltif- 
fimum: exradice repente fibrofa,calami duo- 
rum triumve cubitorum exurgunt, qui panicu- 
las parvas fuftinentj fol iis eft latis, cyperi smu- 
lis.Hoc in fj'lvis circa montcm Belgardum pro- 
venit,ex quo ruftici chlamides paftorales, & 
torquesequisaratra vehentibusconficiunr. 

XV. Gra mek paluftre panicula fpeciofa. 
Hoc ad bicubitalem altitudine exurgit, calamo 
fatis crafto : foliis eft paucis pedalibus latiufcu- 
lis,per marginem afperiufculis,quorum aliqua 
tiibuliinftar,calamummediaexparteambiunt: 
paniculaeftjubata fe{quipalmari,cxelegantif- 
fimis,parvis 8c fubrotundis lamincllis compofi- 
ta. In humidis circa Patavium legimus : & in 
Haffux ftagnis reperiri intcllcximus. 

XVI. Gramen paluftre paniculatum minus. 
Fxradicecraflafibris albicantibus ,durioribus 
donata,calamus rotundus,ftriatus, cubitum fu- 
perans«xurgir,quem foliapallide virentia, la- 
tiufcula pedalia,fubafperainvcftiunt: panicula 
palmaris cft,rara,ex locuftis albicantibus,ariftis 
obIongisarmatis,compofita. Hoc in dumetis 
humidis circa fnontem Crentzafcnfem prove- 
nit: at inudis Michclfeldenfibusaltius exurgit. 

XV^II. Gramen maritimumfluitanscornu- 
tum. Ex radice cxili capillata,culmus tenuifli- 
mus,gcniculatus,cubito longior producitur : cx 
quolibetgeniculo,folia juncea, communitcr bi- 
na.culmumbafilatainftarvefica;, ambicntiain 
latus fparguntur,indequecauliculus unus aut 
altcr educitur, & tandem in capitulinn mem- 
braneumfinit,quodinfoliolabina,terna,rarius 
quaterna,anguftil11ma,inlarusrcflexa,&cornu- 

radefinit. Tota planta , ftagnis Monipc- 

lienfibus mari hnitimis,in- 

natac. Cramen 8 P R O D 

Gramcn cnftatum. 

t 
XVIII. Gramen fpicacriftatalaevijvelgra- 
mcn criftatum. Radicumcapillamentispluri- 
misoblongisalbicantibus abundat, quae inu- 
num veluti cefpirem coeuntia deorfum repunt : 
culmiseft pluribus fequicubitalibus,gcniculis 
paucis donatis : foliis brevibus anguftis, &: cir- R O M I 

cacaulempaucis,uncias quatuor vel quinque 
longis : fpicam habct tcnucm oblongam,paili- 
de virentem, qujc galii criftas plurimas , vcl fe- 
mencapitisgallinaceidift3eplantaerefert,cu}us 
nomine criltatum in Phytopinace appellare 
placuit:quod nomen&D. Lobclius in Adver, 
partc alt.probavir,gramen criftatum Cafp.Bau- 
nini nominans. Provenitinpratoinfrapatibu- 
lum,aliquandoadmoeniaRafilicnna. 

Idem, fed fpica clegantiore & denfiore, in 
monte Waflerfall & Monfpefluli obfervavi- 
mus: fimile ei ex Anglia D.Lobclius.multis an- 
nispoft,mifit. 

XIX. Gramen fpicacriftatalubhirfutum. 
Hocapriorediffcrt, radicum capillamentis ru- 
fefcentibus,culmis tenuioribus, parteinferiore 
levi lanugine afperfis &c humilioribus : foliis 
longioribus: fpica candicante,minus compa- 
fta,nec ita eleganter criftam exprimentc : quod 
in dumetis circa Cliben copiofe provenit. 

XX. GRAMENfpicatum anguftifolium mon- 
tanum, Hocagraminccaryophyllato pratenfi 
diifert foliis,qu£e anguftiflima; cauliculis,qui in 
hoc tenuillimi,plures &c longiores : & loco,cum 
hoc folum in montofis,Majo menfe florens,pro- 
veniat. 

XXI. GRAMENfylvaticum anguftifolium 
fpica alba. Ex radice rufa.transverfa , fibrae ca- 
pillares defcendunt, & folia plura,capillacea, 
palmaria,etiam breviora, rarius longiora exur- 
gunt,una cum culmis tenuiflimis , ipfis foliis 
plerumquebrevioribus, quibus fpica ut pluri- 
mum fimplex , candida , exiguis arilHs don.ata, 

unciam vix fuperans,:afiJet : quod in fylvis 
humidis Huningcnfium re- 
peritur. Gramen L I B E R 

Grarrien fpicatum fofioafpcro. P R I M V S. 5 

Giramen caryophyliatUih ihonMhu fpvW Vana. 
GR.AMEN fpicatumfolio afperOjin hiftoria 
Lugdunenli , nomine graminis fpicati Dale- 
champij proponitur , cujus figuram perfeftam 
adponere placuit. 

XXII. Gramen caryophyllatum nemoro- 
fum fpica multiplici. Radice cft ex fibris capil- 
laceis rufefcentibus compofitajex qua,tanquam 
excefpite, folia femipalmari.i,etiam breviora, 
Vetonicae caryophyllatae fimilia,prodeunt : in- 
terqus culmi quam plurimi capillacei, nudi, 
foliaaliquandofuperantes. fpicas multas bre- 
viflimas &c rufcfcentes fuftinentes, exurgunt. 
Hoc in umbrofis & humidis ad Birfam & Wie- 
fam reperitur. Huic non multum diffimile, fed 
radicemagis geniculata, inviaRiehanaad fe- 
pes ad finiftram reperitur. 

XXIII. Gramen caryophyllatum monta- 
numfpica varia: Radicibus eft parvis,fibrofis, 
oblongis, nigricantibuS; ex quibus inftar cefpi- tisfolia,aliquandopalmum longa,angu{la,ut 
ingramine fpicato caryophyllataefoliis prode- 
unt: interqusE culmi plures,tenues, foliisnu- 
di,in fummitate fpicam mododivulfam, modo 
compa(ftamfuilinentes. Innoftraeurbi vicinis 
collibus reperitur, 

XXIV. Gramen fpicatum foliis&fpicis 
hirfutisjnolIibus.Radiceellarundmaceatranf- 
vcrfim repente, paucis fibris capillata, exqua 
culmi molles cubitum fuperantcs ,foliis oblon- 
gis,anguftis,fpicas fuperantibus, & molli lanu- 
gineafperfis, quafipertubulostranfeuntes,cx- 
urgunt : quorum fummo(picaanguiU>uncias 
duas longi , mollis, modo nmplex,modo gemi* 
na,rarius triplex,alternatim difpofita, infidet, 
Hoc in arenofis ad Birfam repe» 
ritur. I B XXV. P R O D R O M I Cramen typholdes maxlmum {plca lon- 
giffima, 
i> XXV. GRAMENtyphoidesmaximumfpIca 
longiirima. Exradiceparva,nodofa,cuifibrsee- 
xiguae&plurimx adnatae, culmus exurgit re- 
ftus, fefquicubitalis, internodiisrarioribusdi- 
flinftus,qui in fpicam reftam,teretem,palma- 
rcm, virefcentem, in maturitate albicantem , ta- 
ftumollem, definit, utriculisariftasoblongiuf- 
culas & copiofasexhibentibiis. Inter frurera 
circa Gappingam Dacatus Wittcmbergici pri- 
mum,dein non longeBafilea, in fepibus agro- 
rum inter Michclfeldcn & Huningen, & in fali- 
cetis Michelfelda: legimus. 

XXVI. Gramen phalaroides minus,five 
Hifpanicum: hocfoJiisertoblongis .anguftis, 
viridibus, qnorum unum vcl alterum,culmos 
cubitalcs,tenues,tubiinRarcingit:incLiImorum 
fummo fpica Phalaridi fimilis , fed anguftior, 
uncias tres longa, infidet : nec radicem, nec fe- Gramen alopecuroldes, fplca 
afpera. 
men vldlmus : & nomine Phalaroldls altcrius 
Hifpani£E,D.Gillenius,tranfmifit. 

XXVII. Gramen phalai oides frica molH> 
five Germanicum : culmo eft cubir?1i , prio^is 
cra<riore,uno alterove gen.culc difi infl ; folio 
uno velaltero>eoquebre". i ,ci']mi.m ambierte, 
cujusfummo,fpica biunciaIis,priori< •^nguihor, 
cinericei coloris , fplendeus &: n:oll>s infidet* 
HocUlmenfe$,apudquos prcvcnit, a colore, 
Onocordon appellare int..Ilcx;Ti'is. 

G R A M E N alopecuroides, ipica a/pera,nom.i- 
neGraminis echinati apud I.ugdinenlcm de- 
fcribitur,quare fblum figuram nitliorem aiidere 
voluimus. 

XXXIII. Gramen tomentofum alpinrm^ 
Scminus. Exradiceparva inutiI;,calamusrai"0 = 
dodrantem fuperans, foiiis ducibiis tribusv* , 
veftitus exurgit, cujus fummitati pappus 'Lib- 

rocan- LIBER PRIMVS. XI rotundus infidet. Provcnit in Htivetia, in D. equinamjejusque{etasrcfcmnt:exquibuslava6 
Bernliardi monte minore ad lacurn : cx Rhoetia infulje incolse,tapetia texunt. Cu jus forte men- 
D.Burferus attulit. tio fit in C.Clufij curis pofterioribus,fub Herba, 

XXIX. Gramen fparteum Baftlienfe,five Sparto Hifpanico non abfimili. 
capillaceofolio majus.Exradicefibroia ,culmi Sicexlnfula Virginea,arboriseujufdamcor- 
pIiircsexurgunt,quiftatiminfoliacapilliinftar texcandidilTimuSjinpilitenuicatemdivifusad- 
a' guftil11ma,inacumen molle faftigiata, pal- fertur, equoincolaepannostexunt:hunccon:i- 
mv.m/aepe pedem altiora,abfumuntur : nec pa- cem a D.Gillenio , Gramen vero a D.Saltzman* 
nicuIam,nccfpicamobfervavimus. Totaplan- noaccepimus. 

ta infigniter viret, & ex multis plantis fimul XXXIII. Gramek fparteum variegatum; 
junftis celpes conftituitur: in paludibus Mi- hocfoliisellquatuorvelquinqueunciarum,ro- 
chelfcldae provenit : utimihi anno praeterito tundis,variegatis,quorum alternatimparsuna 
M. Hagenbachius, una cum aliis Graminibus viret,alterarubet:quodprimovercinFrancken- 
plurimisjoflendit. hufiismontibuscopiofereperiri,D.Iungerman- 

XXX. GRAMENfparteumHollandicum, nusannoi<5oi. fcripfit,&coloremculturamu- 
five capillaceo folio minus.Hoc pro radice fibel- tare monuit,fpartiq; nomine,folum folia, mifit. 
las tenuidimas albas habct : folia copiofa, capil- X X X I V. G R a m e n foliolis junceis brevi- 
lacea, pallida,trium quatuorveunciarum, inter bus majus,radice nigra. Ex radice capillata, ni- 
qua: culmi tenuiflimi,palmo altiores , uno alte- gra,folia juncea, rarius duas trefve uncias fupe- 
roveinternodiodonati &penenudi: efferun- rantia,prodeunt:interquaeculmustenuillimus. 
tur , qui paniculam pallidam divulfam fufti- pedalis,la;vis,cujusfummoglumi minimi,que- 
nent,& communiterplurescefpitem conftitu- admodumingramine exiliduriore,alternatim 
unt.,NomincSparti Hollandici ex fylpa Haga- difpofiti funt:ad moenia urbis noftrje legimus. naD.Weckcrlinus mifit 

XXXI. Gramen fparteum Monfpelia- 
cum capillaceo folio minimum : Radicem ha- 
bet ex fibris albis,oblongis,capillaceis compofi- 
tam: foliacapillacea,uncialia: culmostenuif- 
fimos, nudos, trium quatuorve unciarum : pa- 
niculas parvas exlocuftisminimis compofitas 
& permaturitatem rufefcentes:quodMonfpe(- 
fuli in agris aeftivo tempore reperitur. 

XXXII. GRAMENfparteumfetasequinas 
referens. Hoc album eft, & ex radicc alba feta- 
ruminftar folia cubitorum quatuor longa pio- 
dueit;qu$ foima^Si tenuitate,2c i;oboie,(audam XXXV. GRAMENpaluftrejunceumracc- 
mofo (emine:foliis eft paucis junceis, culmo cu- 
bitali,excujus fummitate,interbinafoliola,vc- 
luti racemus parvus propcndet : in aquofis cir- 
ca Francofurtum ad Oderam D. Fleifferus col- 
legit , 8c anno i ^ o 5. communi- 
cavic» B & CtJMtiSI « P R O D 

Crameft junceumfolioartkulato 
aquaticum. R O M I 

Grameniunceumrolio articulato cum 
utricuiis. I 

C ». A M E N junceum fblio articulato aqtiati- poft foem(ecrum,cauriyparmatr$ exiirgat,cui ra» 

cum;etfiproaquaticoaIteroaLobeIio,ac{uarico ro capitula coryrabacea infident , fed utriculii 

aTabernaEmontanopingatui^verumcumfolio- unciales paleacei, rn capillamenta ffci , modo» 
rumarticulinonexprimantur,novamproThe- virides>modopurpufa(centes,idcir^ofigurai 
atronoftmiculptain3^d.der6vifuHifiii£:.&:.cum exprimicuravimua.. XXXVr.Gi<.A.- L L I B E R Gramen montanum junceum capite 
fquamofo. P R I M V S. »3 

torffium Noricorum,ande D. Doldius mlfit : Sc 
Francofurti ad Oderam, provenit- 

XXXXIII. Gkamen junceum minlmunni 
alterum: a priore differt potiilimum capitulis, 
quae&fummocauliculo infident,& fquamof* 
non fiint : in foflis Patavinis,aqua defluxa,repe- 
ritur. 

XXXIX. Gb-amen junceum minimum ma- 
ritimum. Tota planta dodrantem non fuperat, 
cefpiti fimilis,ex cujus fmgulis radiculis, fuigu- 
li cauHculi exurgunt, foliolis capillaceis paucis 
cinfti,qui exiguis utriculis donantur: hoc in 
Zcelandia; maritimis ad oppidumGous,D.Gil- 
lcnius collegit & tranfmiftt. 

XL. G R A M E N cypcroides latifolium fpic» 
fpadiceo viridi ma jus: Radice e(l oblonga mul- 
tiplici, rufa,mire capillata, caulibus triangulis, 
cubito minoribus : foliis arundinaceis , pedali- 
bus,& quam in vulgari anguftioribus : fpicis 
ternis,quaternis, rarius quLnis, akcrnatim fuc- 
cedcntibus, anguftis, rrium quatuorve uncia- 
rum longis, coloris fpadiceo-viridis , quarura 
primffemperfbliumoblongumanguftirtimum 
fubjicitur. Hoc in humidis ad Sellam novam 
Monfpeffuli primum vidiraus: dein ex Lufa- 
tia,a D.Franco Graminis Sprav valdenfis nomi- 
neaccepimus» 

XLI. GnAME» cyperoidesanguftifoliura 
fpica fpadiceo-viridi minus: Radiceeftbrevio- 
re,lignoflore, parum fibrofa, & rufa : cauletri- 
angulo,pedali : foIiisanguftis,duris,femipal- 
XXXVr. Gramen montanum junceum ca- manbus.in acutiemdefmentibus : fpicis a.liquot 
pite fquamofo: Radice eft parva, fibrofa,circa anguftiiTimis,obIongis,fpadiceo-viridibus,al- 
quam folia bina,ternave femipalmaria : culmus ternatim difpofitis , &: pcdiculis longis capilla- 
junceus,l^vis,enodis & nudus,pedemfupcrans: ceis in(identibus,quod Apnli menfe circa Bir- 
cujusfummocapitulum inftarPhalaridis fqua- fam reperitur.Aliquando tamen altius exurgir- 
mofuminapicemdefincns,exalboIeviter rufiE- XLII. Gr AMENcypcroidesfpica pendul» 
fcens , infidet , cui utrinque foliolum rigidum longiore&an£pjitiore.Caulecftcubitali,angu- 
fiibjicitur ; quorum longius , unciam fuperans, lofo,ftriato,foUis oblongis.anguftis, bafi oblon- 
deorfum vergir,aIterumquodcripIobrevius,re- ga,caulem inftarrubi veftientibus,exquovelu- 
ftaetfertur. InBaldi montis fummitatibus le- ti tubo , fpicas finguK-E^uncias quatuor vel fex 
gimus. longs,anguftaE;prodeunt Sc propendentiipfum 

XXXVir. Gramen junceumminimocapi- verofoliumcuihbctfpic?fubjcftum,obIongum: 
tulo fquamofo : Radiculae capillares funt, folia pft.Hoc locis humidis circaThermas Apponen-^ 
paHcacapillacea,unciarum fereduarum,inter fesPatavinorumcrefcit. 

qujEcuImi unciarumquatuor vel quinqueex- XLIII. Gr AMENcyperoidesfpicisminon-- 
urgunt,in quorum fisre fijmmo capitulum uni- busminufq',compa«ais.Exradicefibrofa,ligno-- 
cum minutillimum fquamofum rufefcens ,cui la tamen,folia prodeunt angufta,gramine.i pal-- 
culmi apex fupereminet. In aquofis circa. Ali- mum lon£a,intcr quae caul is fefquicubitalis.tT \^ 

B jF «ipo- 
i^ U P R O D 

quetruSjfubarper , & magna ex parte nudus ex- 
urgit : in cujus rummo, /pica parva divulfa , Sc 
quafi aculcata confiftit, qu« femina oblonga, 
lubnigra , in aculeatum cufpidem definentia, 
continet. 

Hujus tresdiffercntias notavimus: i. eftla- 
tioribus & longioribus foliis, fpicis majoribus, 
& ad rivulum molendinarium urbis noftrae 
transRhenumreperitur. z. a priore rarioribus 
& minoribus fpicis difFert, &: in via Riehana ad 
fepes crefcit. j. foliiseftanguftioribus,brevio- 
ribus, fpicis inter duas priores mediis,quod Pa- 
tavii locis humidis anno 1 5 7 8. collegimus , & 
cum D.Guilandino oftendiftemus , Ifchaemon 
Plinii cenfuit , quod non probamus : idem fed 
per omnia minus anno 1579. Monfpefluli in hu- 
midis invenimus.quodgramen cyperoides no- 
jninabant. 

X L I V. Gramen arundinaceum plumofum 
album. Radice 8c foliis eilarundinaceis,& in 
arundinis altitudinem excrefcit : caule angulo- 
foalbo , paniculam arundinaceam, ramofam, 
i>alm4i;ein) iilbatnjmoUemjfplendentenij in« R O M I 

ftar fcrici albi fuftinct. Non longe Monfpe- 
lio,circa Perault & Magolanam repcritur. 

XLV. Gr AM EN nemorofum paniculis albis 
capillaceo folio : cefpitis inftar gramcn hoc cxi- 
ftit,quod cxradicibuscapillaceis,folia ccpiofa, 
viridia,pilis tenuiflimis fimilia , pedem longa, 
emittit : interqua;culmitenuesgeniculati,cu- 
bitales,aliquando fefquicubitalcs,pene nudi,in 
paniculam rariorem albicantem , palmo mino- 
rem,ex glumisparvis ariftis donatis compofi- 
tam,abeunt : in Querceto non Ipnge Michel- 
felda copiofe provenit. 

XLVL GRAMENholofteumalpinummi- 
nimum : Tota plantula uncias tres non fuperat, 
foliis capillaceis uncialibus,cujusculmiscapi- 

tula paleacea infident , copiofe in Helve- 

ua,ui S.Bernhardi monte minore, 

provenit, C&AMim] LIBER PRIMVS. »5 GiJ|fljen hirfiitum latifoHum minus juncea 
panicula. 
Cramen hlrfutum capituUs 
G R A Mi N I s hlrfuti diflTerentiseruntpIures: LobeliodicitufjCujushicejfaftior figiira exhi- 

eftlatifoiiummajusabaliisdercriptiim:cft mi- betur:cft denique hirrutum inguftirolium ma- 
nus juncea panicula,magnitudine potifllmum a. jus hic defcriptumi& minus,quod gramcn 
priore diffei ens,cujus figura adpofita : eft &: ca- Leucanthemon in hiftor.Lugdun, 

pitulis plyilii, quod exlle hirfutum cyperoides dicitur. XLVII.CKA- I 16 P R O D R O M I 

Cf«icn hirfutum anguftifoiium Gramen /pica rubrqtunda ma]us» echinata. 
XLVII. Gramen hirfutum anguftifolium 
tnajus.Ex radiceexigua fibrofa, rufefcente, cul- 
musunicus,cubito altior, utplurimumlsevis, 
exurgitjin cujus fiimmitate panicula alba, mol- 
lisjlexiter {parfa, ex multis laminulis compofi- 
ta,in quarum qualibet femina minuta,fubnigra 
& fubrotunda: foliis efl paucis,anguflis,palma- 
ribus& villofis (fculptor in pilis exprimendis 
lapftis eft) aliquot culmum cingentibus : ipfi 
vero paniculas , utrinque folium tenuiflimum 
fubjicitur, quorum alterum panniculam fupe- 
«t,alterum non adaequat. Provenitinnoftris 
paludofis pratisMichelfel- 
denfibus, 
XLVIII. G K. A M E N fpica fubrotunda cchi- 
nata,veIgramenechinatoc3pitulo. Radice eft 
capilIacea,aIba,foIiis paucis anguftis,tadu fub- 
afperis , duarum triumve unciarum , intcr quce 
culmi feftucarum inftar Isevcs , uno alterove io- 
liocincli,prodeunt: &c quidem terni,vel qua- 
terni,fedaltitudine inaequales,aiterenim dua- 
rum,altertriumquatuorve, alicrfexunciarum: 
quibusfinguliscapitulum unicum,inftartribu- 
li echinatum & fpinofum, infidet : fiores & fe- 
mina non obfervavimus. 

HocIocisfterilibuscircaMonfpeliumcrefcit: 
idem fed majus ex Hifpania D. Albinus attulit» 
quod videtur clarifT.CoIumnamgramenechi- 
natumtribuloidesappellafrc. 

XLIX.GRAMENfpica planaechinata. Plan- 
^ula palmaris eft^radicula ex fibellis albis copo- 

fita> LIBERPRIMVS. 17 

fita exqua foliola capillacea,pauca,unciam lon- partem fupernam duobus nodJs diftinftam, fo~ 

ga, & feftuca tenuilTima , prodeunt: fpicam ha- lia duo anguftiora,Iongioraque veftiunt : in cu« 

bet uncialem,planam,qu£e ex utriculis minutiP- jus fummo panicula trium unciarura , milii pa-« 

fimisariftasacutasemittit: exHifpaniaD.Al- nicul» fimilis : inagrisPatavinisrcperitur, & 

binus attulit, a gramine miliaceo a Lobclio propofito , plane 

L. GRAMEKmontanumpanicuIamiliacca diverfumeft. 
fparfa.Ex radice fibrofarufefcente,foIiapauca, LII. Gramen arundinaceum Sorghi pani- 

angufta)UnciasquatuorveIquinqueIonga,una culafparfa. HoccuImiseftcavis,magnaexpar- 

cumcuImot«nuiflimocubitaIi,unoalterovefo- tereclinatis,ita utcapillaribus radicibusterr» 

lioveftito,exurgunt, incujus fummopanicula affigancur,quiperfolia (qu«Iongiora &angu- 

fparfa, ex locuftis minutiilimis compofita : in ftiora quam in priore) vcluti per tubum trans- 

inonte Crentzacenfi provenit. eunt , & in fummo paniculam fere palmarem, 

L I. Gramen arundinaceum panicula milia- fparfam,parvis utriculis donatam, fuftinent. 
cea : Ex radicibus fibrofis albis, unus &c alter Locusnatalis mcmoria exci- 

culmuscubitalisexuigit,quem parte inferiorc dir. 

folia arundinacea unciarum trium cingunt. At Gramen latifolium fpicatriticea com- 
pafta. Gramen anguftifolium fpjca tritici 
muticae fimili. 

LIII.GRA- ,8 P R O D 

LIII. G RAMEN latifolium fpica triticea 
compada: Culmoeft fefquicubicalijUno altero- 
vegenif".ulodilliiiftOjfoliisfrumentaceis,peda- 
libus, fpica triticeaj palmari, lat3,glumis acutis 
careme : Bafileae,ad agrorum margines. 

L I V. Gramen latifolium fpica triticea di- 
Vulfa.Hoca priore,fpica potinimumdiffert,qua2 
in fpicasdiftinftas & anguftasdivulfa eft,& fibi 
invicem alternatim in culmo fubfequunrur, 
quarumutriculibreviflimisariftisarmantur:in 
Jtalia adagrorummargines. 

LV. GRAMENanguftifoIium fpica triticea 
compafta : Hoc foliis eft anguftioribus,fefqui- 
palmaribus rigidis,acuminatis & albicantibus : 
culmo laEvi,rotundo,ftriato,fefquicubitaIi : fpi- 
cispalmaribus, compaftis : utriculis rigidis 8c 
acuminatis. Bafilese , ad fepes locis aridioribus 
extra portam Blafianam. 

L VI. Gramen anguftifolium/picatritici 

Cramen fpica brizae majus. R O M I 

muticae fimili.Radicibusoblongis, geniculatls, 
nodofis candidis ferpit : culmis eft fcfquicubi- 
talibus,rotundis : foliis junceis, oblongis, duris, 
in acumen faftigiatis : ipica oblonga triticea,ei 
Tritico , quod aliis fpica mutica dicitur , fimili : 
glumispaucis,obIorigis,ariftis carentibus. Lo- 
cis arenofis circa Bafueam , ut ad Cliben prove- 
nit.^di(jengr(Ji5appeIlareIubet,quodin Phy- 
topinace fub gramine arundinaceo fpica triti- 
ceapofuimus: &LobeIius inCatalogo Grami- 
num^uem adverf.p.i.addidit,gramen frumen- 
tarium , fegetaleve triticeum , nve triticea (pica 
Caf.Bauhini nominat. 

LVn. GRAMENfpicafecalina: ipfiSecali 
fimilimum : calamo eft tricubitali,lsevi genicu- 
lato & pallente : foliispaucislongiufculis: fpi- 
caunciasquatuorlonga, oblongis ariftis arma- 
ta; quod Bafiles,in agris frumentaceis frequen- 
ter reperitur. 

Cramen maritimum paniculaloliacea* 

LVIII.Gra- LIBERPRIMVS. 19 

LVIII. Gramen fpica brirae majus. Radici- cum glumi longis filamcntis adpcnfi/int,facile 
bus& culmis eft frumenraceis , foliis anguftis, aquovis ventoagitati,tremunt,hinc Mon/pe- 
fpicispalmaribus, multipIicibuSjUtricuiisari- lienfibus gramen tremulum dicitur. 
(tis brevibus armatis,florculis,ut in tritico,lute- Hf c aliquando,apudeofcfem,glumis paucio* 
olis: Totaplanta ad viri altitudinem aflurgit, ribus& ariftis Iongioribus& recurvis in agris 
&apudnos locisacclivibus adRheniripam,& reperitur, & feftuca graminea ariftis incurvis, 
ad montis Crentzazenfis afcenfum provenit. nominari poteft. 

LIX.GB.AMENfpicabriraeminus:Totaplan- LXV. FESTucAgramlneacflfulajuba.Haecal- 
ta palma minor eft,radice exili, fibrofa , foliolis tius exurgit,caulc viridi & rotundo , qui in jubi 
ad radicem brevibus , mollibus , canefcentibus, pedalis longitudinis effunditur,cujusglumi an- 
fpica unciali,qu2e modo fimplex,modo gemina guftiores & longiorcs,brcvibus ariftis cinfti,pc- 
&terna,utriculisariftisarmatis: in agris Mon- diculis capillaceis, oblongis infident, qui per 
fpelienf.D.Saltzmannus legit. maturitatem albicant : inter fegetes reperitur. 

LX.G RAMENloliaceumlatifoIiumfpicaan- LXVI. Festuca junceofolio.Exradicepar- 
guftiore : Ex radice alba, arundinacea,fibrofa, va, fibrofa aIba,folia pauca,juncea,fcmicubitum 
culmi aliquot bicubitales exurgunt ,foliis pau- longa,ut & culmus rotundus, cubitalis exurgit, 
cis,latiufculis,oblongis cinili , quorum fnmmo qui in paniculam avenaceam, (ed anguftiorem, 
fpica angufta,uncias quatuor vel quinq; longa, albam,3nguftam,defmit , qus ex oblongo folli- 
■ Phoenici vcl Hordeomurinofimilis.Bafdeoecir- culo(afolioconftituto) paniculam longe fupc- 
caCliben,longioribus&brevioribusfoIiis va- rante,prodit:cujusgIumirari,ariftisIongillimis 
rians, reperitur. &argenteis donantur. In Valefia adpaludem 

LXI.GRAMENloIiaceuminus,fpicafimpIici: urbisSedunenfiscopiofeprovenitjUndeD.Bur- 
Ex radice capillacea . cauliculi plures , rotundi, ferus nobis attulit. 

duri duarum unciar. & etiam femipalmares,fo- LXVII. Festuca junceo folio fpica gemina. 
liis paucis,anguftis & brevibus cinfti,cxurgunt, Hazc culmo eft fefquicubitali, rotundo, genicu- 
quib.fpica duarum unciar.3ngufta,IoIio fimilis, lato & ramofo,cu jus fummitati fpicae vix uncia 
infidet: inagrisMonfpeiienfibus frequens eft. long?,molIcs,rufefccntes,ariftisoblongisarma- 

LXII. G R A M E N loliaceum minus fupinum tse,Ifchaemo gramini villofb fimiles, infiJent,& 
fpica multiplici. Hoc majori ex parte repit, & femper dua; fimul, uni oblongo pediculo infi- 
cauliculis eft multis , unciarum quatuor, foliis dentes;junguntur: folia habet juncea, Ionga,in- 
paucis,&fpica multiplici,cu)usutriculis fcmcn ordinate difpofita. Locusnatalis excidit. 
parvum oblongiufculum includitur j& hoc a- LXVIII. Festuca pratenfislanuginofa: cx 
pudMonfpclienfesprovenit. radicecapillacea,rufefcentc, foIiamulta,angu- 

LXIII. G R AMENmaritimum panicula lo- fta,pedalia,unacumculmistenuibus>bipedali- 
liacea,Exradicibuscapillaccis,cauIiculiplurcs, bus,foIiaceis,molli & pauca lanugine (culmi 
rotundi,recurvi,aItitudineimpares,palmoin- potinimum)afperfis,exurgunt:fpica eft oblon- 
ferioresgeniculati,foIiispaucis,anguftis,obIon- gaiangufta,cxglumis obIongis,ariftisdonatis 
giscinili,exurgunt,paniculaniloIiaceam,trium compofita,& quafi in paniculam parvam cx- 
quatuorvcunciaium,fed ramofam,fuftincntcs : pan fa. Bafilex panim in pratis. 
locis maritiiuis circa Monfpelium , undc D. LXIX. Festuca dumetoru.Ex radice capil- 
Saltzmannus attulit,provenit. lacea nigricate, culmi plures geniculis diftinfti, 

LXI V,Festuca graminea glumis vacuis.Ex pauciflimis pilis afperfis,duorum triumve cubi- 
radicibus fibrofis fimul jundis,culmi aliquot torum,foliisoblongis,anguftiscinfti,exurgunt. 
geniculati,pedales , ad radicem lanugine pube- in quorum fummo fpica oblonga, locuftis raris, 
icentesjfoliis anguftis,paucis donati exurgunt, obIongis,cauIi pioximis,& ariftis armatis con- 
qui glumos plurimos,I«ves & vacuos , filamen- ftans: lulio menfe , in dumetis circa Birfam, ve- 
tis tenuiflimis adpendentes,partim virides,par- rumetiam in vepribus, locis ficciorib. provenit. 
tim fpadiceos, ariftis oblongis donatos,fufti- LXX.FESTucAdumetorumanguftilfimis & 
nent : haec apud nos in teitis & muris crcfcit ; & pilofis foliisiRadixeft albicans,exdurioribus fi- 

C i bris P R O D R O M I zo 

briscompofita: ex qua calami aliquottenues, 
unoalterovegeniculo diftinfti & pene nudijex- 
urgunt:foIia(untbrevia,anguftiflima,!fvimol- 
lique lanugine hirflita: calamorum fummitati 

Cramen montanumavenaceum locu- 
ftis rubris. veluti panicula, ex Cplcis plurlbus compofitat 
quarum quaelibet capillaceo pediculo infidet, 
multis glumisariftis & candicantibus conftans; 
provenit in dumetis circa Clibcn. 

Cramen avenaceum lanuginofiim glu- 
mis rarioribuS' 
'iT^ LXXI. Gramen monranum avenaccum lo- 
cuftisrubris: Ex radice tenni, repente, alba,fi- 
bris capillarib. utrinq; donata,curmxis flmplex,. 
Ia£vis,pen!icubitaIis(raTius exuna radice plures 
exurgunr)circaradicempurpurafcens,quiquafL 
infpicam tenucmdefinit,ci]jusg!umi ut pluri- 
mum ab una parte fiti runr,&: forij: ex nigro pur- 
purafcunr,intufque albi flint, in quorum medioi 
utriculusparvus,candidus, pedicallo donarus,; 
lemen minutum continecfoliis donatur paucis,, 
anguftis,acuminatis , circa radicem brevibus,at 
circa cuijni»m,quem duo triave cingunt,Iongio— 
Jiibu&communiur Ipicam ruperancibus.Iulio Sc 
Augufto , firnc inde in momofis Sc umbrofTsjUtt 
eirca arcemRichenftein,in montc Muteto Bafi*' 
Icen{ium,&: monte Crentracenfi rcpcritur, 

LXXfL Gramem avenaceum lanugino»- 

fumglumisrarioribus. Exradicefibrofa,foIiai 

juncea oblonga^SccuImi prures,juncci,cubiruini 

liiperantes,paucis fofiis donati, exuigunt,ini 

quoiumfummo glUmi rariores,aJbi,knugino-- 

fi,ucricuIumcontinGntcs, quib. femeii nigrum^ 

fplendensjinclufiim eft:Iocis afpcris circa Mon- 

fjjeliumprovenit: diverfum eft aGra<- 

mine montano avenaj femine: 

Clufij^ 

X.XXin.GaAr L I B E R 

Gramen glumisvariis. P R I M V S. 

luncus acutus capitulis Sorghi, zc 

LXXIII. Gramen glumis variis : Exradi- 

cecrafla,m€mbrana,alba rugofa intefta,caule9 

l>ini,ternivc, pedales, fragiles, laeves exurgunt. 

quorum fummo fpicae (imilis panicula uncialis, 

cxglumis varii coIoris,infidet:foIia plura ad ra- 

dicem anguAa , palmaria, faturate virentia : lo- 

cis montoffs circaMontembelgardumpro- 

venit , unde a fratre p.m»ac- 

eepimusr " - *■-;'';''' /c.r--^w"^ 
D£ IVNCa. 
Caput IL 

IV N c r differentias viginti quatuor Tn Tfiea-- 
tro propo{ituri,paucas hic apponemus : prae^ 
milTa figura lunci acuti capitulis Sorghi, quii 
luncus maritimus primus, adverfariorum au— 
doribusi&. luncus rotundus alter,CaefaIpino 
cliutur;cum hujusfiguraanuUofue-r 
ii« cxpreiCi. C J AHm^' rs PRODROMI 

luncus acucus marltlmus caulc man- "-- luncus acumlnc reflexo mli- 

gulo. fidus. 

I. luNCUSacutusmarltlmuscauIe triangu- 
lo : Radice ell repente , fibrofa, a qua aiiae radi- 
culae, prioribus exiccatis,nafcuntur : hinc cau- 
les,quos ad radicem brcvia folia cingunt, peda- 
lesjtrianguliexurgunt & in extremitatem pun- 
gentem defmunt, infraquetna laterefloccusra- 
cemofus, rufefcens exit. Hic in litore Veneto, 
& a Perault via qua Monfpelio ad mare itur, 
provenit ; 8c ad Danubium Lintzii D.Burferus 
legit. 

II. luMcus exiguus montanus mucrone ca- 
rens. Radice eft pufilla,nigra,capillacea, cauli- 
culoquatuorveIquinqueunciarum,cu;us fum- 

.mo capitulum parvum , ex fufco purpurafcens, 
quadrifidum, in exiguum rigidiufculum fila- 
mentum abiens, infidet : foliola ad cauliculi 
principiumtria,juncea,unciamIonga; jnTau- 
rcro RAlbdienfi^D.Buifcrus ctuit, III. luNCELLus inutilis,five Chamaefchaenos: 
hic radicc eft fibrofa , & pro plantae magnitudi- 
dine,cumunciam vix fuperet, fitis craifa, folijs 
efttribusquatuorvejunceis. Tiguri propela- 
cum FeIinum,Majo menfe.Ioan.Bauhinus p.m. 
coIIegit,& a C. Gefncro, ipfi Chamafchaenos 
nominatus fuit. 

IV. I u N cu s acumine reflexo alter: caulceft 
fefquicubitali^rotundojlxvi, aphyllo, panicuia 
umbellae fimili: atrofplendente,pcdiculocarcn- 
te, filamentis caeruleis,ut in Aphyllonthe,dona- 
ta,quamcaulisduarumtriumveunciarum,acu- 
tus,fedmollis,parumquereflcxus fuperat: in 
Provincia Galliae provenit. 

V.IuNcusacuminereflcxotrifidus: Ex radi- 
ce nigra,geniculata & fibrofa, junciplures.tc- 
nues,palmum fuperantes cxurgunt,qui in fum- 
moin tres, tarius quatuor ftyios, tenuiflimos, 

trium LIBERPRIMVS. ^ 

trium quatuorvc unciarum,dividuntur,in quo- erefti,aliqui reflexi, capitulum minimum fufti- 

rum fiimmitatibusjport junci divifionem,pani- nent, &c juncellis fingulis foliolum tenue capil- 

culaeparvaelocataefiint. In monteFraftoLu- laceum adponitur. In aquofis Angliae fluitat, 

cernatum , in Pyraeneis SiC Montibus Moraviae unde D.Gillenius attulit. 
provenit. luncus alpinus capitulo lanugi- 
nofo. 
VI. luNCELtus capitulis equiretl fluitans? 

Ex radiculis capillaceis, juncus recurvus tenulC- 

/imus prodit , qui in plures juncellos duarum 

Otiumve unciarum rubdi vidi:ur:quorum aiiqui VII. luNCus alpinus capitulolanuginofo: 
Radice eft fiibnigra , tenui , fibrofa, exqua alio- 
rum juncorum more, loco foliorum ,quafi ftyli 
tenues,refti,rotundi,8cquidem plurimi,inla2- 
vc acumen vergentes,Iongitudine difpari, quo- 
rum Iongiffimi,vix palmares funt, & ad radi- 
cemrufefcunt: & fubhirfuti funt : inter quas 
caulisunicus,ftriftus,ad fpithamae,plus minuf- 
ve,altitudincm exurgit,cui capitulum unicum, 
obIongum,molIe,lanuginofum , haud multum 
leporum caudae diflimile,infidet : cujus nomine 
<^o/KoAo(>a^of in Phytopinace appellavimus : in 
montofis Harcynix provenit, ad acidulas,inter 
fontemacidumRibelsavv8cGriefsbach,ubiJu- 
liomenfe lohBauhinus p.m.coIIegit , & nomi- 
ng lunci alpini cum caucta leporina mifit. 

VIII. luNCusalpinusbombycinus : Exra- 
dicealiorum juncorumfimili.folia junceaexur- 
gunt,interquaeculmi pliirestcnuillimi,palmo 
minores,quicapitulum parvum, lanugine alba 
ornatum fuftinent. In montibus Moravia? loco 
diAoKeiTel, D-Fleiftcrus eruit , &c communica- 
vit. 

I X. luNCus floridus minor : Radice eft can- 

dida, geniculata, fibris plurimis adhaercntibus : 

cauIepalmari,foIiis ternis,junceis, obIongis,a- 

cutis , duobus caulem fuperantibus, cujus fum- 

mo,fingulis pediculis, qui quini funt alterna- 

tim fibi fuccedentcs , flores (quos non vidimus) 

infident , quos fruftus gcmini rotundi Orobi 

Cretici magnitudine fcquuntiir. In paluftribus 

Helveii^ circa coenobium Eremitanorum, Scio 

monteFrafto ad lacum Pilati Lucerna- 

tum,D.Burferus obferva- 

vit. f»5(0^. J>£ i^ *4 P R O 

Cypcrus rotundus inodorus Ger- 
manicus. 
DE CrpERO. 

CaP V T III. 

CYperus longus Inodorus (ylvaticus : Ra- 
dices habet oblongas,genicuIatas,rufef- 
centes,foliaplura,palmaria,viridia,angu- 
ftajfubafpera, ad principium membrana rufe- 
fcente fimul veftita : caulem haftcnus nuUum 
obfervavimus,in (ylvofis,montofis,haimidis, ut 
inmontenoftroMuteto, provenit. 

CypERus rotundus inodorusGermanicus,fub 
aquatico {eptentrionalium a Lobelio defcri- 
ptusjcum non refte fculptus fit,figuram ex- 
hibece debuimus» D R O M I 

DE SPARGANIO. 

C A P V T IV, 

SPARGAmuM mlnimum: plantulaeftuncu- 
rumquatuori nam radiculaex fibellisob- 
longiscomponitur,unde cauliculus unciarum 
duarum effertur,& in capitulum exiguum fub- 
rotundum,cui aliud minus infidet, herbac«i co- 
loris &: formae , quemadmodum in fparganio 
majore,definit: circaquem foliautrinquequa- 
terna , vel quina, angufta , cauliculum fuperan- 
tia.PlantulamhancD.FurcrusannoKjry.tranfi 
mifit,his aifcriptis: Sparganium minimum & 
femeftralejNorthufij in lacunis quibufdam cce- 
nofis,quarum partes fuperiores per a:ftatem ex- 
ficcantur. 

DE E^ISEXO. 

C A P V T V. 

I. Equisetum paluftre linariae /copariae fo- 
lio : Ex radice repente geniculata, caulis rotun- 
dus,calami in modum inanis,geniculis diftin- 
ftuSjCubitoquealtioraflurgit: folijsad genicu- 
la pluribusjlinariae vulgaris foliis latioribus , S<. 
linari3efcopariaefimilibus,viridibus,oblongis, 
fragiiibus, fubafperiuiculis : julos in cacumine 
non obfervavimus,licet quandoque velut in ra- 
mos dividatur, Bafileae , in paludibus Michel- 
feldenfibus,8c etiam in rivulo juxta patibulum» 
reperitur. 

I I. Equisetum paluftre minus polyftachion: 
Radice eft repentc^geniculis diftinda , caule tc- 
nui,cubitominore,geniculiscra(lioribuearticu- 
Iumutrinq;ternis,velquaternis,junceis,palma- 
ribus,quib.pene fingulis minuta fpica juli inftar 
infidet:caulis vero julum oblongum, minus co- 
pactumjflolculispallidiflime rubentibus dona- 
tum,fuftinet: in aquofis Michclfeldenfibus. 

III. EctuiSETUM paluftre tenuiflimis 8c 
longiflimis fetis : Culmo eft inani,bipedali, gc- 
niculispixidatim cohaeientibus articulato,cum 
caeteris conveniens,exceptis foliis,five fetis jun- 
ceis, longis,multoquetenuioribus: inpaluftri- 
bus Michelfeldenfium. 

I V. EcjuisETUM nudum minus variegitum 
Bafileenf,Exradice,parva,nigra,tranfverfa,no- 

nihil L I B E R P R I M V S. ij 

nihilcapillatajcauliculiplures,infquales,rarif^ doquccubitalibus,in plurescauHculosbrachia- 

fimepedales, communiterpalmares, femipal- tis, foliis aliquot brevibus,inbrevesapices di- 

mares & multo breviores, ftriati, pallide viren- ftinftis^adgenicula junftis. Tota planta fragi- 

teSjgeniculis parte inferna nigris , fuperne albi- lis,quje aquis canofis dum innatat viridis eft jac 

dis,articuIati:folijscarentes,&:cavi: inquorum extrafta & exiccai.i,incana & friabilis, ita ut 

fummitatibus capitulum brevillimum juli in- non folumdigitis inpulverem comminui pof. 

ftar infidet.quod a corona alba, ex ofto, novem, fit^fed fponte in pulveiem abeat. Odoris eft lu- 

etiam duodecim foliolis acutis compofitajfu- tofi &fulphurei. Soluminaquis coenofis de- 

ftentatur : & quando pedibus calcatur,crepitat, merfum reperitur,quod primum Patavii in fof- 

ProvenitadripamRheni,juxtalocumi)K>Saai' fis Thermarum Aponitarum: dein non longc 

di(flum. AnGefneruslibellodeftirpiumcolle- Lucerna : tum Bafiieai cis pontem Birfa;,Mi- 

ftione,hoc intellexit ? dum inquit: Hipparis la- chelfeldas Sc Hunmg3e,in folfis obfervavimus. cuftris qufdam foliis manfu arenofis,in fine lu- 
lij floretjUti puto : plura non habet. 

Equifetum foetidum fub aquarepens. DE ARFNDINE SIVE CALAMO. 
Capvt VI. 
I./^^^ALAMUsaromaticusSyriacus: Ex radice 
V^iiiutili, trium quatuorve unciarum lon- 
ga, fummocapitenonnihil extuberante 
&inpaucasfibrasdefinentc,caulis (modounus, 
modo plures) fere bicubitalis, re^ftns, rotundus, 
laevis.fragilis.multisgenicuJisdiftiniftus^exur- 
git,qui intus cavus , fpongiofus Si membranula 
(quafirelaalba fubtenfa)uti harundincsprjedi- 
tus,qui a(rulatimfrangitur,& in pluresramos 
dividitur, hiquein tenuilfimos fubdividuntur, 
ad modum Liguftri >€gyptiaci Alpini,vel Len- 
tifciPeruanaefiveMolleClufii: qui florespar- 
vos,foliaceos,pIurimos,finguIis tenuilfimis pc- 
dicellis infidentes,fuftinent, ex quorum mcdio 
apex ftyli inftar prodit. Folia pauca, femper bi- 
naex adverfoad fingula gcnicula fita,caulem 
ampleduntur , unciam lata , felquiunciam lon- 
ga, nervis aliquot per longum excurrentibus. 
Caulis fapore eftaromatico,veI amaro, quo in 
Theriacaprocalamoutimur. Hujuscaulispar- 
tem anno 1579. a D.Paludano ex vtgypto redu- 
CCjPatavii accepimus. Verum cum totam plan- 
tam a D.DoIdio habeamus , brevem ejus defcri- 
ptionem(cum ab aliis non proponatur)adjicere 
lubuit, 

II. AB.UNDO Anglicafoliisin fummitatedif- 
feftis: Ha:c foliis ell cubitalibus,duarum trium- 
veunciarumlatis,nervisaliquot,perfoliilongi- 
tudinem excurretibus &elevatis : foliis in fum- 
mo in duoSjtres & quatuor apiccs divifus : hanc 
V.Equisetum foetidumfubaquarepens:Ra- D.Cargillusex Anglia mifit. 
dice eft (ibrofa , caulibustenuilfimis, rotundis, III. Arundo Indicalatifoliafloreluteopun- 
perobliquum,utSaccharumpenidii.m,ftriatis, aato:Exradicenigricante,nodofa,&fibriscraf. 
gemculaus,fragilibus,per terram fparfis, quan- fioribus donata , aliisque nodis adnafcentibus, 

D cau- 
l6 P R O D caulesplures refquicubltaleSjCrafTi, arundinis 
inftar nodofijprodeuntjCirca quos folia pallide 
vircntia expanfa, lata , in acumen definentia, 
nervofa Sc tenuia:qaac,cum primo ante caulium 
exortum nafcuntur , corniculorum chartaceo- 
rum modp con voluta exiihmt.Cauli,flores,g!a- 
dioli floribus forma fimiles, colorislutei, pun- 
ftis afperfis variegati,capiteIIo hirfuto inhaeret, 
quod flore delapfo augetLir , fubafperum fit , & 
fcmen nigrum,fubrotundamcontinet. Hxc ut 
omnibus fui partibus . ita & femine minor eft, 
quam ea quae florem minii coloris habet. Hanc 
inhortohabemus,inollacolimus,hybernotem- 
pore in cellam reponimus, quse primo vere plu- R O M I 

rescaulcs,antiquisre(eftisprofert,&: luliomcn- 
fe florct. 

D E S E C A L E. 
Capvt VII. 

SEcALE latifolia : Culmisexurgit candican- 
tibus, rotundis, ftriatis, quibus fpicapal- 
mum longa,craira,ariflis Iongiffimis,&ut in 
vulgari tenuiflimis denticulis exafperatis ar- 
mata,infidet: foliahabet cubitum longa,un 
ciam lata &: per marginem leviter exafperata : 
grana non vidimus : fpicam & folia ex 
horto Nobilifl". Contareni, Scna- 
toris Veneti,habe- 
mus. 1 ^- LIBER SECVNDVS. 

D E G L A D I O L O. 

C A P V T I. -^ GLadiolus angufto gramineo folio: pro ra- 
dice bulbum geminum habet,unum alteri 
infidentem,caulemlaEvem,teretem,peda- 
lem:folia bina ternave,graminca,angufl;iilima, 
ftriata, mucron3ta,palmaria : flores ternos,qua- 
ternos, pallide rubentes , fiipra fe invicem ad 
caulis fummum utrinqueexfexfoliisoblongis 
commilTi : quibus ut in caeteris , folliculi femen 
paleaceum continentes,led minores,fuccedunt. 
Ex Hifpania D. Albinus, in Muraena colleftum 
attulit. 

DE HTACINTHO, 

C A P V T II. 

HYACiNTHusminimus maritimus. Tota 
planta unciar. fex eft : exbulbulo parve oblongojcortice viHofbte(flo,cauHcuHdujO vel 

tres nudi,inter folia anguftiflima exurgunr,qui- 

bus capitula minuta , lotunda , furfum porrecfta 

infident , flofculis minutis cxruleis , quibus ve- 

luii filiquaz obloiigiufculs , femcn minutum 

continentcs, fucccdunt: Monfpefluliin littore 

marisanno i^^^.D.Galluscollegit : eundem 8c 

loco eodem,fed uncias tres non fupcrantem» 

D.Weckerlinus annoicfij. eruit, 

& communica- 

vit. m NAR~ L I B E R 

Narciflus anguftifolius albus minor. 
DE NARCISSO. 

Capvt III. 

1."^^ T Arcissus anguRifoliusalbusminor:Ex 
J[_ >| radicebulbora,tunica fubnigratefta & 
paucisfibriscapillata,foliabina vcl ter- 
naoblonga,angufta,porracea exurgunt: inter 
quaecauliculuspalmaris, cujusfummobini flo- 
res. parvi, albi.calice oblongo,angufto donati, 
infident : non longe Monipelio in faxofis & 
montofis repcritur. 

II.PsEUDONARCrssus graminco folio,fivc 
Leuconarciffiis aeftivus: Ex radice.oblongum, 
anguftum bulbum imitante, exiguis capillaceis 
fibrisprxdita.membranafafca tefta,folia bina, 
croceis aemulj , oblonga,exurgunt> quae faspc 
cauliculumfjperantj qui nudus,tenuis,trium, 
quatuor, quandoque quuique unciarum , fo- S E C V N D V S. if 

liolis ternis , quaternis ,brcvi(TimfscinftusJlo- 
rem unum ftellatum, intrinfecus albicantemj 
extrinfecus venis purpurafcentibus , variega- 
tum,ex foliolis fex compofitum,fuftinet : in cu- 
jus medio cauliculus breviflimus , in ftylum ab- 
iens,quem ftaminulaapicibus candidisdonata, 
cingunt,cui capitulum triquetrum, femen con- 
tinens fuccedit. Jn alpibus Helvetiorvi & Rhas- 
torum,ut monte Spligel &adThermasFaba- 
rias, lulio menfe floret : fed & Augufti fine, in 
Taurcro Auftrise monte,D.Burferuseruit, D E A L L I O. 

C A p V T IV. 

I. A LLiUMJuncifoliumbicorneluteumrcx 
^/'^bulbo oblongo, capillacco, tunica al ja 
veftitOjCauIis rotund" , palmoaItior,fo- 
liis junceis duobus tribuf\e veftitus, exurgit, 
umbclUmparvamluteamfuftincnsicujusflores 
fingLili,h!amentis oblongisinfident, ex fex fo- 
liolis lutcis compofiti ,in quorum medio ftami- 
nula totidcm,&in medio ftylus,quibus capitu- 
latrigona, fcmcn continentia, fuccedunt: ipfi 
vcroumbclla;,folioladuoanguftilllma,quoium 
alt.Tum communiter lnngius,in latuscxpanfa, 
fubjiciuntur. MonfpelioD. Saltrmannus attu- 
lit,&D.Burferusin Auftria prope Stain &Ba- 
dcn, eruit. 

II. Allium montanum minus:cxradicc par- 
va,aliquantum nodofa&fibrofa, cauliculusu- 
nus&altertenuiflimus,nudus, tres, quatuor, 
etiamfexunciasaltus, inter foIiaoblonga,an- 
gufta,exurgit,qui capitulum minimum (quod 
apertum non vidimus) fuftinct: in pctra circa 
Oenipontem reperitur. 

\\\. A LL I u M montanum radice oblonga : 
priori fimile,fedcaulealtiorc& foliislongiori- 
bus,capite rotundo pailide purpurafcentc, flo- 
ribusexfoliolis fexitotidemq; ftaminibuscom- 
pofito.uon longeMonfpelio loco montolo, qui 

HortusDei dicitur,ob{ervavimus:quod 

forte Alliummontanum fivcPctro- 

fcorodonGefneri in libro 

de Hortis, «•9oS«» D * DE at P R O 

Moly mordiatum capillaceo 
folio. 

D E M L r. 

C A P V T V. 

I.IV /TOLYAfFricanumumbellapurpurafcen- 
jLVite:cxradicebuIbora>caulis (modo u- 
nusjmodo plures) cubitoaltior,nudus 
& cavLiSjUna cum fojiis aliquot latiufculis>in a- 
cutum defmentibuSj palmaribus & etiam fef- 
quipalmaribus , per marginem , inftar graminis 
hirfuti, pilofis: umbclla,caulisfummoinfidet, 
cujus flores communiter ex quinque foliolis, 
dilute purpurafcentibus , pediculis oblongis 
& firmis infident: quibus veficula, duotriavc 
femina nigrarotunda includens,fuccedit.Odo- 
re eft Allii graviore. Hoc Argentina a D.Meye- 
ro acceptum,in horto ab aliquot annis alimus. D R O M I 

II. MoLY mofchatum capillaceofolio:bulbo 
eftparvooblongiufctilo^ufcfccntc & veluti rc- 
ticulato cortice tcao,exquocauliculus tenuis, 
palmaris^rarilfimepedalisemergitjcirca quem 
foliajuncea velpotius capillacea,fed fincordi- 
ne^qu.-e modo unciam,modo tres quatuorve un- 
cias longa (quas nimis lata in figura exprimun- 
tur)cauliculi fummo pedicelli quini,feni,fepte- 
ni,veIutiinumbeIIadifpofiti,aduobus exiguis 
foliolis fuftentati,infident : quorum finguli flo- 
fculum exfexfoliolisacutiscompofitUjobfcure 
albentemlineis fufcis permediumdifcurrenti- 
bus diffeftum Sc ftaminulis aliquot donatum 
fuftinent: hiscapitula rotunda feminatria vel 
quatuor,nigra,obIonga, triquetra , continentia, 
fuccedunt: flosMofchi velZibethiodorem fpi- 
rat, & in collibus Monfpelio vicinis provenitj 
undcD.SaItzmannusannoif98.attulit, &poft- 
modumaliquot annis in hortulo coluimus. 

J)E ORCHIDE. 

C A r V T VI, 

I./^~^YNOSORCHisanguftifoIiahiantecucullo: 
V^huic radices fubfunt duse globofa2,aItera 
major 8c vegetior , altera flaccidior , qui- 
busfupernefibraealiquot adhsrent : caulis ca^ 
vus,ftriatus,cubito minor, foliis aliquot pallidc 
virentibus,lf vibus,ftriatis,uncias lex Iongis,(e- 
munciam latis inferne,& uno alcerove fuperne, 
amplexantibus : fpicam habet oblongam, ex 
oblongiufculis pediculis dcpendentibus , hian- 
tem cucullum referentibus; hanc in pratis Pa- 
tavinislegimus. 

II. Cynosorchis militaris montana fpica ru- 
benteconglomerata: exradicibus praedicftaefi- 
milibus,caulis cubitalis,rotundus, cavus,paucis 
foIijsanguftis,ftriatis,uncias fexlongis cindtus, 
exurgit,cu jus fummo fpica,ex floribus parvis,e- 
leganter rubentibus conglomerata,infidet:quo- 
rum labrum in quatuor parvas barbulas dividi- 
tur,calcare tenuiflimo a tergo. Nafcitur in her- 
bofis montis Mutetae,Majo florens : quam prius 
Patavium obfervavimus. 

III. Cynosorchis militaris pratenfis elatioc 
floribus variegatis : hctc priore efi tefticuhs mi- 
noribus, caule brevjore , foliis Iationbus,uncias 
duaslongis, etiam caulisfummum,tubi inftar 

cin- LIBER SECVNDVS. 3-9 cingentibus: fpica breviore, exfloribuspriore 
longominoribus,iifq;exalbo8c rubroelegan- 
ter variegatis. In pratis humidis Michelfelden- 
fibus, & trans Rhenum reperitur. 

IV. C AM A.oRCHisaIpinafoliogramineo: 
planta palmaris eftjcx cujus radice gemina,glo- 
bofa, obIonga,folia anguftiflimajUtrinque qua- 
terna,cauliculum nudum,triuncialem>qui inter 
eaferturjfuperantiaexurgunt: fpica unciali,cui 
utrinque foliolum breviflimum fubjicitur : flo- 
fculi virides galericulati funt. In montc Helve- 
tiorum Gothardo^copiofe & acervatim,Iunio 
florens,reperitur. 

V, Okchis montana Italica flore ferrugineo 
lingua oblonga : Tefticulos duos habet parvos, 
rugofbs, quorum alter,ut in reliquis Orchidi- 
busvegetior, hinc communiterfolum unuste- 
fticulusreperitur: quorum fummo , fibrae ob- 
longae, varie & oblique fparfajjadpofitae. Cau- 
liscavus nonnunquampedealtior, quemfolia 
angufta paucaque uncias trcs vel quatuor longa 
banfua veftiunt, at cuilibet flori folium brevc 
quidem, fed latius & in apicem definens.fubji- 
citur. Flores quini,feni,alternatim in caulis 
fummo difpofui coloris ferruginei , obliqui tu- buli forma,quorumlinguapropendensoblon- 
ga eft,& ex bafi latiore in apicem abit, cui legu- 
mentum pallidioris coloris, veficae inftar impo- 
fitum , etiam in apicem & communiter bifidum 
finit : floribus utriculi,femine pulverulento re- 
pleti, fuccedunt, Hancin Italis montibus Baf- 
fanenfibuslegimus: &MatthioIum fubTefti- 
culi terti) fpecie prima, in figuris majoribusex- 
primere voluifle, cenfemus , cujus tamen figura 
mala,& fine omni defcriptione,& ut in hiftoria 
LugdunenfifubTefticulo j. Matth. At fateor 
pejoremefleeamfiguram^quamMatthiolomeo 
emaculato addidi , defiimptam ex Tabernae- 
montani figuris:tuncenim quid fibi vellet Mat- 
thiolus, non conftabat,imo etiamnum dubius 
fum : quare ali.im figuram dclineari curavimus. 
Hujus haud dubie fpecies,quam doftiflimusCo- 
lumna in fua Ecphrafi minus cognitarum ftir- 
pium . Orchidis macrophyllae nomine & 
eleganterdcfcripfit, &: iconeex- 
ptefCit. D I Vl.ORCHtf jo P R O D R O M I I Orchis palmata pratcnfis angufU- 
folia. Orchis palmata anguflirolia minot 
Aoie odoratinTimo. 

VI. Orchis palmata pratenfis anguftifolia 
major : radices habet parvas, veluti palmas ge- 
niinas,in binos digitos diftributas , fibris paucis 
annexis : foiia liljacea,angufta,l3evia S>C palma- 
ria,per qu£e velutitubum,cauliscubitalis cavus 
«ffertur, cui fpica fere palmarisangufta,ex flori- 
bus dilute purpureis, brev i calcare donatis com- 
pofita , quibus fingulis foliola oblonga acumi- 
nata fubjiciuntur, & capitulum oblongum , fe- 
fnen aliarum inftar continens,fuccedit. Haec in 
pratis udisMichelfeldaE,ipfa aeftate reperitur. 

VII. Orchis palmata anguftifolia minor flo- 
re odoratifllmo.Radice eft gemina,oblonga, an- 
gufta,palm^ fimili,in tres quatuorve fibras craf- 
(iffimas divifa , fupra quas ex imo caule fibrae a- 
liquot ortae expanduntur: exradicefoliaqui- 
na aut fena,oblonga , graminea prrdeunt , inter 
quaewuiisuaicus pa),niaas,paucifllmis &eiu- guis foliolis donatus, qui velut in fpicam biun- 
cialem abit : cui flores dilute purpurei odoratiC- 
fimiinfident,qui galea tefti ,IabroprominuIo, 
in quatuorbarbulas divifi funt,Si parvo calcari, 
a tergo prominente , donati. In pratis humidis 
MichelfeIdaeprovenit8cautumnofloret(quam- 
visetiamMonfpefllili reperiatur) &fub Saty- 
rio o£tavo in Phytopinace defcripfimus. 

VIII. Orchis palmata flore viridi:cxradice 
gemina , palmata & parva , caulis palma altior, 
folijs paucis, nervofis, uncias tres longis, unam 
latis, veftitus exurgit , fpicam habens triuncia- 
lem,flofcuIos paucos,fubviridcs,gaIea teftos, & 
labro prominulo in duas barbulas divifo ,quib, 
fingulisfoliolum oblongum,anguftumfubjici-r|i; 
tur. Inmontib'isBohcmi3e,Silefiae finitimis,in r 
Saxo Mommelgrund, copiofam lunio floren 
tem,D,Fleiirerus obfervavit, & attulit. 

IX. Or 
o\ LIBERSECVNDVS. 5» 

Orchis palmata montana ma- D E O P H R T. 

xima. Catvt VH. 

PHRisminimaie radice fubflave/cence fT- 
brofa&Orchides redolete,caulicuIus fim- 
plexjtriumquatucrveunciar.fiibfoliolis 
prodit,cui foliola duo Ophriosvulgaris modo 
apponutur,qu5parvafunt,glabra,fplendentia, 
colonsunifolii & nonnihil in cordatam effigic, 
e rotundiufcula figura difcedentia , quib. cauli- 
culialterapars,fimilitertrium,quatuorveunci- 
arum fupereminet,cujus fummo flofculiparvi 
herbaceiinfident.inOphrisvulgarisflorib. exi- 
litate folarecedetes,quib.vafcula exigua fuccc- 
dunt.Florentiisinlocisubi fponteprovenit,Iu- 
lio potifl".menfe floret : at in hortos, cum g;leba 
fo]inatalitiitrans!ata,citius.Nafciturplurimu, 
ut D.Furerus monuit,a quoeam (fed prius a D, 
Sigfrid.) accepimus, Ophridii feu Bifolii Broc- 
cenhergici minoris nomine,in opacismufcoftfcij 
fylv. Broccio&Ofrrnanninoverticidiito, 
D E OROBANCHE. 
Capvt VIII. 
l.OROBANCHEfloremajoreexca^ruIeopurpu- 
rafcente:Radiceeflcrafla,longa,fibrofa:caulefe- 
mipalmari,folioIispaucis,breviflimis,cranis& 
acutis cinfto,qui in quinq; fcx, ctiiplurcs pedi- 
culos triuciales,nudos,abfumitur, quamvis etii 
ex folior.ali": pcdiculi prodcat, quorum fiimmo 
calyxjuncialisfiiuiat^iufidetj&cxoiuolibct flos 
unicus,cfruko purpurafcens,logo pediculodo- 
natus,exit,quimagnus,unci3sduasIongus, for- 
IX. O R c H r s palmata montana maxima : ma galericulatus,& veluti roflrat»,ut in Alefto- 
Radices habet geminas inftar palmarum dua- rolopho,cxquofilamentumohlongum,reflexij 
rum fibi invicem junftarum , & velur in plu- prodit :quid flonfuccedat,nonconflat.Hanc,iii 
resdigitosdivifarum,quarum alteraalba,vege- Pyren^is montib.D.Burf legit& comunicavit. 
tiorac folida, fupra quasfibraepaucseconfpici- 11. Monerelubetde vuIgariOrobanchc,eajn 
untur. Cauliseft bicubitalis, flriatus,vacuus, rcfte aTheophrafto Liniodoron ,quah famem 
quemfoliapedalia primum,mox palmaria,fef- adferens, vocari ;, eoquod plantx cui adnaki- 
quiunciamlata,nervisdiftin(fba,compk(fliitur: tur,alimcntum fubtrahar. Hanccnim femper 
incujus fummofloresin fpica palmari digefti, alterius plantae radici adnatam obfervavimus, 
coloris ctilutepurpurei,qui parvi flint galeola utGeniftae\iiIgari & Hilpanicae, HieracioSa- 
tecti,Iabro exiguopropendente, in anguflilfi- baudo, Trifolio, Aflragalofylvatico &aliis» 
mas barbulas divifo , & a tergo oblongo, capil- IIF.Orobanxhe quac Hypopitys dici potefl : 
laceo calcaridonatijad quorum exortum folio- hxc Orobanche vulgari fimilis, fed humilior & 
la fingula,quafi in filamentum abeuntia , obfer- nigricans,cauk unciarura quaruor , quafi fqua- 
vantur: hiscapitulum oblongum, flriatum, fe- miscontefto:floresinfummo,vcluti inparvam 
menexTguum fcobis inflar continens, fuccedir. fpicamcongefti,NidoavisfimiIes,albidioiesta- 
Hascin montibus vicinis,potiflimum Muteto, men,rariorcsacduriores.Subpiceis,abietibus&; 
copiolcMaJQflorens,provenit. pinaftris (hinchipopitys) provcnit, Sapore efi: 

ali quantom allri ngentc, LI- 5« P R O D R O M I LIBER TERTIVS. 

DE RAPVNCVLO SIVE CAMPA- 

H y L A G L A B R A. C A P V T I. Rapunculus rplcatus C»- 
ruleus. 
Rapunculus alpinus five Pyramidalis 
minor. 
Ratvn- L I B E R T 

RAruNCULUs fpicatus daturfpica alba,vel 
cinericca,vel colorisviolacci faturij hic 
folum figura Rapunculi fpicati caerulei- 
adpofita, cum jam defcriptus fit. 

I. Rapunculus alpinus fi ve Pyramidalis 

minor : Radix Rapunculi forma : caulis unus, 

, fefquipalmaris,foIiispallide virentib. per am- 

bitum crcnatis, acuminatis,unciam latis,tres 

longis,alternatim cingitur : in fummo flores 

pauci,C2erulei,campanula2 forma, pedicellis an- 

nexi&filamcntooblongoexeorummediopro- 

deunte,donati propendent: quibasfingulisca- 

pitulum oblongum , pcrtufiam ut in campanula 

perfici folia fuccedit,cui fcmenminutum indu- 

ditur: in ItaIiaprovenit,(edlocus 

excidit. 

Rapunculus alplnuscornicu- 
latus. 
E R T I V S. 5, 

1 1. RAPUNCULusalpmuscormcuIatU8,qucm 
nomine rapunculi alpini Ipicato fimili,ante an- 
nosviginti duos inPhytopinace,dcin inMat- 
thioloemacuIato,de{cripumusjnunc verodili- 
gentiusjcum eam ex Baldi rupium fifluris,ablq; 
radice eruerimus , ut figura noftra in Matthiolo 
exprimit,poftmodum a D.NeudorfFero cum ra- 
dice , & perfe(ftiorcm aD. Pona ante annos dc- 
cemacceperimus. 

Radice eft tubero(ainaequaIi,quafi ex pluri- 
bus grumis compafta,alba, digiti crafllric ali- 
quandolignofa,pallida,rugofa8cpalmari: ex 
quacauliculus(modounus,modopIures)tenuis 
ac ftriatus, unciarum quatuor exurgit:foIia,qu5 
faturatevirentia,tenuia,ad radicem aliquando 
exrotunditateoblongata: Bellidiscseruleaefor- 
ma communiter fubrotunda , crenata , Alliaris 
forma.fed minora,pediculisuncias quinque vel 
fex Iongisprajdita,ex radice una cum cauliculis 
exurgunt : quJE vcro cauliculis & quidem pedi- 
culisbrevioribusadhasrentjlongiorafunt&an- 
guftiora , profiindius , fed rarius,incifa,quorum 
quina vel fena , ftellae in modum umbellae fub- 
jiciuntur,qu5 cauliculi fummo infidet,&: ex flo- 
ribusviginti,ctiampluribus, ar(ftejunftis&:ex 
caeruleopurpurafcentibusconftat, qui ,excali- 
cibus pediculis latis brevibus & ftriatis donatis 
prodeunt : cx fingulo calice flos unus , ad cxor- 
tum tumidus , oblongus,(enfimque anguftatus, 
& in extremitate crenatus , formam cucurbitae 
vitreae refercns, in medio tumore, incifurae fu- 
perficiariae quinque confpiciuntur : apertus,ex 
foliolis quinquecompofitus,filamenta aliquot 
exhibet , intet qu.^ unum longe producitur , in ■ 
fummo bipartitum , aliquando inftar capreoli 
vitium contortum: femen non fuit obfervatum. 
InBaldi montis jugis,inter prsecipitia propen- 
det, ubi Auguftomenfe florentem annoi^y?. 
colIe(fhim,quodcumPatavii D.Guilandino o- 
ftenderemus, Rapunculum montanum , at D. 
Cortufus,CantabifcamalteramAnguillaraeno- 
minabat.Io.Pona in fuoBaldo ante annos quin- 
decim excufo,Trachelii petraei minoris nomine 
propofuit, 

III.Campanula alpina latifolia flore pullo: 
haeccauliculo efttenuiffimopalmo minore,qui 
ad partem ufq; mediam,foliis uncialibus,fiabro- 
tundis,alternatim difpofitis, leviter crenatis, 
paUideqi virentibuSjcingituK at pars fuperior 
JS 4iuda 34 P R O D 

nuda efl,cui fere /empcrunicnsflos,mediae ma- 
gnitudinis, pullicoloris infidet.In alpibus Au- 
itriacis,utSneeberg& aliisD. Burferus reperit, 
8cRapunculialpini!atifoliinomine,mifit. 

IV.CAMfANULA alpina linifoliacjErulea. Ex 
radicetenui,alba,cauliculiquaterni,quini,plu- 
res paucioresque,palmares> & fefquipalmares, 
graciles>rotundi,fimplices>emergunt : foliis ob- 
longis angufti/Timis, confufo ordinc fepti: flores 
fummitate C3erulei>ut in Rapunculo vulgari, 
quibus capitula>exiguum fcmen continenria, 
fuccedunt. Haec rupes & fumma juga montis 
WalTerfalljIulio menfe florens , exornat. 

Campanula alpina rotundifolia 
minor. 
R O M I 

Campanula alpina rotundifolia minorja 
Clufio fubCampanula alpina minoredefcribi- 
tur: verum figura quam addit elt Campanulae 
rotundifolis vulgaris minoris ,quare veram fi- 
guram adpofuimus. 

V. Campanula rotundifolia minima : plan- , 
tula cfl unciarum trium>ex cujus radicuia alba, 
capillari,oblonga>exurguntcauliculi (faepe u- 
nus>plerumqueterni,quaterni) tenuilTimi^fub- ■ 
rubentes & ad radicem fubhirfuti , majori ex 
parte nudi, finguli unicum flofculum fubcaeru- 
leumdeorfumnutantem,calathiforma,exuni- 
co folio fexangulo compofitum, fuflinent , qui- 
bus capitulaforaminibuspertufa,ut inrcliquis 
campanulis, fuccedunt : foliola habet potilfi- 
mum ad radiccm , exigua, fubrotunda, ferrata, 
rigidiufcula,quandoqj rubentia. Hanc in Rhas- 
torum alpibus, cum Italiam peteremus, anno 
1577. Septembri menfe adhuc florentem inter 
faxa copiofiffime obfervavimus , nec altiorem 
invenirelicuitrquamcumD.Cortufooftendif- 
femusCantabricamPlinii nominavit. Plinius 
l.zfcap.S.fuae Cantabricfe,quae perDivi Augufti 
temporaaCantabris repertafuit,caulemjunce- 
um,pedalem tnbuit,in quo fint flofculioblongi 
veluti calathi: in quibus femen perquam mi- 
nutum,& qua: ubique nafcatur. 

VI, CAMPANULACymbalari£efoliis:exradi- 
ceexigua capillacea &albicante, cauliculi te- 
nuillimijvirides, nonnunquam palmumfupe- 
rantes,&: mox in alios brachiati,prodeunt : qui- 
bus folia rara,fubrotunda,hederacea, vel potius 
CymbalarijE foliis fimilia,angulofa,viridia,te- 
nuia,longis pediculisdonata,fineordineadhae- 
rent '• flores casrulei^oblongi campanula: forma, , 
aliquando fummis cauliculis , aliquando pcdi- 
cellis biuncialibus,ex eorundem lateribusexur- 
gentibuSjinfident. Hasc non longe Tolofa in E- 

ricetis provenit, & quia vix fola furtinetur, 

Ericetis incumbensexurgit : eandem 

etiam circa Lutetiam D.Cher- 

lerus legit. VII.Cam- LIBER TERTIVS. 

Campanula ferpiUifolia. Campanula foliis fubrotundis. 5J 
VII. C AMPANULAferpi11ifolia:Totaplan- 
ta, floribus exccptis , (erpillum refert : nam 
radicc eft tenui,obliqua, tenuirtimis fibris capii- 
lata, & hinciude rcpentc: cauliculis plurimis 
rubentibus in tcrram reflexis,cui novisfibellis 
adhjerent,qui in ramulos plures tenuioresdivi- 
duntur : quos foliola Serpilli , vel potius Num- 
mu!arL.Te,c|u:e flore efl purpurafcentejformafub- 
rotunda,duo (cniperoppofita,qu.-edam majora, 
quxdamSerpilKTniinora,crenata, fubtuspalli- 
devirentia , pediculis brevii1imis,Sc levilTime 
pubelcentibus,ambiunt:cauliculialiquandoin 
pediculos nudos,flores fuftinentesdefinunt:ali- 
quandoexcauliculorumlateribus pediculi tri- 
unciales in fummo nudi floribus ornati exur- 
gunt : flores bini vel terni campanul£eforma,cx 
ca£:ruleorubentes,deorfum nutantes,finguli fin- 
gulis pedicellis donantur. Hujus ramulum a D. 
Bauliino fratre primum habuimus,dein inBal- 
do cum floribus legimus; tum a D.Pafchali Gal- 
lcquieaminRhaetia ex rupibusdependentem 
coUegit. 

Similem,fed foliis inferne albidioribus & fir- 
perne pallide virentibus, in Infula Toupinam- 
bauit Brafiiianorum natam , D.Burferus com- 
municavit, 

DE TRACHELIO SIFE CAMPA- 

NrLA HIRSFTA, 

Capvt II. 

I./'^ Ampanula foliis fubrotundisrexradice 
V^tenui repente, caulis fefquipalmaris levi 
lanugine pubefcensexurgit , quem folia 
pauca,fijbrotunda,uncias duas pcne longa,lata- 
que,pedicuIooblongodonata, tenuia, fubafpe- 
ra,perambitumcrenata,cingunt:incaulisfum- 
mo flores pauci,dilute caerulei,CampanuIae for- 
ma,deorfum pcndentes,cx quorum medio fty- ;d P R O D 

!us cxiTrgens,extra florem fertur. Hanc cervica- 
riae miDorisrotundifoIiaenomine D. Sigfridus, 
Helmftadiomifit. 

Haec \ campanula hortenfi Rapunculi radice 
difFerre videtur alti tudine , foliorum longitudi- 
ne,florum magnitudine dc numero,quae prora- 
dicibus multas,tenues,transverf3s & oblique 
repentcs fibras,habet,ita ut ex hortorum areolis 
vix extirpari polTit , a quibus radices oblong», 
candidae , Rapunculi radicibus fimiles,demit- 
tuntur. 

II. Campanula Drabaeminorisfoiiis:exra- 
dice Rapunculi minoris forma , caules fefqui- 
palmaresj lanugine leviirima afperfi prodeunt, 

Campanula foliis Echii floribus 
villofis. R O M I 

quos folia, Drabae minoris foliis fimilia,fubro< 

tunda , viridia, unciam longa, femunciam lata, 

pef ambitum crenata, &in acumen filKgiata, 

fubarpTa^pediculis carentia,alternatim vefti- 

unt:florespauci, fubcaerulei, fexanguli, calathl 

forma,mediocris magnitudinis 8c pediculisob- 

longisdonatijfummocauli infident. In pratis 

circa Valefianorum Thermas copiole pro- 

venit , undc D. Burferus at- 

tulit. Campanula foUIs Echii, 
S^^.i^^^'^ III.Cam- T I V S. 

Rapifirum mono/permon. M L I B E R T E R 

III. CAMPANUiAfolijsEcIiijfloribusvillofis: 
exradiceoblongiufcula jfolia angufta quatuor 
& quinque uncias longa , fuba(pera,prodeunt; 
inter quae caulis palmaris,rarius pedalis,rotun- 
dus,fubafper,paucisbrevibusScanguftis foliis 
veftitus,exurgit,ex cujusfummitate floresun- 
ciales,lati,Campanula: form3,quini,feni, caeru- 
lei,alternatimdifpofiti,brevibus pediculis de- 
pendenc: quorum extremitatcs,quemadmo- 
dum & calices,pilioblongi,pappi inlbr,ambi- 
unt.HaecinBaldo reperitur& Helvetiorum al- 
pibus Gotthardo & monte Frac1o:diverfa plane 
a Trachelio montano hiftorix Lugdunenfis. 

Hujus 8c minor fpeciCSjquaeminushirfuta, 
femipalmaris,foliisbrcvibus,cauliculogcmino, 
exquorumquoIibetreflexo,flosunicus,iIIota- 
men minor, dcpendet : quam ex Helvetiorum 
alpibusD.Burferus attulit. 

Campanula adhuc alia datur foliis Echii, 
quamcumClufius nomineTrachelii 0u^(ro«'/« 
defcriplerit, nullam vero figuram adpofueril, 
eamprsEcedenti jungere voluimus. 

BE RAP IS r RO. 

Capvt III. 

I.T^ APISTR.UM floribus Leucoji marini:plan- tula (emipalmaris eft , radice oblongiu- 

fcula,alba,fibellisdonata, cauliculistri- 
umquatuorveunciarum: foliis vulgari Rapi- 

flro luteo fimilibus, parvis,uncialibus, crcnatis, viim oblongiufculum,fed unicum (unde ei no- 

& fubafperis:flofculis parvis fubcaeruleis, Leu- men) contin«atur. Hujus femen,nomine Lam- 

coji marini fimilibus,quibus filiquK parvae, an- pfana; monofpermi,D.DoIdius mifit , & hic Ba- 

guft£E,femen minutum continentes, fuccedunt. fileae in horto D.Zvingeri , Majo mcnfe floruit. 

Circa Mafliliam in rupibus D.Burfcrns legit. Hoc ipfum poftmodum , fed multo ftrigofius' 

II. Rapistrum monolpermon: exradice (illudenimculturaclegantiusjinagrisquaAu- 

!ongiufculaalbicante,parumfibrofa,caules pe- guftam Rauracorum itur, ad rubram domum 

dales,qHandoqialtiores,rotundi,tenues,ramo- obfervavimus: idemfed humilius&valdera- 
: fi,eleganter virentes,leviterqi hirfuti exurgunt: 
folia humi fparfa,crafla liint, Rapi foliis fimilia, 

I adprincipium laciniata,deinfubrotunda,levi- 
ter finuata & fubhirfuta:flores (ecundum cauli- 

; culos palmares & tenues,velut in fpica difpofi- 

; ti , quadrifolii eleganter lutei aureive,quibus fi- 
liquje (uccedunt rotundae (eleganter propter 

i ftrias,per eas quemadmodumin femineCori- 
andri difcurrentes) in filamentum oblongum 
abeuntes : qusequafi geminae fibi infident, par- 
t£ tamen fuperiore ma;ore,cum in ea femenpar- mofum,foIiis parvis,cleganterviribus , in agris 
£ircaHuningenadfylvam,invenimus: &fi- 
mile Monfpelio,ubi quoquefponte 
crevitjhabemus. E 3 DE js P R 

D E N A PO. 

C A P UT IV. 

NApusfylveftrisCretica:foliiseftadpalmi 
longitudinem accedentibus,inftar folio- 

rumRapiltrialbijVellrionisvulgarisjin 
laciniaso(floveldecemdivifis,permargincscre- 
natis,afperis:caulealbido,rotundo,ramofo,fub- 
afperojfummitate , cui flores non infident , acu- 
leata,floribus (quos non vidimus, ut nec radi- 
cem^filiquasanguftiirun^biuncialesfucccdunt, 
quE femen exiguum nigricans continent. Bu- 
BJadis agreftis nomine, ex Creta ab Honorio 

Jielli accepimus : & a Cretenfibu* 

(TK/AofgaCe? voca- 

tur. 
DE RAFHANO. 

C A P V T V. 

Raphanus aquaticus alter. O D R O M I 13 Aphanus Creticus: ex /emineCreticoab 
jfV HonorioBelli,Ramolonomincmiflib,Ra- 

f phanus in hortis noftris crevit,cujus plan- 
ta tota,toto habitu a vulgari non dillidebat j rar 
dice oblonga,alba 8c guftus accrrimi ; caule non 
adeoaltoifoliis minus hirfutis& afperis,flore 
modo purpureo,modo albo : filiquis & femin >• 
bus minoribus. 

Raphani aquatici duasfiguras, tanquamo- 
ptimas,adpofuimus,fed fme defcriptione : cum 
is,qui foliis eft in profundas lacinias divifis fub 
Radicula fylveftri, aDodona:o : fubRaphano 
fyl.aquatico,aI,obelioin cditione Belgica^Ra- 
phanoaquaticoaTabern£emontano,fivefylve-v^ 
ftri 8c paluftri in hiftoria Lugdun. defcribatur : 
alter vero,nomine Rapiftri aquatici a Taberna:- 
montano exhibetur. 

Raphanus aquaticus foliis in profundas Uci- 
nias divifis. DE L I B E R 
DEDRACVNCVLO, 

C A r V T VI. 

DRacunculus alpinus folio fcabioferra- 
dicibus efl; fibrofiSjCauIiculis rotundis,pe- 
dalibuSjin fummoin alasbrachiatis: fo- 
liis inftar rcabiofae laciniatis , altc incifis & cre- 
natis,alternatim difpofitis & pallide virentibus: 
flofculisjin fi.immisvirguIis,quoad difcum me- 
diumfubluteis,quemfoliolaaIba,utin Chamae- 
meIovuIgari,ambiunt. In Helvetionim pratis 
alpinis prope Fabarias & in Gotthauloprove- 
nitjlulioqucfloret. 

Erucalatifolia. 
T E R T I V S. 39 

pallidevirentibus, ad radkem pedalibus , pro- 
fundisinciftirislaciniatis,pcr quorum medium 
nervuslatusex-currit,quem utrinque foliorum 
lacini.T biunciales , alarum inftar, triangulares, 
corrof£E,figur£diverfae,inferne&fupernecon- 
tinuae cingunt:qu;e vero in caule breviora funr, 
&;horumqu£EdamEruc5evuIgal'isfoliisfimiIia, 
fuprema vero angiifta & parumfinuata : in cau- 
lis fummoflorcs fatis magni,aurei,quadrifolii, 
ftaminibus pIurimisdonati,quibus filiquseob- 
longs ftridillima.' fuccedunt. Eruca? nominc in 
horto fata: an fortc Eruca tertia Anglica,in hor- 
toCamerarii? 

II. Eruca (ylveftrisminorBurfxpaftoris 
folio : ex radice crafliufcula^cauliculus palmo 
altior,fubj(per,brcvibusalis brachiatus exur- 
git : folia ad rad icem fparfa , fefquiunciam lon- 
ga,Burfa: paftoris mcdix modo laciniata, fuba- 
fpcra,in caule nulla,nifi qu£alis,& quidem \\X 
laciniat.i,fubjiciuntur : flores fubaurci.fatis ma- 
gni,longispediculisinfidentes,quibus filiqua; 
brevcs rucccdunt.MonfpefluIi collcda. 

III. Eruca fylveftrisminorincana: exra- 
dice cauliculi Ia;vcs,virentes,quatuor, fex & o- 
dounciaium,in plurcs alasuncialcsdivifi pro- 
deuntifoliaad radiccm plura,bJuncialia,tcnuiC- 
fime Liciniatajqu.t etiam cauliculos altcrnatim 
cingunt,omnia incana funt: flofculi plurimi, 
pallidclutci, quibus ftri(fli(limae & brevcs fili- 
qu» fuccedunt ; Monfpelio D.Rumbaum at- 
tulit. 

IV. Eruca lutea five Barbarea flore plenor 
hacavulgarimagnitudincdifrcrt:cauleeftciaf- 
fiore & ftriato,fcd breviore: foliis unciahbus: 
floribus nonnihil quam in vulgari majoribus, 

aureis&plenis. IntcriegctesPaterniaccnfes, 

& juxta Arburg arcem Bernatum,Iu- 

nio floret. «••5}:(§fr DE ERrCA ET SINAPl, 

Capvt VII. 
I. Eruca latifolia : hjcc caule cft cubitum e)f- 
^ejue.aibo,crairo,ftriato,ramofo;foliisgIabiis I V. Em>. 4« PRODROMI 

Erua caerulea In arcnofis crefcens. Eruca maritlma Italica. 
V. Eruca cserulea in arenofis crefcens : Ex 
radice rufefcente,oblonga,tenui,levJter fibrofa, 
caules piures palmares, rarius fcfquipalmares 
ftriatos,liirfutos,ramulisaliquot brachiatos, e- 
rnittitifoliaadradicemper terram fparguntur, 
erucae vulgaris inftar finuata,& quafi circum- 
rofa, hirfuta , afpera , fefquiuncialia , fed etiam 
breviora & anguftiora,qu5 in caule rariora funt, 
minus finuata & aliquando integra:flofcuIi ele- 
ganter caerulei , vel purpuro-caerulei , quadrifo- 
lii,filamentis brevibusdonati, ramulorum ex- 
tremis infident,quibus filiquae oblongae, tenues 
& laeves , femen minutum fubrufum & acre in- 
cludentes,fuccedunt, Provenit apud nos locis 
arenofis, ut iis quae Birfa alluit : fic quibufdam 
in locis in muris reperitur : imo etiam altiflimis 
jugis&petriscircaDelfpergam&LaufFenRau- 
f acorum: in Phytopinace, & Matth^olo, addita 
figiu:a;<iuoqu6 defcripfunus. VI. Eruca maritimaCretica filiquaarticu- 
lata : tota plantaalbicat, folia habens ad radi- 
cembrevia,angufta,in minores lacinias divifa 
& fubafpera: cauliculis eft palmaribus, reflexis, 
ftriatis (flores non confpefti ) filiquis p^urimis, 
incurvis,articuIatis,triumquatuorveunciarumj 
alperis, femen minutum fubrufum continenti- 
bus,quam ex Creta Honorius Belli mifit, 

ER.UCJS, maritimae Italica; filiqua hafta: cu- 

fpidi fimili,figuram perfeftam adpofuimus, cu- 

jus tres diverfae una cum defcriptione (inter 

quas una ex Lobelio defumpta , qui nomine 

Cakile SerapionisEruca;folio, napi 

flore exhibuit) in Lugdunenfi 

hiftona proponun- 

tur. VII.ERU- LIBER TERTI Eruca Monfpeliaca filiqua quadrangula 
echinata. 
<^^ 
^i 

VIT.Ep.ucAMonrpcliac.1 filiquaquadrangu- 
la echinata.HancMon("pcllLilianni i^-^.ubi col- 
legiircmuSjfic defcripfimus, quemadmodum in Phytopinace videre e/l: ex radke femlpalmari. 
cra(fiufcula,leviter fibrata , albicante , caules ad 
exortum purpurafcentes , terni, quaternive, pe- 
dales,aliquando cubitaIes,rotundi, llriati,fuba- 
fperi.in ramos brachiati exurgunt:folia ad radi- 
cem humi fparfa,pauca,oblonga,3ngu(^a, finua- 
ta, hir(utie a(pera , bina ternave fimul junda, iri 
caul ibus,prsE(ertim filiquis onuitis , pene nulla, 
oblonga,leniter finuata:flofculis e(I luteis quin- 
quefoliis,quibus filiqua; fuccedunt quadrangu- 
]a:.in apicemacutumrigidumquedefinentes,!^- 
vcSjoblongo pediculo infidentes , per maturita- 
tem duri(1ima;:quarum qua:libet latera quatuor 
obtincr,quae ad formam alarum percea: pifcis e- 
Ievata,in medio finum oflcndunt : his per lon- 
ff^ gum dil1c(ftis , utrinque dux capfuls diilinftje 
«^ - confpiciuntur,inquarumqualibet,femenuni- 
cumrufum, cochlea:infIarconvolutum acumi- 
natum &acrecontinctur. lunio menfc florcn- 
tem S: filiquas ferentem, legimus.Hanc videtur 
Herbarii I.ugdunenfisauftor, fub Sinapi cchi- 
nato voluiile proponere,verum figura vitiofa & 
defcriptionon fufiiciens. 

SiNAPi parvum filiqua afpera : radice eft ob- 

longa cradiufcula & capillata , ad quam folia 

pluia,Erucefylvc(Irisminorisforma,(ed mino- 

ris forma, fed minora,in lacinius tenuidimas di- 

vifa,&: acria:cauliculi plurcs,recurvi,l(jvcs,dua- 

rum triumve unciarum ( rarinime cauliculus 

palmariserigitur) in alas unciales brachiati:f1o- 

res parvi.pallidc lutcijquibusfiliqu^mults ftri- 

fta:,unciales &: afperae , in latera divaricatx, fe- 

men minutiffimum continentes , fuccc- 

dunt:circa Monfpelium prove- 

nit. i DE 4» P R O D R O M I Refedx affinis Phyceuma. Ei yfimo fimilis hirfuta alba. 
-■^-^J BE. RESEDJ.. 
CArvT VIII.. 

RESEDA linari? foliisrer radice candidai,lbn>- 
giufcula^cauliscubiralisrotuduSjinramos, 
palmares divifus, foliis linariasflriftiiri- 
misjoblongis, viridibusvcftitus exurgit : rami. 
finguli , in florum oblongam velutifpicam ab- 
euntjquamflofculi parvi,mufcofi,tenuibus ca- 
pillam.entis ornati , ut in Refeda; minore alba 
(quamSefamoidcm parvam Salamanticenfcm 
Clufms nominat) pallide flavofcentes confli- 
tuunt:quibuscapitnla\el vafcula artgulofa,bi- 
fida.exilifeminepallidoplena, fuccedunt. Haec 
in folo arenofo convalliummontium Pyrenaeo- 
rum>aD.BurferocolIeifta.. 

Reseda, affinemfacimuseam quamPhyteu-- 
ma Monfpelienfium» Lobelius &<. Lugdunenfes 
vocantjdefcribunt &: depingunr: verum cumi 
foliisnunc oblongis, nunc in aliquot lacinias 
divifis reperiatur, una.figura exprimere volui- 
mus.. 

DE ERTSIMO. 

C A P V T. I X.. 

ERrsiMo fimilis hirfuta: exradiceoblonga, 
alba, lignofa & fibrofa , caulis modo unus, 
modopIurescubitales,aliquandofubrube- 
tes,ftriati,hirfuti, aliquando in ramulos brachi- 
ati,exurgunt;foliapIura,adradicemhumi.ftra- 
ra , aliquando pediculis carentia-, fefquiunciam 
longa, afpera, hifpida, fubalbicantia,perambi- 
tum crenata, rarius.laciniata, &qu3e in caule 
minora funt, eumque bafi latiore cingunt : fe- 
cundum ramulorumlongitudinem , vcluti in 
fpica flofcuIiaIbi,quadrifolii, pedicellis,infi- 
dent,quiinfiIiquasobIongas,ft;riftas,femenmi- 

nutum L I B E R 

nutumcontincntcs.abcunt. Pfovenit locis fa- 
xoris,ruderibus,muris, ut iiic Baliieaa ad moenia, 
adarcem Monchenllein, primoque verefloret: 
MonfpelTuIi quoque in ruderibus umbrofis, fed 
per omnia minor: rariusinarenoiis,urapudnos 
ad Wielam fluAium,Patavii hmiliter collegi- 
mus , & hanc D. Guilandinus Dryophanon Pli- 
nijlib.zy.cap.p.Drabam alteram & Thlafpi fpe- 
ciem:at D.Cortufus, Eryfimum tcrtium nobis 
nominabat : poft modum Barbaream muralem 
loan.Bauhinusfratcrappellavit. Hujusdefcri- 

ptionem 5c iconem,in Matthiolo cmaculato, 
exhibuimus. T E R T I V S. 43 

DE PERSICARIA. 

C A P V T X. 

PER5rcAB.rAangufi:ifoIia',exradicemgr!can- 
te,fibris oblongis capillata , caulcs plures 
cubito altiores , rubentes, Isvcs , geniculis 
diftinfti exurgiant: quos foIia,Pcrficarix vulga- 
ris toIiistriplo,quadruplove angufliora,duas, 
rarius tres.uncias longa,ambiunt , 5c in fummo 
in ramulosbrachiantut,quibus fpicxoblongse, 
floribus pallidc purpurafcentibus ornat3e,ut in 
vulgari infidcnt.In humidis circa Michel- 
feldamjaeltate florcns,rcpe- 
ritur. Nafturtiumhortenfe latifo- 
lium. Naflurtium hortenfc crifpum augufti- 
folium, 

F 4 DE :44 P R o 

Kafturtlum hort.crifpum latifolium. 
D R O M I 

figuraadpofitaj&canguftifolium vulgatius:hoc, 
quod crifpum fimilitcrduplcxeft. 

I. NASTUR.TIUM hortenfecrifpum: hoc,foliis 
exceptis,cumvulgariconvenit : hujuscnimfo- 
lia crifpafijnt^ertqucdupIeXj latifohum&an- 
guflifolium , quemadmodum binis hguris in. 
Matthiolo cxhibuimus (cum fsepius in hortulo 
noflro creverit) & hic repetere placuit. 

II.Nasturtium pratcnfe parvo flore:ex radi- 
cetenui,fibrofa,cauliscubitalis,viridis,variein- 
cur\atus exurgit,foliis atro^ircntibus, oblon- 
gis, Eruca:rylveilrisminoris,aut Sij forma,u- 
trinque longis petiolis in lobos fijbrotundos, a- 
liquandooblongosdivifis, dc per ora dentatis,, 
cinfti: incaulisfummo^flofculi parvi,albi,velut 
in umbella difpofiti,quibus filiquas parvas femi- 
neminutinimorefcrta; fuccedunt. Circa Mon- 
tembelgardum locis humidioribus provenit. 
Sufpicamur Matthiolum, quem Tabernsemon- 
tanus fecutus efl, fua figuraSifymbriiaquatici 
alterius,duas plantas mifcuifle: ita ut florum 
umbella,huic jam defcript«,folia vero, Naflur- 
tio pratenfi vulgaro magno flore,con- 
veniant.. N DE NASJVRTIO, 

C A P V T XI. 

AsTURTiuMhortenfcduplex etl:,pIano &: 
crifpo folio;illud latifolium, cujus folum . NAiTUB. L I B E R T E R T I V S. 

Nafturtium aquaticum majus & 
amarum. Nafturtiumalpinum minus Refcdae 
follis. . 4) 

Nasturtium aquatlcum majus & amarum, 
quodThaliusnomine Sifymbrii altcriusfpecic 
fecundadelcripfit j & fspe interNafturtium a- 
quaticum fupinurri reperitur, a quo fapore ama- 
ropotil1imumdiftinguitur,hicdefcriberenolui- 
mus : at liguramadponere,cum nuUus cam ex- 
hibucrit,voluimus. 

II F. NASTURTiuMfylveftre minus : cxradice 
tenui capillacea , cauliculi plures (& quantum 
ex ficcacolligerclicetreclinatijtrium quatuor- 
ve unciarum cmergunt : foliisNafturtij \ulga- 
risforma,fedminoribus, perterramfparfis& e- 
tiam cauliculos cingentibus:in quorum fummo 
flofculiparvi albicantes^valvuLi; exigu3e,utin 
Ibcridc,vel Burfa paftorisminima. Hoc primo 
vere,ad alveos aquarum (alfuginc imbutarum 
Ftanckcnhufi) ThuringiorUjCopiofitlimc erum- 
pit, unde D.Furerus cum aliis ekgaiitiftuiiis ; I- beridis pufillje, feu Nafturtii fylveftris Franc- 
kenhufani nomine,mifit. 

IV. NASTURTiuMalpinum minus Refcda: fo- 
Iiis:ex radice alba tenui & obIonga,cauliculi I^- 
ves, tenues . recurvi , communitcr indivifi. pal- 
moquc minores prodeunt :foliis longis pedicu- 
liSjinftarRefeda: vulgaris,prfditis,inIobostres, . 
vel quatuor fubrotundos,divifis: Horcs in cauli- 
culorum fummisalbi,mediocris magnitudinis. 
quibusfiliqux ftridillimae, fclquiunciales fuc- 
cedunt. In Rhxtorumalpibus lulio florens,re- 
peritur, Verumex Helvetiorum alpibus& Py- 
rensisjlonge minus habemus, ita ut tota plaiita 
abfqueradice unciastres non fuperet. 

V.NASTURTiOLUMalpinumcapfula Nafturtij < 
hortenfis: radice eftIignofa,parum fibrofi,cau- 
liculisunciasduas non excedentibus: foliolis . 
pai vis.angultiSjCrallis.-ungue brevioribus : flof- - 

F, jj culisJ ^6 P R O D R O M I 

■culisparvis albis,capfulisfatismagnisj Naftur- lispluribustenuinimls,fragiIibus,reflcx!s,iioii- 

tiohortcnfifimilibus, InRhjetiaemonteNom- nihil villofis,nonnunquam indl.asdivifis,femi- 

brepropcBalneum WormSjCeftareflorens, loh. palmaribus,palmaribus & nonnullis cubitali- 

Bauhin.frater coUegit. bus : foliis ad radicem pluribus, p3rvis,tcnuilH- 

VI.NASTURTiuMalpinumBellidis folioma- mis,viridibus,foliorum Barbarc^ modo.-fcdmi- 

ius : Ex radicc caulis cubitalis rotunduSjlasvis, nus frequentcr finuatis, qus in cauliculis rario- 

adexortumftatimdivifus, prodit : folia habct rafunt, & quaedam minimc finuata : flofculis 

tcnuilTuTia,bellidisforma,uncias quatuor lon- cft minimis albis : filiquis oblongiufculis &: 

ca:qux veroincaule funt. pediculis carent,&: ftridillimis. Hoc Cardamine aut ErucKpecu- 
inftar Thlafpi vulgaris lato femine,lcvitcr finu- liaris nomine , D.Burferus ex Auftria , fed 
ata,eumambiunt: florcs albi,in caulis fummo, infinibusBohemicVcoUeftum, 

quafi in fpica uncias fex longa , quibus filiquae transmifit. 

triunciales,anguft3e,femine'rufcfcente,rotundo, 

plano,refert£e,fuccedunt. Circa Fabarias Ther- ^ O S9» 

mas,ad aquae defluxum,D.Burferus lcgit. 

VII. NASTURTiUMalpinumfoliisBarbareae: 
Radice eft parva,capilUcea,albicante : caulicu- DE L I B E 

Thlafpi villorum capfulis hir- R lutis. 
DE THLASPI. 
Capyt XII. T E R T I V S. 4r 

fimilia, atrovirentia , glabra , pcdiculiscaren" 
tia,cingunt:flores parvi,aibi : filiqua; Burfaepa- 
ftoris forma,reJ majorcs : Non longe Monfpe- 
iio,in horto Dei di(fto,D,Burferus collegit. 

II.Thlaspi vaccari^e incano foiio minus:To- 
ta planca viliora,& incana ert:ex radice crafliuf- 
cula,rufcfcentc, cauliculi lcmipalmares , etiam 
minores, recurvi & quafi repcntes , villofi & in- 
cani prodeant,foliis parvis incanis , vaccarix ^\- 
milil3us,pediculis carcntibus & altcrnatim dif- 
pofitis, veftiti : inquorum fummitatc flofcuii 
plures,albi,quafi in fubrotunda (picauniti, qui- 
bus thecaj narvx fucccdunt. Hoc in agris Mon- 
fpclienfibus repens,& in Provincia propeMain- 
liam,paulo majus & creitius reperitur. 

III.THLAiPi villofumcapfulishirfutis:exra- 
d.icetenui,obionga, albicante,caulispedalisu- 
nicus rotunduSjVilIofus exit : ad cujus exortum 
folia aliquot humillrata,longis pediculis dona- 
ta,orbiculato cufpide, hirfuta : qua vero incau- 
le , longe brcviora.pediculis cai entia,Iatiore ba- 
li ipfumampleCtuntur,quorum qua^dam ievi- 
tcrcrenata(unt:floresalbi quadrifolii : fiiiquae 
m.ignx,hirfutat,compreir.£, longo pediculodo- 
naca?,fupcriorc partefiir.v^utricuiisduobusprs- 
ditiK,in quibusfemcn rufe(cens,acri faporepije- 
ditum,contiiietur. Hoc anno i5~7.in hortoPa- 
tavino(poftniodumMonfpelTulifpontenatum) 
collegiinus : cujus fcmine, in Italia pro vero 
Thlafpiosfemine,olimufos fuilTe^exD.Cortu- 
focognovimus : hoc in Phytopinace primum 

fubi^.Thiafpi , dcin iiv Matthioio, iigura 
addita,exhibuinius. 'T Hlaspi vaccariaefoiio, BurHepaftoris fi- 
liquis:cauleeftcubitali ,rotundo ftriato, 
l£avi,viridi)ramofo, quem foiia.vaccariaa; ^. O S«»' IV.Thlas- y^ PRODROMI 

"ThlafplCretkumflorealbo. Thlarpialpinumminuscipitulorotundo. 
IV.THiASriCreticamfloreall-icrradiceeflob- 
longa,paucis fibris donara ,caulicuiis palmum 
fuperantibus,rotundis: foliispaucis,oblongis, 
angull:is,loevibus,alternarim caulem veftienti- 
bus;in cauliculorum rummo,Hores candidi ma- 
gni,quibusrhecKmagnffi, apice medio donar^e 
iuccedunt.Hoc Thlafpi, Cappadocici frutican- 
tisflorealboperennis nomine, D.DoIdius No- 
rinberga mifit. 

V.THLAsri laxatile rotundifolium: Exradi- 
ce aIba,Ionga,fibris carentc,rublignora,cauIicu- 
liplures.tenues,pedalcs,reflcxi,8cfibriscapilla- 
ccis^dcorfum miflis,terr;K afRxi,prodeunt> foliis 
eft parvis,fiibrotundis,tenuibus, intcr qua; cau- 
liculi palmares, nudi exurgunt, florespaucos 
pallidos fuftinentes, quibusfiliqujeparva;, te- 
nuiifimo filamento donatae , femen minutum 
concIudentes,fuccedunt. In locispetrofiscirca 
oppidum Lauffen M.Hagenbachius reperit. 
VI.Thlaspi alpinum folio parvo crenato:veI 
Thlafpi alpinum minus capituio rotundo: a ra 
dice cralfa , e rupium fifluris piodeunte, caules 
exurgunt renues,palmares &c fefquipalmares in 
ramulosbrachiati:folia habet ad radicem plu 
ra,brevia,acuta,Ievirer crenarajongis pediccl 
lis donara, in caule pauca & anguftiores flofculi 
in fummo albicanres,quibus foUiculi copiofi, 
oblongispedicellisinfidenres,renues,fubrotun- 
di,fepro membranofodiftin(fli,femen minutum 
flavum &; acre contincntcs , fucccdunt. Provc- 
nitinmonre Waflerfall, & in Helveriorum ac 
Rhoerorumalpibus. Hujus in noftro Matrhiolo 
6c figuram & defcriptionem , fub Thlafpi faxa- 

tiliminori folioexhibuimus: &c Thlafpi 
alpini majoris iconem addidi- 
mus : utramque Sc hic ex- 
hibemus, 

' VII.Thla- k Thla/pl alpmum majus capitulis rO' 
tundis. LIBER TERTIVS. 

Thlafpi montanum incanum lu-* 4f teum. VII. THLASri alpinum repcns: exradice ob- 
longa,€auliculi plures, per terramrepandi,tri- 
um quatuor vel quinque unciarum,foliis parvis 
fubrotundis, inordinate difpofitis , veftiti pro- 
deunt, floribus copiofis magnis &c albisornati, 
quibus filiquaj, Thlafpi bellidis folio fimiles, 
fuccedunt-.fapore elt Erucae.D.Burfer, ad Ther- 
mas Fabarias Hel vetiorum, dein in Aulh ia col- 
^ ledum,transmifit. 

Variat ratione loci : illud enim foliis eil levi- 
ter hirfutis , floribus communiter purpurafcen- 
tibus,rarius albis: hoc vero foliis eil glabris,flo- 
ribus albis. 

Etfic Thlafpi montani incanilutei ferpilli- 
folij majoris figura erat adponenda, cum minus 
refte fculptor, apud Lobelium nomine Thlafpi 
Gxpini lucei^exprefTerit. ■i VIII.THi,ASPibifcutatumvillofi]m florccal- 
caridonato: caule eft cubitali hirfutie afpero, 
fummitate in alasbrachiato: quem foliacrafla, 
villofa,afpera , per marginem profundis incifu- 
ris crenata,qu£edam finuata,uncias duas longa, 
femiunciam lata, ufque ad fummum,bafi lata 
veftiunt: flores habetluteos,magnos,calcari ut 
inlinaria donatos,quibus peltseduae rotunda: 
unitae,{emencontinentes, &c inapicemoblon- 
gumdefinentes, fuccedunt. In faxofis Gallo 
provinciieBormij nonlongeab InfulisStecha- 
dibus provenit,unde D.Burferusattulit. 

IX. THLASPifruticofumleucoi) foliolatifo- 
liu:caulib.eft pedalib.rotundis,lignofis,quos fo- 
lia pallide virentia, Leucoji forma , fed breviora 
&anguftiora,veftiunt:floresinfummitatepaIli- 
di,magni,&vafculabifulcata, CircaMalfiliam 
D.Burferus legit. G Idem, J» PRODROMI P Idem,fed minus &foliis anguftioribuSjCxIta- 
liajTKlafpi pcrpetui n9mine,habemus. 

X- Thlaspi Alexandrinum:plantaeftclegan- 
ti(Iima,dodrantalis,excujus radicefingulari,cau- 
lesplures in ramulos brachiati jprodeunt,& zd 
divifiones fingu!as,folia fubrotundapcrfoliatae 
inftafjramulos ambiunt: a ramulorum oxrremi- 
tatibus,ex pediculis dependent filiquae plurimse, 
f«re circinatae, ut in Thlafpi renuifolio Fuchfii, 
ecque ordine,rcdm3Jores,Njfturtii vulgaris fere 
magnitudine , in angulum oblongnm cum cu- 
fpide definenteS) quae in partes duas hnduntur,& 
membranulam tenuem relinquunr. Hoc apud 

lohan. Bauhinum fratrem vidimus ,quod a 

Coriufo accepit,ut in Phytopinace 

monuimus. 

Burfa paftoris majot loculo ob- 
longo.. 
DE BVRSA PASTORIS, 

Capvt XIII. 

I. IJJUrsa paftoris majorfolio non finuato:M- 
|) dice cft longiufcula tenuijaliqaandocapil- 
lata : caule palmum fuperante , communi- 
ter uno (rarius pluribus ) ramofo : foliis atrovi- 
rentibus , ad radicem longis pediculisdonatis, 
quae circa caulem alas duas habent & bafi com- 
pletftuntur : floribus & thr-cis cum vu!gari con- 
venit. Bafileffi in arencfis: Italiae rylvcftribus, 
circa Monfpelium ( ubi tamen longe minor eft) 
quoque notavimus. 

II. BuRSA paftoris majorloculo oblongotra- 
dix"tenuis,fibrofa,inutilis & alb3,cauliculum pal- • 
marem,hirfutie afp«rum ramofum, aliquindo 
vixfemipalmaremjfedalis carentem,emittif, ad 
cujus«xortum,foIia aiiquotinter feviridia,humi 
ftrata,unguis magnitudincjovali figura,ferrata,. 
hirfutie afpera : qua? vero caulem ambiLint,pau-- 
ca funt & pediculis carenr, flofculi in fummO' 
multijparvijcongeftijaibi^quibusoculiparvi ob— 
longi,epetiolis oblique tendentibus fuccedunt:: 
quibus feminaduojparvajfulvajacris faporisjin-- 
cluduntur, quae loculo maturo aperto , & tantum ■ 
alteraparte foliacearcliila,decidunt. Apud nos: 
locis ficcioribus &c3mpeftribus, Martioflorens; 
& loculis onufta reperitur,ut in Phytopinace mo-- 
nuimus. MonfpefluIi,Thlafpi Veronicjefoliono— 
niinatur,&hanc vidctur DoftifllColumna, , 
fub Draba minore murali difcoide 

defcripfifTc, . , IIIBUB.-' LIBER TERTIVS, 

Bvifi paftoris alpina hirfuta, Myagrum monofpermon UtifbHum» L ..^' Ui^ " III. 6 u R s A padoris alpina hirfuta: radic^ ell 
uncialijfoliolis copiofis pallide virentibus, in or- 
bem humi Aratis,mollibus,incanis,ienticul9 ma- 
gnitudine, leviter crenatis,aliquando integris: 
cauliculjs siiquot tenuillimis,leviter hirfutis , pe- 
neoudisjtresquatuorveuncias longis: florculis 
parvis.albis:oculisflavefcentibus oblongis, mul- 
to quam in vulgari majoribus , femen minutum 
rufum continentibus : in alpibus Helvetiotum, 
ut monce Frafto & Spligel , re- 
peritur. 
M D E MY A G RO, 
CArvT XIV. 

Yagrum foctidum: exradicecaulescu- 
bitales, aliquando fefquicubitales, viri- 
deSjCrafli, roturdi & afperi exurgunr, 
quosfolia pailide virentia,fubafpera,lev.irime fi- 
iiuat3,quatuor velquinque uncias longa,fefqui- 
unciam Iata,altern3tim cingunt,qui in fummc in 
alas breves dividuntur ; quibus flores pallide lu- 
tei, lopgis petiolis donati . veluti umbellas infi- 
dentjhifqueutriculi orbiculati, minucumfemen 
continentcsjfuccedunr. Hoc apudnos inarenofis 
adpontem fluminis <2Bicrf'l repertum , quod ad 
dilTerentiam vulgarisjab odore, foetidum appella- 
re pUcuic, G i ir.My/ 51 P R O D 

II. M r A G R u M monorpermon latifolium : 
caule eft cubitali, aliquandc aItiore,rotundo, 
tortuofojvarie & inaequaliterbrachiato: foliis 
vulgari viridioribus,latioribus , lineaalba divi- 
fiSjobtufis^latiore bafi caulem amplexantibus, 
iis qu£e adradicem funt,Cichorii fativimodo 
Iaciniatis,reliquis aliquando fmuatis : floribus 
luteolis,parvis,quibusutricuIi oblongi peraefi- 
milesjfuperneinduasexiuberantiasdefmentes, 
quorummedio apex infidet,per maturitatem, 
uti & totus fruftusjdurus : in cujus utriculi me- 
dio,cavitasunica,femenunicum(undenomen) 
rufvim,oblongumcontinens. Sapore Myagro 
xion refpondet. Hoc in horto D. Felicis Plateri 
primum,deinin horto lUurtriCDucis Wirtem- 
bergici,quodMontembelgardifratercoluit,(cui 
femen Bricourrues nomine mifTum fuit) legi- 
mus : ex Euganeis quoque accepimus , & Pfeu- 
doifatidem ab Alpino vocari intelleximus. In 
Phytopinace primum fub f.dein in Matthiolo 
figura addita, defcripfimus. 

III. Mr AGRUM monofpermon minus : qx ra- 
diceparva,tenui,capiliata, albicante,caulis u- 
nus vel alter tenuis,pedalis prodit, foliis paucis 
tenuiflimis,pallide virentibus veftitus: quorum 
ea,qu«adradicemper terram fparguntur , pa- 
rum finuata funt, pediculis oblongis donantur, 
&unciamlatafunt: at quae in fummocaulis, 
bafi fua in alas abeunte , caulem amplexantur : 
in fummo flofculi albi,conglobati : quibus utri- 
culus parvusjfemen continensjfuccedit. Mon- 
fpefliilijnon longe amonteCalcaris,D.Burferus 

«ollegit. 

IV. MyAGkofimillsfiliquarotunda: radix 
caulem cubitalem,hirfutum,fragilem, in ramos 
varios brachiatum,emittit : cui folia ad radicem 
hirfuta, afpera &: fucculenta,quf mafticatajCum 
vifciditate levem acrimoniam exhibent , fex 
uncias longa,fefquiunciam lata : qus vero cau- 
lem ambiunt minora, pediculis carentia &. ala- 
ta : flores pallidi,minuti,quafi in fpica femipal- 
mari difpofm,quibus femen parvum, rotun- 
dum rugofum, in apicem definens • quodlibet 
pedicello oblongo infidens,primum viride , per 
fliaturitatem nigrum,medulia fla>va,oIeaginofi R O M I 

Myagro fimilis filiqua rotunda. 
plenum, fuccedit, Annua eft planta,ex reminc 

deciduorenafcens,Iulio & Augufto florens.Io- 

an.Bauhino in horto Montembelgardiaco no- 

mine alicujus Myagri crevit. Monfpelio propc 

Lunellam natum, Lepidij & a D.Doldio, 

Thlafpi nomine Norinberga,ac- 

cepimus. 

«§§0§«» DE LIBtRTERTlVS. jj 

D E D R A B A. DE COCHLEARIJ, 

Capvt XV. Capvt XVI. I.TT^Raba tenuifolia velut fpicata: radice 

J ^eft oblonga,tenui, albicante ,caulibus 

pedalibus,aliquando cubitum fuperan- 
tibusjfragilibusbrevibus brachiatis ; foliis pau- 
cis,tenuibus,pallidevirentibus,nonnihilinam- 
bitu dentatis,triuncialibus,unciam latis,bafi la- 
ta caulem cingentibus , alatis, gu(tu fervente & 
acri proditisrfloribus albis, parv js , in cauliculis 
palmaribus,quafi in {pica natis, quibus fingulis 
femen rotundum parvum , longo pedicello infi- 
dens,fuccedit. Hanc BononiaD.Agerius legit, 
& Drabam ferventem vernam nominari affir- 
mavit. 

n. Draba flore caeruleo galeato ; exradice 
fibrofa albicante,Afclepiadi fimili,guftusfervi.. 
diorisaromatici jcaulis unus (aliquandodico) 
cubitalis,laevis,ftriatus,in ramos brachiatus^ex- 
urgit: quemfoliapauca veftiunt,quoruminfe- 
riora fubrotunda,laevia , per marginem crenata, 
uncias duas longa,uncia minus lata ; fuperiora 
ver6angu{ia,acuminata&dentata ,floribus eft 
caeruleis galeatis,ut in Orchide , unciam longis^ 
alternatim in caule difpofitis. Lutetia D.Cher- 
lerus,exGaLliaNacbonenfi,D. Burferus, accu- 
kre. I./^^OcHLEARiA minor erefta : Ex radicula 
V^capil]acea,cauliculus tenuis , lasvis, paN 
mo minor,prodit : foliola habet ad radi- 
cem p3uca,exigua,oblongis capillaceis pedicel- 
lisdonata, 8c quae cauliculum alternatim am- 
biunt , lente minora funt,exiguis pedicellis do- 
nata & inftai Cochleariae Britannicse finuata: 
incauliculofummo,flofcuIi albi,quibus filiquf 
parvae,oblonga:, femenminutifllmum nigrum 
continentcs,iuccedunt. Hsc in Daniae Infula 
Amagria,in aurumno a D.Olao Worm coUeAa, 
& Haffnia, Cochleariae nomine transmifta fuir. 
Similem /ed palmarem, cauliculo crafliore in 
duosramulosdivifo,exeodemIoco, D.Cafpar. 
Bartolinus mifit, 

II. CocHLEARiA Danica rcpcns : haecuncia- 
rum triumeft,radicula&foliolispriori fimili- 
bus,fed numerofioribus,interquaE cauliculi fe- 
miunciales , minutulis flofculis albis ornati: 
Hasceodemquopriorlocoprovenit,humiinftai: 
herbaecancriferpit,omninofoIijs,floribus,femi- 
num loculis & guftu priori refpondens, quem- 
admodumD.OlausWormperfcripfitj&iD.Bar- 
tolinus , Cochleariae marin« parvulas repentis 
nomine minc. DB \iA f4 V K Q D :BraIIi» fpinod. 
D E B RAS S IC A. 
Ckvvi: XVII. 

Xl^T Apobrassica, Radicem habet Napo, aut 
X >j Carotae pene nmilem, admcdum fibro- 
fam & villofam , ut barbata aut pilofa, 
propter multiplices&minutas fibras,dici poffit: 
& licet frequenter fibram pollice craHfiorem ha- 
beat, attamen fempcr prima radix tubcrofior ^ 
longior , quae Napum imitatur, con fpicitur ; ex 
hac caulisfefquicubitalis ,l2evis,rotundus,inra- 
mos brachiatus exurgit : folia ad radicem , una 
Cum pediculis obIongis,paimaria,Braflicaefylve- 
ftris modo & fubrotunda, & in profundas laci- 
niasdivifa; quae vero in caulcoblonga funf,an- 
gufta,finuata, pediculis carentia: flores Iutei,in- 
tenfioriscoloris,quam in vulgari,magni,qui in 
cauli palmum excedente,inordinatelongispedi- 
culis infident , quibus filiquae anguftae, unciales R G M I 

fuccedunt. In locls frigidloribus agri Norici» 
montanis potidimum & verfus Bohcmiam colf- 
tur,& ab incolis 2)f »fen vel IlDintltm appellatur. 
Radixefuiapta eft,quarealiqui eam utBrairicatn 
floridam condiunt: pauperes minutimutRapat 
concidunt : fic per hyemem in cella in arcna^vel 
adcibum,vel ad femen fequentis anni,aflerva- 
tur. Aliquandoradixpropiernimiamaeftatisfic" 
citatem & loci anguftiam, lignofior evadit.qua» 
re poft fationem,in area fpatiofa plantanda eft. 

II. BRASSiCAfpinofa. Hujusfolumbinos rd' 
mulos habemus, quorum defcriptionem fubjun» 
gimus: caulis ]ignofus,craflus,in ramulos duos, 
alterum palmo majorem , alterum minorefti , ro- 
tundum ,laBvem,ftriatum dividitur : circ« quos 
folia biuncialia,& fcmiunciam lata,per ambitum 
leviter finuara, quibus 8c minora interjiciuntur; 
ramuli in fpinas acutas , unciales Sc mincres ab- 
eunt» Ramulum unum Patavii in horto Bembia- 
no natum,a D.Camerariojalterum exhorto D. 
Alpini privato accepimus , cujus figuram etiam 
Matthiolo ncftro addidimos. 

III. Brassica fylveftrisa!p«na:exradiceexi- 
gua,alba,caulis palmo altior, rotundus,laevisex« 
urgit: foliiseft tenuibus pallide virentibus, levi- 
ter finuatis,circa radicem oblongis,pIerifque un- 
cialibu5,in caule paucis,pediculo carentibus : in 
fummo flores albi quafi in umbclla difpofiti,Ion- 
giufculispedicellisdon3ti:filiquasnon vidimus. 
Hanc in Auftriae montibus natam,Turritis alpini 
nominCjD.Burfer us,m i fit. 

DE AC ETOS A. 

Capvt XVIII. 

I. A Cetosa America foliis longiflimis pedi- 
J^^ culisdonatis: exradicecaules pIures,ro- 
tundi,ftriati,lasves,cubitales, in terram 
rec!inati,prodeunr,qui mox in plures ramos ob- 
longosbrachiantur: folia h3b£tpallida& velu- 
tinitrofo pulvere obfita,3ngulofa, non tamen ut 
in vulgari bifurcata,aut alata , fed potius Atripli- 
cis forma biuncialia , & pediculis rriuncialibus 
donata,mollia,carnofa,fapore acido,ex quorum 
finibus alae furgunt.foliis minoribus, fed eadem 
forma : in quorum,ut & caulis fummo,floresexi- 
gui,mufcofi,,veluti in fpicadifpofiti,emicant:qui- 
bus fruftus foliacei ( ex tenuibus rufufcentibus 
me0ibranis,elegantiflimis venulis, veluti in Fri- 

tilla- L I B E R T E 

tilIarIa,pereasdircurrentibus,compofiti) ut in 
aliis , fed quadruplo , qHim in vulgari majores, 
ex parvispedicellis dependetes,fuccedunt: qui- 
busfemina triangulanaoblonga,rufefcentia & 
/plendentia indufa continentur. Hancaliquot 
annis in horto aluimus. 

II. AcETosA rotundifolia alpina : planta pal- 
ma minor,ex cujus radicula , folia quina, (ena, 
violse lutex alpincE modo rotun da, unguem la- 
ta,pediculis trcs,etiam quatuor,unciaslongis & 
tenuibusdonata.prodeunt , 8c inter hsec , cauli- 
culuslcevis ScnudusfexuncialiSjexurgit: incu- 
jus fummo flofculi mufcoll parvi,vcliiti in fpica 
unciali,cuifoliolumfimiliformafubjicitur.H?c 
in muris Nofbdochii , quod in monte majore 
Bernhardi Hel vetiorum eft, provenit , unde D. 
Fleiiferus attulir. 

III. AcETOSA fcutata repens : radiculis efl ru- 
fefcentibuSjCauliculis nodoiis, tenellis , per ter- 
ram repentibus,uncias quatuor longis: foliis 
uiiguem latis,fed longis pediculis cauliculos x- 
quantibus,donatis,formam fcuti , vcl potius A- 
ronis filium refcretibus, in medio tamcn utrin- 
que finum obtincnril i;s & in apicem definen- 
tibus. In horto Patavinonata. 

■ IV. AcETo.vA Cictica fcmineaculeato: radi- 
c«eflparva,rufcfcentc, hbiofa,in fumma tellnre 
hsrenie: cauliculis quandoque pluribus pal- 
mamfuperantibus,humi icclinatiS,quanJoque 
uno,fcd in ranuilos brachiato: foliis parvis, ob- 
longis , pediculo donatis , auriculis carentibus : 
flofculismultis,exiguis,mu(cofis,circa ramulos 
femipalmaresinmodum fJMcas alternatimdif^ 
pofitis •, quibus femen fucced it , tenuibus mem- 
branisaculeatisinclufum,cui pediculus oblon- 
gus,incurvus,tenuis,ut in Caltha additur.Iunio 
floruit&femen matuiuit,annoi^94. in Illuilr. 
Ducis Wirtebergici horto, qui Ivlontcmbelgar- 
dicolebatur, fcmineFlorentia a Cafabonamif- 
fb: Hanc inPhytopinace Sc Matthiolo , figura 
addita,Acetola2 Cretic^ nomine, propofliimus. 
V. AcETOsA lanceolataanguflifoliarepens: 
haeccauliculis efl pedalibus,rotundis,flriatis, 
perterram fparfis, foliis ternis.quaternifve^al- 
ternatim in caule difpodtis , unciis quatuor a fe 
invicem di(litis,anguftiirimis, crifpatis, uncias 
quatuor longis , lanceam rcferemibus,curaex R T I V S, 

Acetofa Cretica femine aculeato. 55. 
pediculo m alas duas «trinque bifurcatas abe- 

ant, fcnfimquc anguftiora reddantur : floribus 

eft minutulis,rubentibus,fpic2obIong« 

adhaerentibus. Hsc in arcnofis 

circa Norinbergam reperitu/, 

undeD.Doldius anno 

i^o4.mifit. 


JTE j« PRODROMI 

Upathum maritimum fetidum. Centaurium alpiniim lutcum. 
D E L A P\A T H O, 

Capvt XIX. 

LAfathum maritifnum foetidum: radice eft & 
caule atrorubente.pedali,incurvo, quem fo- 
lia atrorubentia,fubrotunda , longis pedicu- 
lis donata,& uncialia interdum (inuata, commu- 
niter alata,ambiunt : ex quorum finu ramuli ex- 
urgunt,nmilibus foliis cinflii quorom fuperiora 
leviter per ambitum dentata flint : in cauiis fum- 
mo flo^uliquadrifolii.mufcofi^quan infpicadif^ 
pofiti: quibus utriculi foliacei^fubrotundi > fatis 
magni,(emen continentesjfuccedunt. Haec dum 
viret, gravis odoris efliSc in maritimis non 
longe Monfpelio prove- 
nic DE CENTAVRIO MAIORE, 
Capvt XX. 

C!Entaub.ium alpinum luteum: radicemha- 
^bet reftam , profur.de defcendentem,cra(^ 
fam ,parumque (ibroQm , fubaftringentem 
& Centaurii majoris faporeferc praeditam. Cau- 
lis efl fefquicubitalis , etiam bicubitalis , rotun- 
dus,(lriatus>inalas braciiiatus: foliis ludit>quae 
enimad radicem palmaria, & fe(quipalmaria> 
uncias quatuor lata>inaequalicer laciniata & cre- 
nata,glabra, pallide virentia , nervo albo folium 
percurrente : at quae in caule funt , planta flo- 
relcente>'quaedam cubitum fuperant , quaedam 
palmaria lunt , & in partes decem , duodecim, 
pauciores , plurefve, uncias quatuor longas , ^-' 
munciam latas , per marginem leviter dentatas, 
ita (ecanturjUt/olia peculiaria efTe yideantur.Flo- 

res L I B E R T 

"reslurei^Ccntaurio ma)oririmiIcs,ramulisinfi- 
dent : ex caiice enim fcjuamofojflorum flamina 
pluraprodcunt: excapituloante meridiem li- 
quor pellucidus,& Mann» inftar dulcis,in gut- 
.tisfeu iBllis fponte exudat, & capltulum com- 
preflum & fuftum , akerotamendieliunc hu- 
morem emittit.Floribus femina Centaurij fimi- 
lia,alic|uanto tamen minora, fuccedunt. In 
monte Baldo provenit : plantam &. femina , D. 
Doldius Norinberga quoque raifu. 

Eeta Cretica femineaculeato. 
E R T I V s. I '?r 

D E S E T^. 
CAP\rr XKI. 

BEt A Cretica femine aciJeato: cx radice 
tcreti , brevi , parum hbrcfa, caules plures 

cubitales,per terram fpat!i,rotundi,ftriati, 
ad radicem lcvi hirfiitiecaneftentes, inramu- 
losetfufi,exurgunt: folia habetpauca, Bets ni- 
grs fimilia,ied minora, longis pediculis dona- 
ta : flores parvi,ex flavo virefcmtes:fruftus fta- 
tim ad radiccm mulri confpiciintur,8c hinc in- 
de percaalem,ad quodiibet fcfe folium afperf, 
extuberantiis donati,inaculeos tres,in latera 
reflexos abeunt: in cujus caviiate, granum u- 
numcontinetur,forma feminis Adonidis fub- 
rotundum,in apiccm abiens, duplici membra- 
na rufa teftum,interiore, proiime medullam 
albamfarinaceam cingente. Hanc primum in 
liorto D.2vingcri,Iuliimenfisprincipiofloren- 
tcm & Augufti iinc feminc praegnantem, eamq^ 
aridamlegimus,&nunc amulas annisin hoc- 
itulo noftro,colimus : cujus defcriptionem in 

Phytopinacc primum>deinin Mat- 

thiolo ,*igura addita,exhi- 

buimus. H Cafut jg P R O D 

Af riplex rylveflrls lappulas habens. 
Gapvt XXII. I* A TkiFLEX rylveftris fruftu compreflb ro» 
j\ feo vel ftellato : a radice cauUs exurgit 
pedalis,rotundus,incurvus,laevis & al- 
bussquiftatim in aliquot ramosinjequales,8c 
hic in alios minores,dividitur •-, folia habet alba, 
quafipoUine afperfa , unguem lata , finuatavel 
angulo{a>utin Atriplice fylveftri,qua; Pesanfe- 
riruis dicitur,pediculis carentiS : his fere fmgu- 
|is,fiu&usfoliaceuS)palliduS) compreiTus appo- R O M I 

nitur, cujus formam elegantem vix exprime*' 
licet: isenim inmedioleviterextuberat,qua— 
tuoraliisextuberantiisjincircumferentiaadpo- 
fjtisj quas tamen fmus leves intercedunt,ea pla- 
neforma,qua loCse deprelT>s,inquoruiKiam no- 
biliuminfigniispingi confuevere^ in fmgulit 
quatuor extuberantiis , femen comprelTujn, me- 
diocris magnitudinis continetur. Si fruftus hi 
mori rudimentum exprimerent , ad Atriplicera 
fylveftrem bacciferumClufij referri poflet:Han£ 
MonfpelTuli circa moenia collegimus. 

JI. ATRiPLExfylveftrisiappulashabens: ex. 
radice parva hbrofa , cauliculi palmares, ftriati, 
emitturttur,quos folia atrovirentia,parva angu 
lofa , alternatim difpollta ,brevibus pediculi 
donata,cingunt: ad quorum exortum lappula; 
du£e, Coriandri feminis magnitudine,adhaE- 
reut,femen nrgrum,parvum,comprefrum conti- 
nentes.Hanc Atrtplicisfyl. infipidasparvae ere- 
fts nomine^D.DoldiQsmifit; atinmonte Ven- 
tofo Galliae Narborenfis,aItius excrefcit. Hanc 
in Phytopinace fiib oftava defcripfimus , etram 
in Matthioio, ubi figura a fculptorc ndn fatisre- 
ftecxpreflaaddita,quarealiamin noftroThea-- 
tro,fi Deusvolet, &etiamnum,proponiiTiiis. 

III. Atrjplex maritima angultifolia: caule • 
eft fubcano,lignofo,cubitali , ramofo , in fpicas ; 
alias breviores, aliaslongiores, pallide Have- 
fcentes, Si macuhsnigris puaft>=.tas abeunres: 
foliis inferioribus uncias duas, abfque pediculo - 
Iongis,anguftis,crenatis,nigiicantibus,fuperio— 
ribus,anguftioribus5& pler:ff]ue creniscarenti- ■ 
bus : pluranon licet,cum fotum ramum fic- - 
cum Ruppellae coIIeftum,D.Rum- 
baum attulerit. . D£ HA 4 L I B 

DE JIALIMO, 
Capvt XXIII, E R T HAlimus minonex radicetenui,capiUata, 
cauliscinericcus,palmum fuperans, varie 
incutvatus exurgit,iqui paulo fupra radi- 
cem,in ramulos plurestenues, unciastreslon- 
gos,3bit: foliispauciscinericeis,&oblongo ro- 
tundjs : fedinramuiisanguRioribusnonnuUi* 
inftar Atriplicis, utrinqueuna lacinia divifis: 
flofculi plures,parvi,herbacei,mufcofi,intus lu- 
teoli,longis pcdicellis , per ramulorum fummi- 
tates fparguntur : quibus vafcula quadruplitia, 
femen parvum,gri(eum,reniforme,continentia, 
fuccedunt. Hic infra Northufam ttl bcr gul&eil 
51 tV provenit,utexlitcris D.Fureri colligere eft, 
■ qui plantam nomine Halimi Aurei arvi anno 
ii^iV.transmifit. 

Cynocrambc Diofcoridis. E R T I V S. 

DE CYNOCRAMBE, 
CArvT XXIV. t? 
CYnocrambe Diofcoridis: ex radice oblon- 
ga,tenui,fibrofa,viticuIi plure* , palmares, 
quandoque longiores,rotundi, ftriati , lae- 
ves & fucculenti, virides , aliquando parum ru- 
bcfcentes,rcclinati,geniculis plurimis diftinfti» 
prodeunt: cxquorum fingulis emerguntprt- 
mum folioladuo , Alfines forma fubrotunda, 
mox alternatimcx una partecodemqjlocofo- 
lium fextuplo majus , oblongo pcdiculo dona- 
mm,oxalidisrotundcefolioobIongius,quadani 
veluti afpcrgine obfitum, fuccedit:tandem ad 
idemgcniculum,aliadecuplominora,bina, ter- 
na,ctiam fena notantur: juxtaquse ab ima ra- 
ilicc,ad viticulorum fumma internodia , flofcu- 
ii,bini,tcrni,quaterni,mufcofi,cxherbaceoalbi- 
di,plurimisfilamentisdonati:quibusfucccdunt 
fruftustotidem, geniculis inter folia hEerentes, 
Mcrcurialis forma,fcd minoris^rotundijduriuf" 
culi, primum virides, poftea ex nigro cineref, 
meduUa alba rcfcrti. Herba guftu eft infipido Sc 
aquofo. Monrpeftuli locis um.brofislcgimus: 
mox cynocrambc nomine 8c plantam & femen, 
a D.Cortufo accepimus, qua: copiofe nobis pro- 
•venit. Hanc videtur dodiift^ Columna in fuo 
Phytobafano, Alfines nomine exprefliflc, 
qu«m inMatthiolo defcripfimus, 
& figuram adpofui- 
mus. H t DX ^«. E R, O D R O M I 

taftuca tolio oblongo acuto, Sonchus afper laciniatus Cretlcus.-. 
HE.LACTrU.CA.. 
Q^Avyrr XXV.. 
li AcTucA foHo oblongoaeutorhaec radice. 

caulejfl6ribus5a]iisl3ftuci.sfimiiise{lj& 

folunr foliis differt j ,qua; lcvitec finuata 
funtj-paltnuml6nga,unciasduaslata,i,naciUTicn 
t3Aigiata,& nervoper foHum excurrente elcva- 
to.HuicjLaftuca GilKca , apuxi Darantcmjval-- 
defimilis.elt, quam a Joan. Bauhino fratre acce- ■ 
pJmuSj&inhortoMontembelgardiaco.poftmo- 
dUm legimusi 

H. Lactuca Ifalicalaciniata- hujusfdlium 
tenuillimumelt, palHdevirens , in plurcspartes 
ftraipalmares& laciniaias di vifum:per reliqua ; 
vulgari Laftucffi fimilis , quas efu tenerri- - 

HW.: exfemine Jtalico in horto.co- - 
piofe-crevit... A' RE.SONCHO:. 

Gap.v.t.'- XX Vi:. 

L'^"Ql?CHu s « fper UcinJatn s iCf eticu ssxradf- - 
j^cejCauliscubit!alis,in^quaHs>ilriatus,afper, , 
cavus&ramofuscxurgit : foliis adradice : 
palmarib' & fefqu ipalmaribus , primis quidem : 
vixlaciniatis,aliis veroinplures& magnasla- • 
ciniasdivifis,&: in circurafercntia.nonnihila- 
fperis : floribus eft luteis, magnis,quorum fin- 
gylifingulis oblongispediculisinfidentjquia- 
liorum more inpappum in quo femen latitat, , 
absunt.Hic exfemineexCreta.accepto ia hor- 
£0 crevit.-. 

II.SoNCHus afperjfubrotundwfolio: exradice 
exilijlongiufculajcauliculusrotund^palmaris, 
aliquado fefquipalraaris,parte inferiore brevif. 
fimisaculeis exafperatuSjexurgit:circa quefolia 

pauca, €l X LIBER TERTIVS. 

pauca,fubrotunda,ferquiuncialia,quorum qu?- Sonchus monranus Iscvis laclniatus 

dam finuata,omnia tamen per marginem, ut 8c ' minor« 

nervusperfoliimediumexcurrensjleviflimisa- 

culeisexafperantur : in cauliculi fummo duo 

trefve pediculi , quorum fmguli unum florem 

Hieracio fimilem,parvu,iuteum,qui in pappum 

abitjfuftinent. Monfpelii fponte nafcitur , &C 

Sonchus afpera vulgi flore Hieracii,nominatur. 
Ell hujus&cminorfpecies, capillari radicula 

aquapedice]Iibini,quatuorvel fex unciasion- 

gi,aliquot vero vix unciaies,unicum florem par- 

vumluteolumfuftinej3tes,exucgunt:flori,femen 

minutum nigrum,pappo adhserens , fuccedit : 

circa radicem folia ftna < feptena, parva, obtufa, 

per latera dentata. Ibidem reperitur. . 

III. SoNCHusIaevis inplurimastenuilliinas 

lacinias divifus : caule eft; viridi, Ixvi , ftriato &c 

pedalijin fummoinalasbrachiato:foliisin plii- 

resanguftaSilacinias divifts , adcaulis divifio- 

n«mmajpribus-: floritius luteis mcdiocribus &- 

in pappumabeuntibusjMonfpcfliiii ad muros,. 

ut&:FlorentiaE,apud quos inacetaria venitjpro- 

verrit;. 

J-V.SoNCHnsanguftifolius maritiraus : radice 
cftpalfnari: tenui,hbris caiente, foliisad radi- 
cenipluribus,atrovircnribusJ) uncias quatuor, 
cfuandoque fex longis, rariusunciasnlatis, per 
rrrargines fpiiiulis-exafperatis, & reifquo?um 
Sonchorum inftar lac fundentibus , inter quae 
caulis unicus, palraaris. & feiquipalmaris, tc- 
nuis,l£evis,duobus trtbufve foliolisfua bafi eum ■ 
cingentibus^cujus fummoflos unus, (rarius ,. -f , ^ ,- - 

duo) fatismagnus&iutcusinfidet^&tandem divih^prodeunt:foliapaucaad radicem,uncias 
inpappum abit. In litore Vcneto adLiopri- 5"^tuor longa,fcdanguflifljma,laciniislateafe 
mt.m,deincircaJV4onfpelium,jeliatisiniaocol- diltantibus&ixvibu.-,divifa,qua2cuca caulem 
legimus. 'triitiHima&uncialia:floresinUimmisramulis 

V. SoNCHusmontanus Isvislaciniatus mi- J"«"feaurei,exparviscapitulis,fuavitomento 
nor : ex radice cralliufcula caulis in priacipic viHodsprodeuntes, in pappum abeunt. Tota 
crafl"us&iignofus,rotundus,l?vis,ftatmi iaalas PH"" ^"^''^^' tomentofa eit, & a quibufdam : 
brachiatus,ad cubitalem altitudincm accedens 
exurgrt: foliiseft fefquiuncialibus.in paucas la- 
cinias,latediftantes &acuminatasdivifis:flores ; 
in caulis fummo, veluti ia fpica alternatim dif- 
poftti,parvi, & palliduli.ln montibus Euganeis ^ 
frequenseft. 

VI.SoNCHUSvillofus Iuteusminor:exradice • 
rufa longiufcula, fibris carente,caLiIicuH bini, 
terni,rotundij nonnihil villofi,paImum fupe- 
rantes,& in fummo in ramnlos binos , ternofve Hiciacium tomentofumdicitur. Mon- 

fpefliiliin luco Gramuntio pro- 

venit. H DE <^t P R O 

Clcliorlum rpinorum Creticum. 
DE CICHORIO. 
XJAPvr XXVII. 

CICHORiUM fpinofum Creticum : ex^radice 
oblonga , mediocriter crafla , fibris pau- 
cis donata , denfo cortice albicante te- 
fta,caulis durus,ligno{us,mox.in ramos multos 
palmares,virides,ftriatos , late diffufos brachia- 
tur,quiomnesinoblongas,communiter bifiir- 
catas,aliquando trifi-ircatas quafi fpinas,feu cor- 
nuafiniunt: folia circaradicem plura per ter- 
ram fparguntur,qu£E oblonga , angufta , acumi- 
nata & Cichorii vulgaris modo in ambitu cir- 
cumrofa,vei in plures lacinias fuperficiarias & 
fubrotundasxlivifa,quaeincauliculisanguftio- 
ra,neccircumro(a: amara funt,non laftefcunt & 
cito pereunt,etiam reliquis plantse partibus ele- 
ganter virentibus. FloceSjinjramorum maxime D R O M 1 

alis, cx calicibus imbricatis prodeunt , forma 
vulgaris fimilibus,fed longe minoribus,C£Erulei 
coloris,cx quinis foliis fumma parte leviter in- 
cifis , compofiti , in quorum medio ftamina ali- 
quotflava continentur: hisfemcn vulgari fimi- 
le,pariqjthec2einclufum,fuccedit. lulio &: Au- 
gufto florct. Hoc prinium Chondrillae fpinofae, 
dcinCichorii fpinofi nomineScphntam& fe- 
men DJ3old.mifit:ex quo in horto D.Zvingcri 
crevit: poftmodum ex Creuab Honor.Beili Ci- 
chorii fpinofi appellationes, qui monuit, vulgo 
i^a.fjivaQi'^' , hoc eft, hydriam fpinam dici , quo 
Cretenfesin Cichorij defedlu utantur. Hujus 
primumin Phytopinace anno 159(5. memini- 
muSjdeinin Matthiolo iconem cumdefcriptio- 
neanno if^S. exhibuimus: poftmodum Chon- 
drillae peregrina; nomine Clufius, & apud eun- 
dem fub Cichorio fpinofo Cretico BeIli,Pona 
ann.i^Toi.propofixere. 

DE DENTE LEONIS. 

Capvt XXVIII 

T.T \Ens Leonis latifolius caulefeens : caulc 

J /eft cubitali, hirfuto, rotundo , ftriato, & 

cavo ; quem folia bafi alata , in lacinias 
a'liquotdivifa,fubrotunda,unciasfexlonga,fef- 
quiunciam lata , marginibus nonnihil pilofis, 
cingunt , quaeque in caulis fummotantum levi- 
ter finuata , proxime caulem veftiunt : flos ma- 
gnitudine fere & colore, fed pallidiore, ut in 
Dente Leonis vuIgari.Plantain hanc ablque ra- 
dice ex horto nobilifl".Nicolai a D.Loretio acce- 
pimus. 

II. Dens LeonistenuilTimo f6iio:ex radicc 
craflra,rufa &; fibrofa,foliaaliquot tenuiflima,vi- 
rore fplendentia.palmaria,uneias duas latajpri- 
mum profUnde laciniata,dein quaelibet lacinia, 
utplurimumutrinqucduplicijveltriplici levi 
lacinia (velpotiusapice)fubdivifa prodeunt,ut 
& pediculi tenuiflimi,nudi, duabus unciis fdliis 
iongiores,floremparvum fuftinentes.In Auftria 
propemontem S^rtttVtnftetn D.Burferus reperit. 

III.DENsLeonisminorfoiiis radiatis: ad ra- 
dicem parvamnigricantem,foiia piura per ter- 
ram fparfa.uncias tresionga,femunciam iata,in 
piures lacinias profundas divifa,quibus hoc pe- 
culiare,quodquodIibetfoIiuminfummointre$ 

prof undas lacinias dividatur j & Iiaruin quaeli- 

bec L I B E R T 
b"er apkes plures, quafi radios obtineat : foliora 
pedicuJj Jeviilimis pjJis pubefcunt , cauliculi 
plures,l«ves &Jiudi,quorum unus palmo mi- 
nor erjgitur,reliqui brevioresrechnati , fmguli 
ikirem unjcum,parvum,luteum,in pappum ab- 
euntem,fuftjnent. D. Neudorfferus communi^ 
cavit. 

IV. DENsLeonis minor afpero folio:ad radi- 
cemparvam aIbicantem,foliaplura fubrotun- 
da,duastrefveunci4sJonga,unamJat3,lacinia- 
ta &: perambitum leviilimis fpinulis, ut in Son- 
cho,exafperata : caultculus duarum unciarum, 

floremfatismagnum,paJlideJuteumfufti- 

nct. JVlonfpefluJi prove- 

fiit. E R T I V S. 

D£ RIERACIO, 
Capvt XXIX. ^3 Hi Hieracium dentis leoiris folio hirfutie 
afperumminus. 
Ieraciu.m dentis leonis foJio hirfutie a^ 
fperum ftiinus : radice eft parva,obJonga, 
ad cauliculorum &:foliorum exortum ru- 
fefcente,folia ad radicem pilofa,afpera,angufta, 
unciasduas longa^-in laciniasdivifa,inter qua 
cauliculi nudi , afperi , modo unus, modo bini, 
ternive,palmamnonexcedentcsexaigunt,flo- 
rem i'.nicum,aureum in pappum abeuntem , fu- 
ftinentes. MonfpelTuli provenit. 

Idem,fed longeafperius, foliifquelatioribuBi, 
ex HifpaniaD.Albinusattulit. 

II. HiERACiuMmTnusglabrum:exradiceaI- 

bicantc. oblonga, tcnui , cauliculi palmares, ra- 

rius pedales,tcnues..lf ves,virentes,in alas divifi, 

exurgunt,folia habet pauca.ex virorc fplenden- 

tia,oblonga,angulIa,rarislaciniispra.dita:quo- 

rum qua;dara bafi latiore& aIata,cauHculum 

amplexantur : floribus ell minoribus , quam in 

ulla fpccie,aureis,quorum finguli finguJis pedi- 

cellisjunciam fuperantibus.infidcnt,&: aliorum 

more in p.ippos abeunt. Apud nos circa autu-- 

nruiumflorensjin agrisreperiiur. 

III. H 1 E R A c lUM dcntis leonis folio obtufo 
miTius:ad radicem parvam folia fena, feptenave 
terrs incumbunt,quaccrafl"a & afpera , uncias 
duaslonga, unciam femis lau , obtufa.nec pro- 
fDndclaciniata: inter quxcaulis laevis, nudus- 
&: cavusexurgit, qui florem unum pallide lu- 
teum &: magnuni fulHnet. Provemt in pratis 
>^xtra minorem Bafilcam. 

IV. HiERACiuM dentis leonis folio floiibus 
parvis : ex radice parva,lignora,hbrofa,capiIla- 
cea &:albicantc, caidispedalis, rotundus, jli- 
quantum hirfutus cxnrgit , qucm ad radicem 
fojia pauca,fubafpera,corrola,acuminataj im- 
cias tres Ionga,fcmunciam lata,cingunr: in cz u- 
le ad ejus medietatem pauca , lolum dentat.i>, 
eumque bafi fua comrlefl:entia: cujus fummo ' 
flofculi plures.lurei , pediccllis breviOimis infi- 
dent.Hoc inGallia Narbonenficirca MafiCiam ' 
reperitur. 

V. HitRACi UM denris leonis folio bul-- 

bolum:: /^4 P R O D R O M I 

bofum: radlxexaliquotoblongisquafi Afpho- ramulosuncialesdividiturjquorumfinguliflo- 
del^uibis compofitajdcfemittitcaulcmcubi- reunumluteumfatis maguumfultmcnt.Crefcit 
toaItiorcm5nudum,levc,rtriatum,circamcdium inSneeberg Auftri5e,ubiD.Burferuslegit,&an- 
in ramos pedales (unum vcl alterum) divifum, no ii^i^.Hieracii aphacoidis nomine,tranfmifit. 
quorum quilibct florem parvum,fubfl3\-um, fu- X. Hierac i um intubaceum flore luteo.Hoc 
ftinet: foliaadradiceperterram fparfadentileo- foUis«lt Intubi,caulem proximc ambientib.ali- 
nis firriiliter finuata & corrofa, ioferne molli la- quibus jntegris,aliis in finus profundos lacinia- 
nuginc pubefcentia,fuperne fubafpera , unciam tis , longitudine uncias quatuor , latitudine fcf- 
lata,tres longa, MonfpelioD. Saltzmannus at- quiunciam fuperantibus , atrovirentibus Scise- 
tulit. vibus: caulem habet tenuem, pcdalem,ramo- 

VI.HiEB.ACiuMtomentofumHifpanicri:tota fum,reclinatum&:lKvem: cauliculo penc pal- 
planta mollis ert,incava, tometofa; radicem ha- mari nudo,-flo<unicHS , lutcus,m£diae magniru- 
bens cortice rufefcente teiftum^caulem palmare, dinis infidet,cui fcmcn parvum pappo inclufum 
rotundum,incanum:foliaad radicem oblon^is fuccedit.Hoc (utScfubfcquens) Hicracii Apha- 
pediculis donata ; uncias tres quatuorve ionga, coidis nomine aD.Doldio,dein exJtalia,SanrJu 
remunciam lata,molIia,crairiufcula,ad fonnam Hieracitidisnomincaccepimus. 
foliorum dentis lconis vulgaris firmata , quje in XI. "Hier acium Intubaccum flore magno al- 
cauleanguftiora,minufq;profundefinuata:cau- bido: hoc foliis eftpxiore longioribus, latiori- 
liculi fummo,floresbini,terni, iutei,br£vii3imis bus:magif-iue iaciniatis: florc ctiam majorCjal- 
pedicellisinfident^quorufinguli excleganti^a- .bido,medj.oiuteo,foTis fubrubente. 
licehirfutoinpluresapicesdivifo,emicant. in XII. HiERACiUMproliferumfaJcatum:radi- 
aridis&faxofis Aragonige,D.Albinusob(er^a- cemhabetaibicaretem.obJongajtenuemjCapilla- 
vit. tam : foiiaatrovirentia,dentata,afpcia,uncias 

VII. HiERACiuMmaximumafperamChon- duas lorngasfcmunciam: cauliculos l2eves,ro- 
drillsfolio: cauleeftfcfquicubiuli,craflo, ro-Vtundos,parum foliatos, palmares : capitulum 
tundo,inaBquaii,ftriato &c afpero : infurR.mo in .parvum , ex pJurimis ftjlis gracilibus, per ma- 
ramos femipalmares brachiato : quorum fmguii turitatem recurvis,& afperis , compofitum , in- 
fingulosfloresluteosfuftinent:foliahabetpau- ter quxflos lutcus, mediofufcus : at fubfloris 
ca,alternatim caule ambientia,Chondriilje mo- capitulo , communiter utrinquc ramulus unus, 
doin laciniasdiviCa, tmciastresionga & hirili- larius duo,laevis,nuduSjunciasquatuor ,quan- 
tieafpera.Monfpefltiliin afperis,qu«locacari- doque fuperans,«xurgit, quibus utrinque fo- 
ges vocant,provenit. iiolum anguftiiVimum fubjititur , & horum 

VIII. H1ER.ACIUM alpinumanguftifliimoob- fummo fimiliter flos infidet , & faepe fub hoc 
longoquefolio : ad radicem duriufcuJaRi rufc- <juoque florc, pedicellus flofculum fuftinens, 
fcentem,folia plura graminea , palmo longiora, cmetgit. 

glabra,atrovirentia,obfervantur:interquaecau- Hoc minus etiamreperitur,itauttotaplan- 
lis cubitalis, laevis,rotundus,ftriatus, paucis fo- ta,palmum non excedat. MonfpeflTuli in luco 
liiscin£lus&; circa mcdium in plures ramulos Gramuntio reperitur, & quodminnseft> Hie- 

^ivifus, exurgit : ramulis fingulis flos unicus, racium medio luteum vocant. 
parvuSjluteus infidet,cuifemenparvumfucce- XIII. Hieracium minimum falcatum : 

dit,quodcumfuopappoavento excutitur. In plantula eftuncias fex non excedens ,radicula 

monteBaldoreperitur, iongiufcula,tenuiflima,rufefcente,ex qua cau- 

IX.HiERACiuMalpinu pumilum Chondrillf liculi aliquot capilli cralfitie , in ramulos divi- 

folio^totaplantapalmariseft.excuj^radicealba, fi,inter folia laciniati, laevia,uncias duaslon- 

cortice nigricante tefta . folia aliquot prodeunt ga,at angufta , exurgunt : flores finguii exigui, 

Ievia,paIlidevirentia,unciasquatuorlonga,pe- luteoli , pedicellis fingulis infident,qui inftar 

diculis longis donata, vix laciniata : inter quae prioris in ftylos minutiflimos recurvos &; pun- 

cauliculusexurgitrotundus,foliisChondrill£e gentes,!abfumuntur. In arenofolitore maris 

modo divifis cinft',quiinfummoin duos,trefve non longe Monfpelio invenimus, 

XIV.HiE- LIBER TERTIVS. ^ XIV. H«R.ACiaM montaniim rapifoliiimiex nem,cofta iafignis excufrit , ^ qua per tranfver radicerufefi;ente,obJong4,parum capilUtajfo 
liapauca,acHlapa2 vulgaris modum,in lacinias 
flibrotundas, per margines finuatas, 8c ad ta- 
ftum afperas^divifajpediculis oblongis rubenti- 
bus& afperisdonata,prodeunt: interquacau- 
lis cubito aItior,cavus,fi:riatus,rufercens,uno al- 
rerovebrevifolio cin6tus,exurgit,qui fupernein fum ven^t feruntur. In montibus Belluncnfi- 
bus reperitur. 

XVII. HiERAcmMalpinumnon lacinlatum 
flore fufco : caule eft fefquipaImari,hirfuto,par- 
te fuperioreaphyllo : foliisad radicem hirfutij, 
obfcure virentibus, 3cuminatis,duas trefve un- 
ciaslongis,unciamIatis: floribus aliquot par- 
ramulosplures dividitur,quorum fingulis, floS vis,fufcis,inpappum(cuifemenparvumoblon- 
communiter unus, rarius duo , pediculis tamen gum &: nigrum includitur)abeuntibus,& caulis 
diftinftis infidetjluteus,medias magnitudinis, fummoirmdentibus: quodinRhaeticismonti- 
qui tandemin pappumabit. In monte Wafler- bus provenit. 
fall provenit. XVIII. Hieracium hortenfenonlaciniatum 

XV. HHER.ACiuMmontanum foliis dentatis floribusatropurpurafcentibus:cauleeftbicubi- 
floremagno:hocfoliiseft atrovirentibus,lanu- tali, hirfutieafpero,&pene aphyllo: foliisad 
gine carentibus,ad radicem maxrme difpofitis, radicem paucis,palmaribus,unciastres latis,ob- 
uncias quinque loiTgis,unam latis , per circum- fcure virentibus , kviter hirfutis , SiC per margi- 
ferentiam & dentatis,& leviiTima lanugine pu- nem levi lanugine pubefcentibus, floribus atro- 
befcentibus;interqu£EcauIispcncnudus,peda- purpurafcentibus,in medio fubflavis & meilei 
lis,cavus,hirfututieafperjexurgit, quiHoremu- odoris : quod a quibuIHam Pilofell^e majoris 
numeumqxiemagnum,faturateluteum,elegan- nomine (fiquidem cum Auricula murismajore 
ti quafi calici inclufum, fuftinet. Hoc in Helve- "rragi,mulrum afitnitatis habeat) in hortis coli» 
tiorum montibus,Gotthardo , & civca Thermas t«r ; 6c a priore cultura folum differre 
Fabarias.crefcit. videtur. 

XVI. HiERACiuM ramofum magno flore: hoc 
cauleeftbicubitali,rotundo,fubafpero,inramos «^ o 5^» 
divifo,quibusfingulis,flos magnus,aureus,den- 
tisleonisformainfidet: folia habet pallide vi- 

rentia,nonnihil afpera,finuata, & per margines 
exiguis pilis donata,longitudine palmumfu- 
perantia,tres uncias lata,per quorum longitudi- yrvv^i ^f, P R O D 

Hieraclumpumilum faxatile afperum, radi- 
ce praemorfa. 
XlX.HiERACiuM pumilum /axatile afperum 
radice praemorfa : ad radicem crafliufculam ni- 
gricantem,in fibras oblongas,pr£emorfasabeun- 
tem,folia plura , villofa , acuta , longis pediculis 
donata,uncias tres,quatuorve longa , femiunci- 
am lata,in circuitu rarioribus dencibus donata : 
interquaecauliculuspalmominor, hifpidus,te- 
nuis Sirotundus, uno alrerove foliolo vcilirus 
exurgit, florem fubluteum fuftinens, cui fcmen 
parvum,nigricans , pappo immerfum, fuccedit. 
In alpibus provcnit- 

Variat: nam &:3lteraeft fpecies,foliisflibro- 
tundis , duas trefvc uncias, abfque pcdiculis bi- 
uncialibusJiongis,fefquiunciamiJatis, permar- 
ginemcrenatis:cauliculolongiore,tresquai:uor- 
vefloresfuftinente, &: hoc Hieracium faxacile 
afperum radice prasmor/a , folio fubrotundocU- 
cj poteft. R O M I 

Eft & tertia fpecics, radice crafla, caulibus in 
pluresramulos divifis: quod in laxoHs prope 
Clulam Solodurenfmm nafcitur. 

Priori plane fimile Hieracii parvuli quarti 
nomine dodifl.Columna p. z. propofuit , (olum 
in co differens,quod noftrum hirfutum fit,fuum 
vero glabrum afterit. 

XX. HiERACiuM montanum lanuginofum 
laciniatum parvo flore: ex radicc obIonga,atro- 
rubente,folia plura,pediculis uncias tres longis, 
donata ,cralTa , piofunde laciniata, acuminata, 
molli lanuginepubefcentia, fupcrneatroviren- 
tia,8i quafi maculatajalia feiquiunciam lata , a- 
lia fefjuiunciam lata,aliaanguftiora,interquas 
cauliculus palmaris , tenuis, mollisexurgit, cu- 
jusfummo,floresaliquotIutei,parvi,&quidem 
finguli fingulis pedicellis inftdcnt. Apud Mon- 
fpelicnfeSjin horto Dei crefcit. 

XXI. HiERACtuM capillaceo folio:radice ell 
Scorzonerze fimiIicrana,oblonga,tunica fufca 
& rugofa veftita, ex qua cauliculi bini , palma- 
res, l2eves,finguli floremunicum, pallidelute- 
um,media;magnitudinis,fuftinentesexurgunt: 
foIiaadradicemplurima,pili inftarrenuia,du3s, 
rarius cres,uncias longa,rigidiufcula,atroviren- 

tia,rai lus cauliculorum parcem cingentia» 

Monfpclio D.Salrzniannus attulit, 

AnforteScorzonerse ipe- 

cics^ 

I XXII.HiE- LIBER TERTIVS. Hieradummurorum anguftituliumnon 
finuatum. 
XXII. HiFRACiuM murorum anguflifolium 
non finuatum: ex radicecrairajrufcfcente,caulis 
^ fe(t)uicubitalis, pcne nudus , rotundus & afper 
exurgit,in cujus fummo quafi in umbella,floref 
plures,parvi,Iutei,refident,folia ad radicem fub- 
nigra,moilia, uncias fex louga , vix femunciam 
lata,in caulis parte inferiore pauciora. breviora, 
anguiliora,longe a fe invicem diftantia &: inor- 
dinatedilpofita: nimurisnortrisreperiturquod 
circa Patavium,longe minus obfervavimus. 

XXIII. HiER.ACiuMprofundefinuatum pube- 
fcens:radiceeftnigr.^antc,lij;nofa,fibrofa,c.-ii)le 
bicubitali,rotundo,HlhiIo'o,levi lanugine,ut& 
tota plant3,pubeftente,in r.imos ' racl;iatos: fo- 
liisad radiccm oblongis,a(utis.profi;iidefinua- 
ti5,eti,^.m laciniajis , ob^ingis pedicul is donatis, 
per v^iulem paucis,fimilitcr acute laciniatis; ilo- floresfingulispediculiSjaurei,in pappum abc- 
untes,infident : In pratis Michelfeldenfibus fic- 
cioribusjad dumeta etiam iadumetis,provenit. 

XXIV. HiERACiuM fruticofum latifolium 
glabrum:exradice fibrofa,nigricante,caules bi- 
cubitales,rotundi (leviflimis pilishinc indea- 
fperfis) exurgunt,qui in fsmmo in ramulos bre- 
ves biachiantur,quibus flores pallide lutei,ut in 
HieracioSabaudofivefruticofoinfidentrhosfo- 
lia ambiunt alternatim difpofita,tenuia,atrovi- 
rentia, acuminata , uncias quatuor velquinque 
longa,fefquiunciam lata, per marginem oblon- 
gis & raris apicibus donata : hoc in montofis 
circa acidulasPctrinas lulio floret. 

XX V^HiERACiuM fruticofum folio fubrotun- 
do:cauleeftcubitali,rotundo,ftriato,fubafpero, 
qui in fummo in ramulos, trium quatuorve un- 
ciaram brachiatur, qui finguli,fingulosflores, 
pallide luteos , in pappum abeuntes , fuftinent. 
qucm folia fubviridia , fubrotunda , acuminata 
& dentata,uncias duas longa, felquiunciam la- 
ta & lcviter hirfuta,bafi fua cingunt : quod Hie- 
raciifoliatinomincD.Iungermann.mifit. 

XX VI.HiERAciuM fruticofum minus : hujus 
varietastriplexoccurriti nam licetex radicefi- 
brofa,&quafi pr£cmorfa,caulis pedalis fimplex 
exurgat, attamcnfoliisbrcvibus & laevillimis, 
circa Patavium:at circa Norinbergam , paucis, 

brcvibus, fubrotundis,in circumfercntia 

crenatis & afperiufculis 

provenit. J?£ 6t Chondrilia vifcofa humilis. P R O D R O M I 

ChondrilU purpurafccns fcetida. 
DE CHONDRILLA, 

Capvt XXX. 

I'/^^HoNDRin.AvimineavifcofaMonfpelia»' 
V^ca:ex radice oblonga,pallide lutea,caulis 
bicubitalis,albus,rotundus,ftriatus,in 
plures ramos brachiatus , exurgit : folia, caulis 
parteminferioremcingentia (primaenimhumi 
fparfacum cito marcefcant ut in vulgari, non 
notata)faliginisfimilia,unciasfexveloftoion- 
ga,femunciamlata 8i laevia,rarius una,altcravc 
laciniadonata: at fuperiora ramos cingentia, 
inftarChondrillae intenui/runas& acutiflimas 
laciniasdividuntur:floresparvi,]utei,utinvul- 
gari difpofiti,in pappum, cum femen maturuit, 
evolantes. Inaridisaggeribus viarum, seftate 
circa Mon fpelium & in monteLupi,reperiiur. II. CHONDRiLLAvifcofa humilis: ex radice 
longa,tenui,aiba,Qauiiculi plures, tenues , refle- . 
xi,peciales,prodeunt,quos utrinque adpalmae 
longitudinem , floreslutei , oblongi, in pappos 
abeuntesalternatim cingunt •• folia habet ad ra- 
diccmoblonga,angufta, quaedamfmuata,qua:- 
dam integra,&: in caule pauciflima : in agris Ba- 
fileenfibusautumno florens,invenitur, 

III.Chondrilla purpurafcensfoctida:cx ra- 
dice oblonga,tcnui,fibrofa , caules plures,ad cu- 
biti altitudincm accedentes,ad exortum parum 
pilofi^exruboreobfcuro^cumfoliorumpedicu- 
lisfplendentes,aliasvirides&ftriati,infummi- 
tate aphylli,exurgunt: foliaadradicemplura» 
palmum excedentia, inftar foliorum Chondril- 
la;Sefamoidisdid:ae,pliisminufvefinuata,&a- 
cuminata mollia, aliquandopilis exiguis cin- 
fta,nervo folium percurrente , inferne (ut & fo- 

liorum LIBERTERTIVS. €G 

lacobjea maritima latifolia. lacobaea alpina foliis rotundis ferratis, 

liorum pediculi) hifpido : fihguIiscauHbuSjqui 
rarobrachiantur j flos unicus peramoenus, ma- 
gnitudine&formaPtarmica; Aulkiacasinfidet, 
cujusdifcummediumjfoliola fedecim& plura 
oblonga>dilutoruborepurpurafcentia,inapici- 
bus divifa, orbiculatim cingunt : qui,ubi femen 
maturuit,in pappum oblongum abit. Hanc lu- 
liomenfeflorentem, primum in hortoD.Zvin- 
gerilegiims,& innoRrocoluimus^fetidamvo- 
camus,qui3 flos,antcquam aperiaturi gravem 
odoremfpirat, qui &in foliis aliquantum ad- 
Vertitur. D£ JACOB^A. K AcoBJtA maritima five Cineraria latifolia : 
ha:cexradicecauiescubiralesjrotundos,ca- 
dido, molliquc tomcntoobduilos, in alas 
)rachiatos,emittit: folia inferiora fubrotunda, cujnpcdicuHspedem longa, uncias quatuor la- 
ta ad modum Brailicae vulgaris Iaciniata,&; per 
marginem ruiuofa,fuperne ex viridi nigrican- 
tia,inferne incana.quafi cinerib.afperfa & moi- 
lia: atfuperioraminora&acutiora: flores,qui 
in hac quam vulgari majores, oblongis pedicu- 
lis iucanis & nudis infident , quorum difcutn 
^ureum folia Iatiufcu!a,paIlidiora, orbiculatim 
cingunt,qui tandem in poppos cum fcmijie ab- 
eunt. Hanca D.Doldio accepimus. 

II. lACOE/t.Arotundifoliaincan3: radiccefl 
craifiufcula transverfa , rufefcente , in fibras ob- 
longas abeunte: caule pedali,incano: foliis fub- 
rotundis,crailis,fuperne virentibus , inferne in- 
canis,unciasduas abfquepediculis, longis, fel- 
quiuncram latis,in ambitu dentatis , at in caulc 
paucis & anguftilTimis: flos,qui Scorzonerae fk»- 
ri fimilis, fummo cauli infidet , fatis magnus & 

luteus: L 70 -PRODROMI 

Jutcusttotiplantselanugoquidemafpcraeft.In pofuit: atClufius, lacobjeam^. vcl I.itifoliam 

provinciaGallixD.Rurfbruslegit. z. nomin.ivit 6c defcripfit: liiijus hgur.im ane- 

lacobasam alpinam foliis rotundis ferratis, minejquodfciamjpropofitam^addere 

fub conyzaalpinafivemontana,Gefnerus pro- placuit. 

LIBER Q3^ARTV^ 

D E TANACETO. C A P V T I. TANACETUMalpinum:herbulaeftunciarum 
quatuor,veI fex,odore aromatico prsedita, 
tota incana,& pilis moUibus vellita : radi- 
celonga,-cralTiufcula, foliisuncialibus^tenuirti- 
me, ut in MilIefolioalpino,a quo, odore potifli- 
mum difcernitur,divifis:in caulicorum fummo, 
floresinumbella difpofitijalbi &parvi.Hocin 
altiflimismontibusHelvetiorum&Rhstorum 
crefcit: & hocforfanGeiherusin catalogohor- 
torum Germania;,! vamMofchatam Rhstorum 
appellat. 

DE CHRYSANTHEMO. 

C A P V T 1 1. 

CHrysanthemon latifolium Brafilianum: 
caule eft afpero, ftriato, cubitali, quem fo- 
lia rara,lata compledtuntur, qua: circa ba- 
"fin uncias duas lata, quatuor, etiam quinque, 
longa,fenfimque anguftiora reddita afpera fiint 
& per margines levifllmis dentibus exafperata, 
ex quorum finu pediculi oblongi prodeunt, flo- 
rem luteum fuftinentes , cujus difcum ex pluri- 
bus oblongis luteis apicibus,compofitum , folia 
feptem latiufcula,in binas vel ternas crenas filfa 
cingunt,totusqueflosaquinquefoliisviridibus 
injequalibus veluti umbone fuftentatur. Hsec 
in ramo exiccato,quem Chryfanthemi Brafilia- 
ni nomine,ex horto nobilifl^ Conta^^eni 
habemus,notare potui- 
mus. DE CHylM^MELO. 

C A P V T III. 

I./^^Hamamelum leucanthemum Hifpani- 
V_vcum magno flore:caules habet cubitalcs, 
ftriatos,in (ummobrachiatos,quosfolia 
pediculis carentia,fatis a fe invicem diflita , cin- 
gunt,qux uncialia, angufta , in lacinias tenues, 
obtufas. fedbifidas,divifa: florem habet qua- 
druplo vulgari majorem , dilco pailideluteo, 
quemfoliacircitervicena,alta.lutea,finuataam- 
biunt,cui femina, ut in vulgari fuccedunt : an- 
nuum eft ^ odoratum , a D.Gillenio , una cum 
fequenti &utriufque fcmincmiflTum. 

II. CHAMAMELUMluteumHifpanicum odo- 
ratum: hoccauIeSc foliiscum vulgarileucan- 
themoconvenit,fedfloribus luteis & odoratis, 
priori quidcm minoribus , fed vulgari duplo' 
triplove majoribus,di(co luteo, qucm folia qua- 
tuordecim, luteo colore fplendentia,cingunt:in 
horto meo crevit. 

III. CHAM.tMELUM leucanthcmum incanum 
Hifpanicumminus: plantula eft palmaminor, 
radice parva, fibrofa,rufefcente , cx qua caulicu 
lus tenuis,uncias quatuor altus,nudus, exurgit, 
floremunicum,fatismagnum, difcopallidelu 
teo,foliis pluribus albis cinfto,fu ftinens : foliola 
ad radium parva , incana , tenuiflime inftar Ab- 
finthii Galatici, vel Abrotani, di vifa , quae infr 

pida & inodora funt. In regno Granadae, 
ad agrorum margines, D.Albinus 
coilegit. 


1 VE L 1 B £ R 
DE ABROTANO, C A P U T IV. Q, V A K T V S. 7r 

radice efl crafliufcula, oblonga^rufefcentej in fi- 
bras abeunte,ex qua folia candida,oblongis pe- 
diculisdonata,tenuiirimedivifa,cumcauliculis 

A_ n • ^ 1- (aliquandounico) trium, quatuorve unciarum 

Brotanum campeitremcanum,Carlinae i ,r.r,ic. r .r.,,,^;^ ,ii . ~ a o j 

, , . ,• n , t c: r Jongis,rotundis,albotomento veftitis&iadex- 

odore-.huicradixeltoblonga, hbrola,ru- „_." ,„^i;„ ,,• j r 

r r I- jiri- j ortum reclinatis , prodeunt: quorum (ummo 

reicenSjCauJis pedalis,rolia,comodo quo ^,„;.,,i, r^„,„,,._ i r. i • n. l j 

., '. . , r , ./- . „ r capitula Jquamata, pluranmul, utinltcechade 

Abrotan. maris infenora,div.ra,.ncana, & fi te- ,,,,,3^ ^^^ minora^d.fpofira, luteos flores cont»- 

ranrurCarl.n^odoreut&fapore: .nreliquis, nentia,infident. Tota planta candidaeft,qua- 

cum Abrotanoeampertriconvenit. In Auilria, tuorvelfexuncias vixfuperans,& valdeaniara: adLintziLimurbemcircaviasprovenit,undeD 
Burferus mifit. 

DE ABSINTHJO. 

C A P V T V. ex Gletzerberg,Hel vccioi um monte,non longe 
ab Augulta vaJle,D.RurferusattuIit. 

I V.Absinthium alpinum umhelliferum : hoc 
non tanquam novum proponimus , cum a Clu- 
fio,Lobelio,Taberna.montano,Gerardo,& in - A n •/-■»>• hiltoiiaLugJunenfidefcriptum &pi(ftumfue 
I. \ RsiNTHiUMpont.cumCreticumgratio- _;. r.j _..;.;. 1 ' ,r^- doris : cauleefl cubitum fupcr.uite, ro- 
tundOjincano,in ramospIurimos,quin- 
cunciales divilo , foliis tenuibus, multum d.vi- 
fis,mollibus&:incanis:floribusvulgariforma& 
colorcfi.nilibus.paulotamcn majoribus. Hoc, 
qucmadmodum Honor. Belli ex Creta anno 
If9<^.(addita planta)perfcripfit,inCrctafreque- 
tinime provenit, perpetuo virct , odorcin gra rit,fed quia in hoc varictatem obfcrvavimus , & 
de hoclitemeflefcimus, quaredehoc paucaa- 
(pergere kibct. Nam Nicol. Clavena Rcllunen- 
fisPharmacopSEUS, Abfinthii umbeliifcri hitto- 
riam (addita figura) & ufum infignem propo- 
nens,novum elfc Abfinthium, &a fcpnmo \n 
montibusBelluncnfibus inventum,libcllo Vc- 
netiis i^io.cufo alferit : contra quem Pompejus r II ,1 ,- /- Sprcchis, PharmacopKus Vcnetus, tradlatu pe- 

tumfpirat,niliilqueamarumell,autli quam le- , . ,- f^ .. ,.' ,.,- ' 

^ • j 1 u. n u/- ii culiari.lcquenceanno Venetiisedito,di(putans» 

xum amaritudincm nabetjea valdc oblcura clt, ^ iv r < - ^ ^i r •, * ■ 

. ... ■ ,, • . u n <• novum nonellc^leit aC.Clufio,pridem nomine 

in vindienim.nullapercipitur: abahnis& pe- .■,- ,.,..' 1 nr • ^ r r ■rr 

L I u • ij \r Ablinthiialpini umbelliferi, propontumrui le 

coribus,omnibusqj brutisvaldeexpetitur. V^o- ^ J .' ^ h "•" 

' Q. ., „ '^ =v. ' ^„.3^ I.,, j ~ attirmat. Sane occurnt varictas,fcd tantumin 
catur, etOT(a,oc non atir/t-crfct, quemadmodum ^- , , • ,- .,1 

. .,, '• „ • ■^ r i niagnitud.ne:namidquodinmontefervjeRel- 

Angu.lIarus.nGrascia vocar. pcrperamlcr.bit: , ■ ^ , ,1,^ . ., „ , . ., 

^, . r» n- j i, n. luninatum,foliise(t lationbus &lonsioribus, 

etro legitimumPonticum elle ludico: hatlenus r j^ ,, 1 i •■ o 

n 11 u j A- n. r„ I r r> qium lint cius quod in Hclvctiorum alpibus, & 

Belli. Hacde re difturilumuspIeniuSjU Deus q u n ■ n 

, • T,, ,1 ^ Baldo inonte provenit : quo adhuc minus eft» 

volet,in Theatro noltro. j \ ii ■ r>i ii • 

I, . 1 ■ • r quod in Aultn.-c monte .^raiicnrcinrcpentur: 

II. ABSiNTHiUMalpinum incanum:exradice ^ - ' ^ rufcfcente,capillacea,cauliculi plurespalmares, qucmadmodum ex horto Patavino habemus, 

,. j ij II ri umbcllaexminoribusfloribuscompofita,inftar 

reclinati,rotundi&albicantes,roliisquampau- m ,, r , ■ i a \ r ■ 

■ ,Y ■ ,\- ■ j . f r j- T Q 1 Milletolnvulgans, Horib. prslertim antequam 

cillimis veltiti prodcunt: tolia,divikira &C0I0- 1 ^ 

.,,- , ■ n .-s 1.-1 - r» \- apcnantur,magisconglomeiatis:quarctantum 

re.Ablmthio Ponticotenuitolio incano,fimiIia ■ , • 1 j- ° ,- o i 

/• , , j- r r ratione loci ditleire cenlemus , & quidem ex 

iunt:cxcauliculorum partc media lurlum ver- , ,- a c ,1 

c ,. ,,. ,r • I r I n. planta:inlpectione&cxamine diliqentiore, uc 

lus, pedicellitenmliimi.uncialcs, cumuibjedo ■■ r, u u 1 11 n ■ 

/.,.'', .,,. ,. .- -.1 qunnBaldo&Helveforum alpibus collegen- 

toliolojtcnuillimedivilo, recti,alternatimexur- „ r,_n.._: ^i .r » _ 1 r. n »f ,; 

guntiqui capitulum fquamatum,flores pallidos 

coiuinens,fuftinent: quibus femen minurumj, 

nigrum,Tanaceti odore fuccedit: tota planta o- 

dore&fapore eft Abfinthii,&in Valefianorum 

ilpibus.ut in petris fiipra Gemme , D.Fleiflerus 

\6o6. & D.Rurferus i<<!4.colIegit. 

IU.Absinthiuai alpinum candidum humile,' mus : Belluni natam.Cluf Angelus Bufti Medi« cus Venetus : Auftriacam vero, 

D.Burferus tranfmife- 

rit. f -7* P R O D R O M I DE MILLEFOLIO, 
Capvt VI. I. T\ /T Illefolium maximum umbella alba : 
jL\X""libus eft fefquicubitalibus craflis, 
rotundis, ftriatis: foliis circa radicem 
palmum Iongis,uncias quatuorlatiSjtenuifllme 
incifisSc velut emultis minutiflimis alatis fo- 
liolisconftantibus.fedminoribus&tenuifllme 
incifis,qu£e circa caulem funt,qui in ramos plu- 
resbrachiantur,quibusfingulisumbella, uti in 
Millefolio vulgari,fed major,flofculisalbis re- 
ferta.infidet.In horto Patavino crevit. 

II. MiLLEFOLiuM purpureum majusrexradi- 
ce crafla fatis , caulcs plures ad cubitum & fef- 
quicubitum excrefcunt : fohis ut in vulgatifli- 
mo Millefolio difpofitis, umbella magna, flores 
elegantifllmimos rubri coloris & quinquefolios 
continens, in quorum medio apices pallide fla- 
vefcentes ,qui gratiam addunt, emicant : flores 
cono;ici,msdwatum odoiem /pirant.Hoc Cop-, pingae primum in Pharmacopaei horcorcgimus, 
& nunc in horto colimus : quod Clufius nomi- 
neMillefolii rubro floreproponcrc videtur: an 
hoc forte Matthiolo Millefolium majus ? 

III. MiLLEFOLiuM incanum Creticum , fivc 
Millefolium Diofcoridis : caulibus eft lignofis, 
rotundis,incanis,fefquipalmaribus , foliis Cha- 
mscyparifll forma oblongis. denticulatis, inca- 
nis,vel utDiofcorides,avicularum pennasimi- 
tantibus,caules in fummitate in ramulosabe- 
unt, qui umbellam fatis compaflam ex floribus 
ex albo flavefcencibus compofitam, fuftinent. 
Hoc ex horto magni Ducis Hetruriae^primum a 
D-Pafchali (ut in Phytopinace monuimus)dein 
ex Creta a D. Honorio Relli accepimus : quod 
ilegitimumDiofcoridisMillefolium efle cenfe* 

mus ,cujus in Epiftola z.Belli ad Clufium, 

fub Stratiote Millefolio mentio 

fit; qui in Creta ij.i^ii(p\jh9 

vocari fcribit. IV.Mitiko L I B E R Q^V A R T V S. ^J 

MUIefoHum «quatlcum pennatum MiUefolium aqaatlcum certiutum. 

Ipicatum, 
IV. M iLLEFOLiuMaqiuticum pennatum fpi- 
catum: ex i adicibus hbrofis, tcnuibus,rami pro- 
deuntplures,cubitales,cav'i,ftriati,in alas bra- 
chiati,aqua; innatantes: ex quorum gcniculo 
quoIibet,foliaterna, vel quaterna quafi i^clla- 
tim circumjeda,tcnuitcr incifa , pennam & for- 
ma & tenuitate referentia,colorc fufco prodeut : 
at cauliculorum fummitates palmares , ex aqua 
redi attolluntur,fpicam purpurafcentem, lunio 
& lulio menfibus , fuftinentes , quje in flofculos 
Copiofos,pallideIuteos,fimuljunftos,Ancthifc- 
men forma referentes,expanditur : his fuccedut 
capitula nigra acpra£dura,plerumq;quaterna, 
quina , etiam plura, cauliculorum falligia , qua; 
iuper aquam eminent , rotatim ambientia , qui- 
busfinguliscavitascxigua,femencontinensin- 
cft. Hoc in pifcinis provenit , quod primum in 
fofla arcis Weckenthal in Alfatia, obfervavi- 
_inus:8c Tragus, Algse tertiae , \d Algae Vcrgilii nominc,exprimere voluilTevidetur.Huiusut5c 
fcquentis defcriptionem in Phytopinace , Mat- 
thiolo, &: Tabernxmontano emaculato, una 
cum figura cxhibuimus. 

V.MiLLEFOLiUMaquaticum cornutum: hoc 
priorismodoaquis innatat ,caulibus cubitali- 
bus,tenuibus,ramofis, fragilibus ,denfe gcnicu- 
Iatis,quos folia ambiunt tenuia, capillata , quo- 
rum inferiora,cornua cervina aynulantur & cx- 
iccata rigefcunt: fuperiora vero,tenuiora,tenui- 
ufq j divifa funt:ex ipfis geniculis,pediculi. mo- 
dotrium,quatuorveunciarumprodeunt,fingu- 
li,finguIosflores, parvos, albicantes, quadrifo- 
lios fuflinentes:quibuscapitulum parvumRa- 
nunculiforma,exquinis fenifvegranulis viren- 
tibus compofitum,fucccdit.In rivulis circa Hil- 
teIingam,non longe Bafilea primum, dein in 
foilis horti Montembelgardiaci obfervavi- 
mus. 

K J>E 7^ P R O D R O M 1 

Confolidareg.ilislatifoliaparvoflore. Chelidoniummajusfbliisquernis» 
DE CONSOLWA REGALK 
Capvt VII. 

COnsoi-ida regalis latifolia parvo flore : ex 
radice fibrofa>oblongajruFefcete,caulis cu- 
bitalis,rotunduSjftriatus,leviirimahirfutie 
albicans,inramosbrachiatus,exurgit:quemfo- 
Iiatripartitaprimum,deinadformamfoliorum 
Ranunculi arvenfisechinati,divif3 cingunt,que 
in fjmmo caule pauciora , quaedam tripartita, 
qu£edam integrarflorcs funt fubc^rulei,cornicu- 
lo donarijConfolidf regalis fegetum fimileSjaut 
minores:quibus filiquae oblongx,parvre, femen 
parvumconrinenteSjfucceduiit.HancDeJphinij 
Diofcoridis nomine, a D. Ferrando ImperatOj 
Pharmacop.Neapol.infigni,accepimus:dein vi- 
lente in horto DjZvingeri p.m.lsgimus,in Phy- 
topinace de{cripfimus,JnMatthiol.quoq; 8cTa- 
be™aem-. figurafub Confolida regali peregrina 
pan-CT Borcjpoficaj in qua tameafculptor prima 
fialiaQmifit, 
DE CHELIDONIO\ 
Capvt VLIL 

CHel I DONiUM majus foliis quernis,ffore la-- 
ciniato:hocaChelidonio majore vulgato>, 
foliis &: flore tantam diifert: folia enim, 
quercus tenera folia aemulantur>cumargutius 
incifa fint &: teneriora , fuperne ex virore nigri- 
cancia,inferne pallidaJevillimejUt ic caulis,hir-^ 
futa:flosluteus,communiterquadrifolius,foliis 
ejus peroradiifedtisSc velutfimbriatis. Exhor- 
to Philippi Stephani Sprengeri Pharmacopaii 
Heidelbergenfis, primum habuimus : dein in. 
horto MontembelgardenG, ubitota aeflateflo- 
ntit, legimus: quodfiinparietinis feratur, for- 
mam retinet,la£tiore vero in {blo,aliquando de- 
generat. Hujus in Phytopinace meminin.us : ia 
Matthiolo &c Taberna;m.figura addita,defcri- 
pfimus: poftmodum & Clufius, nomineCheli- 
dop i i majoris laciniato foiio in XLia liiltoria pro- 
folliit» T>B LIBER Q^VARTVS. DE AQVILEGIA, 

Capvt IX. 

I, A QuiLEGiAmontana magnoflorc:hajcin 
_2|j^ AquileguE vulg.iris akirudinem excre- 
fcit quidemjfed foliis primum differt, 
cum in laciniastenuiores,eafque non obTufas,ut 
in aliis, fed acutasdividantur, & folia penc fub- 
rotujida fint : fic &: floribuseft caerulcis, vulgari 
fimilibus.fed multo majoribus. In monte prope 
Thermas Fabarias copiofe provenit , unde D. 
Burferuxsattulit. 

II. AQniLEGiAmontana parvo flore thaJidri 
folio: ex radice parva , folia thalictri forma, fed 
exigua , pallide virentia , prodeunt : inter quae 
cau!iculustenui«,palmo minor,duobus tribus- 
ve foliolisbrevibus, oblongis, minimedivifis, 
«xurgit,floremunicumcjeruIeumfuftinens,for- 
ma i^uidem vulgari fimilcm,fed quintuplomi- 
norem.InHclvetiorumalpib. reperitur: in Mo- 
ravia, propc urbcm Trebis, fub arce Smilo, in 
pratis vernaJitcmporecopiofillimerepefiri,mi- 
fii relatum. 

III. AciUiLEGiA hortenfis multiplex fiore par- 
vo: haecabhortenfi,qua:multiplici floreert, fo- 
io riorc dilTert,qui in hac triplo minor,S<: colore, 
quipuJlus efl,inhortomeo provenii. 

DE NIGELLA, 

C A P V T X. TMigellaCretica, 
^i^ 

':^' 
I NIgella latifolia flore majore fimpl ici cc- 
ruIeo;ex radice tenui,oblonga,flavefce- 
te,cauliscubitaljs, rotundus, viridis & 
la:vis,in fuinmoramofiis,exurgit : foliis ad ra- 
dicemtenuirtimeIaciniatis>incauleveroaliqua- 
do infcriorum inllartenuiflimcdivifis^flores au- 
tem quam in cssteris ampliores funt , quinquc- 
folii,foIio quolibet unguemaequante, fiiperne 
clcganter csrulei.inverfa parte pallidi, venis e- 
latis percurrentibus : floribus fuccedunt capita 
pentagona,hexagonave dura, in totidem corni- 
culain latera reflexafupernedivifa,quae mem- 
branis interne intercurrentibus, feminefubni- 
gro,inodoro, plena funt. Haec aeftivis menfibus 
in hortulo nunc ab annisaliquot floret,ex femi- 
ne dcciduo,cumannua planta fit, fefe propa- gans : cu)us rcmen,NigclljE Hifpanica: nominc, 
miifum fuit. 

II. Nigella Cretica: radice cftoblongiufcu- 
la,tenui, parum hbrofa & flavefcente:caulecu- 
bito minorepiocumbente;rtriato,viridi,glabro, 
&; paulofupra radicem in alastenues &terctcs 
brachiato : folia primaper tcrram fparfa,inftar 
foliorum Confolidae regalis vulgaris in lacinias 
dividuntur,quae vero in caulis fummo oblong.'., 
& ut inNafturtio,divila, cx viridi nigricant: 
flos unicuSjUnguis magnirudinc , quinquefo- 
lius,cuilibct cauliculoinfidet,coiore abinitio 
ex viridi nigricante , mox vero fub cxrulco, 
mucronibus fuam viriditatcm refervantibus, 
formaNigell2earvenfi,qua multominoreft, rc- 
fpondens: in cujus medio ftamina plura, vi- 
ridia,apicibus cxruleisdonata: capitula pen- 
K i tagona, l^. • 7^ P R O D 

tagona.hexagonavc fucceduntjquae in totidem 
cornicula longa,inftar cornuum hirci intorta,fi- 
niunt, quat ^men nigricans minutum conti- 
nent.Hujus femen ex Creta primo allatum,&: a 
D.Doldio,cum planta,transmilTum , ut in Phy- 
topinacemonuimus,8cfiguramcumdefcriptio- 
ne Matthiolo addidimus,at in Tabernaemonta- 
no emaculato,figura malefub titulo nigellae flo- 
replenopofita, HancClufiusin poft.hiftor.Me- 
lanthium fimplici flore Creticumnominarevi- 

detur. 

Abhacdiverfaeft,qu3einhQrtonobililT.Con- 

tarenicolitur, foliis fccniculi , floribus exalbo 
flavefcentibus,femine nigro,angulofo &:acri, 
quamcum integram non habeamus, pluradeea 
in praefens non licet. 

DE HIPPOMARATHRO, Capvt XI. 

HIproMARATHRi Cretlci nomine, exhorto 
ClarilT.Nicolai Contareni , Senatoris Ve-. 
neti , habemus ramos cubitales,rotundos, 
l£eves,ftriatos,pallide virentes,in alios brachia- 
tos : folia funt faeniculi modo,in tenuiflima, fed 
longe breviflima fegmenta divifa:caulium fum' 
Diiutibus umbellae parvse infident: guft»ntibus R O M 1 

plantaeficcaefolia&caulem,def.iporenihilccr« 
te pronunciare licuit : quare ut totam acquira- 
mus plantam,ftudebimus. 

VE ANETHQ. 
Capvt XII. 

ANethum fylvefte minus : radice eft albl- 
cante,uncias rres longa,tenui,quemad- 
modum&ccaulis,qui pedalis,albus, ro- 
tundus: foliis eftunciasquaruor longis,tenuif- 
fime,utinvulgari,divifis: umbellaparva,exfe- 
ftuciso(flovel novem uncialibus compofita, flo- 
fculis luteisjfemineparvooblongo. In hortulo 
meo crevit,ex feminea doftilT.Columna, no- 
mine Anethi fylveftris ex Sicilia,miflo: quod 
minus appellare lubuit, cumCsefalpi- 
nus j Anethi fylveftris in Sicilia, 
^uod fativo grandius fitj 
Oieminerit. <Off}o(^ D£ L I b b K 
Daucus montanus apiifolio minor. Q V A K T V S. 

Daucus AKaticus. 77 


^^^^^ 
DE DAVCQ. 

Capvt XIII. 

1.1 ^Aueusmontanusapii folio flore futeo: 

Jl /caule cft cubitali > angulofb , glabro,in 

brevesalasbrachiato: foliisapiiforma, 
ledbrevioribus, perambitumminimc ferratis, 
quorum pediculus itriatus eft: umbelJas parvas 
habetjflores elaphobofco fimiles.luteos. In Cal- 
lcnberg & prope oppidum Baden Auftrias D. 
Burferus legit. 

Huicfimilemfcdperomnia majorem, caule 
Crafio canaIiculato,ramofo,foliis latioribus.mi- 
nimeque crenatis,umbellismajoribusex flori- 
bus pallidiSjin horto Patavino anno 1578. colle- 
gijiius,quem Daucumtertium DiofcoridisGui- 

) Iandinus,atipfius fucceflorCortufus,Pfeudopy- 

i rechrum nominavit. ^fT^ n.DAUCUSpratenfisapii folio: radiceeft ob- 
iongajpalliderurefccntecorticeteAa, fapore & 
odore paftinacac,five Dauci oflicinatum, fuper- 
ne hirfuta &villo{a,exquaala; prodeunt, foliis 
plurihusuni coftafinh«rentil>us,per ambirum 
incifis& lerratis. forma moncani majoii$,fed 
longc minoribus,pallide vifentibus : inter quae 
caulis pedalis , rarius cubitalis, tenuis , ftriatus, 
paucis geniculis diftiniftus > in ramulxDS aliquot 
divifuS)exurgii: r.imorum e\tremis,umbeIlaB 
candidijflofculorum exiguorum infident, qui- 
bus femen oblongiufcuium,nigricans>aromati- 
cum fuccedit. Hic in pratis humidisMichelfcI- 
dae provenit. 

III.Daucus Alfaticus: radice crafla, oblonga, 
in fibras cralfiores divifi,nititur,cuius fummo, 
multavillofacapita,ut inplerifq;ferulaceisad- 
pofita: unde magnas foliorum alae exeunt , foliis 
multis in plures partesdifleftisjuni coftae inh«- 
K j renti- jt ' P R O D 

Temibvrs, «x adverfb nafccntibus jconftantes : 
inter quae caulis ( modo unus,modo plures) ad 
■viri altitudinem exuif ci)S,lubrubcr,ltriatus,ge- 
ni>.ulisaliqr jraiticuiatus.inramosplureSjhiq; 
liialir.s divilus,-acl qucruir. genicula minores 
fciliiuiimala r extxemosramulos umbdlae fatis 
iT!a^;nae' flofculorum tlavefcentium , exornant: 
cvabus fcminaplana (uccedunt. lunio&Iulio 
ilo!LC in dumetis Allatia' iapenoris: cundem 
co.iiofjflimein Alfatjaeinfcriorispratishumidi- 
orjbus,u:inte'rScfeftadiuiQuC Argeiitinam fre- R O M I 

quentcr obfervavimus. Mulrum fimilitudinls 

habet cum Thyrtelino PJinii Lobeliifive Apio 

palulki Dodonaei : vefum Thyflclinum , noa 

ita alte exurgit, & tota ftirps la^fleo fucco 

abundat.Hic Daucus, fapore 

el\ & odore pafti- 

nacae.. Scandix Cretica ma jor. Scandix femineroftrato Italica. 
DE L I B E R Q 

DE SCANDICE, 
Capvt XIV. 

I. O Candix Cretica major : ex radice oblongi- 
^^ufcula, nonnihil fibrofa, caulis cubitalis, 
ftriatus,in plures ramos divifus , & potiili- 
mum adalarumexortum,levillimepilofus,ex- 
iirgit:foliis ad radicem,pediculis obIongis,Pim- 
pincll^ faxifragiae minorisjemulisJatiufculis, 
fubrotundis,exoppofitocorrefpondentibus,per 
•faobliq^uediire(fiis,palIidevircntibus,unacum 
pcdiculis leviter piloiis: at caulem ambientibus 
&fuperioribus,mllarfoliorum Scandicis vul- 
garis, tenuilfime divilis: umbell^ parvje funt, 
fparfx,floresalbos,&quam in vulgari majores, 
fuftirrentes: quibus fiiccedit femen roftratum, 
decem,duodecim &pluribusroftris,fuI<afperis, 
limul junftis,quorumcuilibeta lices duo quafi 
aculci rigidijprefiguniur^Hxc Patavioprimum 
Scaa iicis Crjticx nomin': miifa,dein ex (emine 
inhorto nata,cujisdefcriptionem in Phytopi- 
nacefub^.dein&Matthioto adJicafigura, ex- 
hii:>uimus. 

ir. ScANDix Cretica m;nor:exmilice gracili, 
cblonga,reciirv.i, Iba, cati':c'.ili pcrbrex cs>ali- 
l^uandopalmareSjtenueSjtcnuilanugiiic.pubeC- V A R T V S, - '79' 

centes,in ramulos,paucos breves Scgraciks di' 
vifi prodeunt:quibusumbellasexiguae, floribu* 
albis,pufillis, paucis,quinquefoliis (licet ali" 
quando flores corymborum modo denficonfpi- 
ciantur) veluti ftylorumcacuminibus jnfident: 
his fuccedunt roftra ut in priori, fed breviora Sc 
pauciora ( communiter quaterna , quinave in 
horto obfervavimus) in apice fimiliter biparti- 
ta,qux femina funt. Folia fi tcrantur, non injir- 
cundi odoris funt 5c faporis aliquo modo Chae- 
refoluvulgaris. Hanc primumexhorto magni 
Ducis Hetruriae a Caf^bona,AnthrifciPlinii no- 
minei,dein ex Creta abHonorioBdli,accepi- 
mus: quam etiamnumin hortocolimus,Majo 
florentem,&;Iuliofemineprsgnantem. Hujus 
in Phytopinace meminimus, &: Matthiolo (ubi 
icon cradior eft) addita figura , fub fcandice Ita- 
lica defcripfimus, & poftmodum Clufius in ftia 
hiftoria , Anthrifci Plinii , & doifliir. Columna, 
Anifo Marathri Apuli ( a fuavi odore Sc fapore, 
medio intcr Anifum Sc Foeniculum) nomine 
propofuerc. 

Hujus varietas a mc obfcrvata apud Monfpe- 
lienfes; namquae in /axofis provenit,odore eflt 
foeniculi : altera vero,qus in agris» 
inodoM. eilr Sa • P R O 

CmattJ femine ^fpeTo flofculis Tub- 
rubentibus. D 
DE CAVCALIDE, 

Capvt XV, 

I. /^ AucALB nodofa echinato (eminc, radix 

^^obIonga,tenuis,alba, caules emittit bi- 

nos ternofve rotundos , ftriatos , afperos, 

quiin aliosbrachiantur: quorumalii femipal- IV O M I 

mareSiincurvi,aIii bipalmsreg ereftlprodeunt, 
quos folia paftinacae fylveftris 2emula,atbrevio- 
ra & p4uciora,multoq5 tenuiusdivifa,a^era,ex 
virorenigricantia,ad fingula pene internodia, 
oblongispedicuIisdonata,cingunt:florcuIiexi« 
gui,exquinquefolioIiscompofiti, fubrubentcs, 
vel paIIidi,aliquandoalbi,brcvifTimis pediculis 
infident: his capitula parva echinata &: conglo- 
bata fuccedunt, in horum qualibet femen uni- 
cum continetur. Hancluniomenfeanno 1578. 
in hortoPatavino coUegimus .& inPhytopina- 
ce, Caucalidemfeminead caulium nodosechi- 
nato j nominavimus; verum 8c nomine Lappu- 
\x caninaECortufi(Lutetiaquoq;&:ex Anglia) 
miflafuit:cujusfiguramMatthioioadpofuimus. 
Dequadoftifl^FabiusCoiumna^ScandicinulI* 
meliusnoftrojudicio quadrare videtur, exno' 
bis obfervatis huculque plantis, nifiilla quam 
doftifl^ CafparBauhinusi pro Caucalide altera 
nodofo echinato femineaddidit, fuo SynOny- 
miis ornato MatthioIo,&c. 

Caucalidis lemine afpero flofculis fubruben- 
tibus , figuram addcre vifum fuit, cum a Cordo 
quidem &c Thalio, fub Daucidide minore de- 
(cribatur,fed hujus icon a nemine proponatur. 

IL Caucalis tenuifoliamontana:radicecft 

craflTa^ex qua caulis exurgitpedalis, qui ftatim 

ad radicem,incauliculospalmares , rotundos, 

leves,dividitur,hique in minores fubdividun- 

turiquorumetiamminutillimisalisad radicem 

in tenuifllmafegmenta,&quae in caule.inca- 

pillacea, dividuntur. Semen parvum eft,ob* 

iongum,ftriatum: luIioMenfeflo- 

rens, in Sabaudia inter Ta- 

renteftam & Mona- 

fteriumcol- 

letfta. DE LIBERQVARTVS. ft 

Apium hortcnre maximum, Apium peregrinumfolils rubrotundis. 
D E A P 1 O. 
Capvt XVI. 

APiUM hoitenfc maximum:exradiceob- 
long3albida,6cproplant^emagnitudinc 
tenui,folia prodeunt, pediculis palmari- 
buSjSc re(quipalmaribus.lhiatis,pallide viren- 
tibus,tripartito primum divifajquorum quodli- 
"betrurfustripartitur, ipfaEqueparticula; triplo 
quadruplove,quam inPetrofelino vulgodidlo 
|najores,petambitum incife, pallide virentes : 
interhaeccaulis cubitalis &fe(quicubitalis,te- 
nuis, llriatusexurgitjincujusfummitate folia 
oblonga,angu(U, minime incifa , a piftore prs- 
termifTa. Umbellam habet parvam,albam,ext- 
guis flofculis refertam,quibus femina Petrofeli- 
ni forma,fed duplo triplove majora >'guftu non- 
nihilaromaticodonata,(uc6edunt. NomincAr pii Anglicani.primumapud nosfatum.An for- 
te hoc Selino Anguillara opinione 7.i ntelligen- 
dus,quod in univerfaGraecia , potitlimum in 
Chio & CrctaproSelinohabctur. Hoc inPhy- 
topinace defcrip(lmus,& in Matthiolo (iguram 
exhibemus. 

AnuM percgrinum foliis fubrotundis,Clufius 
fubSelino peregrinopriinodcfcripfit : at quia 
figuram non adpofuit,eam hic propo- 
nimus. 

«9^ o ^ 

I DE Bt P R O D 

DE SMTRNIO. 

Capvt XV!. 

SMyRNiUM peregrinum folio oblongo : hujus 
inferiora folia ex radice prodeuntia, Apii fo- 
Jiis fimilia funt,in complures particulas ob- 
longas divifa ,oblongis pediculis donata, per 
ambitum profundius laciniata,pallide virentia; 
quje vero in caule funt cubitaIi,lbiato, non fub- 
rotunda,necdupliciajUtin communi Smyrnio 
peregrino,fed eorum primumquidem,uncias 
fexlongum,treslatum,perambitumprofundius 
incifum : fuperiora vero per quae caulis ad cxor- 
tum tranfit, 8c fimplicia funt , uncias trcs longa, 
duas circiter lata , & fuperna quse leviter crena- 
ta funt , fenfim minora fiunt : caulis in fummo 
brachiatus, & cuilibet al2e,ramuli quaterni , ra- 
rius quini, biunciales infident , feftucis aliquot, 
umbellam exiguam flolculorum luteolorum fu- 
ftinentes : quibus femen nigrum,fubrotundum, 
fuccedit : radicem non vidimus. Hoc in horto 
D.Camerarii crevit,8c D, Doldius transmifit» R O M I 

V£ jiNGELICA. 

Capvt XVIII. 

ANgelica fylveftris hirfuta inodora:radi- 
cem habet craffam &c fibrofam,foris pullo 
corticeteftam,intusalbam,redivivam8c 
odore medicato : caulem cubitalem,in breves a- 
las brachiatum, parte inferna , pauciffimis pilis 
cinftum, nigrum: folia Angelicae fylveft. fivc 
Podagrariae aemula,in alas , modo binas , modo 
ternas, eafque aliquando uncias quatuor lon- 
gas,tres latas,aliquandr vix unciales^divifa , in 
ambitu profunde incifa atrovirentia , hirfuta, 
quarum pediculi hirfutie afperi funt: umbel- 
lam habet parvis floribus albis refertam, quibus 
femen oblongum nigricans fuccedit. Hancex. 
Lu/atia,nomine herbae Podagrariscognatae^. 
D. Francus mifit,cu)us in horto Lujfa.- 
tise meminit. 

«•§):(s«» J}& l I B E R 

Sphoiidylium alpinum glabrum. 
DE SPHONDrLIO. 

Capvt XIX. 

I. OPhondylium hirfiitu foliis anguflioribus : 
)^^oc a vulgari foliis4blum dilfertmam cum 
vulgare foliis fit amplis,plerumq jex cjuin- 
que partibus latis fubrotundis compofitis : hoc 
folium habet , in lacinias oblongas, anguftas, a- 
cuminatas, hafque inalias. inordinate tamen 
divifas,& per marginem cre.natas. Hocin pratis 

i alpinisRhaeticisobfervavimus: deincxLufa- 

\ tia a D.Franco accepimus. 

Ii II.SpHONDyLiuM alpinum parvum : ex radice 

: Caulis exurgit pedalis,qui in fummo in alterum 
ramulum triuncialem, dividitur : quemfolia 
cingunt pallide virentia,longis pediculis dona- 
ta , quas in partes tres , vel etiam quinque alias Q:VARTVS. ^ 

fubrotundas,aliasacutas,per margincmcrena- 
tas & hirf.!tas , dividuntur umbella flofculi* 
candidis, latis tamen, fummocauliinfidet,qui- 
bus femen plenum, latum ac tenue.fucccdit. 
Totaplanta levilTimispilis pubefcit. Ex Au- 
ftrijealpibus.D.Burferus mifit. 

III. Sphondvlium alpinum glabrum:radice 
eftcra(ra,eaquealba,caule bicubitalijgenicula- 
to: foliis ficulneis,glabris,qu£e abfque pediculo, 
palmum longa,duas lata funt, communitertri- 
partitis,fed nonufqueadpediculum divifis,pec 
marginemcrenatis:quoruminferiorapedicuIis 
palmaribus , hifpidis & fubafperis donantur: 
caulis fummo, umbella flofculorum candido- 
rum,fcd quam in reliquis fpeciebus minorum, 
infidet: fcmenfucceditfubrotundum,planum, 
cujus fummitati apex infigitur. Hoc folum iii 
monte Waflerfall&quidemab anno i^pf. ufq; 
ad prsfentemannumi^iS. lulio menfe&flo- 
rentem & fcmine pra;gnantem,obfervavimus, 

DE LIBANOTIDE, 

Capvt XX. 

I.T lBANOTislatifolia,aquilegiafoIio:radice 
I ^ eft crafl^a, fibrofa .cortice in.Tquali, quafi 
rugistranfverfisafperata,fufciq; coloris, 
tefta,medulla candida, amara ,modicum quid 
Aroma & Arirtolochiam fapore redolens: ad 
cujuscaput,pilitanquamveterumfoliorumdc- 
fluxorumfibraefolidiores&nigrf^etenimfolia, 
quaenumerofacxradiciscapitelongispediculis 
emerguntjuna partequafivaginatoexortn (ni- 
miium ea quas cralTiora & latiora funt,ut & ea^ 
quae ex caule prodeunt) eundem,tanquam me- 
branacea filiquacircumdant,articulocra'niore, 
lineaquetransverfa:qua:crafl"afunt,rigida,gla- 
bra>viridia 5c fplendentia, fubtus candicantia, 
fibris ma)oribus fubpurpureis tranfcurfentibus, 
quae licet inftar foliorum Aquilegias dividan- 
tur,nontamen omniain pares lacinias (Aqui- 
legia; laciniislatiorcsjhlfafunt: inferiora na.a- 
que in vegetioreplanta,pIerumque quinq;, folia 
habent,cx triplicl rami di vifura,alias tria,tribus 
pediculis infidentia. Caulis unicus eft , cubitos 
tresquatuorvefuperans,rotundus,llriatus, no' 
dis diftinftus , fubalbicans , puniceo colore ali- 
quando admixto, in tria , quatuor , vel quinque 
L 2 brachi;> «4 P R O D 

bxachla diftributus,quae umbellam magnamjCX 
longiilimis feftucis & flonbus albis parvis com- 
pofitam, fuftinent: femen fuccedit longum,la- 
tum,ftriatum,geminum,puniceum ,gullu fuba- 
marum,Cumini faporem imitans,aromaticum, 
modice excalefaciens,& falivam ciens. Hoc D. 
DoldiusNorinberga ex D.Camerarii horto,no- 
mineSefeli^thiopicifolio Aquilegi£emifit,cu- 
jusCameran»,(fedfinedefcriptione)infuihor- 
ti Catalogo, fubSefeli yEthiopico altero memi- 
nit,8c femen odore & faporealiquantulum Ci- 
namomum repraefcntare fcribit. 

II.LiBANOTis latifoliaminor feminecrifpo: 
hsec a vulgata potiflimum foliornm magnitudi- 
ne &: numero,feminifque forma differt : cum in 
vulgata fingulse foliorum al3e,magna exparte 
quina folia habeant, uno extremam alam occu- 
pante:athaecinprimisduabusalis,triatantum, 
& in media ala,quinque obtinent, per ambitum 
communiterferrata,quaedamtamenunamalte- 
ramveprofundamincifuramobtinent: fuperne 
atrovirentia,inferne vero fubcinericei quodam- 
modocoloris,magnitudineunciam,veI fefqui- 
unciam vix excedentia. Caule cubitali, glabro 
umbella parva flofculorum alborum infidet, 
quibus fuccedit femen breve^fubrotundum,ele- 
ganter crifpatum. Hanc ex Italia D.Neudorffe- 
rus,nomine Cofti amari femine crifpo, attulit, 

D E C A R V l 

Capvt XXI. 

Arvi alpinum : planta palmaris eft & gla« 
bra,ex radice oblongiufcula nigricante , a- 
romatica , folia emittens oblongis pedicu- R O M I 

lisdonat3,foIiorumCarvimodo.inpaulotameil 
ma)ora fegmenta,divifa,pallide virentia: caulis 
modo unus,modo duo,tenuis, ad uncias fex ex- 
urgens,fupra medium nudus,in quinas fenafve 
feftucas inftarumbellae abiens, quarum fmgulae 
flofculosaIiquot,quafi incapitulum junftos, ex 
flavorubefcentes,fuftinent. InPyraneismonti- 
bus D.Burferus legit. 

T>E PIMPINELLA. 

Capyt XXII. 

I. lJJlMPiNELtAfaxifragiatenuifolia:exradice 
JL oblonga,caulispedalis viridis,laevis,rtria- ■ 
tus,geniculatus,ftatimad radicemin ra-" 
mns,&hiintenues alasdivifus,exurgit: folia 
habet intenuesprimum,dcin pene capillaceas 
partesdivifa: flofculi exigui,pauci,albicantcs, 
inparva umbella; femen nonvidimus,copio(e 
ad lacum Genevenfem provenit. 

J I. PiMFiNELLA fanguifotba inodorathaec a 

fanguiforba minore vulgata , diflert foliis & o-' 

dore : nam in hac folia longiora funt,qu£e in il- 

la magisrotunda, funt in hacinodora,in illa 

odora. HancPimpinella-minoris 

Hifpanic» nomine,D.GiIle- 

nius mifit. ^O)^ c D£ L I B E 

Sefeli paluftre ladtefcens. R D£ SESELl. 
Capvt XXIII. I. ^E s EL I montanum Cicutae folio fubhirfii. 
j^tumrexradicecrallijfolialata, Cicutariae, C^V A R T V S. 8y 

perante,rotundo,ftriato,nodofo, fuperne in ra- 
mosbrachiato; foliis iniUr Paftinacaetenuifo- 
lis fylveftris divifis : umbellam habet ex parvis 
albisfloribuscompofitam,quib. fucceditfemen 
parvumaromaticum,8£ tota planta pailinacas 
odoremrefert: in pratisudisMichelfelda: pro- 
venit. 

SfiSELi paluftre la(flefcens.-cum Camerariusin 
fuo horto fub Sefel i paluftri defcripferit , ejus fi- 
guram pra;terminam,addere placuit. 

DE LIGVSTICO, 
Capvt XXIV. 

LIgusticum fivc Siler montanum angufti- 
folium:caule eil tenui,cubitali,in aias bra- 
chiato.qu^ umbellamalbam parvam fufti- 
nent,foliispaucis, mfcgmenta angufta, oblon- 
ga,peucedani inllar ( fed longebrcvioia)divi- 
iiSjquaeinaliSjferecapillacea : propc oppidum 
Stain AuftriSjD.Burfeiusicgit. 

DE FILIPENDVLA. 
Capvt XXV.^ FIlipendula minor:radicem habctrufefcen- 
tem,in filamentacxtenuatam,fed pcr extre- 
magianduloiam: foliaduas trelvcuncias 
longa,femunciamlata, ex fegmentis pluribus, 
tenuiifimedivifisambitu fcrratiscompofita,ve- 
luti PotcntillcE, duriora tamen ^ faturatius vi- 
rentia,inter quf cauliculus palmo minor in mc- 
diofoliolocin(flus,exurgitf, aliquandofimplex, 
aliquando in fummo bihdus,ovi coma flofculo- 
rumalbidorum, ibminulis pra;ditoium, ali- 
quando quafi in capitulum compafflorum, infi- 
det : fiiccedit (emen, indar racemi parvi coa- 
dum.In afperis circa Monfpelium legimus. DE CRISTA CALLI. 
Caput XXVI. vel Myrrhidis Fuchfii inftar,in multas alas 
divifa,nigricantia, levidimis pilis, pra'fertim 
ipfipedicuiis afperfis,Iubafpera : caule felqui- 
cubitali&. altiore,cratlo,ftriato,cavo, nodofo, 
pilis pauciflimis donato,inalasbrachiato.foliis 
paucis , prioribus fimilibus , (ed minoribus cin- 
fto: in fummiute,umbeila magna alba: floribus 
iucceduntfeminaoblonga,gemelIa,tenuinimo I/^^Rista Galli umbellata:radiceefttcnui, 
apicedonata, Carvi fapore. Hoc m altillimo V^P3rva,caulepalmo parumaltiore, tenul 
monteWaflerfall,seftateflorens,interfaxarep«- &erefto:foliispaucis,unciam iongis,an- 

rimus. guftis,perambitumcrenatis: caulisfummoflo- 

II. Seseli pratenfe tenuifolium,fiveDaucus res plures,lutei, quafiin umbella uifpofiti,tri- 
pratenfis tenuifolms: caule eft cubitos duos fu- plo majores Sc Iatiores,quamin vulgari,quibus 

L I valvu- «6 P R O D R 

valvulae latas membranea», femen contincntes, 
fuccedunt.In Caftiliae agris,D. Albinus lcgit. 

II. Crista gallianguftifoliamontana: haec 
cauIeellcubitaIi,anguIofo,foliisoblongis.an- M I 

VE rALERIAN^. 
CArvT XXVIL .{nontibus urbi vicinis provenit. Valeriana alpinaprima. guftis,acuminatis,margine crenatis,binis fibi ex '-A TAleriana paluflris major profunde ia- 
oppofitocorrefpondentibus,exquorumalisfo- V ciniata: haeceradicibusalbis,oblongis, 
Jiola minoraprodeunt,&: plerumque caulicu- villofis , intricatis &: odoratis, plures 

lus,unamalteramveunciamlongus ,minutini- quamquinquaginta emifit caules,latos,foliis 
misfolioliscini^us: ipfe verocaulis , inramos Valerianaeexuno laterecaulis dependentibus, 
(emipalmares,etiamlongiores,dividitur: qui- ^^^ multo majoribus,8cincifuris profnndiori- 
busflorespalIidi,eo,quoinvulgari,ordine,fed ^»"* inaliquibusduplici ferie luxuriantibus & 
longe minores infident , quibus val vula, femen propendentibus,veftitos ; quae,ut & radices , o- 
iatiufculum includentes , fliccedunt. Haec in doremVaIerianaevulgarishabent:floresnonvi- 

dimus.HscpropeurbemPudifllnaminlocopa- 
Iuftri,a D.Franco fenioi e in venta & eruta. 

II. Valeriana paluftrisinodoraparumlaci- 
niata: cx radicefibrofa,leviter Valerianamre- 
dolente,foliafubrotunda,minimelaciniata,pal- 
lide viientia,longis pediculis donata,prodeunt: 
inter qua: caulis cubitum^fuperansj exurgit: 
quemrara folia,primis,forma 8c longis pedicu- 
lis fimilia,bina ex advcrfo iefpondenti'a, cin- 
gunt,quae aliquando ad modum Valerianae hor- 
tcnfis, ad exortum in lacinias divifa. inodor* 
funt: caulis fummo,flores quafi in umbella fpar- 
fa, palliderubentes,infident. In paluftribusno- 
ftris Michelfeldenfibus frequens,licet rarocum 
flore reperiatur,cum in foenifecio abfcindicon- 
fueverit. 

III. VALERiANAalpinaprima: exradiceob- 
longa,odorata,caulisunus (rarius plures) cubi- 
talis .ftriatus,prodit: folia ad radicem plura,- 
longis pediculis donata, exrotunditateacumi- 
nata, finuata, aliquando laciniataSc in crenas 
profundiorcs divifa, pallide virentia :quae vero 
caulem ambiunt , pauca funt , bina ternave jun- 
fta,oblonga, incifa , binis alis pleraque donata : 
floresin fummo caule pallide purpurafcentes, 
veluti umbellae infident , quibus femen exigu» 
um fuccedit. lulio menfe florentem in monte 
Waflerfall collegimus, utin Phytopinace mo- 
nuimus. quametiam ex montibus Gene- 
venf.accepimus. IV.Vale- LIBER C^VARTVS. «7- Valeriana alpina fcrophulariae 
folio. 
FV. Valeriama alpina /crophulari« folio: 

radice eftnigricantejaliquancumtorofanodo- 

(kve: caule cubitali & fefquicubitaii,cavo,ftria- 

tOjviridi (aliquandopiuribus) foliifenis, fepte- 

nis, longis pediculis donatis infidenr, quorum 

quaedam fubrotunda^qusedam oblonga,quae- 

dam leviter fmuata : at quae caulem cingimr, 

pauca funt , fcrophulariae foliis aemula,uncias 

, tres longa,fefquiunciam,velunciamlata,acu- 

I minata,levitercrenata,bina femper juncfla: cau- 

' lis,infummo,inIongastenuesalas brachiatur,. 

quibusflorespalliderubcntes,Valeriana;fylve- 

ftri fimiles infident:eodem loco ubi & prior pro- 

venit : utraque fub Valeriana montana prima & 

■ alterainPhytopinacepropofita fuit. Videtur 

Ciufius utramq; una defcriptione Sciigura ex- Valeriana percgrina purpu- 
tea. 
preflilTe,VaIerianae fylveft.alpinae primalatifo-- 
lix nomine. 

V. Valemana alpina minor planta palma 
minor, foliisad radicem,primisquidem parvis, 
fubrotundis, fubfequentibus (efquiuncialibus, 
fcabiofae parvae inftar in lacinias acutas divifis: 
inter quaecauliculusunciarum ^x exurgitjbi- 
nis ternifve foliis,in ternas, vel quaternas laci- 
niasanguftasdivifis,cinftus: in fummo,um-- 
bella , flofculos purpurafcentes fuftinens : ex 
monribus Pyrenaeis,D.Burferus attulit. 

VI. Valer. I ana peregrinapnrpureaalba- 
ve : ex radice parva,fibrofa, albicante,caulis ex- 
urgit pedalis,rarius cubitalis, tenellus (ut fsepe. 
in terrareclinet)viridis,cavus,ftriatus,nodofus, 
& utplurimum ad fingulos nodos inbinosra- 
mos divifus; horumque-aliqui, in alios breves 

ramu> «8 P R O D 

ramulos fubdividuntur. Folia habetpallide vi- 
rentia,pauca,duastrefveunciaslonga>unam,ra- 
rius duas,lata, Nardimontanae fimilia, exad- 
verfo bina fita,mollia , craiTiufcula ,quorum fu- 
periora interdum finuofa,& ad exortum in cre- 
nas divifa, &c fere infipida : ramulorum fummis 
flores inodori , eJegantilTime purpurei,vel albi, 
pluresin caput congefti, longiufculi, extrema 
parteaperti , & in quinque lacinias divifi , quo- 
rumdus fuperiores breviores &; latiores , infe- 
riores tanquam labra penduls, & media reli- 
quis longior-, quibusfucceduntvafculaoblon- 
ga,latiufcula, calices referentia incurva & fibro- 
fa, in quibiis femeh,altero tamen vafculo inclu- 
fum,quodcrafliufculum,fungofum,nigricans. 
Annua eft planta,fmgulisannis ferenda,quf pro 
tempore fationis , citius tardiufve in hyemem 
ufque floret.SpontequideminLatio provenire 
audio,in loco quodam Siculo difto (unde Vale- 
riana Sicula) &c in Sabinis ubi flore albo D. Vor- 
fiius obfervavit : utramque & purpureo & albo 
flore in horto meo habui. Hanc ante annos vi- 
ginti tres D.PafchalisGallus,Valerians Indicae 
Impcrati nomine, Patavio mifit: deinNardi 
Creticje nomine, femine a Cafabona miflb , in 
horto Montembelgardiaco crevit. Verumno- 
bilifl".Cortufus,Tripolium efle voluit,cujus opi- 
nioni favet icon Tripolii in manufcriptoCodice 
Diofcoridso , quem Illuft. Pinellus Patavius in 
fua Bibliotheca habebat.InPhy topinace &Mat- R O M I 

thiolodefcripfimus,& utrobiq", figuram adpo- 
fuimus:nunc a Clufio Valerians Indicaeappel- 
latione proponitur. 

VII. Valeriana rubra anguftifolia: haec a Va* 
leriana rubia difta, potifllmum foliorum angu- 
ftia differt,quae linifoliis anguftiora,breviora,in 
acumen definentia, rigidiufcula & pallida, cau- 
lem rotundum, nodofuminordinate cingunt: 
verum tota planta, altera minor cft,&: in monte 
Baldo collefta. 

NARDO CELTIC^ SlAdlLIS IJ^ODORA, 
Capvt XXVIII. 

NAB.DOceltic£efimilisinodora:radiculaeft 
oblonga.rufefcente, capillata,exqua fo- 
lia aliquot oblonga , in latitudinem pau- 
latimfefelaxantia,longispcdicellis donata , vi- 
ridiaprimum,deinflavefcentiaexurgunt,inte^ 
qu£e cauliculus tenuiflimus,palmaris , rarius al- 
tior,elfertur,circa cujus medium folioladuoob- 
longa,an£uftiflima:cauliculusin pedicellos a- 
bit,qui flofculos oblongos,pallidos, ut in Celti- 
ca fuftinent,qui in femina exigua abeunt. Ino- 
doraeft:hanc inBaldo& AlpibusSum.inocon- 
terminis,legimus, & in monte 2)rfltt)Cnj]cin Au- 
ftrije D.Burferus coUegit, & Valerianae 
alpinae parvae latifoliae nomine, 
mifit. 

^ o ^ LIBER 1 I B m Q Y I N T V S. ^- 


L 1 B E R QJ^ I N T V S. 

D £ S O L A N O. 

C A P V T I. 

Solanum ituherofum ^efculeruum. 
I. O Olanum tuberofum efculentum : caulem 
j^^habctad duorum triumve cubitorum, ra- 
rius in viri altitudinem exurgentem, craf- 
fum,angulofum,lkiatum, leviter hirfutum, in 
multos ramosinfirmos, in terram, nifi admini- 
culo fullineantur , procumbentes , brachiatum, 
ex quorum alis pcdiculi craifi, angulofi , flores 
fuftinentes,prodeunt. Folia qus primo nafcun- 
tur,Barbareaj fimilia funt (quemadmodum fi- 
gura noflra 8c Mattbiolo & liuic libro addita 
elegancer, cum omnibus plant« partibus>ex- primit) exatropurpurafcentia, fubhir{uta,C3s- 
terispallidc virentibus, abfque pedicuIo,pal- 
mum iongis,m fex,odo,plures&: pauciorespar- 
tes,ex unacoltadependentes,divifis,exrotun- 
ditate oblongis, integris, quibusfingulis,duo 
fextuplo minorainterjiciuntur,&femper pars 
una, quae feptima vel nona,caeterismajor,alae 
fummoadditur. Flores elegantes,exterius ex 
purpuracandicantes, interius purpurafcentes, 
vel ex caeruleo purpurafcentes (flore pleno in 
AuRriahaberi ajuntjdcni.duodeni autplures, 

M alii alii clauH, pailciores aperti , qui magni ma- 
lorum infanorum forma , fingulari folio con- 
ftantes , quinquanguli , lincis vel radiis qui- 
iiis fubflavis , vel herbaceis per longum dif- 
currentibus , ex quorum medio ftaminula rufc- 
fcentia, vel etiamflava communiter quinque, 
ftylo fubviridi prominente,prodeunt : & flores, 
odorem TilicC florum quodammodo referunt. 
Hosfruftusrotundiexcipiuntjpluresfimulqua- 
fi ex racemodependentesjlongis pcdiculis, ut in 
Solano vulgari , donatis , quorum aliqui parvje 
nucis , alii avellanje magnitud ine , alii minor^ 
immaturi atrovirentes:maturi atrorubentes,ra- 
rius albi & ftriatijhumida & albicate pulpa ple- 
ni,qua; feminibus multis, parvis, planis, fubro- 
tundis jSolani fbmnifici fecundiforma, fufcis, 
confertaelt.Radixtuberofa eft,aliquando pu- 
gnimagnitudine,aIiquando obIonga,aIiquan- 
do minima,rarius fingularis membri virilis for- 
ma,inaequaIisjquibufdamveftigiisdonata,un- 
degermina anno fequenti emerfura funt,cute 
fufca aut atrorubente tecta > medulla five carne 
firma & alba : & quandoque tuber ex quo plan- 
ta nafcitur, cum eruitur , inanc & flaccidum re- 
peritur. Ad caulis exorrum , radices plurcs. n- 
brofk , oblongJE , albicantes per terram fparfce, 
quandoquein profundumdefcendcntes,cui a- 
lia; tuberof^ radices adnafcuntur,itauc plantam 
h^^emem verfus erutam , ultra quadraginta (alii 
quinquaginca notarunt) tuberadiverfae raagni- 
tudinis notaverimus, quasplerique eruunt, ne 
perhyemem putrefcant, &:ficco Ioco,caIidiore 
tamenjaliiin vafeterraficcapleno, reponunt, 
vernaliquetempore terrs rurfus committunt: 
cx ramisetiamreclinatis,terraque teftis, Bur- 
gundi propagare fblent, quoplura tubera ac- 
quirant. Florentapudnos inIunio,&: fapead 
Autumnum ufque, &aprimispruinisoffendi- 
tur, Haecexlnfula Virgineaprimum in Angli- 
am,inde in Galliam ,aliafq; regiones delata eft. 
Hujus radiccs in Virginea Openanck dici,ejus 
hiftoriae autor monet.Petrus Cieca in fua Chro- 
nica(&;Gomarain fua Indiarumhiftoriagene- 
rali) Papas locis Quito vicinis vocari fcribit: 
Beiizoni,Pape,8cIofepho Acoftae in hift.Indije, 
Papas:hinc Papas Indorum vel Hifpanorum di- 
citur,ItalisTartuffoIi,quo nomine & tubera no- 
oiinare folent , Germanis ©Vliblingbaum/ id eft, 
tuberuniarbordicitui', 5 ^laJitshuiuscuman- PRODROMl no if9o.iconcmfuiscoloribusdelineatam, aD« 
SchoIt2io,PappasHifpanorum nomine accepiC- 
fcm,Sc a nemine defcriptam invcnirem,in Phy- 
topinace fubSoIano tuberofo,&inMatchiolo, 
fub Solanotuberofo efculento,figura addita,de- 
fcripfimus, ejufque iconem D.Clufio tranfmifi- 
mus. Solanum appellavimus, propter forrnam 
aliquam foliorum cum malis aureis : florum, 
cum malis infanis: fru(Jtuum,cum baccis Solani 
vulgaris: feminum.cumSoianis peneomnibus: 
dcnique, propter totiuspIant3Eodorem,quem 
cumSolanis communem habet. 

An vcteribus cognita ? Pycnocomon Diofco- 
ridis>nobiIiir.Corcufus cenfuit,motus exempla- 
ri Diofcoridis manufcripto,cui fimilis figura ad- 
pifta.Et fane notce florum ac radicum Pycnoco- 
mi Diofcoridis , huic Solano conveniunt : floris 
& feminis non item : Clufius dcniquc in fua hi- 
ftoria Arachidnam Theoph.l"ufpicatur,8cPapas 
Peruvianorum vocat. 

Indi radicibus panis loco utuntur : quem 
Chunnovocant: radicemevuKam >foIiqueex- 
poficam ficcanc, ficcatamin parccs ditfringunr, 
ex quibus eduiiumChunno nuncupatam,ad- 
modumdiuduransconficiunt. Papasadhuc ve- 
ro viridis,interdum quoquc vcl cofta , vel atlaca 
manducatur : hsc Acofta : qiii addit , & aliud 
Papasgenus in calidioribus fundis plancari , ex 
quo fcrcula,,Locro appellaca,paranc. Sic in In- 
fula Virgincajapud quos in humidis & paludo- 
fis locis nafcitur,radicibus in aqua,aut aliter co- 
dis-utuntur. Sicnoftrates,aliquandoTuberum 
modo fub cineribus aflant, & cuticula ablata, 
cum pipere comcdunt : alii aflatas , & mu nda- 
taSjin taleolas dilfecant , 8c jus pingue cum pi- 
pere alFundunc & comedunc,adVenerem excl- 
candam,femenaugendum: alii& tabidisuciles 
volunc,cumbonum alimencum prKbeanc: noa 
minus quam caftancae & paftinacae alunc,& fla- 
culenca^func. Relacummihi,nuncapud Bur- 
gundosharum radicum ufum incerdidium,per- 
fuafiearumefumLepraracaufare3& Artifcokos 
Indicos vocari. 

II.SoLANUMracemofiimcerafbrumforma:vel 
Cerafaamorisracemofirubra: ex radice fibro- 
fa,caules exurgunt bicubicales,anguIofi,aIiqua- 
tulumhirfuti, inmultosramoslate fe fpargen- 
tes divifi,qui infirmi funt , & nifi ridica fuftinc- 
anturjinteiramprocurabuntjfuccipleni:exc3u- LTBERCtVlNTVS. ft 

Iislatere,pediculitres,qu3tuoiveuncias longi, geque angulliora infident, Caliclsinflir fufti- 

hifpidijfloresfuftinenteSjprodeunt.Fvoliaiiabet, nentiafloremmagnum,aIbum,veno(um,extri- 

in multas lacinias acutas, impari femper nume- bus foliis,uncias duas longis ,& Fere unciam la» 

ro,Agrimoni^folioruminrtardivifa&permar- tis,compofitam. HocinfylvofisBrafliliaB apud 

ginem inci(a,aliis foliis minoribus interjedis, Toupinambaultioscopiofereperitur, referen- 

pallidevirentia,afpera & gravem odorem fpi- tePharmacopeoGaIIo,quiunacumaliisD.Bur- 

rantia.Florcsplurcs,quorumfingulifingulispe- ferocommunicavit. Ignorans,quideflct,for- 

dicellisinfident,luteoIi,exquinquefoliisacutis mamque confiderans, Solani nomen, proptec 

compofiti, a caliccviridi quinquefolio fullcn- formam,quamcum Solano tetraphyllo habct, 

tatijin quorum mcdio capitulum parvum rufe- impofuimus, 

fcens,apicibusdonatum: quibus fruftus fucce- IV. SoLANUM"MexiocanumIafminumIndi- 

dunt,quafi in racemo difpofiti , Ceraforum for- cum diftum flore minore. Hoc a lafmino rubro, 

ma & magnitudine, virides primum,dcin per vcl Mexiocano majore, quod communiter in 

maturitatcrubentes, inquibusjnon fccus quam hortis colitur , potifllmum magnitudine dif- 

inPomo Amoris, copiofa humida medulla, 5c fert.omnibusplantac partibus minoribus &ro- 

femen minutum albicans & planum , contine- liis rotundioribus,exiflcntibus:nam licet majo- 

tur.Planta annua cft , & fingulis annis ferenda, ris flores.ex uno folio, convolvuli florum inftar, 

quamvis in horto meo ex deciduo feminc rena- componantur , attamen radiis difcurrentibus, 

tafit. quafi in partes quinque dividuntur : minoris 

III. SoLANUM tryphyllon Brafilianum: ex ra- flores , fimiliter quidem formati funt , fed totus 

dicetenui,oblonga,obliquefcrpente,cauliculus flos unam partem majoris non adaquat: itaut 

exurgit fingularis , glaber, palmum fuperans, hujus quini florcs,majoris unum in circumfe- 

circa quem folia terna, ex uno centro prodeun- rentia non acquent : praetcrea ftaminula quater- 

tia,& in latus fparfa,Solano tetraphyllo fimilia, na minutiflimisapicibus donata,cum ftylo pau- 

Iatioratamen,unciasquatuorlata,quinquelon- lolongiorc, emedioflore emergunt,qu.-E lon- 

ga,ex rotunditate acuminata, tenuia, laevia, ve- gius quam in ma)orc,cxtra florcm producuntuH 

nofa : fupra quae cauliculus unciarum quatuor femen fimiliter quadruplo minus 

alfurgitjcui tria alia foiia,uncias tres longa,lon- 5l|, fA & zm yi P R. O D 

Hyofcyamus C>-eticus luteus major. R O' M r 

Papavtr fpinofum'. 

BR HTOSCr^MO:.. 
Capv-x IL. 

f YbscYAMus Crctiais luteus major: cauli- 
i_bus elV.cubitalibus, robuftiSjramofiSjTO- 
tundis,molii lanugine obfitis: foliis latij, 
fubrotundis/muatis^,& circumrofis,!' irfutis, !o- 
giorepcdiculo donatis;exquorarn aJis pediculi; 
lanuginofi exurguntflores fditinientes;,ex.caUce; 
hirfuto in quinquc apices fe<f^O;prodeuntes, ob- 
lbngos,Lamii mcJylTopliyHi forma, ciuinqucfa- 
riam<iivifos>quorum triafolia fapcriora,jnajo»- 
ra&flava>inferiora.duopallidiora,exquorum 
medio ftamina qui.na, purpurafcentia , apicibus 
flayefcentibus,unacum.liylooblongo'ejufdem 
colbriscffcruntur : floribusdelapfis , calices in- 
durantur„quifemeniminutumfubrufumcDnti- nent. Ex Horto MontembelgardiacO)! ffatrc: 
roh.Bauliino primum accepimusjfemineaCa-- 
fabona miffo, quemadmodum in Phytopinace; 
monui mus,& in iVlatthiolo figura addita defcri— 
pfimus-: hanc poftmodum Clufius,H[yofcyamit 
Crcrici altErius«nomin&-,^Wque figura propo*- 
imffe;videtur,. 

Cavpvt.- m. 

i;"r^A'pAvERerniticum Pyrenaicum lutcoflo- 

Jl re: caule eft tenui, pilisexiguis,hinc inde 

afperfis : foliis tenerrimis.glabris, pallide 

virentibus inflar Caucalidis.vcl Apii filiorum 

in laciniasdiyifisper margine incifis & ferratis, ~ 

quo- L I B E R Q^V I N T V S, n 

quorumcoftaz mediae pili paucifllmi adpofiti: densX/Tre^uTtg* 4)JM.«,nitidiorainterpretor,qua- 
ex foJij ala,pediculus nuduSjfex etiam ofto un- lia funt Papaveris fpinofijnon hirfuta, ut corni- 
cias Jongus , prodi: , florem fimplicem, ma- culati : addit totum croceo fucco madere: quem 
gnum,quadrifolium , & colore luteu,fullinens : fane , vel leviflimo vulnere copiofum hoc Papa- 
plura non Jicet,cum hoc ficcum.in Pyrenseis,Jo- ver fundit. Sed de his, in Thcatro,Deo volente 
cistamen udis,natum,D,BurrerusartuJerit. plenius. 

II. PAPAVERfpinofumi ex radice tenui, ob- D£ ARG EAiOA E, 

Jonga,fibrofa, caulis fefquipalmaris,aliquando C A P V T IV. 

aJtior,ramofus,rotundus,llriatus,minimisacu- A Rgemone alpmalutea;huicfoIiafunt,ad 
Ibis donatus,alba meduUa plenus,exurgit: folia J^^radicem parvam,multa, in multihdas te- 
omniumprimaexfemineprodeuntia,oblonga, nuefq^alasinltar foliorum Scandicis in- 

anguila funt : fubfequcntia vero , quemadmo- cifa , viridia & Ixvia, inter qu« cauliculi bini, 
dum&eaqua£incaulefunr,papaveriscornicu- terni.paJniares,nudi,IevilTimispiJisveiliti,refta 
latiinflarJaciniata: nonhirfuta, fedmollia &: aflurgunt,qui floremunicum mediae magnitu- 
nitida,medium caulem ampleaentia, quae tres, dinis,lutciim,quadnfolium fultineiu : ex floris 
quatuorve unciaslonga,diias Jara j permargi- umbiJico.pJurimiapicesflavefcentesexurgunt: 
nesaculeis flavefcentibus&acutillimisarmatai flori capitulum parvum,fubrotundum,afperi- 
partequidem fuperna viridia,at nervis,quafite- ufcuJum , femen continens fuccedit. Hanc in 
nui pulVereafpcrfo,albicantibus : parte inferna monte Sneeberg Auftriae,qua parte ex pago e- 
canefcentia & nervis ex minimis aculcis exa- jufdem nominis perpendiculariter afcenditur, 
fperatis.Flos luteus,ex quinq; vel fcx, aliquan- j,iter faxa D.Burferus repsfit. 
doquatuorfoliis compofitus, odoremChelido- j \t: rr 

nii majoris quodanimodorcferens,ramulorum ^ A U J\ t.. 

fummisinfidet: huiclucceditcapirulumoblbn- L- A P V T \. 

gum,pentagonum,hexagonum,&tctragonum, I A NEMONEtenuifoliaCietica albo magno 
mulns Itamiiiibus riavisidambicntibus,quod iX flofC:loliiseilRanuncuJi pratcnfis , vel 
tencllum iummaparte rubeicit,maturum vero hortenlis repentis, ipecie tnfolia, rarms 

nigricat,ipinisfiequentibus8chrmishoiridum: quinquefolia divifis » per margnnem crenatis: 
hoc feminenigro,fextuplo aliorum majore, ro- caulepedali.rotundcfloresduos vcJ tresalbos, 
tundo,inapicemdefinent8celegantil]imeflri3- ex fex,vel feptem foliiscompofitos, Papaveris 
tD,plenum'cft.Iulio & Auguflo floiet,&autu- crratici florem magnitudine fuperantes, fui^i- 
mno feri debet,cuin planta annua fit. nente : quibus capitulum , feminibus aliorum 

Semenex Anglia primum, nomincFigo del Ranunculorum more confarftum , fuccedit. 
inferno,ideil, Ficus infeinalis, aDCamerario Hanc delineatam, Patavij natam, Laurentius 
juniore Norinbcrga ailatum, undeD-Doldius RofenavvGermanusPharmacopa;us,unacum 
primum anno ij^pj. & mox nobililf. Cortufus, aliis anno 1595. tranfmifit: cujusiconem etiam' 
Patavio,&plantam6c-feinen.transmifere, pri- Phytopinaci addidimus. 
mulque Papavcris Ipinofi nomine donavi,uti 11. ANEMONElylvcflrisalbaminonexradicc 
videreeft in Pii)'topinace, Scin Matthiolo.ubi fubnigricante,hbrofa,foIia fubrotunda,unguem 
8c figura&defcriptiopropofitaeft.aliquot an- vixfuperantia,longis pediciilis villofisdonata, 
nis antcquam Clufius, hoc, Papaveris (pinofi £erna,quaterna,RanuncuIi pratenhs modo, tri- 
nominc,in fuahilloria'exhiberet.'Tota planta bus^lqueadumbilicumincifuris.dein fingulis, 
fiicco flavefcentc, inrtarChelidonii majoiis ab- aliistribusminoribuslaciniata: pallide viren- 
undat, quamob caufamGlaucium ne fit Dio- tia,moIIia&hirfutacxurgunt,interquaE c.iuli-- 
fcoridis,dubitamus: cosenimqui Chelidoniam culuscandidaJanuginepubefcenSjunciarumfe-- 
ma)orcm,& eos qiii Poma amoris volunt, & eos ptemaltus,in medioduobus foliolis parvis laci- 
qui Papaver corniculatumphocniceum,fubfli- niatis cindus.cujusfummoflosunicuSjpaiATis»' 
;tuunt:non probamus. Diofcorides etenim fuo triplo quam in vulgari minor , quinquefolius,, 
Glaucio,foIii PapaveriscornicuJatitribuif, ad- candidus,in cujusmedio capitultim exigunm,, 

multis> U «4- PRODROMI 

rnulris^brevimmisrubluteisftaminibuscinftum oblongis,pilorisdonatajCra(Ta,dura,rigida, Api) 

infidct.In fumma^ab Ancmonc fylv. alba majo- foliorum inllar in quinas lacinias,&c 1i:e in alias 

re, quamtertiamMatcliiolus facit, folamagni- divifa,marginepilofo,prodeunt: interquascau- 

tudine dilferre videtur. Haec prope Herbipolim liculus unciarum quatuor,nudus,at hirfutie in- - 

fponte nafcitur. canus exurgit , qui florem magnum, trium un- 

III. ANEMONEalpina albamajor : ex radice ciarum longum latumque,exfexfoliiscompo- 
nigricante,fblia exuf gunt acuta, Cicutariae mo- fitum, multifque apicibus luteis , ut &c du£B fe- 
do,multisdivifuris feda, atrovirentia , & parte quentes,donatum , fuftinet ; qui colore variat> 
prona,fecundumvenarumdu(flum,villofa,inter aliquandoex albo& fubpurpureo mixtus, ali- 
quajcauliculustenuis, leviterhirfutus , uncias quando intrinfecus albus, extrinfecusfubpur- 
fex altus,cujus fummo flos albus,major quam in purafcens,vcrnali tempore florens: in fylviscrr- 
ullaAnemone fylveftri,veletiamPulfatilla vul- ca Francofurtum ad Oder3m,D.Fleiflerus,ut Sc 
garijcx feptem foliiscompofitus,exrotunditate fequentem,collegit. 

in acumen definentibus, & pluribus in medio m. Pulsatilla apii folio vernalisfloremi- 

ftaminulis luteisdonatus,infidet: anvero tan- nore:&haecexradice cra)Ta,nigra,oblonga,folia 

dem hujuSjUt & fequentis flos ,in plumofi femi- crafla,pauca,oblongis pediculis donata, Apiiin- 

niscongeriemtranfeat,nonconftat. ftar,fed in tres tantum lacinias ad umbilicum 

IV. Anemone alpina alba minor:tota planta divifa,quarum qutelibet in alias binas, ternafve 
unciasquatuornonexcedit,radiculam habens lacinias, permarginem incifas,(ecantur,& pilis 
paivam,nigram,folialongeminora,quamprio- vixconfpicuisdonantur:cauliculovillofiflimo, 
ris,magifquevillofa»cauliculoeftbiuncialivil- unciasduasalto,flospriore media parteminor, 
lofo , quem circa medium folia fimilia ample- gcdilute purpurafcensinfidet:Apnli,foliisple- 
ftuntor, cujus fummo flos albus,fex foliis dona- rumque carens,floret. 

tus,priore quadruplo minor , multis ftaminulis IV.Pulsatilla apii folio autumnalis: radice 

luteis pr£editus,infidet : ha^cque ad Anemonem eft longa,foris nigra,intus candida, foliis ad ra- ' 

fylveftrem z. Clufii accedit. Utraquein Auftria dicem plurimis,Apii modo in tres tantum laci- 

proVenit:illainBlanckenftcin : haecjin Taurero nias,&:hasinaliasdivifis,glabris,interquf cau- 

llaftadienfi,ubiD.Eurferuscollegit. liculus triuncialis, albis pilis villofus, florem 

prfcedentiminoremobfoicticoloris,inftarvul- 

DE PVLSATILLA. garis,fuftinens,qui, &priorumflores,in capitu- 

Capvt VI. lumhirfutum,quodfemen continet,abit. Se- 

ptembrimenfe florens,in Lufatia,undeD.Fran- 

I.Tr^llLSATiLLApaluftris:h2ecfoliiseftadra- cus mifit, reperitur. 

I dicemin tenuifllma& angufta fegmenta V. PuL<;ATiLLA,folia Anemonesfecundas,vel 

divifiseorumpediculis hirfutis,interqux fubrotundo: radixcrafla,nigra,aliquot propa- 

caulis pedalis,rotundus,rufcfcens,levi lanugine gines quandoque fundit : ex quibus prodeunt 

afperfus, cujus medium folia capillacea acuta folia, pediculis oblongis hirfutis donata, inftat 

cingunt,ipfiufque fummo flos unus , villofo ca- Anemones bulbocaftani radice fubrotunda, in- 

pitulo excapillaceis foliis compofito fuftenta- ferne&permarginem levi lanugine candican- 

tus,infidet5quivuIgarilongeminor,exfoliisfex tia,femperinlacinias tres latas, & hae in alias 

acutis, viol.^e nigrae colore compofitus , ftamini- bifidas,vel trifidas,minus profijndas fefta : intet 

busin medio luteis: capitulum villofa caefarie quje caulisemergit pedalis, fubhirfutus, infra 

comofum, & incanefcens , cum femen fuccedit. medium anguftis oblongis foliis (qualia & flo- 

Hjec apud nos in pratis udis & paludofis Mi- rifub)iciuntur)cinftus,florem fubc»ruleum,fe- 

chelfeldjeprovenit: & in hortum translata,cum ptem foliis donatum , & reliquorum more in 

vulgari,vegctior quidem fit , fed formam & co- pappum abeuntem,fuftinens : ex Lufatia a 

lorem refervat, D.Franco , Pulfatillae latifoliae no- 

II.PuLSATiLLAapiifoHovernalisfloremajore: mine, accepimus. 
cx radice nigra,logiufculajfolia plura,pediculis : BS r L I B £ R 

D£ RANVNCVLO, 
Capvt VII. 'R: Q V I N T V S. ^ 

det.Hujus licet adverfaria fub Ranunculo palu- 
itri rotundiore folio femine echinato obiter me- 
minerintjattamenquiacuniRanuncuIopaluflri 
rotundifoIiolicriconfundunt.utinPhytopina- 
cemonuimusjintegram veramque defcriptio- 
nem proponere voluimus : hunc videturClu- 

anuncu- Anunculus nemorofus Aucmones flore 

minor: totaplantaunciasfexnon fupe- 

rat :radiculaeft tenui,obIiqua,cauIicuIo !-'""". -, r Ln 

tenui(Timo,triunciaIi , quem folia, ut in Ranun- '"f '" Po^trema fua h.ftoria,nomine R 

culo nemorofo aIbo,in tres lacinias , & hs in a- i\/^P"Jcii,hgura muius hdehter exprcflum, ex- 

,.,../. ^ , . , nibere. 

iias,divini,fedvixunguemlata,cmgunt;ita ut ,,r „ ^ 

tota planta cum flore,unam vulgaris Ranunculi » V •KANUNCuuisgrumofa radice folioranun- 
^ - . . -*' . cuhbulbofi: exradicealba,grumofa,veIutiex 

,fed firmitercompad:is,c 

_ is intermixtis folia : P 

vulgaris radice verticelli foliis fimili nemorofialbi laciniam,Iatitudinenon fupcret: ■ i n • r j r " ' 

ha;c,cauliculusuncialisfuperat,floremparvum P^'"^'"''j'"ihis/ed hrmitercompaftis,compofita, 

albumfexfolioiumfuftinens.Avulgatonemo- ^'^' oblong.s mtermixt.s folia : Ranunculi 

rofonond.ftinguerem,nifi h.cparvus,copiofif- :"'f ^ ,''^'^'" vcrticelli fol.is fimilia , fubro- 

fimeinedit.nimomonteadCunamRh^^torum, ""^^•'''^Jrt"'^'"'?'?"''^^'^"^^'' P^'^''"" 

& c.rca Monfpelium fu.lfet obfervatus. '" fo"^r'J>'ev.fl..ne p.lofi^prodcunt : interquae ir. Ranunculus rotund.folius repens cchi- ""''' pcdal.s,h.rfutus, ranus in ramos divifus 

natus:adradicemn.gr.cante.n,cap.llaceam,fo- '""''"''^ ^l"^'" ^^''^ "^ angufbs lobos feda bis 

Iiafuntrotunda,crenata,uncial.a,pedicuIisIon- ^"^?"'"' ^")".s «"ni.r.oflosluteus,al.orumfor- 

qiir.misdonata,qua:veroincaulc,majora,plc- "^^ "i''^«^^"'"P't»luni,brevin,m.s.iculeisar- 

;aq5rotunda,et.aminlacin.as,fednonufqucad ,'^''''^'1' <""ed.t. H.c Ranunculus agns Rono- 

umbilicum,divifa: caulemhabetpedalem, in "'.'^"'•^•^"^''^"seftj&ap.Ager.ocollca-.Hujus 

terramrccl.natum&quafirepcntem,acinaIios "'f"i"^'-''^"i"""S'" P iytopinace,fubRanun- 

divifum, circa quem folia ped.culis palmaribus "-, ° '■^«•"ola rad.cc loh. Bauh.n. ,qui in mon- 

donata:rtorespalI.delutei,paucisadumbilicum 7'" Bonon.cnfibusrcpenr. An hunc intcll.git 

ftaminibus: rioredeciduo, capitulum cxpluri- ^'^8"" "'^op'"- '1- dum mem.n.t Ranunculi bus feminibus rufefcentibus llibafperisechina- 
tisifimulque congeftis compofitum , fucccdit. 
Tota planta obpilosafperfijs molliseft,atrovi- 
rens,& circa Bononiam in agris provenit. 

III.Ranunculus paluftris echinatus:e radice 
in multas hbraslongascapillatasdivila,prode- circa Sebenicum Dalmati.t oppidum, radicibus 
Chclidoniaj m.noris.qui pol) anthos fit: de qu» 
ScCamerariusin fuohorto,fubRanunculo ple- 
no flore luteo repente majore? 

V.RANUNcuLusgcranii tuberofi folio : radfce 

eftfibrofa, caulibusmultiscubitalibus ,viridib. 

unt fol.a glabra , atrovirentia , longis pedicul.s ^^^'''"^''^"«'s & ramofis : fol.is a radice abfque 

donata,communiterunguempoIlicislata,pam- f^diculis pa.manbus,unc.asfexlong.slatifque 

^ ^ "^ »uperneatrovirent.bus,foliorumGeraniitube- 

rofi inftar in multaslacinias,fed longiores & k- 

tiores ad pediculum divifis, &:rurfum inalias 

fcidis : at incaulis fummitate,in fegmentagra- 

minea partitis : floiesin ramulorum fummis 

plures,parvi,lutei, multis in medio ftaminibus, 

quibus capitulum paivum rotundum cum fe- 

miniofuccedit. Non longe Patavio in Arqua, 

ubi Petrarch« fepulnira , anno i^^g.Iegimus, 

quem nobilifl.CortufusBatra.- 

chium verum aomina.* inguempollicislata,pam 
pini feie divifura & in ambitu .ncifa,in cauleta- 
nien latiora & proll.ndius laciniata: ramiscft 
recurvis,aliquando pedalibus, Scin aliosbre- 
viores,hiqucadhuc i.imi.iores,divifis: aliqiian- 
do tamcn tota planta uncias quatuor non exce- 
dit,& tunc ramuli plures a radice,duas,trefve 
uncias non fuperantes exurgunt,quorum extre- 
mitatibus flores pallide lutei, qu.nquefoliiin- 
fident: fingulis fuccedit capitulumex femini- 
bus compreir.s,echi.utis tuberculis obfitis, in a- 
picem recurvumacutum definentibus,pluribus, 
paucioribus,aliquandoduodecimfimuljunftis> 
fiompofitum. 
Locis humidis & aquofis Monipeiilili gau- vit. Vl^ f^^ P R O D 

Ranunculuftmontanus fubhirfutus 
latifolius. VI.RAKUNQ.m-usmontanusfubhirfutuslati- 
folius:exradiceoblonga)fibrofa,foliaprimaGe- 
ranio columbino fimiIia,fubnigricantia>mollia, 
in tres primumlacniias ad pediculum di vifa, & 
hae in alias tres , haeque in alias feifta , pediculis 
palmaribusjfubhirfutis donataprodeunt, quo- 
rum tamen fuperiora latiora & acutiora : inter 
quae cauUs fefquicubitalis , cavus,ftriatus , pene 
glaber,in ramos brachiatus,effertur : quibus flo- 
res parvi , pallide lutei , quinquefolii infident ; 
his femina , in capitulum congefta , fuccedunt. 
Hic in humidis montis Mutetse provenit. 

VII.RANUNCULUsmontanuslanuginofusfo- 
liis ranunculi pratenfis repentis : radicem habet 
fibrofam, rufefcentem,a qua,cum caule tenui, 
cubitali,lanuginofo,fuperne in alas divifb, pro- 
deunt folia pallide virentia, taftu moUia , pedi- 
culispalraaribus,lanuginofis,donata,inftarRa- R O M I 

nunculi pratenfis repentls, in trcs primum laci- 
niasjoblongispedicellisdonatas , & hx in alias 
acutas,permarginemcrenatas,divifa,flosaure- 
us, quinquefolius,priore major eft. In altiflimis 
tnontibus,ut in BelkenMarchionatus,reperitur. 

VIII.RANUNCULUsfaxatilismagnoflore: ra- 
dixexoblongisfibriscapillaribuscompofitaeft: 
folia habet ad radicem plura , oblongis pedicel- 
lis nonnihil lanuginofis donata,ungucm vix la- 
ta,in tres parvas lacinias,& haein binas, vel ter- 
nasacutas divifa: intcrquje cauliculus palmo 
minorj tenuis,lanuginofus,cujus fummo flos 
niagnus,aureus,fplendens,quinquefolius, mul- 
tis in medio ftaminibus rufefcentibus, infidex. 
Circa Monfpelium in faxofis crevit. 

IX.Ranunculus faxatilis foliis fubrotundis:: 
radix in fibras oblongas , capillaceas abit : folia 
per terram fparfa , fubhirfuta t craffa , pedicellis 
uncialibusdonata, vix unguem lati,in petiola 
parva,fubrotunda , & hxc in alia dividuntur: 
cauliculus teruiis , lanuginofus, fexunciarumj 
ad exortumftatim dividitur: flos luteus,quin- 
quefolius,multis ftaminulisdonatus. Eodeni 
quopriorloco repcritur. 

X, Ranuncuxus minimus faxatilis hirfutus: 
•radice eft pufilla , capillari, circa quam foliola 
plurima,in tres lacinias fubrotudas, & per mar- 
ginemincifas, divifa,Iongis pedicellis hirfutis 
donata : inter quae cauliculus , duarum triumv^ 
unciarum hirfutus exurgit,florem luteum.aiio^ 
JumRanunculorum fimilem,miiltis in medio 
croceisftaminibus , fuftineticui capitulum par- 
vum,utin aliisfuccedit. NoniongeMonfpelio, ! 
,adLattes,provenit. 

XI. Ranunculus viiloiiflimus Monfpeiia' 
cus: radice eft fibrofa, rufefcente,foliisex ea pro- 
deuntibus craflisjviliofis, parvis, iniacinias pri- 
mum ternas,alias fubrotundas, alias acutas , & 
hae in alias incifis 8c per marginemcrenatis^qu^ 
vero in caule funt,in oblongas & acutas,& qua< 
fi aculeoarmatas Iacinias,fed longitudineim' 
pares,dividuntur:interqu3ecaulispalmaris,in 
breVesalasbrachiatus,quibus fingulis, foliurrtil 
in plures lacinias divifum,fubjicitur : flos alio-' 
rumRanunculorumforma, mediaemagnitudi" 
nis,lutei coloris eft. Tota planta ob pilos rufe-| 

fcentes, molles , villofa & rufefcens eft , &C 

MonfpefTuli infaxofisreperi- 

tur. r L I B E R 
D E DORONICO. 

Capvt VIII. Q^V I N T V S. 97 

Hic in Alpibus folum reperitur , ut in montc 
Frafto, Spligcl Rhaetorum &in Pyren«is. D E GENTIANELLA. 

C A P V T X. 

I. /'^Y Entiamella alpina latifoUa magno 
Vjr flore ; ad radicem nigiicantcnijfibrofim, 
fblia humi fparfa, quaterna , quinave fubrotun* 
da,craira,plantaginit,velCalthaea]pinaefotma, 
unctamlata, duaslonga: inter quaecauliculus 
uncias quatuor altus uno alterove folio donatus, 
cui utriculus infidet, unicum florem oblongum, 
cxruIeum,caIatho fimilem fuflinen s : cujus cali- 
ciutrinq, foliumoblongumadponitur: exHel- 
vetixaipinishabemus. 

n. Gentianella omniumminima: exra- 
diculaoblonga,tenui,albicante, foliolaoblon- 
ga,angufla,viridia, plurima fimul indarcefpitis 
conjun^a,prodeunt, inter quae pedicelli brevifl 
fimi ( tota enim planta , radice excepta, unci- 
am non excedit) quibus Cngulis flofculus, pro 
plantulae racione magnus , pallidc csruleis , fla- 
minulis donatus,caliculo inclufusjinfidet ^ haec 
nifi fumme amara efTet , Mufcus aliquis floridus 
cenferi poflet : in fummis AlpiumHelyeticarum 
jugisreperitur, 

D E PLANTAGINE. 
C A p V T XL 

I.T^ Lantago maximatotagIabra:exradice 
I nigricante,hbrofa. folia fex,(eptcm, c£lo, 
glabra.carnofa.&neivofd.unciaifexlonga qua- 
tuorlata, pediculis penepa'maribus, initioru- 
bentibusdonata.prodeunt : intcrquae pediculi 
nudi tres, quatuor, quir.que bicubitales, atroru- 
b2ntes,rocundi,llrijti,fpicam pcdalcm fuAinen- 
tes,exurgunt : circa Monfpelium reperitur. 
Rcpentur quoque folijs laciniatis, tenuibus, I. T AOronicvm Helvcticum incanum: ex 

_L_yradiccgenicuIata,&qualifquamata,cau- 
lis emergit pedaiis, rotundus, incanus, cui flos 
magnus iuteus , folijs aureis longiufcuiis non 
crenatis difcum cingentibus,qui tandem in pap> 
pum abit cum femine aliorum fimili : folijs eft 
crafTis , ad radicem aliquibus fubrotundis , alijs 
exrotunditateoblongatis,inambitudentatis& 
ferratis,parte inferiore una cum pediculis ob in« 
canam lanuginem mollibu$,fuperne vero palli- 
de virentibus & ncrvo albicante : qus vero cau« 
lem ambiunt, longa funt, angufta & acuminata, 
acris & amari faporis : ex Helveticis alpibus D. 
Burferusattulit. 

II. DoRONicuM Helvcticumhumile crafTis 
folijs: planta palmaris eft,folijs aaflis & denfis, 
fuperne atrovirentibus,infernepallidis,nonni. 
hil hirfutis, primis'quidem exrotunditateob- 
]ongis,perambitum crenatis,pediculibaficau- 
lcmamb;entibus,fubfequentibus vero,uncia$ 
fex longis,fefquiuiiciam Iatis,quorumfuperio- 
ra pediculis carent ;caule eft brevi,liirfuro,in ra- 
mulos biunciales divifo,quorum finguli florem 
luteum , medias magnitudinis,fuftinent. Julio 
menfe in Valefianorum jugis ( {lljff bci: ©cmnif 
vocant)rtoret,ubiD.Fleifleruserutt. 

DE ELLEBORO, 
Capvt IX, 

ELl E BO Rvs nigerSanicuIaefoliominor: 
radicesnigraefubfunt, &abvnoexiguoca- 
pitulo fibrae quam plures tenues defiendunt: fo- 
liajquae oblongis pediculisdonata,fubrotunda 
funt,vnguem pollicis lata, in fcptem lacinias 
breves & anguftas, ad umbilicum ufque divifa, 
per margines creiuta, in caule vero, brevifsimis 
pedicellis tenuifsimefilTa: inrer quxcauliculi 
bini,terni,tenuifsimi, palmares,&glabriexur- glabris, pedalibus,unciasfexlatis, cauleetiam gunt, uno alterove folio veftiti: aliquandoin 
fummo,pedicelli ad latera prodeunt, qui flofcu- 
loscomplures fimul far^os^candidos, quafi in 
mufcariojun£tos,fuftincnt In funima,veratrum 
nigrum DodonaeijfiveAftrantiam nigran Lobe- 
lij.pet omnia refert jfolaq, magnitudine dilFeit. fuperantc,& ad fpic.nE exort!.im,fo!ia habente. 

II. PLANTAGoquinquenerviacauliumfum- 
mitatefoliofa : hsc a vulgari in eodiftert,quod 
cauliculi fpicam florum fuftinentcs, in caulem 
p.ilmarcni excrefcuiUjin cujus fbmmitate^folia 
plura,c©modoquoadradicemdifpofita:lpic:s, 
N nou 9^ P R O D nonoblongis.fecirotundisjbrevifsimispedicu- 
lislai:uginoiisiniidei>ribus. 

Reperituretiim quinquenerviavulgaris, fpi- 
cisbifidis: vclloco fpicatum, funtcapita mire 
variantia , a pediculis nudis fuftentata , quorum 
qu^edam ex iniima fpici parte,utrinq", unum ca- 
piuiluTi obtinent, alia pluribus capitulis,utrin- 
quefpicaecircumje^tiSjdonantur. 

III. pLANTACO trincrviaapguftifsimofolio: 
radiceettcenui,fibrofa,d!bicaniejfolijsaliquan' 
dopilmaribus.aliquandoanciasquinqjlongis, 
ftrifliGimis^atrovirentibus, tribus nervis di- 
ftin£tis,per marginem potifsimum,pediculis pi- 
lofis: interqus cauliculi pluresexurgunt,alij 
cubitales, aliipedales,alijpalmares,aliquando 
triunciales,adexortum aliquando villofi,glabri 
nonnunquam, quibusfpicaebreves, oblongGe&: 
fubrotundae infident. Hanc faepius ad vias,ma- 
xime adrudera,notavimus. 

IV. Plantago anguftifoliapaniculis lago- 
pi: exradice oblonga, fibrisoblongis capillata 
& rufefcente, cauliculi pIurimi,aliquando fupra 
viginti, nudi.leviter hirfuti, rotundi,recurvi,al- 
titudine impares,ali) palmam excedentes,femi» 
palmares,alij duas trefve uncias non fuperantes, 
prodeunt, qui capitulum lagopi forma ,modo 
iongum,modobreve,molle,rufefcensfuftinent: 
ad latera flofculi parvi, rufcfcentes , tenuifsimis 
pediceilis infidentes confpiciuntur, quibus fe- 
men minutifsimum fuccedit : foJia habec plura, 
nervofa,unciasquatuorlonga,unciaanguftiora, 
hifpida , Sc in exquifitifsimum apicem definen- 
tia. Haec copiofe in agrisNemaufenfibus pro- 
venit. 

Haec aIIquandoitaparv3,utuncias tresnon 
fuperet, magis villofa} 6c capitulis minimis ro- 
tundisdoaaca. R O M I 

DE HOLOSTIO SHT LEONTOPODIO 
CRETICO. 

Capvt XII. 

HO L o s T I V M five Leontopodium Crcti- 
cum: ex radice rufefcente & quafi fquama- 
ta,paulatim gracilefcente, 8c in hbras divifa, fo- 
lia viginti, etiam plura,palmaria,angufta,nervis 
tribusper longitudinem difcurrentibus diftin- 
fl3,&:hirfutiefubafpera,prodeunt:intci quaepe- 
dicelli plures, niolji rufefcentelanuginepube- 
fcentes, duarum triumve unciarum confpiciun- 
tur,quibus fingulis capitulum crafbiufculum,ru- 
fefcensinfidet: flofcuIialbicantes,umbiIiconi- 
gricante prasditi , quandam foraminum fpeciem 
praebent: at in fenefcente,&: arefcente planta,pe- 
diculicrafsiores&rigidifaftijunacumcapitulo 
terram verfus, ad radicis caput adeo curvantur, 
ut pedem leoninum quodam modo referant.Hoc 
in Creta provenit, & Patavio a Laurentio Rofe- 
navv Pharmacopaeo.Leontopodij Cretici & Ca- 
tanances Cortufi nomine: cJein proHoIoftio mi- 
nore,3b ImperatoNeapoIi«ccepi,& ante viginti 
&aliquotannosdefcripcionem figuraaddita.in 
Phytopinace propofuimus : poftmodum & Clu- 
fius Lcontopodij Cretici nomine,exhibuit. 

D E CORONOPO. 

CapvT Xlll. 

COronofvs maritimusiTiinimus:radicu- 
la eft longa , capillari ,foliolis mulcis per 
terram fparfis,in lacinias tenues inftarfoliorum 
ScabiofsminorisfiveStoebesdivifis: interquae 
plures pedicelli recurvijunciales, thyrfulos par- 
vos fpicatos & hirfutos fuftinentes, flofculis mi- 
nutifsimis donatos : tota planta hirfuta eft t 
hanc O. Cilleniusmifit, z)£ psn^ LIBER Q^VINTVS. PfylHum minus. 
?9 

oblonga, fubalbida , fibris paucis capillata : ra- 
muli femipa!mares,rotundi,tcnues, rufefcentes, 
in terram reclinati, in fummo in minores divifi : 
folijsbrevibusanguftis.binisfibiexoppofitore- 
fpondentibus.quaealisfubjiciuntur, aliqujndo 
tcrn is,nonnunquam quinis fimul junft is: ramu- 
lorum faftigijs, capitulafquamatainfidcnt.qut- 
busutrinq, foliolumunum (aIiquandoplura&: 
impari longitudine) parvum recurvum & per 
maturitatem rigidum fubjicitur : flolculos habet 
pufillos,albos,pediceliisinh£Erentcs,quibusfe- 
men longc ^Tilgari minus , fubnigrum relucen j, 
fuccedit. Augufto florens in horto colIegimus,fe- 
minePatavio exnobilifif.Bembi horco,Gottnc 
rubri & albi nomine miflb :fic & Aipinus, Gott- 
ne rubrum nominavit , diiferentiam inter Gott- 
nerubrum SiGottnealbum (hocenimHoloftij 
fpecies cft) faciens. Idem & Botriorubro nomi- 
ne,a Sprengero Heidelberga accepimus. 

D E L I M N I O. 
Capvt XV. I. T Imoni V M maritimum minus foi 

I cordatis: ad radicemcran^m,lignc 

rufefccntcm parumq; fibrofam, folia plu D E P S r L L I O. A P V T XIV. I. T^Sif^LLJVMlndicumfolijscrenatis: radice 
X eftoblonga, tenui.fibriscapillata: caule 
circaradicem lignofo&crufefcente.rotundoXub- 
afpero, pedali, in frequenresac foliofos ramulos 
divifo, quicapitulaplura,fingulafingulis pcdi- 
cellisinfidentia, fxpiusdena.duodena.fquama- 
tafuftinent, equibusflofculipufilli, pallidelu- 
tei, lanuginofi rclucent : femcn nigricans , par- 
vum, fplendens , fuccedit : folia habet oblonga 
angufta,acuta, crenata, inftar foliorum Corono- 
pi,nonnihilIaciniata,hiifuta: cxfeminePfyl- 
lij Indici nomine fato, in hortoaliquoties Julio 
florens, enatum. Et hocDiofcondis Pfyilium 
ccnfemus. 
II. PsYLLiYK minus: huicradixefttenuis» foliolis 
ofam, 
parumq; hbrolam, tolia plurima, 
denfa,carnofa, la2via,fubrotunda,per terram in- 
ftar cefpidis fparguntur, in quibufdam plantis 
obtufa, nulloc); mucrone prsdita : inalijs, in 
fummo finum habentia & cordis formam refe- 
rentia: inter quae cauliculi plures,inaequales,tri- 
um, quatuor, etiam fex unciarum teretes nudi, 
prodeunr, in plurimos breves & rccurvos ramu- 
ios divifi .flofculis frequcntihus parvis , pallidc 
uibentibusonufti. Hocin littoremaririmo,ut, 
circa Mifsiliam & Louornum,reperitur. 

1 1. LiMONi V2.1 maritimumminimum: tota 

plantula uncias quatuor vix excedit : nam ad ra- 

diculam obIong3m,rufefcentem> in fummodi- 

vifam;foliola minima,fubrotunda,craira.inftar 

Sedicompaifta,interquijc.iu!iai!i unciales,pau- 

cos flofculos pallide rubentes, vel fubccEruIeos 

fuftinentesjcxurgunt. Hoc in Infula quadam 

non longeMalsilia,provenit. Dealijs 

Limonij dilfcrentijs , in 

Theatro;iperur. N Dl loo 73 2 BISTORTA. 
Capvt XVI. 

BIsTOB-TA alpina maxima: exradicequa- 
druplo quam in vulgari majore , contorca, 
geniculata, fibriscapillata, foris nigricante, in- 
tusalba,caulesbicubitales,nodori,ltriati>majo- 
riexpartenudicxurgunt,quorum quslibetfpi- 
camflorumfubpurpureotumjUiiciarumquatuor 
fuIlinet:foIia habet oblonga , in acumea defi- 
nemiajvenofa, fuperne virentia, infernecaefia, 
vel etiamincana : quorum quaedam ad cubiti al- 
titudinem acccdunt, fed angufta , uncias tres 
lata. In altifsimis Silefiorum montibus reperi- 
tur, ut in Sudetorum jugis, velut ad Gi- 
gantaeum , Albis fonces J} E P Y R O t A. 

Capvt XVII. 

PYrola Alfinesfloreduplexeft Europaea 
& Americana, utraque major & minor t\\ : 
nullius haftcnus figura pofita fait: Europ^ am ta- 
mcn, primus Val Cordus in obfer. fylv. fub her- 
batrienrali propofuit^dcin Iohannes*rhaIius,in 
fiuHarcyniaSaxochurii)gica,fub Alfmanthemo 
defcnpfit: &Johan. FtancusinhortoLufatiK, 
non'ine lierbae pufillae trientalis, & tandcm 
Carp.ochvvenckfcldus, infuoCafalogoplanta- 
run:i Silefiae.Alfinem alpinam nominavit : nulla 
ditterenti3oftenfi,,^lfinanthemimajoris8cmi- 
norisnomine,a D. SigfiidoHelmaftadio: Py- 
rolaBoh-micae ma joris & minoris,a D.DoIdio: 
minorem vercnomincAnonymiB^^tulaefolio, 
jn bcfjlccis Scotlsen3ram,D.Cargi!lus,exSco- 
tiamifir. HujusdelaTptioreiTi.aprsdiaispro- 
pofitam,pr«cei:iic,& B. a(f,ilui»amiaajorcmde- 
iciibae, iii ^raefenslubet» P R DR O M I 

Pyfola alfmes flore majof. 
Ptrola Alfines florcBrafiiiana: exradicula 
alba,tenui,capiliatd,cauliculus-efFerturfingula- 
ris,tenuis,la;vis,fex,reptemvevnciarum,inferi- 
pre parce nudus, circa mediumduobusfoliolis 
parvisfibioppoficisdonacus,fuperiusverofolijs 
fex vel feptem per abitum cinftus : qu« magni- 
tudine imparia funt,aliquibus uncias duas^alijs 
unam longis;Unciam vel femunciam latis,Plan- 
taginii quinqucner viae forma (cum & per hujus 
foli3qu>nquenervidifcurrant)fcdglabra,ten&- 
ra & viridia, in acumen faftigiata, exquorum 
medio pedicellus tenuis, uncialis exurgit,Ho- 
rem fingularem,palIideluteum,ungu<polIicis 
ffiqualem, quadriro!ii*n,ftriacum,cujus folia 
(ftellx modo difpofi.i) Uteralia; «iijs duobus 
iatioraf-'nr:adfiorisunibilicum,ftaminulaplu- 
ra exigua, rufcfcentia occurrunt. 

Hajc inBzafsilii apud Tououpinambaultios 

lepcr- 101 LIBER Q^VINTVS. 

rcpcfta cft, & ab EuropaEa, potifsimura folijs noncrarsiorcramofo.aniculato.adqusnilihcc 

quinquenervijs diifert.cum per Europaeae , lam articulumjoliabina, oblonga,<iuovis pilota- 

majoris quam minorisfoliummedium,unicus nuiora, exadvcrforefpondenti-i: quorumalis, 

netvus feratur,a quo fibrs perlatcrafparguntur: minutifsimi flofculipaUiduliinndent.qui jun- 

deiiifio e quintuplomajore: AtminorBrafsili- fti,nodulumquafireferunt,quomaturato,nodu- 

ana,ab£urop3Ba minore, folum foliorumma- lusfivecapitulum.extribus portiunculisfemi- circularibus inapicem abeunribus bcrufcfcenti' 
bus compofitum, confpicitur: nihilominus ta- 
men, cx priorum foliorum alis, pedicellusexur- 
git,qui in tria, etiam plura foliola abfumiturjfi- 
milisq-.inmedionodulusadponiturjinfummi- 
taceiiamq', capitulumnullumeft. Z> E S E R P E 

C A P V P T N 7 A R 
XIX. / A. gnitudine,qu3einBrafsiliana longiora, anga 
Hioraqi funt, diifert. 

D E Por AMOGBTO. 
Qk?w XVIII. 

I.T^Otamogeton racemofum anguftlfoli- 

\ um: radiceeftcapillacea, rufefcente,cau- 
liculis lenuifsmis, palmaribus, in aqvia Huitan- 
tibus, fnlijs anguftis, longis^binis exoppofito 
relpondennbus: aliquibusinambituleviterfi- 
nuacis,aliquibu:.mmimcfinuofis:perioiotenui, 
brevique, flofculi pufilli.uvaEin morem conge- 

ftiinfident,quibusgraiiiilaaculcata,fimuljunaa quarecxcaule rufefcente,ftriato, exurgit, folij 
fuccedunt, Hoc prope Monfpelium, ad mofen ■ pedieulus pa!maris,& laevis, in cujus fummo fo- 
dinuininaqua fluitans repentur: idemnibuli liumtcnue,albidevirens, fibrofum, fubrotun- 
aqiiatici minoris nomincD.Francus ex Lufatia dum, trifidum, in cxquifitum apicem dcfinens, 
mific. duabasparclbusinferioribus,&: quideminfcrnc 

II. PoTAMOGETONgran-iiicumramnfLim: ex finumobtinens,quorumquodIibetunciasbinas 
cauliculo pcdali,etiamcubitali,tenuifsimo,ro. cum dimidia latum , longitudine vero uncias 
tundo,albicanre,inplures alas brachiaro, folia quatuorfuperat: flosferpentarisma)orisforma, 
graminea, oblonga, atrovirentia,nonaherna- fimilirerpcdiculotriunciali dcnatus,longitudi- 
tim, fedmultum ad invicemdifsita,prodeunt, neunciarumquinq;, latirudine fefquiuncialis, 
qua:inaliafolio. fere cnpillacea,abeunt,nihil- atrorubens,ftriatii$: venisalbicantibus permc- 
ominus tamen ex primi folija'a,cauliculus in dium^maxime extrinfecus, excurrentibus; pi- SEB.JtNTAft.iA triphyllaBrafsiliana: hanc 
intcgram defciibcrc nonlicct,fiquidcm fo- 
lumcaulisportiocumfolio&florcadmanusfit: fimiliafoliaabien<,cxurgit: inextremocaulis, ftillo nigricantc, oblongo,in fummo bifido. Ex 
TououpinambaultBiafsiliaeannoi^l^. allata. T> E T r S S 1 L A G I N E. 

C A P V T X X« 'T~'VssTLAGoaIpina folioohlongo: cxradi- pediculustriuncialis, fl ofculos minutos, &gra- 
nula fub fequentia minuta & fubafpcra, ncn ra-, 
cemi modo,fcd magis,& velut in ipica,difperfa, 
fuftiner.HocinpaludibusAuftriaefluitanSjFon- 
tilapathigraminei nomine, D.Burferusmifit. 

IlI.PoTAMOGETonminimumcapillaccofo- 
lio: hocparvumeft capillaceo&caule & folio- J^ cenigricante, minimidigiri crafsitie, plu- 
Iisoblongis,inoidinatcdifpr>fitis,pallideviren- rimisfibri.sdonata,caulisexurgit cubitalisjhir- 
tibus:in fummo.pcdicello parvo,modo uno.mo- futus, rufefcens, ftriatus & afper : foli js ad radi- 
doduobus, capirulum minimum & r.cumina- cemquinis, fenis, longis pediculisdonatis, ob- 
tum, prioris tamen forma, quod minutifsimo longis,nigricantibu!!, duris,hirfutieafperi5,per 
flofculo pallidulo fucce(sit,fuftinens, quorum marginemcrenatis, &imparisIongitudinis: ac 
aliudexpanfum.aliudquafireficulasfoliacsaein incauIebinis,ternifveanguftioiibus:cujusfum- 
inacumendefinentis^inclufumeft. Hoccumfe- mo,aliquando in ramos divifo, flosmufcofus, 
()ueiiti,Monfpelio D.Burferus attulit. Juteus, fatis magnus infidet, qui tandem in pap- 

IV. PoTAMoGETON capillaceum. capitulis pumevanefc it.In Helvetiorumalpibus&Baldo 
Adalastiifidis; huccauliculo eftpalmari, pilo (fedanguftioiibusfolijs)prov-eniCi 

N I DI aio ' P R O D R O M I 

T.r: r jr JT 7J vT T jj>v j ^»"0^ = ^e floribus nilconftat,cum folum folia 

DE CACALIA ET LAPPA. aliquot D.PafchalisadnosmifericinSumano 

Capvt XXI monte propeVinccntiamcolieaa: eandemcir- 

caTliermas Fabarias,fed floribusjcauleq; caren- 

CAcALiAtomentofa: foliahabetTufsila- tem,poIteaobfervavimus. 

ginisfoli)smajora,figurainftarPerfonatae La p p a rofea: hac avulgaradifFettcapite: 

cbionga, in ambitu ferrata^nonnunquam fmua- "*'" circa floris capitulum , folia plura , veluti in 

ta,fuperne8Xvirorenigricantia,venistamen,in Plantaginerorea,denfeftipata,junguntur,qoa6 

cana lanuginealbicantibus, percurrentibus : in- fingula in mollcm aculeum defmunt : hsc apud 

fernc, propter denfam &:mollifsimam lanugi- Lipfenfes frequenter repcritur : unde a 

nemquapube(cunt,candidifsimis: quorumpe- D.Jungeimannoaccepi- 

dicelli oblongi, ftriati, non fecus ac folia, lanu- tivis. 

LIBER SEXTVS. 

T> E L E a C O I O. 

C A P V T I. 

L X E vcoi VM luteum magno flore: hoca vul- inaequalia tafbuq; obleviflTmam hirfutiem afpc- 

J_^gariLeucoioIuteoKeiridifto,difFertma- ra:caulisma)orparsfloriduseft,floresIuteifunr, 

gnitudme&colore,quiaparvumfruticem,valde quadrifolij, Keirifloribusminoresoblongispe- 

ramofum&totumvirencemrefert:folijseftma- diculis donati, quibus fiiiquae triunciaies ftri- 

joribus,viridibus,fp]cndentibus : floribus qua- ftifsimae, in fummo utrinq-, parum reflexs, fuc- 

drifolijs magnis, ira ut hujus folium,vuIgaris cedunt: hocinfylvispropeNeuftadiumHarcy- 

totumflorempeneadaequetjodoratifsimis, in- niaereperitur,undeD Furerusmifit. 

tenfiorisqiluteicoloris: filiquiscopiofis,femen IV. Levcoivm aibuniodoracifsimumfolio 

minutum , planum rufum continentibus. Hoc viridi : radicc elt mukifida, caule viridi.ramofo, 
Majomenfe&majore*aeftatispartefloret, perte-, aliquandomimmidigiticrafsitie: foli)s viridi- 

nuis eft, & frigoris patiens, cujus femen Leucoij bus fplendentibusjcraiMs, Keiri folijs forma re- 

luteiHifpanicinominemifTumeft. fpondencibus: floribusalbis,quadrifoli;s, fua- 

II. Levcoivm luteum ferrato folio: hoc a viter admodum &quidemvcfperiHefperidum 
praecedentc folijs potifsimum difcrepat,quf du- modo,olentibus,cujus nomine noftrateSj^^Jlfttt 
plopenelongiora.angufta.pe/lateracrenisafpe- O^dgdcitl/ideft, mofcumredolentesgaryophyl- 
ris ferrata, & in aculeum finientia, quae fimiliter los vocant : quibus filiquae longae,crafsiufculae, 
crafTa^fed pallide virentia,mollia, quia parte in- virides, duplicem planorumfeminum ordinem, 
fernaquafilanugoafperf"aeft:floresIuteifunt& membrana intercurrente , continentes , quod 
magni.HocD.DoldiusNorinbergamifir. Leucoij albiCretici nomine primo accepimus. 

III. Le vcoivM luteumfylveftre hieracifoli- Hoc per aliquot annos durat,fi hyeme incella 
i;m: hoccirca radicem crafsiufculam,albican- afTervetur. 

t:.-m,inoblongasfibrascapillacasabeunccm,fo- V. LEvcoivMminimumCreticum:cauIicu- 

1 i 3 pkira habet per terram fparfa,eaque oblonga, lo eft palma minore.virid i,ftriato,levifsimis ta- 

angufta , fubafpera , finuofa & per asftatem in menpilisafperfis: foliolisfubrotundis,paIlidc 

planta luxuriance Hieracij inftar finuata, quje virentibus,longispedicuIisdonatis,aIiquando 

circacaulempedalem, ftriatum nonnihil inca- binisexoppofito, alijsalternacimfitis: cauli- 

num alternatim difpofita,obIonga,laciufcula,ut culi fummum in duos pedicellos abit.qui flofcu- 

in Keirivulgaripallidevirentia,obraras crenas lumoblongum,caeruleum,qua/'rifolium,modo 

unum. LIBER SEXTVS. 103 unum,mododuos,(uftinent. Hocexhortono- culis oblongisnonnihll hifpidisprodeunr, Sa- 

bi) iff. Contareni,D.Leritzius attulit, ponarif vulgaris forma, ex quinqj folijs per oras 

V. LEVCoiv.Mmaritimumminimum:radi- crenatis,commiUi,quicoloreaIbifunt,levicar- 

culam habet tenuifsimam,obIongam,a lbam,ad neo colore afperfo , in quorum medio ftaminula 

quam foliola minima quina,fenave,fubrotunda qiiaedam exigua : femen non vidimus. 
&pallida: cauliculisfefquiuncialis, rufefcens, HaEcaeftatemediafloretinAnglia.quaElnCo- 

quinis,fenis,foliolis oblongis, cbtufis , hirfutie mitatu Northampton, in nemore quodam Spia- 

fubcanisjalternatim difpomis,cingitur : flofcu- nie difto, a D.Gerardo Chirurgo Londinenfi re- 

lum unum vel alterum fubcjeruleum, cauliculus perta , Gentiana concava nominata, & Londino 

& pcdicellus hitfutus fuftinei.Hoc in littore ma- a D. Liftero , una cum figura fuis coloribus illu- 

rispropeTerracinumreperitur. ftrata,milTafuit. 

D E H E S P E R I D E. 2)£ L r C H N I D E. 

CapvtII. Capvt IV. 

I."rjEsPERisf>h'eftnsfloreparyo:cauIeeft i.y Ychnts auriculsurfifacie:hancinPhy- _ cubitali, viridi, ftriato,nodofo,multis 
alisferepaImaribus,donato &concavo: folijs 
quam in vulgari acutioribus, in ambitu profun- 
diusferratisjviridibus.fubhirfutis&minusvul- 
gari afperis :floribus plurimis, fubcseruleis.qua- 
drifolijs parvis,ita ut hujus flos integer vix vul- 
garisfoliolumad{quet,quib.filiquaeftritftinTmf 
luccedunr.HjeCjCirca .Monfpelium in horto Dei, 
ad aggeres aquarum,a D. Burferocollefta fuit. 

lI.HEsrERis fylveftrisHiemci) folijshirfu- 
ta : tota planta hirluta cft ,caulem habens peda- 
lem,anguIofum,hirfutum, pallidevirenrem,in LYCHNT! 
topinace fubL) chnide vifcofaCrcrica ex- 
hibuimus, cujushaecpeifefta defcriptiocft: ra- 
diceeftalba,longa, &hbrofa, folijs adradiccni 
pluribus,etiam viginti numcro, pcr terram fpar- 
iisjincanis, lanuginoCs, Auriculae urfifolijsfor- 
ma &crafsitiefimilibus, unciastres, ctian qua- 
tuor longis : qucE ex longifsimo & latiofculo pe- 
diculo fenfim rctundam figuram .lequirunr&ra- 
rius unguem laritudine fuperant : caulem habet 
fefquicubit.:lem,ramolum,rotundum,hirfutum, 
firmum.in fummolentolucco glutinofum: flo- 
res ex viridi flavefcentes, pluresjquafi in umbel- fummo m ramos aliquot alternatim difpofitos la congefti,quinqucfoli) & bifidi: quibus calicu- 
divifum: foliaHieracinisinft.irlacinuta & li-. li parvi,femen minutumnigricansconrinente.s, 
nuata,oblonga,angufta,acuminata,craiia,hir- fnccedunt. Hanc a Joh.Bauhino.Vifca^inxsau- 
futieafpera,quorumiupenoraped.cuIiscarent: liculs urfi facieCandiae, quo nomineTemen a 
florcs m calicibushirfutis rubri.magn.tudme Cafabona Florentia acceperat,primum habui: 
Hefperidis vulgaris flores aequantes : quibus fi- Jein Lychnides auriculs urfi facie: & hanc poft- milesfiliquse,remen continentesfuccedunt. In 
faxofis humidisProvinciae,D.Burferuslegit. 
D E SAPONARIA. 
Capvt III. modumCIufius, Lychnidis fylv. latifolisno- 
mincexhibuit. 

II.Lychnis fylminimaexiguoflorerexra- 
dicula oblonga,tcnui,cauliculus rotundus,rufe- 

SApoNARiAconcava Anglica:plant3eftele- fcensgeniculatus,triumquatuorveunciarum,in 
gans, radicibusfufcis, crafsis, longis,lentis, alas minimas brachiatnsexurgir,foliolis binis 
repentibus fibellis paucifsimis adhaerentibus : exiguis,acutis,adquemlibetgeniculum &alam 
unde caules exurgunt cubitales, rotundi, ftriati, & ex qualibet ala, pedicelli obiongi , anguftiflT- 
glabri &albi.geniculisdiftinfti,interramrecli- mi,rigidi,quib.flofculuspurpurafcens.exquin- 
nati,&concavi : circa quosfolia viridia.glabra, que foliolis, fingulis cordis formam retorenti- 
fubrotunda,nervo{a,unci3sduaslata,pauiolon- bus,compofitusinfidet. HaeccircaMonfpeliurn, 
giora, rarius ex fingulis geniculis bina, fedex in pede montis qui cft propeBoutonet copioie 
«^uolibet geniculo uiium tantum, nuUo certo or- reperirur.quam Centaurium minimu rn .1 ppella- 
dine velnumeroenafcitur, quodantequamex- bani. V-.ium ante quadriennium eaiidem,fcd 
pand.itur.fiftaIaeinftarcauIemcompleftitur:flo- palmum fuperantem, &Florentiifi adagrcnim 
res in fummocaulicorum,cxfuperiorum folio- mirgMiesnaram,Tunic«e pcculiai:isnoniinc-,a 
jumfinu,teneuij<flspediceIIisfubnixi,excaU- D.Burf.acctpimus, 

DE 104 P R O D R O M I Z>£ CARYOPHYLLO. 
C A P V T V. 
r./^AB.TOPHyLLVsarborcfcensCreticu$:cx 
V_v "dice craira,alba,dura,&: lignofa, caules 
cubscum fuperantes exurgunt, albi, rotundi,lae- 
ves, geniculati,lignofi,in alasbrachiati: folia 
habetadradicemplura,longa, angufta ,inacu- 
tum mucronem defmentia, pallidc virentia,in 
caulc paucifsima: flores,e calicibus viridibus,tc- 
nuifsimis & acutifsimis foliolis cinftis quin- 
qucfolijjcleganter, fednon profundc, fimbriati, 
ex diluta purpura rubentes, prodeunt: exquo. 
rum medio ftaminula plura breviaque promi- 
nent : femen vcro paleaceum in caulicul is conti- 
netur. Ex femine Cretico,in horto Montembel» 
gardiaco vclut in arbufculam excrevit. 

II. CARYOPHYLLvsfylveftrisrepensmulti- 
florus:exradicecraira,lignofa,fubfufca,cauIicu- 
1 i plurimi, etiam quandoq-, fupra triginta, trium 
quaturove unciarum , tenues , partim in terram 
reflcxi, partifti erefti, paucis foliolis cinfti, quae 
circa radicem plura,brevifsima,anguftifsima, 
dura, mucronata, viridia: quibus fmgulis flos, 
modounus.faepe duo fimul caliculis ad exortum 
junftis,quinquefoii)aliorumforma, pallideru- 
bentes infident. In faxofis circa Monfpelium 
proverit. 

III. Cartophtllvs fylvcftrisbiflorus: ex 
radiceparva, folia paucaanguftifsima,utprio- 
ris,fed multo longiora, exurgunr,&interh:EC 
cauliculus tenuis, plusminuspalmumaltus,in 
fummitate in duos pediculos femper diftinftus, 
quorum fmguli florem magnum, Caryophyllco 
fyl. vulgatifsimo mulco majorem, quinquefoli- 
um, leviter laciniatum colore pallide rubentcm 
fuftinet. Circa Genevam D.Cherlerus coUegit. 

IV. CAKYOPHyLLvs pumilus latifolius: a 
radicecauliculuSjftaciminduosramuIosfexun- 
cias a]tos,tenues,rocundos divifus prodit,cui 
ad radicem foliabrevia,latiufcula,in ramulis 
longiora,mollia & pallida, binisiibiinvicem 
aci eeniculos refpondentibus : cuiiibetramulo, 
Hos^up.us, prioremultominor, pallidepurpura- 
fcens,m3gifqj albcns exbrevi caliceprodiens, 
jjifirlec: ex Auftria D. Burferusmifir. 

V.CAR.YOPHYLLVS holoftiusalpinus latifo- 
lius: ad radicemtenuem,aIbicantem,fibrofam 
6c repentem,cauliculi aliquor in terram redina- ti,hirfuti,trium,quatuorve uncIaruni,follJs paf- 
vis,fubrotundis,latisbinis,fibiinvftemrefpon- 
dentibusjhirfutis, & crafsis cinfli : ex alarum 
finu,pediculotum inftarramuli exurgunt.fingu- 
li florem unum, calici viridi primo inclufum, 
dein quinquefolium magnum & album fufti- 
nent,cuicapitulumobIongum,femencontinens 
fuccedir. Hic in Valefianorum alpibus, loco 
0etntticdifto, &circa Fabariasreperitur. 

VI.CAB.YOPHYLLVS holoftius alpinusangu- 
ftifolius putpurafcens : & hic radicula eft repen- 
te,cauIicuIotenui,triunciali,Ieviterhirfuto,circa 
quem foliola parva,oblonga,acuminata,bina 
fibi oppofita : flores in fummo bini,terni,priori»i 
bus minores, purpurafcentes,ftell£ inmodum 
difpofici, calicis foliolis viridibus alternatim 
vclutincercedentibus: exPyrenasisHifpanicis, 
O. Burferusattulit. 

VII. CAB.YOPHYLLvsholoftiusalpinusgra- 
mineus, radiculam habct exiguam , cauiem pal- 
marem,exilem,rotundum,geniculatum,pilisle. 
vifsimis donatum , circa medium in ramulos 8c 
hiinalios brachiatum : foliaadradicempauca) 
ad geniculum bina ex oppofito refpondentia> 
atrov»rentia, anguftifsima,unciamlonga j flo- 
fculi aibi quinquefoIij,ex calicc prodeuntes,fin- 
gulijfingulispedicellisinfidcnt: quibusexigu- 
umcapituIum,minutofeminerefertum,fuccedit. 
In alpibus provenit: in Auftrixmonte TaurerO| 
D. Burferuslegit. 

Vni. CARYOFHy LLvs holoftlus montanus 
anguftifolius albus: &c hic cauliculo efttenui, 
geniculato, rufefcente, glabro ,trium quatuotvc 
unciarum : folijs oblongis,anguftis, giabris cin- 
fto, floribus albis quinquefolijs, & praedi£to 
quintomulto minoribus. InhortoDei,D.Bur» 
ferus legit. 

IX. Caryophyllvs holoftius tomentofijj 
latifolius: exradice tcnui & repente, caulistc- 
nuis,rotundus,genicuIatus,interramrecIinatus 
prodit, qui ftatim inramulos plures palmarcs, 
femipalmares,etiamminorcsfubdividitur;quos 
folia oblonga , latiufcula, qusdam fubrotunda, 
ob lanuginem afperfam moIlia&aIba,bina8c 
oppofitorefpondentia,cingunt:flosnoneftcon- 
fpeftus : Hunccx horto Pifano & quidem feeun- 
do,primum opera D.Wolfhardi Ocymoides to- 
mentofi nomine,accepimus. 
X.Ca B. Y o p H Y LL V s holoftijs tomcntofus an- 

guftifo- LIBER SEXTVS. guftifollus : hic cauliculis eft palmo minoribus, 
ere(ftis,tenuibus,rotundis & parte inferna geni- 
culatisjfuperiorepartenudis&peneglabris^qui 
ftatiminramulos breviflimos, ex alartun finu, 
exadverfofitosjdividuntur: foliahabetoblon- 
giufcula, angulHllima j reflexa, ob tomentum 
moIIia& exviridialbicantja;cauliculusintres 
pedicelIos,binisfolioIis fuftentatos,eofqueob- 
longos,fed longitudine impares,abit,qui fingu- 
li calicem viridem fuftinent,cui flos unus , ifque 
albus&quinquefoliusinfidet: huncin Grana- 
dajad radicem montis copiofe D, Albinus obfer- 
vavit. 

Caryophyllus arvenfis glaber mi- 
nimus- ffftf 
XI,Cab.tophtllus arvenfis glaber minimus : 
exradicetapillacea rufefcente,cauliculus unus 
vel alterjtenuiAmius, geniculatus, pedalis pro- dit,infummovalderamo{ijs,tdmullscapinote- 
nuioribus,quorum finguli,finguIos flofculos al- 
bos.minutiflimoSjin duos apices abeuntes fufti- 
nent : folia habet pauca,Ionga,angufta. Variat 
magnitudine,nam&:femipalmariseft,paucill;- 
mis,capillaceis , brevioribusquc foliolis. lUum 
ex Euganeis collibus habemus; hunc veroMon- 
fpelio: & hocadhuc minus ex /^'Ivispropether- 
mas Wifbadenfesinfra Moguntiam. 

XII.CARTorHTLLusfaxatilis ericjefoliusum- 
bellatis corymbis : ex radice tcnui, contorta,Ii- 
gnofa Sc reclinata , cauliculi plures , geniculati, 
rufefcentes,femipaImarcs,attolInntur : ad quo- 
rum exortum foliola brevia,angufta,eric;E fimi- 
lia & ad genicula bina brevillima & rigidiufcu- 
la: cauliculorum fijmmitatibus,velutiumbel- 
laeexcorymbiscompofitae infident,undeflores 
candidi,ex quaruor,aliquando quinque foliolis 
conftantes,prodeunt. Hic in Gallia; provincia 
locis faxofis,inmonteeditopropc Vigan repe- 
ritur. 

XIII.Cartophtllus faxatilisericjefoliusra- 
mofus rcpens:hic inftar mufcielevati per terram 
repensjcx radice caulem lignofum emittit,in ra- - 
mos plures,& hos in alios fubdivifum , quos fo- 
liaexigua criCc-e foliis fimilia cingunt ; quorum 
fummitatibus flores copiofi, nivei , magni,ele- 
gantilfimo fpeftaculo infident : ex Pyrenaeis D. 
Burferusattulit. 

Hunc floribus rubris,fcd majoribus,foIii/que 
adcauliculos longioribusSi latioribus,ex Hi- 
fpania habemus. Uterq-, a Caryophyllo mufco- 
fo,five mufco florido,diverfus eft. 

XIV. CARTorHTLLUS faxatilis filiquofiis: e 

faxorii fifluris in Harcynise promontoriis, plan- 

ta perenniserumpit,foliolisadradicem plurib. 

beilidisforma,fed multo minoribus,obIongis 

pediculis donatis , tenuibus,pallide vircntibus, 

interqus cauliculi tenues,Iaeves, palmares,in 

oblongos ramulos divifi ,foliispaucis, lorgis, 

anguftiscin(fti,prodeunt; ramulorum fummis 

florescandidi,quadrifoliiinfident,quibus fili- 

quaeftricUirima',minutinimumfemenrufefcens 

continentes,fuccedunt. Gypfophyti filiquofi 

nomine , D.Furerus communica- 

vit. 

O DE ro^ P R O D 

C A P V T VI. 

ANtirrhinum faxatilefolioferpilli: radi- 
ce eil parva,ramis multis, reflexis , tcnui- 
buSjleviterhirfutisifoIiisSerpilli vulga- 
risforma, fed minoribus: floribus rubris, ali- 
quando pallide caeruleis,pedicellis oblongiuf- 
culis infidentibus, forma & magnitudine una 
cum capitulo fuccedente , Antirrhino arvenfi 
minoiifimilibus.Mafliliaein faxofis provenit. 

DE LINARIA, 

Capvt VIL 

Llnaria bellidis folio. 
I.T Inaria latifoliaDalmatica magnoflore : 
L 1 _f caulibus eA lignofis,rotundis, hrmis , cu- 
bitum fuperantibus,in ramos brachiatis, 
quos folia , praefertim inferiora , unciam lata R O M I 

duas longa,pedicuIis carentia,in apicem acutiA 
fimum definentia , nullo ordine fervato , ambi- 
unt : flores habet Linaria: vulgaris florib.forma 
fimiles,fed triplo imb quadruplo majores,ex lu- 
teorufefccntes.aureofve,quibusvafcuIa ut ina- 
liis fuccedunt. Hancanno i594- inhortoMon- 
tembelgardiacocollcgimus,enatam cx femine a 
Cafabona Florentia miflb, nomine Linari^ ma- 
ximaeDalmaticaelauri foliis : eandem quoque 
nomine Linariae perennis fruticantis Creticae 
accepimus, 

II. LiNAMA Americana parvoflore:exradi- 
ce,caules plures felquicubitales,rotundi,laeves j 
rufefcenteS, in ramos plures divifi , exurgunt, 
quosfolia triploquam in priori anguftiora,in 
exquifitum apicem definentia,atrovirentia, al- 
ternatim nulloqueordine difpofita,cingunt:flo- 
ribus clt aureis,iifque longe quam in vulgata 
minoribus.H£ecan.i6oi.Argentinae,inhortoD. 
Saltzmanni crevit. 

III. LiNARiAlatifoliatriphylla^caulibuseft 
viridibus,rotundis.ftriatis,glabris, fefquipal- 
maribus,in fummo brachiatis :foIiis ut in Lina- 
ria Valentina Clufii,terno,& adverfis inter fe 
petiolis ordine adhserentibus jdifpofitis, quoli- 
berfoliouncia latiore&duabuslongiore.tenui, 
ex glaucovirefcente, vcnisternis,utinplanta- 
ginepcrlongitudinemdifcurrentibus:atincau- 
lis fummo , modo terna , modo bina , modo fine 
ordinefita funt:extremo ramo vcluti fpica ob- 
longa florum Linaria: vulgari fimilimorumri- 
ftu flavo,calcari vero pallide caeruleo. Hanc Li- 
nariaelatifoliae Valentin^ClufijnomineD.Dol- 
dius mifit , cujus in Piiytopinace fub Linaria 
f.meminimus. An haec Linaria Cretica latifolia 
Clufiijin fua hiftoria ? 

IV.LiNAMAcapillaceofolio ereftafloreodo- 
ro: haeccaulibusellcubitaHbus,rotundis,ramo- 
fis:fo!iis plurimis,capillaceis, nulloqj ordinc 
difpofitis: floribusparvisex caeruleo, alboquc 
mixtisjcujus riftumlineaflavefcens diftinguit, 
fuavem & fubtilem odorcm fpirantibus:quibus 
capitula Lino fere fimilia, minutum femen in 
pericarpiis continentia,fiiccedunt. Planta pe- 
rennisert,Monfpeirulifponteproveniens:non- 
nunquam ibidem in muris repcritur : flore va- 
rio,coloribus ex albo, cxruleo & luteo mixtis. 

In hortis,cultura omnibus fui partibus major 
eftjduos cubitos fuperans,6c quve duplex,alte- 

liflo- 1 T B E R 

r"i flosodoratior,alteri inodorus : qua; ex radice 
repente & perenni mire fe propagat. 

V.LiNARiAarvenfiscsruleaereffla: haec ra- 
dice eft exili,capillacea , cauliculis palmahbus, 
foliiscapillaceis, fed rarioribus &c brevioribus. 
quam in priorerfloribus parvis,violaceis,lini ca- 
pitulis exiguo femine refertis. Hsec in agris Lu- 
fatiae rioreeflcaeruleo: at MonfpeiTuli inarvis 
ad montemCetum violaceisrcperitur. 

VI.LiNARiJt aureasafiinis : caule eft cubita- 
li,rotundo,ligiiofo,inramulos brachiatojquo- 
rum fummitatibLis flores lutei,Senetionis majo- 
^ ris forma,& fimiliter in pappum abeuntes , infi- 
B dent: folia oblonga,anguita,Kali majoris co- 
Wf chIeatofeminc,foliis 8t forma&c mododifpofi- 
tis (fed denfiora) habet. In Aragonije locis de- 
fercisjD.Albinuscollcgit. 

LiNARiAM bcllidis folio,aC.Clufio,LobeIio 
&aliisfubLinari3 odorata,defcriptam,(ed non 
refte icone expreflam , cum calcanbus careat, fi- 
guram veram adponere vifum fuit. 
1>E LINO. 
Capvt VIII. 
I.X I N u M frutefcens fubflavum : fruticofum 
■ J_^eft,caulibuscubitalibus,tenuibus,Ievibus 
&c ramofis: foliis angullis , brevibus, fine 
ordinedifpofitis: floribusin fummiscauliculis 
multis & magnisjfubflavis, quinquefoliis, toti- 
demin medioftaminibus. Hoc in Granada D. 
Albinus legit. 

II. L iN u M fylvcftre caeruleum folio acuto: 
caule eft pedali,rotundo , Iignofo , ftatim ad ex- 
ortu m in ramos palmares d i vifo,quos folia atro- 
virentia,bafilatiore alternatim cingunt, 8cin s E X T y s. ^o:^ 

exquifitillimum , & vcluti aculeatum mucro" 
nem definunt:ramorum fummitatibus,caulicu" 
li multi quafi in umbella difpofiti, caulcs ali" 
quot apicibus donatos fuftinent , e quibus flore* 
magni,c£eruIei,quinquefolii,inmedioftamini- 
bus donati,prodeunt , quibus tafcula fubrotun- 
dafuccedunt. HocinfaxofisProvincis, non 
longe Maflilia provenit. 

JII. LiNUM minimum fteIIatum:tota plan- 
tuladuarum,rariustriumunciarumcft,radicu- 
la capilli inftar tenui , albicante, cauliculo uno 
ve! altero tenuilfimo^foliolis brcvibus,in exqui- 
fitilfimum parvumque apicem definentibus:in- 
ter quae flofculi parvi , pallide virentcs , ftellati*, 
exquinque radiolis,exiguum circulum veluti 
umbonem cingentibus,compofiti. Hoc Mon- 
fpelTuIi in Gramuntio & Boutoneto provenit,& 
ab aliis Iingua avis minor,ab aliis Pafferina mi- 
nor faxatilis,dicebatur. 

DE mssopo, mssopi folu^sifr 

Crattola minore,(^ Thjmo. 
C A P V T XI. 

HYssorus latifolius : caulibus cfl lignofis, 
rufefcentibus,ftriatis:foIiistripIo quam in 
vuigari Iatioribus,ftriatis : foliis triplo 
quam in vulgari latioribus , obtufis , in rcliquis 

cumvuIgatoconvenicns.LondinoD.Cargillus 
mifit. 

z. Addidit & alium , a vulgato folum folio- 
rumcolorediverfum.qui in hoc atrovirens , in 
illo vero pallide luteus. 

j. Sic & tertium hirfutum,cujus caules 8c fo- 
lia,mellilanugine pubercunc. k O t Hrs' w^ P R O D 

Hyflopifblia five Gratiola miiior. 
BTYSsbpiFOLiA fi ve Gratiola minor : ex radice 
modo crafliore,modo tenuiore>ac fibrofa albida,, 
caulis exurgit cubitalis , in plures ramulbs divi- 
fuSjfiibruftiSjrorunduSjftriatuSjquemfoliaPoly- 
goni mafcuiiE aemula cingunt, paliide virentia, 
alternatim difpofita, & pediculis carentia : ex 
quorumalis flores fingulij oblongis cauliculis 
jnclufi, eleganter caerulei quadrifolii : hos fe- 
qnuntur vafcula obtongajfeminaminuta fub- 
fnfca continentia. Hsc omnis odoris expers cfl, 
& pene infipida,licetaliquinitrofiim;j.alii fub- 
dulcem faporem in ea notarinn. 

Variatfoliis : altera ell latioriBuS) quae altius 
exurgit: altera anguftioribus & oblongis,qu3e 
vix palmanSjliinio menfe flojent. Florib. item;. 
nam ex Hifpania habemtiSjquae flores haberiob- 
Ibngos, formaGratiolae vulgari fimiies , qui fa- 
turatioriscoloriscaer.uleifunt.Locishumidis&: 
uiigjnofis-nafciturj quamprimrumin paludibus R O M I 

Patavinis &adport3m S.Iuftins&quidemla- 
tioribus foliis,legimus : dein circa Monfpelium 
inrivulis, ubi Anagallidem aquaticam voca- 
bant : tum in Alfatia non longeMiilhufio, item 
locis udis:quae vero foliis anguftioribus cft,Mo- 
fpefl!uli,ad lucum Gramuntium provenit. Hanc 
videtur notalfe Cordus inobferv. ©VClfe ^olft)/ 
ScGefn.Iibel.decoII.ftirp.Gratiolseminorisno- 
mine.Camerarius,qui in Franconiaobfervavit: 
HyI^3poidemnominavit,&inHalfia,HaIimum 
aquatiCurrx^vocari monet: in Phytopinacefub 
HyfTopifolialoh.Bauhini^&in Matthioloema- 
culatofiibGratioIa minore,flg;iraaddita(quam' 
haftenusnulluscxhibuit)propofuimus. 

Thymum inodorum : fuffrutex eft, ob laevem 
lanuginem ,qua pubefcit, incanus, caule ligno- 
fo,corticeincanOjrugofoj veftito, qui in plures 
ramos palmo minores, recurvos, hique in alios 
&velutinorbehi difpofitos,dividitur:quosper 
intervalla folia breviflima janguftiilima, plura 
fimul )unfta,inodora &pene infipida,fed aftrin- 
gendi vi praedita,cingunt : cauliculorum fum- 
misflorespurpiireijforma &difpofirione Thy- 
mi vulgaris floribus fimileSjinfident. Hoc in re- 
gno Valenti3e,Iocis arenofisinlitoread Alican- 
ta,copiofe provenir, D. Albinoreferente. 
DE SERPILLO ET POLIOl 
C A P V T X.. 

SERPiLLUMlatifolium hirfutum : tota planta'. 
obmollemlanuginem, quapubefcit, prae- 
fertimcaulibusjincana eft ^.cauliculis dona- 
tur frequentibus,tenuibus,longis,recurvis : qui 
foliis fubromndis; pediculis.oblQngis,binis eX-' 
adverfo nafcentJbus,cinguntur ; cauliculorumi 
fummi&capitulaflofculbrumpurpurafcentium,, 
utin vulgari,infident. Hoc faepius Ibcisaridio- 
ribus apud nos reperimr.. 

PoLiuM latifolium incanum Creticum:& h^c: 
planta tota,tomenro albo,moIli,tC(J^a eft,habens; 
cauies pcdalcs,rotii'dos,in raraos paImarcs,hof- 
q; in breviores fiibdivifos , quos fojiafubrotun- 
da crenata,inftar Alfines Kederul^ foliojvel Cha-- 
medryos,crafl"a,nigofa , bina ex adverfo nalcen-- 
tia,infernecandidajfuperne ex virjdi flavefcen— 
tiajquae mafticata pene infipida(in ficca planta)) 
&nonfecusac fi tomenmm dxntibus contere— 
rerur fenfum praebenr.flores noi , vidimus. Hoc^ 
ex CretaabHonorioBelli j1i63L ^e Polii^plati- 
phylli Cydonienfisj^ccepimusi * D E- L I B E R 

Ocimumlatifolium maculatum. S E X T V S. T<s9 
DE PVLEGIO ET ORIGylAO: 

c AP V T xr. 

PnLEGiUM foriisnummiilaria::exhortoPa- 
tavinoD.Heylanteundccimannosattulit, 
hujus ramum tcnuem,paimarem, quafi ge- 
niculatum , quem folia & fingulis gcniculis bi- 
na,tenuia,inrtarNumrnularia; rotunda,fed fex- 
. tuplo minora , pedicellis donata , & ex adverfo 
.Hbi refpondentia, cingunt, &c floribus exalbo 
C£eruleis,caulem verticillatim ambientibusjfub- 
jiciuntur. Hocodore vulgari multoertgiatiore. 
OaiGANUM fylveftre humile.'ex radice ligno- 
fa,rufefcente,fibrofa, cauliculus communiter u- 
nus,rotundus, rufus 8cafper,unciarum fex vei 
feptem,exurgit:quiin fummo in ramulos plu- 
res dividuntur,hique flores, umbells forma ex 
.«aeruleo purp'i'reoijue mixtos,fuftinent: folia' 
iiabet; parva / b-l^nga .-= fubhirfuta , compafta 8C- V inordinate difpofita, potiflimumcaullculi par' 
tem fummam ambientia,vulgaris Origaniodo- 
re.Hoc circa Aureliam Gallorum copiofe repe- 
ritur. 

OciMU M latifolium maculatum, fub latifolio 
aCsfalpino,Bafilici Indici velpotiusHifpani- 
cinomine,aCamerarioexhibitum:cum ejus fi- 
guram haftenusapud Herbarios non viderim, 
non absre fore )udicavi,fi his adderetur. 

DE MENTHA ET, CALAMEXTHA. 

Capvt XII. 

I.iy /t Enth A rotundifolia minor, {euflorc 
J^\ J^globofo:cauIeeftpedali,angulofo, ru- 
fcfccntc, hirfuto , aliquando incana la- 
nuginecinfto : quem folia ex rotunditateob- 
longata,mollia,hirfuta , per marginem crenata, 
fubtus incana , fuperne atrovirentia , bina fcm- 
perfibimutuooppo(ita,"ambiunt: ex foliorum 
alis,nonnunquam ramuli prodeunt,quibus flo- 
res,veIutiincapituIumglobofum colleifli,pur- 
purafccntes infident : tota planta gravis.odoris 
eft.In fcrobibus humentibus & riguis,fecus fof- 
fas aquaium reperitur. 

II. Mi;NTHAradicegenicuIata:exradicemo- 

dice crafra,geniculata,fibrisdiftin(fla,caulis ex- 

urgit cubitalis,quadratus, taftu aliquantum, a- 

fper, quem foiia oblonga, Menthjc fpicata fimi- 

lia,pariquemododifpofita,mollia,nigricantia, 

nonnihil rugofa,in ambitu ferrata , ambiunt: 

florcs habct in fpica oblonga,gaIericuIatos,ut in 

Mentha Cattaria,dilute purpurafcentes: quibus 

vafcula fuccedunt, femen rotundum , quod tri- 

tum aromatici odoris eft, ut & tota planta con-- 

tinens. Hanc & Menths tuberofje & 

Nepeta; anguftifoliae odoratae no-- 

mine,accepimus. 

«•§0 5^ O i niMiEK*- J tro P R 

Mcntlia Cattaria minor. O D R O M I 'M^ luti in fpica difpofitis 8c prioribus fimilibus. 
HcKcin montofiscirca Ncapolim ltalia;prove- 
nit,unde femen Nepctae alpins nomine, ab Im- 
pcrato accepimus. 

Calamenta vulgaris flore exiguo:cauIcs ha- 
bet pedales,angulofos,lanugine afperfos, & ve- 
luti geniculatoSjUnde folia bina,fubrotuuua ,a- 
trovirentia, hirfuta , libi mutuo oppofita prode- 
unt, ex quorum alis , majore caulis parte , pedi- 
celligeminijhirfuti e(feruntur,flofculos minu- 
tos, vulgari forma fimiles & colore nonnihil 
purpurafccntes jfultinentes : quibus femen exi- 
guumnigricans fuccedit. Ha;cinSabaudiain- 
termonaderium &c Ayme,Iocisacclivibus,Iulio 
florenSjCollefta. 

DE MyiRRVBlO, 
C A P V T X . 1 1. 
Arrubium palufl^re hirfutum tenuius 
laciniatum : caulem habet cubitalem, 
quadrangulum,lcviterhirfutum,quem 
foliadura, hirfuta incana & afpera, Scabiofae 
montan^calidarum regionum modo.ad coltam 
mediam,inpluresoblongas,anguflas,acumina- 
tas,&: crcnatas lacinias divifa , ambiunt : flores 
parvi,albicantes,ex calicibusafperiufculis pro- 
deunres,caulem verticillatim,ut in Marrubio 
paluftri vulgariglabro, cingunt. Hoclocis hu- 
midioribus in Aultriareperitur, undeSideriti- 
tis z.MatthioIi nomine,accepimus. 
Iir. MENTHACattariaminor:caulemhabet "• MARRUiiuMalbumvilIofum:cauIicuIos 
cubitalem,quadrangulum, geniculatii , in mul- ^^^^ pedales,lignofos, rotundos, albos, villofos, 
tosramos, &hosinalios, divifum: quosfolia i»ramulos divifosifolia funt fubrotunda , par- 
oblongaacuminata,inprofiindascrenasveluti va,crana,perambitumcrenata,obtomentumaI- 
lacinias divifa , odore quam in vulgari vehemS- ^um inferius adpofitum , Gnaphaliiinftar mol- 
tiorequidem.fed fuaviore,ramulorumextremis *'^ rupenus rugofa & nigricantia:flofcuIi , ut \n 
florespallidi,vulgarisforma infident, quibus vulgari,caulemverticillatimambiunt. Hocin 
calices exigui , femen nigrum fubrotundum co- ^S'"'^ Lutetianis collegimus. 
tinentes,fuccedunt: quodlunioScIulio.in hor- III.Marrub lUMalbumcrifpum : &hoccau- 
to floruit , femine Patavio ex horto Bembiano, ^Jculis eft Iignofis, rotundis , albis,fed foliis mi- 
Nepetella nomine miflb. Hanca Cattaria te- noribus,crifpis.crenatis,utraquepartecinereis, 
nuifolia Clufii,cjU£EfoIia habetangufta,leviter- «ec ita tomentofis: flofculi fubcandidi in pun- 
quecrenata,totaq;incanaeft,diverfamfacimus, gentibus conceptaculis caulem per intervalla 
«triufque figuram in Theatro exhibituri. verticillatimambiunt.Hoca D.NeudorfFero ac- 

IV.Mentha CattariaminoraIpina:haeccau- cepimus. 
le eft pedali,anguIofo,rufefcente & ramolb : fo- 
liis priorequadruplominoribus,Nepet5 vulga- 
ri forma refpondentibus , quafi triangulis , fub 
caiuS) ferratisjfloribus pallidiS;galericuUtis,ve- DE LAMIO. 

Capvt xiy. T Amium peregrinum Scutellaria diftu:radi- ceefturticefimili;fiaver6Aj|,te,obliqua & fi- 

V brofa. 


J L I B E R S E X T V S. n^ 

brofajaquaprimo vere exurgit caulis fingula- imoferead fummumcaulem verticillatim am- 
ris,reftus,quadratus,geniculat*,hirfutus, & cu- biunt:quibus femen parvum,nigrum,inatquale, 
bitalis,quemfolia ambiunt,per genicula bina, in vafculisplantaginis,fuccedit. Hanc Heidei- 
oblonga,hirfutie levi incana 8c moUia , profiin- bergaSprengerus fenior,ex horto fun mifit. 
deincifa,obfcurevirentia,petiolisoblongis,hir- II. SiDER.iTisalfine trixaginisfolio: haec ra- 
futis,8c moilib.donataradquorum exortu, circa dicem habet parvam,fibris capillatam : caulcm 
caulis medium,utrinq; ramuli palmares prode- pedalem,quadrangulum,fubhirfutum,qui mox 
unt:inquorum,ut 8ccaulisfummo,foIiaangu- adexortuminramos difpergitur, hiq^inalios, 
fta,parva,acuminata,non{errata,florib. fubjici- in terramreclinatos,quemadmodum in Alfine 
untunflores inoblongafpica,utinHorminiolu- trixaginisfolio,quatn.multomajorcil:folia ha- 
teodifpofiti,purpureifunt,rariusalbi,oblongi, betrara,diiflaE Alfinesforma,perambitumferra- 
Lamii modo galericulati,erefti>15ga cervice do- ta,fed ma)ora: ad foliorum exortum , flores fub- 
nati,aliquandobini,aliquandoetiamfimplices, caerulei,oblongi,ecalicibusafperiufculisprode- 
exunopericarpio,galeam militarem imitante, unt,quibusfemenparvum fubrotundumfucce- 
producuntur:florib.delapfis,feminaquatuorro- dit. Haeccirca Argentinamreperitur. 
tunda,dura,verrucofa,obfervantur. HocinCa- DE EV P HRyiS lA, 

labria,potiiT.montofis copiofe provenircD. Vor- Capvt XV L 

ftius fignjficavit:in Campoclarcnfium collib. & I. T7 Uphrasia lutea radice fquamata : radice 
i€quicolorummontib.fyIvofis,locis humentib. jL_^ell velut bulbofa,alba, ex quatuor cralfi- 
& faxofis D.Columna notavit.Ex hortoPatavi- ufculis fquamis coagmentata , caule pe- 

noScutellariae nomineprimo.habuimus,& in dali,aliquando palmaii,l£evi,cavo, ramofoira- 
Phytopin.fubTeucrio fimili Scutellaiia (quia mulisexalarumcavisprodcuntibus:qucmfolia 
tunc fummitas tantum fuerat confpeaajdefcri- bina,petiolis carentia , bafi fua fitu adverfo cin- 
pfimas:&quiavulgoinCalabria,Scutell3riam gunt,Alfinetrixaginisfoliisformafimilia,feda- 
dici,D.Vorftius monuerat,qui tn.adHorminum cutiora:riores lutei,Euphrafi? florib.refponden- 
aliquod fylv.iefeiendum putabat. At poftmodu dentes:quibus fuccedit femen nigrum,rotundu, 
doaifl".Columna,qui mcdium inter Horminum in apice exiguum definens,quod geminum par- 
&Lamiumcenfuit,afinguIari&privata fiuft' vopetioloinfidet. Hacmontofisafpens&hu- 
five pericarpii forma,miiitaris galef iconem ex- midis gaudet : hancq; primum an.i(5o<J.ex Bie- 
primcnte^Caflidam appellavit:quiahu|usfru- nenfium Helvetior.alpib. habuimus: dein,non 
ftusrotundifunt&:comprelli,hirfutiecrafla,a- longeabEinlidlen:tumcxPyrenxis:tandem D. 
fperginofa, vifcofa & odoia, manus inficiente, Burferusexfuperiore Auftria ,cx^(ancfcH|}cin 
dumvirent,obfiti:qaoiumparsanteriorinacu- propeoppidumHallftadt natam,transmifit. 
tum producitur, fifl"uram habens ons fpecie , &: II. Euphrasia purpurea minor: radiccm ha- 
defuper veluti in fronte limbuelcvatum fui pro- bet IignofaiTi,parvam,nigricantem, in tenues fi- 
portionemagnu,elatiivelutidiadema,.uitcrirta brasdu ifam:caulem palmarem (altiorem non 
obliqua,quaornarividetur,utinmilitumgaleis. vidimus,fed minoremduarum triumve uncia- 
DE SID ERITID E. rum) quadratum»rubentem,leviter hirfutum, 

Capvt XV. aliquandofimplicem,aIiquandoftatimadexor- 

I.O^lDERiTisfoliisoblongis glabris caules ha- tum in duos,rarius pliires,parvosramulosdivi- 
j^bet quadrangulos,cubitalcs, velut genicu- fum,que folia pauca,crafl"a,hirfuta, rotunda fere 
latos,in quorum fummitaterariflimi pili & bina,in crenas profundas , inferiora quidem 
confpiciuntur:folia tenuia,pallide virentia , pe- quam minora, in tern.is , fuperiora v. in quinas 
nitus glabra,bina lemper ex ad verfo nafcentia, fenafve divifa,fua bafi cingunt; flores e folior. fi- 
quorum inferiora,tres uncias longa , unam lata, nu,aliquando a mediocaule , aliquando tanqua 
minimeq;ferrata funt.flores, formaquidemSi- ex fpicacomave, exutriculis, velutoblongoca- 
deritidi vuIgatilTima: florib.refpondent,fed lon- lice^f rodeunt bini,galericulati , purpurafcentes 
gioies & majoies,j;alcati & albi , e calicib. afpe- (cadidos aliqui notarunt)qaib.(emen oblongu, 
ciufculis prodeu' .ies , ad folioium exoicum^ ab anguIofum,caadiuiis>in umculisfuccedit.Hi^c 

in ffitt P R O D 

In.pratis collium Italia? frequens eft , ita ut qui- 
Ibufdam locis, tapetcm purpurcum humum or- 
nare videaturihaec in via Romana,etiam Romae 
in monte Teftaceo provenit^palFim etiam inCa- 
ftilia,maxime circa Efcurialjreperitur. Amara 
cft , &c monente do(ftiiIimo Columna a pharma- 
copaeis pro Euphrafia altera Matthioli ufurpa- 
tur. Hanc cum primum collegiflemus, Brunel- 
lam Italicam nominavimus , hocq; nomine an- 
tevigintiquatuorannosinPhytopinacedefcri- 
pfimus : UlyfTcs Aldroand.Euphrafiae fpeciem, 
oftendentinominavit:8cCoIumna,Eufragium 
tcrtiam five mediam vocat. 

JDE MELAMPTRO. 

Capvt XVII. 
Scrophularia flore luteo. 
MElampyrum luteum linariae foIio:radlce 
eft candida,fibrofa ,caule pedali, rof un- 
do, atrorubente, in ramos plures pal- 
mo minoreSi matremque fuperantes,nonta- R O M I 

men sequali & contrario fitu pofiros, dlvifo : fb- 
lia funt oblonga , linarijefoliis anguftiora, ex 
quorufmufoliaaliabreviora & anguftiorapro- 
deunt:in caulis fummo , fpica oblonga , ex pin- 
natis criftatisve & ob crenas exafperatis ac iub'' 
rotundis foliis compofita,unde flores pallide lu- 
tei,obIongi,concavi,hiantes , antrorfum expor- 
refti,prodeunt : femen in filiquisfoliaceis ob- 
Iongum,nigricanscontinetur. In fylvis noftris 
montofis,&c inMutctomonte,MajoIunioqi flo- 
rensreperitur. Linopyronfortedicipoifet, 
DE SCROPHVLARIA. 
Capvt XVIII. 
I. OCrophularia flore luteo : ex radice craflai 
ji^nigra,fibrofa fcrophylis carcte, caulesplu- 
rcs exurgunt cubitales & fefquicubitales» 
quadrangulijfubrubentesjleviterhirfutijmolli- 
velanuginepubefcentes&cani : folia habet ad 
radicemperterramfparfa juncias quinque vei 
fexIongajfimiliterqueIata,fubrotunda,obpiIos 
breviifimos afperfoSjmollia,longilIimispedicu- 
lis donata>& profunde crenata : at quae caulem 
cingunt minora funt,binis femperex oppofito 
refpondentibus: ex foliorumfinibus,abimofe- 
re ad fummum,utrinque prodit pediculus unus, 
uncias tres longus , laevis ^ nudus , qui in alios 
breviores fubdividitur, uno alterove brevi folio 
divifionifubjei^o: his,quaficorymbi pluresin- 
fident,ex quibusfingulis flos orbicuIatus,Iuteus, 
inbreves lacinias divifuSjUna cum ftaminibus 
aliquot oblongisprodit: capitula fubrotunda, 
Scrophulariie vulgaris m-ijora acuminata fuc- 
cedunt, quorum acumini filamentum capreoli 
ipftar infidetj& hic femina minuta nigra inclu- 
duntur,Majo &: Iuniofloruit,femen Autumno 
maturuit.Hanc a D.DoIdio primum accepimus, 
&velut indiftacenfentcs,breviter in Phytopi- 
nace,& Matthiolo , figura addita, defcripfimus : 
nunc vero plenius, cum eam annis aliquotin 
horto coluerimus: quam poftmodum doftiirim. 
Columna Scrophulariae montanae maximae no- 
minedefcripfit&in valleCampoclarenfiumat- 1 
queetiam fupraMatefiumumbrofisSeptentrio- j 
nalibus nivofis invenit,& a C.Clufio in Panno- 
nicis, pro Lamio Pannonico defirriptum cen"» 
fet:fane, nota; aliquot a Clufio Lamio fuo Pan- 
nonicoz.exotico tributae, noftrae conveniunt: 
non defunt tamen , quae m noftra obferva- 
re non eft (ut nec figura cunmoftra convenit) 

niu L I 3 E R 

nifi forte culrura , varietatem hanc caufarit, 
quamvis Sc ipfe folum in horto obfervarit. 

II. ScR.oPHULAR.iA foliis laciniatis : haec cau- 
leeft craflb,ftriato,fubrubente , & laevi .• Foliis a- 
trovirentibus,lKvibus,tenuibus", longis pedicu- 
lis donatiSjinferiorib.palmaribus, inftarfolio- 
rumRaphani, in lacinias quinqjoblongascre- 
natasdivifis, exquorum finibus folia minora, 
etiam laciniata prodeunt: at folia in caulis fum- 
mitate non vidimus : flore eft magno,eIegantif. 
fimo, croceo inferiore partegaler2e,intrinfecus 
rubro : plura non licet,quia foIumramum,no- 
mine Scrophularis Hifpanicse non fcript£E,a 
D.Gillenio Caflellisaccepimus : An forte Scro- 
phularia Indica,cujus capitula quadruplo majo- 
re efle,quam in vulgari , in Phytopinace monui- 
mus. 

DE PSEVDOSTAHYDE. 

Capvt XIX. 

j^ "l ISeudostachys Crctica : e radicelignofa, 
J^ caulcs quadrati,cubitales , tomcnto.ilbo 
vclliti exeunt : folia cincricea , molliter 
hirfuta,obIonga, qu:e adradiccm unacum pe- 
diculo oblongo palmum fupcrant, latitudine 
unciam non ^•qu.intia, pene inodora,vel faltem 
odorealiisfuaviore: atqua: floribusiiibjiciun- 
tur & caulcm ambiunt,brevia funt Scangufta, 
pediculis carentia,e fingulis articulis bina fibi 
mutuo oppofita , duriufcula : flores purpurei,ex 
verticillisaculcatis caulem cingentibus,prode- 
unt : femen rotundum cft 6c nigricans. Haec 
pro Marrubio Cretico fata fuit. 

II. PsEUDosTAHYsalpina: aradicedura, ru- 
fefcente, in tibras cralTas & longas divifa , folia 
plura,hirfuta prodeunt, Hormino fimilia, fed 
tenuiora, uncias tres lata,quatuor Ionga,longis 
pediculis,molliIanuginealbicantibus,donata, 
perambituma:cnata,nonnihiI odoremgravem 
fpirantia,inter qua; caules fcfquicubitales, qua- 
draguli, cannulati,geniculis diftindi & liirfuti, 
efferuntur , qui foliis rugofis ,afperis , prioribus 
longioribus circumdantur : ad quorum exor- 
tum,faepe utrinque ramulus unus femipalma- 
ris,etiam palmaris egreditur : flores circa fum- 
mageniculaverticilIati,galcriculati,exaIboru- 
bentes, exutrieulisafperiufculis, inquibusfe- 
menrotundum -.igrum continctur,prodeunt. s £ X T y s. m 

Hanc luliomenfe florentem maltifljmo monte 
'2Bci|]cifalIdi£to,aliquotiesobfervavimus. 

Eandem,cubitos duos fuperantem,foIiis mul- 
to majorib.minimegravi odore moleftam (quae 
culturs adfcribimus) Marnibii nomine,ex hor» 
to Friderici Meyeri Argentina accepimus. 

DE SALVIA. 

C A P V T XX. 

I. O^Alvia folio ferrato : haec a vulgari foHis 
jJ3potillimum differt^quae in haclatiora , ro- 
tundiora, tenuiora, manifeftisper margi- 
nemferrisdonata, &fuaviori odore prsdita: 
quaedametiam uncias quatuor l.>nga,tresvero 
lata ; inreIiquiscumvulgariconvenit:hancD. 
CargillusexAngliamifit. 

II. Salvia folio fubrotundo: hsc caulc eft 
etiam quadrato,viIIo(b,foliis rotundis,ad Vio- 
lariiEjvel Ariftolochiaerotundae folia acccden- 
tibus,atin acumen finientibus, fcabris , vulgari 
magis candicantib.& tenuibus : quam Schmal- 
caldioa pharmacopaeo accepimus. 

IFI. Salvia lanuginofaanguftifolia : caule 
eftrotundo,crafl!b,lignofo, ob candidam lanu- 
ginem,moiIi, cubitali,ramofo: foliiscandidis, 
anguftis,brevibuSjfcmunciam latis,duas longis, 
denfis & fcabris, odore Tanaceti : floribus in 
caulisfummoquafiinfpica, Lamii floribus fi- 
milibus,purpura(centibus,e quorum medio fta- 
mina oblonga etferuntur : hanc D.Neudorffe- 
ruscommunicavit. 

DE SCOROVOTJ, 

Capvt XXI. 

SC0R.0DOTIS Cretica : radicem habet magni 
perennem.caulcquadranguliim, ftriarum, 
villofum : folia perterram in orbem fparfa, 
alba funt,tomentofa,fubrotunda,rugofa , crafla. 
Mentaftro fimilia, pcr ambitum ferrata,florcs 
verticiIIati,pallidi,Stachydisforma,quibus va- 
fcula,femennigrum, rotundum, includentia, 
fucccdunt. Hanc ab Honorio Belli ex Creta, 
unacum feminibusScorodoni« Crcticxnomi- 
neaccepimus,&fubStachydeCreticainPhyto- 
pinace defcripfimus : fed cum in horto ex femi- 
neenatamdiligentiusperpendiflemus,&invi- 
rentCjUt in Scbrdio, Allii odorem notaflemus, 

P ad /" 114 P R O D R O M I ad Scordotlm Plinii accedere cfrHfuimus : cujus 
oomine in Creta,apud quos ubiq*, inter fax^jfecus 
vias,& adagrorum margines provenir, Seplafii- 
rijpro Scordiopromifcueutuntur, monente Bel- 
lo,& Pona in fuo Baldo referente. 

DE HORMINO. 

Cavvt XXII. 

Hoiminum Syri.icuni« 
nlT TOkminum Syriacum : planta eft Sclareae 
I t forma , caulibus cubitum fuperannbus, 
quadrangulisJevifiimehirfutis^inalasdi- 
vifis:foliisinferiDribuspalinum longisjbtisjfub- 
afperisjfinuofis, fuperioribusanguftis,oblongis, 
laEvioribus j floresalbifunt, galericulati: florum 
Sclarejeforma: femen vafculisinciufum,parvum 
eft Sccompreflum,rubris<;oftis donatumjcinereu, 
nigrisIineisfineardineconfperfiim,quodfublin- 
guautOcymi femen lentefcit, & inodorumeft. 
Atplantajqyae facile ex femine nafcitur , cum flo- 
les pxoduciCjpdojre quam Colis lovis graciore eft, &Ocymum nonnihil smulatur. Hujus femen 
Bifarmar nomine D.Bcrnhardus Paludanus.cum 
Patavium ex Syria anno 1378. rediiflet ,commu- 
nicavit. BifennasCamerariusinfuo hortonomi- 
navit: at funtquiAmanquoquevocitenr, 

II. HoRMiNUM anguftlfolium laciniatum : 
caule eft quadratcpedali , hirfuto,rarius ramofor 
foliis paucis,nonnihil hirfutis, poUicem latis,un- 
ciastrcslongis,aliquandofinuofis,aIiquando.po* 
tifllmum infcrioribus,in profundas lacinias divi- 
fis:floribus albis,parvis,v>.'rticiliatimcaulem am- 
bientibus, fpicam obiong.im & infl xam elTor- 
mantibusquibusdecidentib. femennigrum fuc- 
cedit. Hoc Monfpefrili/oIiisScoIppendriajmo- 
dodivifis^lcgimus^atHelmftidiojHorminiCre- 
ticialbinomine,D.Sigfridus mifit. 

III. HoRMiNUM minus album Betonicae facic: 
ex radice lignofjjfibrofa, nigricante, cauliculus 
unus.aliquando geminus, palmominor, rotun- 
dus,villofusoritur:foliiseftpaucis,adradicemro- 
lundisjcrafli ,!annginofis,crenatis&iongispedi- 
culisdonatis:in caulismedio bina, Bjconicaefo- 
liis aemul3,fed cr^fljora & breviora , b.fi cau'em 
smbientiaj&capitulo doo minima fubijciimtur : 
flores funt albi.Beronic^ forma velut in fpica con- 
gefti:In montibus Pyraenaeis Hifpaniamverfus,, 
D.Burferuslegit. 

DE rERB^SCO. 
Capvt XXIII. 

VErbascum foliis rocundis flore blattariae: 
caulibus eft cubita!ibus,viridibus,rotundis, 
ftri3tisjIevitervilIofis,necr.;mofis:foIiisin- 
Frioribus oblongis, reliquis omnibusfubrotun- 
dis,parvis,caulem bafifuaalcernatim amplexan- 
tibuSjinferneincanis, fuperne nigricantibus, ad 
quorum fere fingulorum exortum, duo minora 
adjiciuntur,ex quorum finu psdicuii,unus,duo, 
trcs, rarius quatuor,prodeunt,quibus fingulis, 
flosunicus,luccus,parvus,exqoinquefoliiscom- 
pofitus infidet.cujus medio , ftamina aliquoc pur- 
purea.quafi ex calicuIo,ut in Bl3ttaria,emergen- 
tia infident : huic vafculum , femen minutum,ro- 
tundum continens fuccedir. Hoc in horto 
loh. Haintzmanni Phirmacopjei nc- 
ftri defunfti erevic: 

D£ 


L I B E R S DE t/ETHIOPJDE, 

Capvt XXIV. 

Zp Thiopis laciniato folio : hascfoliiscftpedem 
■^■'-'Jongis, uncias quinqj vel (ex Jatis,in acu- 
mendefinentibus^mollibus, alba lanugine 
pubefcenribusjin multas lacinias profundas,acu- 
tas,earqj crenatas divifis,per terram fparfis : caule 
quadrangulojlanuginofoi in ramuios diAributo: 
quem foiia parva bafi fua compledunturrflores 
candidi,per intervalla ordine digefli, Lamij flori- 
bus forma&magnitudinefimiles : ftmenrotun- 
dum,nigrum,geminum>inpericarpiocontinetur: 
ante plures annosinhortocoluimus. 

DE SANICVLA MONTANA, 

Capvt XXV. 

I./^AmcuLA montana minor : radice eft cradi- 
^ufculajmultisfibriscapillaribus donata>&:a 
lateribus propagines agente, foliis per ter- 
ram fparfis ex rotunditate oblongis per ambi- 
tum incifis,aliquanrulum hirfutis: inter quae cau- 
liculiCfaepius unus) femipalmares,etiam minores, 
rarius altiores,nullis, velcertepaucispiliscinfti, 
in fummitate inexiguo%ramuIos divifi: fingulis 
ramisflofculialbi,quinquefolii,punftani,ftamini- 
bus inmedioinfident : quibus capitulum ,exiguo 
nigroque fcmine plcnum,fuccedit. Variat : nam 
vel folia magna,fubrotunda,vel parva & oblonga E X T V S. i^ 

exiftunt : in Helvctlorum alplbus pfovenlt, Aa 
apudClufium, Saniculs montana: alterius fpe- 
ciei fecunda. 

Ili Sanicula alpina minhna pHofa : plantult 
eftduarumcirciterunciarum,radiculam tiabens 
exiguam , ramulos unciales per terram fparfos, 
foliola brevia.argufta , incana, nonnihil pilofa, 
plura,ftellae in modum difpofita : flofculi funtob- 
longi,lutei,prorationep!»ntaB magni,qui finguli 
fingulis pedicellis,minutifllmis,e fimbriato obtu- 
fiore calice prodcuntes infident. Hxc in fummi- 
tate Ventofimontis & Pyrenaeis reperitur. 

DE DIGITALl. 
Capvt XXVI. 

DIgitalis angtjftifolia luteo parvo ffore: 
huic fol ia funt angufta , unciam lata , binas 
ternafve longa,utraque parte virore fplen- 
dentia: caulem habet fimplicem,cubitalcm,re- 
Aum,rotundum , laevcm , a medio furfum verfus 
floribus compluribus ornatum, qui ab una caulis 
parte fupra fe invicem difpofiti , dcorfum pen- 
denr,Iutei,obIongi,concavi,formaCampanulam, 
vel Da(flyliothecam , referentcs, ore divifo, pec 
margines hirfuto, ftaminibusintusluteis: quos 
vafcula rotunda, in pilum definentia, femen exi- 
guum conrincntia,fuccedunt : h«c in monte Bal- 
doprovcnit,& an ad Ephemcrum Diofco- 
ridis refcrri poflit , confi- 
derandum. P t LIBER ^ k.^>MA>JL ni P R O D R O M I LIBER SEPTIMVS. 

D£ LTS IMJCHIJ, 

C A P V T I. I.X YsiMACHiA hirrutafiHquofaparvoflore: 
i ^hac duplex ert,major & minor. Major 
caule eft bicubitali,rotundo,hirruto,con- 
cavojin ramos brachiato : /oliis oblongis>angu- 
ftisjlevitercrenatisjhirfutisjlanugine incanis &c 
mollibus:infummis virgisjfiliqua; ftridiflRmae 
& longae,quarum extremitatibus flores purpu- 
rei,parvi8c quadiifolij infident: atinipfisfili- 
quisjfeminaexigua, fubrufa,candida lanugine 
impIicita,eontinentur. Apud nosinarenofisad 
Wielam,aitate floret, 

II. Minor, cx radicetenui.fibro(a,cauIemu- 
num vel alterum , pedalem , lanuginofum pro- 
truditjfolaqjcaulisjfoliorum&filiquarumbre- 
vitatc,apriorediifert:quam&:;inItalialcgimus. 

III. Lysimachia Chamjenerion difta alpina: 
cx radicefibrofajcauliculi rotundi, fuperneal-> 
bicates,palmares,nonnunquam pedales exur- 
guntjfoliisduplicibus cinfti:aliis Rorifmarini 
forma,fed brevioribus & anguftioribuSjnullo 
ordine difpofitis : aliis brevi (rimis,iisq; vel prse- 
diftisinterjeiftis, velex eorumfmu prodeunti- 
bus ; cauliculorum fummis , flores,longis pedi- 
cellis fubcjeruleisjvel candicantibus infident, e- 
legantes,purpuro c£erulei,vel albo casrulei^qua- 
drifolii,fatisnj|^ni,quibusfo!iolaquatuorbre- 
via & viridia, fubjiciuntur , & ex eoru m medio 
ftamina aliquot exurgunt:filiqua; longx,angu- 
ftsjfemen minutumcum lanugir.econtinentcs, 
fuccedunt. In alpibusHelveticorumprovenit. 

D£ rERONJC^. 

Qav\t II, 

I, "^ TEr.oNiCA alpina bellidis folio hirfuta :. 

y radice e(^ pei^ terram. tranfverfim repen- 

te, fibris cblojigis nigri^antibu^donata:. cauliculo fcmipalmari , vel paulo altiore,tenui> 
hirfutOjduro,flexili,reclinato : cujus folia ad ra- 
dicem pIura,BcIIidis c;erule£e foliis forma re- 
fpondent,parva,fubrotunda5atrovirentia,hirfu- 
ta&crairaiincauliculo pauca,binisex oppofito 
fuis : cauliculorum fummitatibus flofculi caeru- 
lei,quafi in umbella,ex parvis hirfi.itis calicu- 
lis prodeuntes,quaternis, quinifve foliolis & 
ftaminulisbinis cum ftyIocompofui>infident : 
femen vero in vafculis brevibus compreflis,ex 
medio veluti umbone llylo prodeunte,contine- 
tur: Hanc inHelvetiorumalpibusreperimu.s. 

Eandemjfed minorem,finc nomine , F.Greg. 
de RegioCapuccinus,exmontibus Tyrolenfi- 
bus,ut 6c D.Burferus majorem, ex Pyrenaeisj 
mifit. 

V E TEVCRIO. 
Capvt III. 

TEucRiuMalpinum inodorum magnoflore: 
radicealbajobIonga&capillacea,perterr3e 
fuperficiem repit : cauliculos aliquotha- 
betjIignofos,rufefcentes,hirfutoSjnonnunquam 
in alas iiivifos,femipalmares & in terram redi- 
natos,fohis fubrotundis ,, parvisjquorum maxi- 
mumjneminimi digiti unguem adsequat^hir- 
futis. rugofis,&crenatis", foiiisfalvix iylyeflris 
fupenoribus forma refpondcntibus, cinftos :in 
cauliculorum lummitatibus , flores quafi in fpi- 
c3mcongelti,qui magni,purpuroca.iLilei,gale- 
riculati: femen non vidimus. Ex monte 
majore So.Bernhardi,& Augultavale. 
Helyetiorum , D.Burfcrus 
attulit. DE L I B E R 

Chamjedrys fpinofa. 


D£ CHAM^DRY. 

C A p V T IV. 

I./^HAMAPB-rs fpinofa : planta eft palmaris 
V^& fefqui palmaris, rarilllme cubitalis, 
molliljnugincincana&: hirfuta: cauli- 
culisquadratis,geniculatis, virguitishincinde 
fparfis:foliis oblongis,fubrotundis,aliquibus 
laciniatis,at plerifq; leviterferratis, fummista- 
men integris : flores ex caliculis lanuginofis, 
Ch.imcsdryosforma,exflavorufefcentes,exfo- 
lioramalis prodeunt , unde & aculei bini , ali- 
quando plures,modo breviors,modo longiores, 
exurgunt: aliquando exgeniculis unum vir- 
gultumproditjcujusfummitati fpinafuptililh- 
hia infidec : fcmen rotundum, fubnigrum,cali- 
culis incluium; floribus fuccedit. Patavio ex 
horto Bembiap.o accepimus, in Phytopinace 8c 
Matthiolo delcripfimus. E P T I M V S, Tvr 

II. Chamjed.^ys Auflriaca foliis tenuilTimela- 
ciniatis:caule eft lignofo, rotundo , hifpito, pe- 
dali.in ramosbrachiato, foliis nonnihil pilofis 
&: rigidiufculisjin anguftas lacinias divifis : flo- 
ribus fubcxruleis,in fpica oblonga difpofitis, 
quos capitula fubrotunda , bifida, feminum mi- 
nutilfimorum conceptacula fequuntur. Ex Au- 
ftria D. Ageriusattulit. 

JII. CHAMJtDRYsHifpanica,foliistenuiiIime 
di\ifis:haeccaule eft priore multo teneriore,ro- 
tundojleviterpilofojgeniculis pluribus diftin- 
fto:foliis brevioribus anguftiufquedivifis, & ad 
fingulacaulisgenicula, jun^flisiatcauliculusin 
tenuiilimorum &c parvorum foliorum quafi ce- 
fpitemabfumitur,&adfummumgcniculum,in 
duos pedicellos triunciales,foliis nudos,dividi- 
tur:quibusflofculi parvi,rtylo oblongodonati, 
infident: plura nonlicet : exHilpaniaD.Albi- 
nus attulit. 

IV. Chamjs db ys alpina minima hirfuta : ex 
radicula capillacea,ramulus tenuilhmus(modo 
bini ternivc)duarum triumve ad fiimmum un- 
ciarum,prodit:foliolaadradicemexigua,fubro- 
tunda,hirfuta,crenata&cralliufcula,inramulis 
nulla.qui in pedicellos abfiimuntur,hiqifinguli 
flofculumcaeruleum (uftinent: ex cujus medio 
ftylus mufca probofcidi fere fimilis, prominet : 
vafcula exiguaplana &; compreJla,ut inCha- 
rna'dry (j'lveftri,floribus fucccdunt. In jugis al- 
pium Helveticarum &TyroIenfium,ut &BaIdi 
rummitatibus reperitur, 

V. Chamaprys fpuria minor anguftifoHa: 
haec radice cft nigricante , lignofa & fibrofa : ra- 
nnilisplurimis in terram reflexis,pa]maribus, 
rotundis,rufelcentibus,nonnihiI piloiis.rigidis, 
duris,&:in ramulos plures fubdivifis: foliisad 
radicem nonnunquam obIongis,Iatiul"culis,ob- 
tufisjminimecrenarisircliquisvero ad caulicu- 
los brevibus,3nguftis , crenatis & in apicem de- 
finentibus:florcs habctcopiofos.in fpica oblon' 
ga difpofitos modo pallide caruleos , quadrifo- 
lios,(iaminuiis& ftylo donatos : quibus ut lyl- 
vcitri,femen minutum in par.visthecis fuccedit.. 

y£ftare floret in agris noftrisficcioribus&: 

incultiSjCopiolecirca BalneumBtu- 

glingen occurrit.. P J DE ■Mi p R o D R o m: I 

19E ALSINE. tis. Haec lulio florens in Helveticis & Gcne- 

Cir venfiummontibusrepericur. 
APVTV. \, K Ajr i>. 

V. Alsine mmor Androfaces alterius Mat- 

ll. A LsiNEpaluftrisminorferpillifoIia : ra- thiolifacie:radiculamhabetoblongam,tcnuem, 

/"^, diculam habet parvam,capillarem,cau- rufefcentem , circa quam foliola multa per ter- 

liculumnodolumrcflexum^aquofibr^ ramfparfa,parva,oblonga,oris crenatis, inter 

..cxiguae utin Serpillo prodeuntes, terraefigun- quscauliculi plures,nudi,nonnihil pilofi,inae- 

tur:hic in cauliculosplures,oblongos, repentes, quaIes,duas,tres,etiaquatuoruncias alti, fum- 

divifus,foliis ferpilli forma , fed multo minori- mo faftigio quafi umbella,ex odo, decem , duo- 

bus,&quidem binis contrario fitu veltiuntur: decim pedicellis compolita , infidet: quorum 

foliorumaliis parvi flofculi infident,quibus va- finguli flofculum par\ um album ex pericarpio 

fculum utrinqueunum eo quo in Glauce modo, prodeuntem,fuftinct. In arenolisprovenitipro- 

femen minutumcontinens,fuccedit. Hsdocis pepagum 9)?avfcl'fenquarto ab urbe HerbipoH 

paluftnbus provenit. miliari,D.Burferus,collegit. 

II. Alsine paluftrisminorfoliooblongo:& VI. ALSiNEverna Androfacescapitulis:plan- 

hjecradiceeft tenui,oblonga, capillaceisfibris tulaeft fubhirfuraunciarumtrium,adcujusra- 

pr2edita,cauliculis frequentibus,tenuibus,humi diculam fimplicem & brevem,foliola Burfae pa- 

fufis,& fubinde ad internodia fibris {^iz firman- ftoris minimae loculo oblongo , diftae,fimiiima, 

tibus : foliisoblongis,angurtis,pallidis, binis ex orbiculatim perterram fparia funt: ramulos ha- 

adverfo nafcencibus : flofculis parvis, racemi bet tenuiirimos,biunciales,nudos,reflexos,circa 

modojunctis&tenuiilimispedicellisinfidenti- quorummediumquaficorolla quinq; minutif- 

bus,quibusfemenminutumfuccedit.HancPor- fimorum foliolorum ,unde pedicelli quaterni, 

tulaCc-eaquaticaenomine,D.SigfridusHelmfta- autplures emergunt,& fingulicaliculumexi- 

diomifit. guum,quinqjapicib. donatum,ecujus meditui- 

III.ALSiNEalpinaglabra:exradicealbida,ob- lioflofculusparvusalbus emergit : hsc plani- 

longa,fibris capillata , cauliculi plurcs,iiq-, pal- tiei Northufanae alumna.D.Furero monente. 
mares,tenues,laeves,rotundi & geniculati,in ra- VII. Als jne alpina minima glabra : plantula 

mulos aliquot , hique in alios divifi,prodeunt : eft flofculis elegantilTimis placens,ex cujusradi- 

qui foliis pallide virentibus.Lini forma,fed bre- ce rufe(cente,in fibras oblongas abeunte cauli- 

vioribus8cacutis,binisex adverfo fitis,cingun- culi plures in terram reclinati, foliolis multis 

tur:florespluresalbi,ftaminibusaliquotdonati, prioribusfimilibus,fedglabris veftiti,prodeunt, 

pedicellis infidentes,ex caliculisprodeunt,ca- exquibuspedicelliunciales, rariustriunciales, 

pitulis minuto femine refertis , fuccedentibus. nudiefferuntur, qui in fummo in duos,tres,& 

Hsclocisfaxofis humidis gaudet, quod copiofe plures petiolos dividuntur,& finguli flofculum 

cJrca balneum Sultzbergenfe in Marchionatu elegantem,ftellatum,quadrifolium, punftulis 

fuperioreobfervavimus : verum exRhetorum infignitum, album veletiam purpurafcentem, 

alpibusmonteSpIiegel,radicelignofiore,totaqi excaliculoemergentem,fuftinent.In Hclvctio- 

planta omnibus partibus minore & femipalma- rum montibus, ut monte Frafto & ad Thermas 

•ri habemus. Fabarias,3eftateflorens,reperitur. 

IV. ALSiNEalpinajunceo folio:planta eftad VIII. ALSiNEnodofaGermanica:adradicem 

palmialtitudineaccedens,cujuscauliculusfta- fibrofam,albam,foliaplura,oblongiufcula,pilo 

timaradiceinduos, hiqjin alios ramulos bre- tenuiora & viridia, aliquando velut cefpitem 

vioresdividuntur,interquos unus vel alter fe- conftituentia : cauliculi tenuiiTimifunt,giabri, 

mipalmaris, exurgit,in fummitate florum unu modo eredi^modo reclinati : aliquando pal ma- 

fuftinens vel is uno alterove pediculo donatur, res,nonnunquam vix duarum , triumve uncia- 

&cuilibet unus,ifqi albus,quinqj folius,fatis rum,geniculati,velnodofi: adquemlibetnodu, 

magnus.ex calice prodiens,infidet : foliis eft ca- foliola exigua,unde &ramuli prodeunt,in quo- 

pillaceis, vixidib. rigidis & inordinate difpofi- rum fummitatibus flofcnli plures, albi, quin- 

que- i: L I B E R S 

quefolii,abaliisquinqifoliolisviridibusfufton- 
ta:i, finguli fingulis pedicelhs inlident. Hasc 
cum in arenofis proveniat , ab aliquibus.Arena- 
ria vocatur,quo nomine etiam ex Scotia,D.Car- 
gillus:ex Lulatiajfine nomine,D.Francus mifit, 
IX. Alsine Spergulae facie,five Spergula mi- 
nor fubca;ruleo Holculo:radice nititur oblonga, 
fimplicbparum capillata & albicante:cauliculis 
eft multis, uncias tres quatuorve longis,in ter- 
ram reflexis,geniculatis:geniculis fingulis,bina 
foliolabrevia,incana,la?abafiundiqicingentia, 
adponuntur:ex quorum finu folia alia oblonga, 
angufta,viridia,incerto numeroprodeunt ,ut & 
pedicelli,quibus fingulis,finguli flores lubc^e- 
rulei,vel purpurocaerulei>aliquando ftnati,infi- 
dent;quibus,ut in Speigula,vafcula orbiculata 
minutumlemen continentia,fuccedunt. Apud 
nosad femitas reperitur. maximeinternovajn 
domum &c arcem Otlingen. 

D£ ANAGu4LLIDE. 
Capvt VI. 

ANAGALLisaquatica auguftifolia (cutella- 
ta: radicem habet ruUm,per tenam repe- 
tem & hbrolam:caules «.ubitales, ftrutos, 
laeves, geniculatos : folia ad lingula genicula 
femper bina,pediculis carentia,fitu adverlo fita, 
anguftilfima , acummata >duas trelve uncias la- 
taiex foliorum pene omnium finu.pediculi pro- 
deuntpalmares,etiambreviores, furfum fpeda- 
tes& caprcolorum modo fc intorquentes,qui- 
busutrinq; pedicelli,alii abfqj ordine adpofiti, 
qui rioiculos parvos Afine furnia tnfoliosex al- 
bopurpurafcences fultinent : his thecae fivefcu- 
tellae gemin^e, ex quarum medio filamcntum 
prodit,(cmen continentcs,fuccedunt. In locis 
paludufis & follulis Helvetia2,Lufati£B : fic circa 
Francofurtum ad Oderam, Viennam quoque 
repentur,. ^ 

DE ECHIO. 

Capvt VII. 

\'\? Chium Hilpanicum flore calcari donato : 

I ^ radicem habet lignofam,hDrofam,cortice 

a 1 rufum vcrgente teftam,a qua caulifuli 

|dures,aljii palmares, alii breviorcs,rotiadi, non-^ E P T I M V S. i^r 

nihil villofihumum verfusredinati prodeunt, 
qui foliisrarioribus , brevibus Veronicaealpinae 
fimilib.craftiufculis&afperiufculiscinguntur: 
flores in cauliculorumfiimmiscaerulei,obIon- 
gi,cavi,calcare ut Linaria donati,ex hirfutobre- 
viq; calice prodeuntes,ex uno folio compofiti, 
at in fummitate in lacinias quaternas divifi,qui- 
busdelapfis in conceptaculis femen oblongiu- 
fculum,durum,rugofum, ut in Echio vulgari, 
fuccedit.Hoc.in Granadx montibus,D. Albinus 
collegit. 

II. EcHiUAtScorpioides minus flofculis lu- 
teis: hoccauliculiseft tenuibus,reflexis,hirfutis 
&: femipalmanbus,foliis paucis & quidem infe- 
rioribus oblongis longoque pediculo donatis, 
pilofis : cauliculorum faftigia,una cumflorum 
rudimentiSjCaudx fcorpionum inftar recurvan- 
tur,hifque fenfim iz(t explicantibus,flofculi e- 
xigui,lutci,aureive,quinquefolii,fefe offerunt. 
Monfpelii in muris humidis horti Dci>D,Bur- 
ferus legit. 

DE crNOGLOSSO. 

C A P V T VIII. 

CYnoglossum fempervirens : caulem habet 
inxqualem, ftriatum,levi hirfutie afpe- 
rum,cavum,cubitoq; altiorem : folia,quae 
non incana,fed femper atrovirentia , acumina- 
ta,palmum longa,unciam vel fefquiunciam la- 
ta,parte fuperna Ia;via,inferiorc afpera,nervo 
fatiscraffo^per longitudincm squalitcr delato, 
baficaulcmambiunt:&:exeorumalis,rami pal- 
mares , & longiores exurgunt, quorum fum- 
mumfaftigium,Heliotropii ma^oris inftarrefle^ 
ftitur&fultinet floresj forma vulgaris fimiles, 
fed minores & rubentcs, ftaminulis donatos: 
quibus lappulsvulgarisfimiles, femen,exquo 
deciduo le propagat, continentes.fuccedunt. 
Tota planta canitie \\\'q albedine & odore gravi 
(quaeinvulgari)deftituitur: Aprili &: Majo flo- 
ret:in montibus umbrofis Allati.v Lotharin- 
giam verfus,ut circa Rapperfvvilam & circa: 
Mafmunfterfraterp m. loh.Bauhinusre- 
peritjin hortum Montembelgardia':- 
cum ante annos 26.. 
transtulit. . 

DE ti9 P R O D R O M I 

JConfoUda medla alpina. Bellis alpina major rigido folio. DB CONSOLIDA MEDIA, 

C A PUT X. 

COnsolida media alpina : ladiceeft fibrofa, 
caule pedali,quadrato , ftriato,leviter liir- 
futo,inani,foliispaucis,oblongis,longoq; 
pediculo donatis, anguftis,craflis,afperis, per 
ambitum crenatis,binis caulem ambientibus,& 
exadverforefpondentibus:florescaeruleiveluti 
in ipica , caulis fummo infident : in Baldo 
monte Italiae repe- 
ritur. «•§0 S«» DE BELLIDE, 

Capvt XI. 

I "13 Ellis alpina major rigido folio:ex radice 
' jLJnigrajrepete. ab una parte fibras fpargete, 
6clignofa,caulisrotundus,ftriatus,cubito 
altior exurgit,circaque foliapediculiscarentia, 
quinq; vel fexuncias longa, vix unciam lata,ri- 
gida,partimobtufa,partimex rotunditate acu- 
minata,percircumferentiamprofundecrenata, 
nulloq;ordinedifpofira:incaulisfummoflosu- 
nicus,Bellidis vulgaris majoris flore major,me- 
dioluteus,foliis albis difcumcingentibus, cui 
femen oblongum,ut invulgari, fuccedit : in 
monteBaldo provenit. 

II.Bellis alpina minonex radice cauliculus u- 
nu»,velalterlfvis,femipalmarisincurv»prodit, 
quccingunt folia rigidiufcula > angufta,brevia, 

per 1 T^ EH 

■BellismonMna majorTolio acuto. 
perambitum profundls & afperiu/culis crcnis 
donata-.tfiuliculo fummOjflos unicus , magnus, 
diico luteo,aliquando purpurafcete, foliis albis 
multiscinfto^infidet. In alpibusHelvetiorum 
provenit , ut in Valefia fupra Gemme , & fiipra 
Thermas Fabarias:aliquando tota plantubjvix 
uncias duas,fiaperat. 

III. Bellis montana major folio acuto : haec 
CaulicuIocftBellideprima breviore, foliisbre- 
vioribus,duplo triplovc anguftioribus,Ievius 
crenatis,ncc rigidis,in acumen exquifitum defi- 
nentibus,flore primae fimili,fedminore:inmon- 
tibus Euganeis collefta. 

IV. Bellis montanafoIioobtufocrenatOjra- 
dicemhabet lignofam^fibrofam^caulem unum, 
Bcnuem I^vem & pedaIem,folia angufta,Iongif- 

" (imis pediculis donata , per marginem crenata, 
obtufa^in tres apices definentia : in caulis fum- S ^ P T I M V ?» iif 

mo flos unicus.parvus, di/co luteo & foliolis al- 
bis eum cingentibus.MonfpelTuli verfus Vigan, 
V. Bellis maritima foliis Agerati : plantula 
eftpalmominor, adcujusradicemparvam, al- 
bam,cauliculus pilis leviflimis afperfus^in binos 
ternofvetenuiflimosramuIosdividitur,quoruni 
unus fex,alii tres uncias non excedunt j ad quo- 
rum partem inferiorem pauca & parva foliola, 
Agerati foliorum inflar, pcr margines crenata, 
fuperiore&: majore caulicorumpartefoliis ca- 
rentci fingulis unicum florcm,qui parvus ,difco 
viridi , foliolis albis ultra viginti cinfto,fufti- 
nentibus, Hazc copiofe in infulis Stechadibus in 
arenofis provenit,unde D.Burferus attulit. 

Bellis fpinofa duplex eft : alia folio AgeratF, 
quam Lobelius in partc fecunda adverfariorum 
defcripfitialiaformaBellidis caeruleae,cujusde- 
fcriptionem fubjiciemus. 

VI.Bellis fpinofafloreglobofo:haectotafere 
facie Bellidem cserulcam , Globulariam diftam 
refert , cujus ad radicem folia plura funt, parva, 
rigida,crenata,& cuilibet crenx aculeus infidet: 
cauliculo eft palmari atrovirente , quem folia 
oblonga , angafta , non crenata , fed in aculeum 
abeuntia,inordinatebafifuaveftiunt,cujusfum- 
mitati capitulum rotundum,C2eruIeum,Globu- 
lariae capitulo majus , multis flofculis ut in fuc- 
cifa hirfutum : hanc copiofe,pluribus fimul ce- 
fpicem conftituentibus , in Granadae montibus* 
D.Albinus obfervavlt. 

VII.Belhs hortenfis pediculo foliofo : haec a. 
communi hortenfi in eo tantum differt,quod pe- 
diculus , qui leviter hirfiitus , foliolis oblongis, 
fubrotundis , duobus , aut tribus longe diftanti- 

bus,cingatur,&; flori folia quina fubjician- 

tur: in hortis reperi- 

tur. 

^ o S^ DE tSJi. P R O D R O M I 

Cnaphalium rofeum. Gnaphalium rofeum hortenfe. 
DE GNAPHALIO. 
Caput XII. 

I',/^NArHALiuMrofeum:plantulaeftexigua, 

VJtomentofa,incana,vix unciam fuperans: 

radicula fimplici, capillacea, rufefcente, 

cauliculo femunciali,parvistomentofis & con- 

globatis foliisdonato,flofculorofeo,difco flave- 

fcente. Monfpeffuli ad pedem montis 

Cetis & MafTiliae in faxofis re- 

peritur. •^o^ 
II.GNAPHALmM rofeum hortenfe : ex femine 

Biinuto , in horto provenit planta tota incana, 

tomento molli,radice tenui,capillacea, quatuor 

unciarum,ex qua aliquando plures,quandoque 

paucioresramulitriunciales,reclinati,k>liisfub- 

rotundis cinfti, quorum fummitatibus flos rofas 

modo expanfus,difco luteo, etiam aureo , folio-- 

1 is ut in rarnulis undique fuftentatus, ele? 

ganti Ipeftaculo infi- 

det. ^oh9^ .1 DE LIBER SEPTIMVS; 

Helichryfon Orjentale. ^ Helichryfofjl.rimills; ^ 

DE HELICHRrSO, 
Capvt XIII. 

HElichrtson Orientale: caule eft rotundo, 
lanuginofo, pedali , foliis oblongis, angu- 
ftis,lanuginofis&obtomentumcra(Tis&: 
iiicanis,ii(que3dradicemobIongam,nigricante 
corticete(flam,pIuribus:cauIisinfummoin plu- 
ics pediculosunciaIes,incanosdivitur: quibus 
fingulis flos rotundus,rarius obIongus,quafi ex 
plurimisfquamiscompofitus,quintupIoquam 
in vulgari , quae St^schcs citrina dicitur , major, 
flavus &c fplendens. An hsc Chryfocome Dio- 
fcoridis I.4.C.55.& Plin.Iib.zi.c^. Chryfites, no- 
flroenim corymbiauri fuIgorefpIendent:quod 
Comae aurea: primum , dein ex Creta ab Hono- 
rioBelli, Elichryfi Orientalis nomine,accepi- 
mus.Simile,fed caule cubitali, foliiique latiori- bus,minufq; lanuginofis , umbella multo latlo- 
ribus>floribufquc minorikis &: pallidioribus, 
Helichryfi Cretici appellatione, exhorto nobi- 
lifl^Contareni habemus. 

Helichmso fylveflri flore oblongo fimilis: 

caule ert fefquipalmari.rotundo , lanuginc can- 

didilfimaveltitOjinramulosaliquot insquales, 

palmo bieviorcs brachiato : foliis Staechadici- 

trinsealtcrius inodor3efimi!ibus,latioribus ta- 

men, aliquibus leviter finuatis, fefquiunciali-; 

bus,inferne incanis & tomentofis,fuperne vi- 

rentibus:ramuIiinpediculostenues,nudos,un- 

cias quatuor Iongos,abeuntiquorum fummita- 

tibus capitulum unicum,fquamofum,cum flore 

infidet, qui in pappum brevem, ut in Elichrylb 

fylveftri anguftifolio,abit.InmontibusIta- 

lixprope Terraimum,provc- 

Jiit. CLa DE «4 P R O D 
DE CONTZA, 

Capvt XIV. I. /^^Ontza caerulea alpina major : hazc ex ra- 
^^dicelignofa^rufefceiitejCaulemcrafrum, 
piiis afperum, palmarem, mox in ternos 
famuIoS)& horumaliqui in pediculos divifum, 
protrudit : circa quem folia pauca, hirfufa & a- 
fpera,craiTa, uncias tres,quatuorve longa , uncia 
anguftiora,nervis aliqoot diltinfta: fingulis pe- 
diculis flos unicus, caeruleus, Conyzae caeruleae 
vulgari fimilis, & fimiliterin pappum evane- 
fcens : haec in monte S.Bernhardi provenit-. 

II. CoNyzAcaeruIeaalpina minor:plantuIa 
eft femipaImaris,aIiquando minor,Iaevis,rarus, 
nonnihil piIofa,radice nigricante,hbrofa, cauli- 
culo rotundo , tenui , unicum florem caeruleum, 
illius quidem flori forma fimilem,fed triplo mi- 
norem.multis apicibus donatum >& in pappum 
abeuntem, fuftinente : foliola habet ad radicem. 
plura,angufta,triuncialia,pedicuIisdonata,pal- 
lide virentia; atquae caulem bafi fua cingunt, 
breviora funt: haec in monte Gotlhardo reperi- 

tur. 

III. CoNYzA aquatica Afteris flore aureo:cau- 
le eft cubitali , rotundo , hirfuto , geniculato, in 
plures ramos brachiato,qui foliis tres, quatuor- 
ve uncias longis , femungiam Utis , yillofis, per. R O M I 

marginem & hifpidis,&crenisrigidioribus ex- 
afperatisjcingitur : flores magni Afteris forma,, 
aurei,finguli fingulis pediculis infident.difcum 
enim aureum folia plurime , & anguftilTima au- 
rei coloris cingunt,at aliorum more in pappum 
avolant. Hanc in Valefia prope Sedunum ad 
aquaSjD.Burferus legit: nontamen Conyzapa- 
luftris (erratifolia , quam alii confolidam palu- 
iVem vocant,cenfenda eft.. 

DE ASTERE.. 

Capvt XV.. 

ASter hir/utus Auftriacus caeruleus ma-- 
gno flore: caule eft rotundo,hirfutie afpe- 
ro, pedali, in unum alterumve ramum 
brachiato, foliis latis, fubrotundis, per margi- 
nemnonnihilexafperatis & inapicemrigidio- 
rem definentibus,rigtdis,cra(ris,hirfutie leviex- 
afperatis&fcabris,cinfto:cujusfummoflosma- 
gnusinfidet,eju{qi,orbempallidum,foliamul- 
tajtenuia,oblonga, pallide caerulea,3mbiunt, 
quimaturusfimiliter inpappumabit. Hiclicec 
inAuftria circaCremfam.reperiatur, attamen 
cum Aftere montano caeruleo magno flore > qui 
eijamin Auftriacarumalpium: jugis ( imo &. 
HelvetjarumjUtin lura) oritursconhmdi. 
nondebeti. P£ jji LIBER SEPTIMVS. 

Verbenanodiflora, 

DE S C A B 1 S A. ns 
L.E. rERBE N A.. 

eA.pvT. XVI.. 

VE RB E-NAnodiflora.-ex radice tcnuijfibris; 
capillata, caulis tenuis , quadratus , geni- 
culatus, glaber,in terram reflexus& (tC- 
quipalmaris, prodit, quem folia , ad geniculum ■. 
bina,advcn"oritu,unguenon multumlbngiora,, 
perextrcmumcrenata& acuminata, cingunt: 
ex quolibet penegeniculoj& ramulus foliis ali- 
quot cindus, & pedicellus nudus, duas trefve 
uncias Iongus,exurgit: hicquecapitulumfub-- 
rotundum fquamatum fuftinet, unde flofculii 
Verbenaj vulgari fimilcs exeunt,femenque par- 
vum,utin vuIgari,fuccedit.Hanc Neapoli. 
una cum femine,ab Imperato , 
accepimus.. C AP VT XVII. I. OCABiosAperegrinarubra:exradiceannuaj 

jijc^^lis bicubitalis,ramofus , parte inferiore 
levitcr hirfutus exurgit: folia tenuia, ad 
radicemRapx forma Iaciniata,fubrotunda>Ion- 
gispediculis fubhirfutis donata, & per ambi- 
tum fcrrata,ad ramulos fuperiores,obIonga,an- 
gufta & integra : pediculis pedalibus & palma- 
ribus Isvibus & majore parte nudis,& quidem 
fingulis flos unicus atrorubens, Scabiofsglo- 
bulariac majoris forma,oblongis filamentis pun- 
(Xo albo notatis,donatus,fuavis odoris,infidet : 
huiccapitulum oblongum,rufum,oblongis fila- 
mentis,ut in Caryophyllata vulgaricxafpera- 
tum, & femen ftcllatum fucccdit. Ha'c ex f»- 
mineScabiofxHifpanicae rubrse noniinemiflb 
(ut in Phytopinace monuimus) aeflate in horto 
floruit:&aCliifioScabiofa Indica nominatur. 

HanCjfed foliis in tenuiorcs lacinias diireitis, 
flbrequc minore &: nigro,cx horto Patavino,D. 
Peckius,nomine Scabiofe nigrje odoreZibethi, 
attulit,. 

II, ScABiosA folioSinapi fylveflris: caiileeft 
cubitali;ftriato,in ramos palmolongiores bra- 
chiato,qui ex foUorum alis,ubi pili pauciflimi, 
prodeunt : foliisglabris,forma Sinapi fylveftris 
modo, ad nervum ufquc laciniatis, &fparfim 
crenatis,inferiorib. fubrotundis : flores ruben- 

tes,medi« magnitudinis,& finguli cauli- 

culorumfummisinfident. Neapoli 

ex horto Imperati ha- 

bemus. Q.JJ III.SCA. U6 P R O D 

Scabiola prolifcra. 
III. ScABioSA proIiferafoliisGingidij: Sca- 
biofa proliferaduplexeft:alterafoliis in latiores 
lacinias divifis a Lobelio & Clufio propofita.cu- 
jus figura addira,de quafermononeft. Altera 
foliis eft tenuius incifis, ad modum foliorum 
Gingidii,quod Vifnagadicitur: qusecaule eft 
cubitali, viridijftriato. geniculato , folia utrinqi 
ad geniculum triuncialia,ex quorum alis ramu- R O M \ 

lialiquottriumquatuorveuncjarum,exurgunt: 
atmajorcaulispars,nudus8cnonnihilarpereft, 
cujus fummo, flospurpurocaeruleus infidet,Sc 
ad hujus latera plures cauliculi modounciales, 
modopalmares & glabri , minores quidem in 
orbem funduntur, at majores florcm fuperantes 
criguntur, fingulis flofculum ejufdcm coloris, 
cxfilamentiscompofitum,fuftinentibus;quibus 
folia fceniculacea fubjiciuntur : femina alioruni 
modo fuccedunt.Utramque D. Doldius Norin- 
berga mifit : illa tame, Patavij inter dumeta.cir- 
ca Thermas D. Virginis,etiam obfervata. 

IV. ScABiosA montana dentis lconis folio : 
caule eft fe(quipedali,viridi,rotundo,ftriato,l^- 
vi 8c cavo,fuperiore partenudo: foliis latiore 
bafi caulem amplexantib. paucis, laevibus, craC- 
fis,inferioribus obtufis;& parum crenatis : fiipe- 
rioribus ad modum foliorum dentis leonis , in 
binasternafvelaciniasdivifis&acuminatis,pec 
oras crenatis,uncias fexlongis,&duascircafo- 
lii medium latis,per quod nervus excurrit: cau- 
lisfummum.quem duofolia,fereut in Dipfaco 
compleftuntur, floresaliquot fubca^rulei , pedi- 
cellishirfutis,ina:qualibusinfidentes,exornant» 
Ha2c Monfpefliili,in monte Calcaris reperitur. 

V. S c A B lo s A ftellata minima:plantula eft, 
triumquatuorve unciaium, levihirfutie cane- 
fcens,radicula fim pIici,cauliculo ut & foliis bi- 
uncialibus, anguftis,inparvas & profundas la- 
cinias divifis : cauliculi fummo ,capitulum ro- 
tundum , ex cauliculis paleaceis compofitum. 
infidet , flores fubcaeruleos, parvos continens» 
quibus exiccatis in cauliculorum medio ftella 
parva confpicitur, a qua filamenta capillacea, 
obIonga,rufa, quinque numero extra caulicu- 
lumproducuntur. Hancin Provincialocisin- 
cultis obfervavimus,&a Scabiofi minore Hi- 
fpanicaClufij , quam in litote Veneto notavi- 
mus.diverfam facimus. VI.SCA. L I B E R S 

Scabiofa argentea anguftifolia» 
VI. ScABiosA argentca anguftifolia: ex radi- 
ce lignora,caiilesbini,terni,ferquipalmares,ro- 
tundi,incani,parumreflexi,exurgunt: circa ra- 
dicemfoliaquatuorautquinqueunciarumlon- 
ga> angulla,graminea,albicantia , & argenti co- 
loremrefercntia, inordinatedifpofita ,in fuper- 
nacaulispartenulla: caulisunicumdilcum or- 
biculatum planum,mollilanugineinc3num fu- 
ftinet,qui pluresflorescteruleos.vel pallidos,a- 
liarumformacontinet : quibuscauliculi mem- 
branacei, etiam (tellati cum llaminib. fed quam 
in priore brevioribus^femen continentes, fi^icce- 
dunt. In montcSumano prope Vicentiampro- 
Venit. 

DE lACEA. 
Capvt XVIII. 
I.X A c E A nigra anguftifolia , velLithofpermi 
JLarvenfisjfoliis^ridice eft nigricante,in hbras- E P T I M V S.. TiT- 

aliquot divifajcaule pedaHjfariuscubitali^ro" 
tundo,afpero , in alas in^equales di vifo : quem 
folia incana, angufta, brevia, rigidiufcula & a- 
fpera, Anchufae fiveLithofpermiarvenfisfimi- 
lia,ahcrnatimfuabafi cingunt: cauliculorum 
fummiscapitulumfquamaium .& nonnihil a- 
fperumjaliarumlaccarum forma.fed minus,in- 
fidet,exquo flosmultisexiguis, oblongisfolio-- 
lis,palliderubentibus,vel ex purpuracandican- 
tibus,prodit,cui femcn exiguum,nigrum fucce- 
dit, Hanc pallini MonfpelTuli &Patavii obfcr- 
vavimus. 

2. Huic&: altera fimilis,fedcaulc molli to- 
mento veftito,& foliis incanis,moIhbus Sc lon- 
gioribus. 

II.Iacea integrifolia humilis : hsccauliculis 
eft pedahbus, rotundis,alba lanugine hifpidis 
&tcrramverfusreflexis;foliisunciamlatis,duas 
longis,neclaciniatis, neccrcnatis, fed integris, 
lanugine.pracfci tim pei marginem,pubcfccnti- 
bus & fubafperis,bafi fuacauliculum ambienti- 
bus; incujus fummo,c3pitulum ex multis fqua- 
mis imbricatimdifpofitis,conrtans: exquo flos 
laceae vulgari fimilis,fubpurpurafcens,ex folio- 
lisoblongis,infilamentaaliquotdivifis,compo- 
fitus,prodit. In Aullriaad -S.Hippolytum pro- 
venit, unde laceae Auftriacae repcntis nomines 
D.Rurferusmifit. 

IIMacea capite longis aculeiis fpinofo : tota 
plantafubincana,brevibus&ripidulispilishir- 
futa : radicem habet libris crallioribus imple- 
xam,fragilem,candidam, fcd mcmbiana fubfu- 
fcatedam : caulemcubitoaltiorem, rotundum, 
incanum,afperum, in ramulos inaequalesdivi- 
fum:folia prima & tenella , pilis denfioribus al- 
bidioribus,mollioribufqiftipantur,rcliquavero 
oblonga,uncias duas lata, crafla, rigida,per am- 
bitum profundiuscrenata,nonnunquamad pc- 
diculum laciniata,pcr quac fibrae crailiores al- 
b.Tt ranfcurrunt:caul!S lummitati, capitulum 
fquamofumexpluribus fquainis,etiam trigin- 
ta numero compofitum,& in conum pini aemu- 
lumcompai.T:um,infidet,quarum apices in fpi- 
nas oblongas , re(fl3s , fubflavas& rigidas defi- 
nunt,&fquamarumora, hrmispilisalbentibus, 
tanqua fetis undiq; circumdata funt : inter quas 
flosmultis foliis oblongis, laciniatis& candi- 
camibus emergit, cui fcmen Cnico fimilc , ^zA. 

vulga- ui« P R O D 

vulgarimajus.ruccedlt. Haec a lacea montana 
echinato capite Clufii diverfa elt, & a D.Doldio 
milTa fiait. 

IV. Iacea lacini«o Sonchi folio,five lacea 
latifolia purpurea capitulo fpinofo : radice eft 
re(fla,fragili,hbrofa,membrana fubfufca tefta.Sc 
fi plures caules protrudat,brachiata, fapore fub- 
aulkriufculo,exinfipidoadamariufculum ten- 
dente : caulis ut plurimum reftus , hirfutus,bre- 
vibus,denfisque villis feu ianugine, potiflimum 
parteinferiore,refertus,quiobcapitulorumgra- 
vitatem,humum verfus refleftitur, & in fummo 
in aliquot ramulos dividitur. Folia primum 
prodeuntia variant,funt enim rotunda,oblon- 
go pediculo donata,dein magis magisque fi- 
nuata, tandem vero inlacinias (qusadexor- 
tum inferiorum minora funt) inaequales divi- 
duntur : funt etiam rigida & dura,adeo ut com- 
plicata cumquodam pene crepitu frangantur, 
brevilfima &duriufcula lanugine, potillimum 
fuperiora &adexortum, tefta. Cauliculorum 
fummis capitula fpinofa,ex fquamis compaftaj 
initio viridia , mox ad apicem purpurafcentia, 
infident : ex fquamis fpins feptem pulchro or- 
dine, ftellam dimidiatam referentes, exeunt, 
quarummediacseterislatior&longior, in mi- 
nutocapitulo rubens, paulo poft veropallens. 
Flos ex capitulo tarde prorumpit , qui elegantis 
purpurs & inodorus,cujus filiola fiftulae funt 
eblong3e,fuperius amplo &: laciniato riftu prae- 

.dit«,inferiiis angufts, quae ad exortum coloris 
.Albi,fedpaii!atim verfus faftigium in rubrum 
fefe mutante : omnes autem ftamina clavata fu- 
ftinent,clavaex purpureo feu violaceo pforfus 
nigricante, in fummo alba pun^a habente,& 
ftamlnumpediculis,ubiex fiftula prorumpunt 
albis exiftentibus. Semen , Cyani femen refert, 
oblongum, anguftum , & cinereum eft. Hanc 
Centaurii marini nomine,D.Doldius mifit. 

Eandcm fed palmo minorem,foliis parvis,ri- 
gidis,parum laciniatis , & per marginem crenis 
rigidisexafperatis, Cyani marini nomine^aD. 
Neudorffero exltaliahabemus. 

V. Iacea montanaincanaafperacapitulis 
hifpidis : radice eft lignofa , in longas fibras di- 
vifa& rufefcente : cauliculo palmari,rotundo, 
lanuginofo: foliis afperis, ad radicem pluribus, 
incanis hifpidis.parum laciniatis,anguftis,un- 
ciasquatuor longis,reliquis vero,inprofundas R O M I 

laceamontana candidiflima. 
& rigidas crenas divifis,bafique fua caulem am- 
plexantibus ; qui aliquando in ramulos dividi- 
tur,quorumfingulicapituIumparvum)exfqua- 
mis hifpidiscoinpofitum,fuftincntjearum enim 
cufpidesexteriusrcflexKjin tenuillima filamen- 
ta definunt:florcs vulgari fimiles,lcd muJto mi- 
nores. Monfpefluliin montc Calcaris provenit. 

VI. Iacea montanaincanalaciniatacapi- 
tulohifpido : exradicecaulispalmomajor,ro- 
tundus,molli lanugine canefcens, exurgit,circa 
quem foliapediculis oblongis incanis donata, 
laciniata & fubrotunda^tafluque mollia : capi- 
tulumparvum &priorifimile,eodemqucinlo- 
co proveniens. 

VII. lACEAmontanacadidiffimaStaebefoIiis': 
haec exradicecrafla lignofa ,caulem profert pal- 
marem,nonnunquacubitalc,angulofum,ftria- 
tu,molli & incana lanugine veftitu : folia habet 
ad radicem multa per terramfparfa, palmaria 

lata, . L I B E R S 

lata,Stsbcs Inftar laclniata , molli lanuginc in- 
cana&fuperioramoliitomenccquafifarina a- 
fperfa , moUia 8c alba funt: cauliculis fummis 
flores finguli laces vulgari fimiles infident, qui 
cxcapitulisfquarrofis prodeunt: in montibus 
prope Capuam provenit. 

VIII. Iacea tomentofa capitulo fpinofo: to- 
ta planta,quafi farina afperfa floret,albefcit,&:a 
radice , caulis pede minor , ftatim in alas plures 
divifus, exurgit : folia habet brevia,anguila , in 
pctiola triajquina, feptena, fubrotunda divifa ; 
cauliculis,capitula parva,exfquamis multisin 
aculeosacutos&: rufefcentes abeuntibus,com- 
pofita: flosnonfuitconfpeftus: in MurenaHi- 
lpaniaE;,D. Albinus legit. 

IX. lACEABabylonica:exhortoclarilT.Con- 
tareni,hoc nomine folium accepimus,quod pri- 
mointuitu Acanthium aliquodreferrevidetur: 
hoclongitudine cubitum a^quat: in medio.Ia- 
titudine palmum fuperat, nonnihil incanum, 
taftu afperum,cujus tota circumferentia veluti 
minimisaculeisexafperatur: adexortumlaci- 
nias acutas triumquatuorve unciarum longas, 
obtinet : hinc ex rotunditatc fenfim angulUtur 
&: in apicem abit, cu jus fummo bre\ illimusacu- 
lcusinfidet : per ipfius medium, cofta elcvata, 
nonnihil hifpida fertur, aquaplures nervi in 
latera excurrunt. Pluranonlicet. 

TRAGOPOGON. 
Capvt XIX. 
I.nr^RAGOPOGON foliofinuato: radice cft ob- 
y^ longa,la(fteo fucco manante , caule graci- 
li,llriato, pedalis altitudinis,raris foliis 
alternatim fepto , qua; oblonga:non multum 
palmo breviora,at angufta , finibus brevioribus, 
&quafiferratisexafperata,pallidequevirentia: 
caulis fummo flos infidet pallide luteus, ma- 
gnus, Tr.igopogo vulgari fimilis, ex calice ma- 
gno apicibus acutis donato prodiens . quo mar- 
cido,femen oblongum , in materia viUofa alba 
latitans.fuccedit : Monfpefluli legimus. 

II. Tragopogon tenuidimelaciniatum: ra- 
dicc eft oblonga,crafliufi;ula, fibris carente.rufe- 
fcente & lafte turgente: ad quam folia pluraob- 
longa,anguftiirima,acuminata , 6c in plures an- 
guftiifimas lacinias divifa : caule eft cubito non 
multumbreviorerotundo,Iaevi,ftriato.nonnihil 
\ foliofo, inalatos brachiato: fingulis flosunus, 
• magnus 8c paliidus infidet, cui femen oblongii, E P T I M V S. 12^ 

fcabrum,crifta pilofa in rummo pr^ditum.&ca- 
lici oblongo indufum , fucccdit. Et hoc Mon- 
fpeffuli obfervavimus. 

PERFOLIATA, 
Capvt XX. 
I.T^Er-Foliata alpina latifolia minor : radice 
J[_ d\ unica,rufefcentc, pauciflimis fibris ca- 
pillata: cujus caulisgracilisjteres, glabcr, 
cavus,cubitoaltior,inramulos,quafiinumbcl- 
la difpofitos diftribuitur,quem folia glabra , vc- 
nofa,fcfquiunciamIata, Vaccarisfoliis fimilia 
bafi lata medium ampleduntur : in cauliculo- 
rum faftigiis umbcllae,una cum foliolis exiguis, 
flofculis tenuibus fubluteis , quibus femen ob- 
longiufculum , nigricans, angulofum, fuccedit, 
Ha:c in Helvetiorum alpibus reperitur. 

II. Per foliata alpina anguftifolia major,fi- 
ve folioangulofo : radicem habet unicam , ob- 
longam,rotundam,craflam , nigricantecorticc 
teftam,minime capillatam, ex qua prodcunt fo- 
lia plura, pallide virentia,glabra, pedem longa, 
unciamvelfelquiunciam lata,longispediculi$ 
donata : at folia caulem ampledentia angulola 
funt&acuminata,rariusbina,heder2emodoan- 
gulofa cx oppofito fita : caulis rotundus eft , te- 
res,gIaber,cavus,fefquicubitaIis,quafifoliorum 
bafin pcnetrans : cujus fummo quina folia, lasa, 
in orbemdifpofita infident,'eomodo quo inTi- 
thymalojundc pediculi feni, fepteni,Iongitudi- 
neimparesprodeunt,quibusunacumfoliispar- 
nis.rotundis,flores parvi ex lutco rufefcentes in- 
fident: Semennon vidimus: in Pyrenaeis , non 
longe Narbona,D.Burferus lcgit. 

III. Perfoliata alpinaanguftifolia media: 
hasc a praecedenti fola magnitudine & foliorum 
anguftia differt, quae pro Perfoliata longifolia 
Da!echampii,in hiftoria Lugduncnfi pifta vi- 
detur, & ex monte Gotthardo habemus. 

IV. PEB.FOLIATA alpina anguftifolij minof : 
haecradiceeftrufefcente,adqu.im folia multa, 
atiovirentia,graminea,femipalmaria : caulcm 
habet unum,aliqu3ndo gcminum, pedalem.ro- 
tundum,glabrum,qucm folia pauca acuminata, 
bafi fua latiore ambiunt,in cuj-is fummitate ve- 
lutiumbell.ijUtinx-ulgari Perfoliatijexqua ra- 
muli emergunt, flores rufcrceMtcs , cum femini- 
bus fuftinentes.Hanc ex Sumano monte, £c Va- 
lefianorum alpibus,habeinus. Verum cum Per- 
foliata alpina gramineo folio, fivc Bupleuro an- 

R gufti- P R O D R O 150 

guftifoHoalpino,quodinBaldoprovenit,con- 

fiindi non debet» 

V.Perfoliata alpina angufHfolia minima: 
pUntulacftremipalmaris,interPerfolidtam& 
Bupleuron media,radice tenui rufefcente & fer- 
pente,fibriscapillaceis kytx affixa:ex qua folia 
oblonga,angul^iirima,pluribus lobis progermi- 
iiant : inter quae cauliculi etferuntur tenuillimi, 
glabri,uncias quatuor alti , in ramuios binos & 
hiinminores quari exumbclia mininia prode- 
untes.divifiiquosfolium unum vel altcrum bafi 
latiorecingit,8c flofculi exigui flavi inlident. 
In fummis Pyrenaeorum jugisreperitur. 

VI.Perfoliata minorramisinfie\is:haec fo- 
liiseft vulgari paulo longioribus: brevionbus 
tamen quam in montana,caulem habet racemo- 
him redinatum , & velut per terram fparfum, 
flores luteos : annua ell inilar vulgaris live ar- 
venfis,in quo ab alpina difFcrt : hancapud loan. 
Bauhinum fratrem p.m. vidimus,quain ex hor- 
to Stutgardiano habuit. 

Centaurium minus fpicatum album. M I . 

CEMT^VRIVM. 
Capvt XXI. 
CENTAUB.iuMminusfpicatumalbum:exra- 
dice parva , alba , fibrofa, caulis cxurgit, 
mox in duos palmares & femipalmares 
ftriatos,hiquc in alios divifi : folia funt parva, 
pediculis carentia , quorum prima lata , fubro- 
tunda,fuperioraangufta,acuminata,quandoqv 
bina advcrfofitu caulem ampIexantia:floresob- 
longi,albi,abimo furfum percaulem fparfi, fin- 
gulijUtpIurimum, exunacaulispartefibi invi- 
cem fuccedentes,cxcauliculisfoliofis prodeunt, 
ea forma qua non patentes in figura exprimun- 
tur,patentes enimfculptornon refte expreflit: 
his filiquse, ut in vulgari, fcmen minutum con- 
tinentesjfuccedunt. In montibusEuganeisPa-. 
tavinorum , &c hinc inde circa Monfpclium re.- 
peritur,ut in noUro Matthiolo monuimus, 

uiSCTRON ET HTPERICVM. 

Capvt XXII. 

AScrp.oN magnoflore: hoc ATcyrovulgari,, 
fivc Hyperico dumccorumnmile, caulft 
fciqaicubitali,iotundo, glabro.ru.fefcen- 
ts,quem ioWa pa!Ik'e virentia & infcine albi- 
diora,uncian-. long.i,femunciam lata, fubrotun- 
da.bina feiaipcrfuuadverfacingunt.: Ln caulis. 
fummo,flores calice viridi fullem^atijpallidelu- 
tei,magni,quintuplo vulgari majores,ex quinqi, 
foliis uncialibus compofiti , equorum umbilico 
ftaminula plura,flava, vclut punao notata,ex- 
urgunt : filiquas ^ femina non vidimus.In Py- 
renxisD.Burferushoc, quemadmodum& fub- 

fequens,legit. 

HrrtB.icuM nuraulariiefolLo: radicemhabet: 

obJongam , tcnuem , paucis fibelJis capillatam,, 

exqua cauliculi tenvies,.rufefcentc&, palmares 

cflferuntur , quos folia parva, rotunda, nummo' 

fimilia,bina. adverfolitu & .vquali diliantialo- 

caucingunt,qua£ fuperne atrovirsntia,inferius 

alba,aliquandopunais velmaculisrubris no- 

uta.confpiciuntur: cauliculorum fummis flo- 

Bespallidelutei fatis magni, plurimis. 

ftaminulis donati,mfi.- 

dcnt.. ^)-{,^ POLT. LIBER SEPTIMVJ; TOLTGOl^VM. 
Capvt XXIII. 

I, 1_}Olygonum faxatile: hujiis radix tenuis, 
JL lignofatamen, fibriscapiilata &albaeft: 
ramulis multis oblongis & crebro geni- 
culatis ferpit: circa quos folia lubrotunda, unci- 
am longa , femunciam lata, fuperne virentia, at 
jnferius albicantia, quafi poUme afperfa^quae 
/enllm minora redduncur : a geniculis flofculi 
exiguijUtin vulgari, palliderubcntesexeunt, 
quosfeminatriangulariafequuntur. Hoc intcr 
faxorum filTuras, adarcium editinmarumradi- 
ces,ut ui petris arcis Waldenburgenfis Bafileen- 
fium,& in vicinis obfervavimus. 

II.PoLYGONUM Creticum tlijmi folio : herba 
eft fupina,humique procumbens,cauliculis,(ive 
viticulis,palmaribus,ramofis, hinc inde fparfis : 
flofculis parvis albicantibus , pluribus fimul 
qualiinnodo jun(flis,quibus foliolum Thymi 
forma,modounum,modobina,tcTnave,magni- 
tudineimpariaadponuntur:/emen pufiUum ac 
copioium fucccdit.Hoc Polygoni Cretici nomi- 
ncD.Gillenius mifit. 

i 1 1. PoLYGONUM littoreum minus flofculis 
fp.uiicco albicantibus: exradiculacandicante, 
tcnui,oblongiufcuIa,prodcunt viticuli plurimi, 
tenerrimi,per terram fparli^ramofi & dodranta- 
lcs,folinlis oblongis,anguftis & albicantibus al- 
tcrn.itim cinfti,ad radicem vero longioribus & 
biuncialibus: viticulorum fummitatibus flofcu- 
li plurcs minutillimi , intus albi , foris fpadicei 
inlidentquibus (cmina minutinima & copiofif- 
(ima, ut linguli coliculi co tuigeant, luccedunt : 
hinc ad Millcgranum rcfcrri poteft. Hoc apud 
noSjin arenofis adWielam fluir.en,autumno flo- 
rens rcpcritur,quod Polygoni rroiy.ihiv.^kw no- 
mmc,Northufio,apudquosiii fabulolis reperi- 
tur,D.Furerus mifit: idcrn,fed {incnomine,ex 
infcriorc Lufatia.ubilocisarenolis, in ripa flu- 
minis NilTse provenit,a D. Franco accepimus. 

IV.PoLYGONUMminus lentifolium: plantula 
efttota virens,parva, fupina, humiq-, procum- 
bens,excujusradice fimplici ,in altum defcen- 
dente, cauliculiplures, impares longitudine, 
crebris intcrnodiisgenicuIati,exiguis foliis fub- 
rotundis,lenticularibusadnatis, prodeunt : flo- 
fcu!i in cauliculorum fummis minimi,albican- tes,vel pallide virentes plurcs fimul jun^I ^ (e- 
men pulillum obfervatur. 

Cum Anthyllide Valentina Clufij , quse tota 
fubrubens eft, longe minoribus foliis , &copio- 
fioribus flofculis ex albo purpurafcentibus , iif^ 
que non folum in cauliculorum fummis fitis, 
confundi non debet. Hoc in Hifpanias monti- 
buspiopeEfcurialD.Albinusinvenit:quodta- 
men ante annos triginta novem MonfpclTuli in 
incultisjfed aliquantum minus,coIlegimus. 

BE SEDO. 

Capvt XXIV. 

I. O^Edum tridaftylites alpinum majus : radi- 
jt^^^cm habet tenuem capillaceam , cauliculu 
fcmipa!marem,purpurafcentem,nonnihil 
piIofum,inramulospIurestenues&fragilesdi- 
vifum : folia ad radicem tenuia & mollia , lata 
(in ramulis minuta) in tres lacinias primum, & 
in aliaSjdivifa : flores in ramulorum fummis 
albi ,quinquefolii,totidem ftaminibusdonati, 
quibuscapitulafubrotunda,longiufcuIa,minu- 
tilTimum femen continentia,fuccedunt. Hoc ex 
Baldo habcmus, & faxifragas albaspetres no- 
mine,Pona in fuo Baldo exhibuit:idem prf teri- 
to annoD.Furerus,nomine Dadyliohotani five 
Saxifraga: petreae fempervirentis mifit, quod in 
eaHarcj-nixparte, quaBuda fluvius oflicinas 
Rubclandicas alluit, totosfcopulos obvolvere 
fcribit. 

2. Simile,fed foliis Iatioribus,& in ternas pri- 
nium profundaslaciniasdivifis, & in hisin mi- 
nora & tenuiora fegmenta feftis:caulibus peda- 
libus, floribus pallide luteis,in humidis mon- 
tium Pyrcnaeorum natum.habemus. 

j. Aliudcau!icu!orotundo,femipalmari,pi- 
lis lcvillimisafperfis,roliis parvis,crafllufcui s 
&eomodoquo foIiaScdi tridaftylidisin tc<fbis 
provenientisvincifa funt,eti'am divifis, totumq-, 
cauliculum altcrnatim bafi fua cingentibus,qui 
infummitate in ramulos dividitur, & finguli 
flofculumcandidunijfedminorem fuftinent,ca- 
pitulaqiutinprxcedenti, fuccedut.Sedi daftyli 
nomine, exTauicro Auftriaj, D.Burf.rui, mui.. 

II.SF,nuMtrida<ftvlitesaIpiiiuminus:ad radi- 

ccmparv.im,repcncem&nigricantem,foliaplu- 

ra exigua,viiidia,fimul copafta , fuperne in cre- 

nasprofundas,binas,r inmunitcrternas- Tius 

R i piur s pluresjdix^t^ : ex quorum medio , cauliculus u- 
nus vel alter,tenuis,aliquandodivifus,paucis 8c 
cxiguis foliolis cin(ftus,trium quatuorve uncia- 
rum exurgit,cuiflorculiterni,quatcrnivepalli- 
di , quinquefolii,multis ftaminibus donati» fin- 
guli fingulis pedicellisinfident : hic calices par- 
vi,remenminutumcontinentes,ruccedunt.Hoc 
inmonteLupi&Calcaris,ineorundemrupibus 
collegimus:ex humidisGotthardi montis &Py- 
renjeisquoque habemus. 

ill. Se DUM montanum ericoides:ramis eft 
palmaribus,lentis,flexibilibus,denfegenicula- 
tis,per terram fparfis,quos folia brevia, crailiuf- 
cula,Erica; forma,veftiunr, 8c hi in plurcs alios, 
duarum triumve unciarum , & etiam breviores 
dividuntur,hique foliola freqaentia,fibifere in- 
cumbentia Si rorundiora habent: in fingulorum 
fummitatibusvelut ex fquamofo caliceflosfa- 
tismagnuspurpurafcens, exquatuoraliquando 
quinquefoliis, 8c aliquot inmedioftaminibus 
compofitus,infidet:quidflorifuccedat>noncon- 
ftat. Hoc ex horto Dei di(flo,habemus: & cum 
LobeliiSedominimo arborefcente vermicula- 
tOjplurimum affinitatis habet. 

IV. SEDUMalpinumericoides cjeruleum.ex 
praeruptis jugis,ac faxis humidispropendet,ra- 
dicemhabensoblongam,fibrofam,rufam,ramos 
pluresjfoliolis quam in priore brevioribus, craf- 
iis^cinereisjVelutinSanamundaz-ClufiijfiveE- 
rica Alexandrina compa£tis, cinftos: fingulis 
cauliculis uncialibus,foliaceis,flos magnus, cae- 
ruleus , quadrifolius , aliquot flaminulis brevi- 
bus donatus,infidet. Hoc,cum ann.i^y^.Martio 
men{e,perRhetiaealpes iter faceremus , erupi- 
bus,obaquamdefluentemhumidis,inftarCym- 
baIari£edependens,florenfquecoIlegimus.quod 
florum eleganti colore caeruleo , oculos noftros 
valde reficiebat. 

IdeminGotthardifummitatibus>8cin Valefia 
adthermasLeccenfesfupra Gemme reperitur: 
quodaprioredifFcrtpotiflimumfolior.exilitate, 
&;coloreflorum:item&colore&magnitudine. 

V. Sedum faxatile hirfijtum purpureum: pla- 
tulaefttriuncialis,radiculacapillacea, caulicu- 
lo tenni,leviter piIofb,cujus fu mmitas in breves 
ramuIosdividitur,qui finguli florcm purpure- 
um fuftinent : foliola ad radicem plura,hirfuta, 
ienteminora. Hoc,ut8cfubfequcns,exPyre- 
naeis D.Burfexus attulit. P R O D R O M I VL SEDUMfaxatileatrorubentibus floribus' 
hoc,tres quatnorve uncias non excedit , habens 
radiculam exiIem,Iongiufculam. unum alte- 
rumve cauliculum biuncialem,folioIispaucis e- 
xigui-,longiufculis,altefnatim veftitum,flofcu- 
los atrorubentesjquafi in umbclla difpofitos,fu- 
ftinentem. Hocetiamin Gotthardo nonnihil 
altius excrefcit. 

VII, Sedum faxatile variegato flore : radicc 
eft capillace3,C3uliculis plnrimis,tenuibus,bi- 
uncialibus,perterramrepentibus8cfibellis ca- 
pillaribus terrae adh:Erentibus: foliolismultis, 
p3llidevirentibus,fubrotundi,lenteminoribus, 
veititi : exr3mulorumfummis,pediceIli plures 
capillacei,oblongi,exurgunt, finguli flore qua- 
drifolium,varium , album , purpureum &: atro- 
rubentem eleganti fpe^flaculo fuftinent , cum 
plantuh hajc cefpitis mufciqueinftar faxaex- 
ornct.Hoc inter Valefiam &c Auguftam vallem, 
in monte (5)[erfcf)bcV9 dido , qui toto pene anno 
nivofus eft,copiofe provenit. 

VIII. Sedum alpinum folioliscrenatisafpe- 
ris: radice eif capillacea repente,cauliculistenu- 
iirimis > femipalmaribus , etiam brevioribus, ra- 
riuspaImaribus,infummo inramulos aliquot 
feftis: folia habetIongiufcuIa,angufta, acumi- 
nata,crenis utrinque exafperata,8c parte averla 
candicantiaifloresquadrifolii, purpurafcentes . 
&ftaminibusdonati,cauliculisfuftentatur,qui- 
bus capirulum fubrotundum , membranaceum, 
apicedonatum, minutulum femen continens, 
fuccedit.Hoc Iuliomenfeflorer,inafcenfu mon- 
tis S.Bernhardi majoris & Gotthardo. An forte 
Gefneruslib.de hortisGermaniae, hoc intelle- 
xit,dum fcribitSedum quoddam efle,cujus folia 
marginibus afperis,branchias pifcium referunt? 

IX.SEDUMarvenfeflorerubente:radiceeftIi- 

gnofa,fibriscapill3ta,cauliculisaIiquot palma- 

ribus , rotundis, rugofb rufefcente cortice teitis, 

qui in ternas , quandoqi plures ramulos (quorii 

aliquirecurvantur)dividuntur:hosfoIialongi- 

ufcula,angufta,fucculenta,fineordineambiunr: 

ramulisfuperioribusfloresplures, vulgari Sedi 

florib.fimiles,fed rubentes infident,femenque 

vulgari fimile fuccedit. Hoc non longe ab urbe, 

inagrisHuningenfautumnojamexiccatumre- 

peritur: quodetiamin agrisargillofisad 

Pyrenaeos, fed minu5,reperi- 

tur. 

DE E P T I M V S» 15, 

re Lobelii adhaerenres,adponuntur. Ex Salinis 
Saxonicis ficcumjD.Jungermannus tranfmifit : 
& ad Anthylloidem Thalii acccdere vidctur. 

DE TELEP HIO. 
Capvt XXVII. 

TEi,EPHmM purpureum minns : hoc aradice 
nodofa, & aliquot veluti minimis napis 
conftante,multirquefibrispra2dita,catili- 
culum unum vel alterumrotundum^femipal- 
maremjfragiiem ac fucculentum proniit: quem L I B E R S 

DE COTTLEDONE. 

Capvt XXV. 

COtyledon minor foliis fubrotundis fer- 
ratis: radix fubert tenuis,fibrofa,fufca,cir- 
ca quam folia multa , femi ungue minora, 
non ut in alterooblongisligulis fimilia,fed fub- 
rotunda, margine crenato,craniufcuIa,candi- 
cantia Sc nonnihil adllrirrgentia: e quorum me- 
diocaulis femipalmaris, quandoque palmaris, 

lubafper,minimis&paucisfoIiiscindus,afrur- r \ - - - 

git:incu)Usfummo,pedicelli,florcs,multoquam fO"^ cra/rmfcula, fucculenta,parva,inambitu 
infecundaminores,exquinqueqiiandoqietiam crenata,fmeordineambiunt : flofculi quinque- 
fexfoliis & mediis apicibus compofitos , fufti- foIii,purpurei,veIutumbeIls infident: quibus 
nentes,quialbi, aliquando rubentibus punftis "pituIapentagona,minutiirimumfemenfcobis 
afperfi,nonnunquam extrinfecus lineis ternis '"'^^'' continentia ; fucccdunt. In editiflimo 
foliola floris percurrentibus, ita ut flores pallidc "^^" ^ ^ Brifoix, ^dc^fn dido, locis humidis lu- 
purpurafcentes apparcant : his capitula exigua, ^'° norens,colleAum. 
nigrum lemencontinentia, fequuntur. InHel vetiorumalpibuSjipfisfixisacfcopulisadh^ret; 
lunio & lulio floret : at ca quaj flore ert pall ide 
purpurafcente, apud MonfpeIienlcs,in horto 
DeicoIIcdafuit. D E 
Ca p V t K A L 1. 
XXVI. DE TITHTMALLO. 
Capvt XXIX. 

I.' I ^lTHTMAttus incanus hirllitus : caules pi- 
JL dales,rotundos,rufefcentes, profcrt,foliis 
incanis& hirfutis, Myrfcnitis legitimi 
forma,confufo ordine veftitis , in fummitate in 
virgulas divifi,quibus , ut in Myrfiiiite,flores & 
I.^I^^ AuminusvilIofum:radiceeftobIonga, capitulatriangula,feminacontinentia,infident, 
_I^^fibrofa,nigricante,caule pedali, inaequa- Hunc ex Italia D.NeudorfFerus attulit. 

li, ramofo, foliispluribus , anguftiori- H. TiTHYMALLUsfive EfuIaexiguafo!i'sob- 
bus,moIlibus &villofis,interquteunum, quod tufis:radice eft exiIi,obIongiufcuIa,capill.<ta, 
C2eterisfub)icitur,Iongius eft,quemadmodum cauliculis pluribus ad terram refiipinatis, ali- 
etiaminTragioobfervareeft : in cauliculorum quantulum repentibus,biuncialibus,triunciali- 
fummisjcapitula parva,floreinminutumconti- bus,aIiispaImo minoribus,rotundis,la(^eo fuc- 
nentia:femen nonobfcrvavimus. Hoc,cum fi- co turgentibus,quifoliolis oblongis,angultis, 
gura Kali albi Dodonxi,melius convenit,quam ^d femper in fummo obtufis & velut abfeftis, 
Kali minus Lobelii.Tota planta falfa eft,& non inordinate vefliunrur : hic in agris Patavinis &: 
longe Monfpelio a Perault, qua ad mare itur,le- Ma(Iilienfibus,repcritur. 
gimus:quamvisidem.nomincKalihirfutifoliis IH- Tithymallus exiguusfaxatilis:radicu- Spergulaj,ex Italia, a D.Neudorf. habeamus. 

II. Kali folio gramineo:exradiceobIonga, 
exiguiscapillaceis fibris donata,caulis paliide 
virefcens,rotundus,incurvus,pedaIis,in varios 
& pluies ramos quadrunciales , tenues & fragi- 
les,inordinate difpofitos,brachiatus exurgit : 
quos folia oblongiufcula, anguftiflima alterna- 
tim difpofita cingunt,quib. fingulis , finguli no- 
duli exigui florum & feminum,ut inKali mino- lam habet capilli modo tenucm ,longiufculam, 

cauliculos tenues,unciales &c biuiiciales , angu- 

ftifTimis & brevibus foliolis cindos , flofculos 

cxiguos,rubentes : circa Monfpelium 

locis afperis prove- 

nic. R } trBER A 


P R O D R O M I L 1 B E R O C T A V U S. 

D£ CONVOLVVLO. 

C A P V T I. -^ l.y^~^ONVoivULUS purpurcus folio rotundo : 
^__^caulcs prjelongos, teneros, viticulofos, 
paucis pilis exafperatos , vicinis perticis 
circumvohitos,promit : folia habet longis pcdi- 
culis fubafperis donata, quaz lata funt,anguHs 
carentia & nonnihil hirfuta,pra:fertim fuperio- 
ra : flores oblongi , €X calicibus hirfutis inltar 
CampanuliefiveSmilacisIajvisexcaeruleopur- 
purei {untjquibus fuccedit femennigrum,femi- 
circulare8cangulofum,capitulo membranaceo 
inclufum , quod (emine Campanulae caeruleae 
multominuseft.Hicfub asftatisfinem floret.An 
ad Nil Avicenns quoque refcrri poteil ? 

II. CoNvoLvuLus peregrinuscaeruleusfolio 
oblongo:radiceeftfingulari,oblonga,rufefcen- 
j:e,ex qua caules multi, tenues, pedalcs, inrcr- 
dumcubitales, flexiles,ramofi, leviflimispilis 
pubefcentes prodeunt: quosfoliaoblonga,in- 
feriora quidem,uncias tres, quatuorve longa, 
\'ix unciam Iata,inordinate veiHuntjqu^ fenfim 
m i nora redduntur,8i: per marginem le viter hir- 
futafunt: exomniumfeie foliorum ijnu,pedi- 
celli tenuifllmi , oblongi exurgunt, quibus fin- 
gulis flos caeruleus ad exortu m pallidus , Cam- 
panulae forma.unico folio conftans , &: ex cauli- 
culo prodiens,infidet : floribus fuccedunt capi- 
tula membranacea parva, quibus femina parva, 
jiigra includuntur. Planta fane ob florum co- 
piam elegantiillma,&: quse ob cauliculorum fle- 
xibilitatem fulciri debet. Hic in horto meoex 
femine , Campanuls casruleae nomine accepto, 
ikpius crevit. 

III. CoNvoLvULUS foliislaciniatiSjVclquin- 
quefolius; viticulisefl:tenuibus,geniculatis,l3e- 
vib':exquolibetgeniculofolium,longotcnuif- 
fimo pedicello donaium , prodit > quod in quin- 
quelaciniasanguftaslongiufculasdividitur, 8c 
quandoqueinferior una alterave bipartitur, 8c 
cuilibet laciniat, tenuinTimus mollisqueaculeus 
infidet. Supra folii exortum,pedicellusaeque 
tenuiSjduarum triumve unciarum longus 8c nu- Convolvulus quinquefolius. 
dusexurgens, florem magnum purpuiocaEru- 
Ieum,aliorum Convolvulorum forma, fultiner. 
Semen non confpeftum, cum folum hujus ra- 
mum,Convolvuli itgyptiaci nominc,anobi- 
lilf.Coriufo Patavio ante vigintianno^ 
acceperimus, 

I D£ LIBEKOCTAVUS» ,.3^ 

DE BRTONIA. Ab Alexandrinis & MaHUJenfibus , lalapium 

C A P V T 1 1. ^'^' Gelapio vocitatur : & a Mairirienfibus, Me- 

choaca nigra vel mas exidiniatur. 
I.T3 Rtonia Cretica maculata : radice eft lon- . ^"'^" «'^ non ingraro, & gummoro,& ob co^ 
J3ga,altedercendente,redad vulgaris ma- P>o'-im gummofuatcm^fi carbonibus, vel igni 
gnitudinemnonaccedente,fufcocortice aa"io\e-itur,flammamconcipit-FacuItate, vul- 
teifla i ex qua longa &; tenuia farmenta prode- g^''^"! hve albam Mechoacamjfuperat : nam ob 
unt,qu£ ambiunt folia afpera (qualis & tota g"mmi copiofum,fortiushumores ferofos pur- 
planta ) ad fimilitudinem vitium ,aut Bryonix pf'Cum imi ventns levi doIore,& pra;cipue vi- 
vulgaris divifa , fed minora , viridia, albis ikiis '"''^ ' "^P*"' ^ ventriculum roborat. Quare 
per medium difcurrentibus, vel macuiis albis arachmaeuniuspondeicexhiberur tuto,&fine 
notata,quibuscapreoliutinviceadduntur.Flo- ^^'"^'oopusfuumexcquitur. Sunt qui ea iii 
reshabet pallidos,quinquefolios,ftriatos,vul- «"'''CU'" aqua Cichorejc,aut fimili ftinaticia,. 
garis Bryonii> floribus majorcs,ex lon^is pedi- '!'' ''^'^e^^'^" frigidis , tribus boris ante pran- 
culis propendentes : cuilibet flori , fruftus fuc- '''"'"' ^^6"^ propment. 
cedit (cmicircularis, fuperne inpartesduas di- ^^ Cl.EMATlD E. 

vifus, viridis primum , atper maturitatem ru- C kvxt ITT 

ber , femina duo continens , quarc Dicoccos ap- 

pellari potell. H.tjc in Cretafiequenscft,undc ^/'"^LjMATismaritimarepens: hscccaulicu'- 
fcmen a D. HononoBelli acccpimus, &inD. V^Ios habet farmcntolbs , geniculatos 8c 
2ving.;rrhorto (quidtum hortumcolcreinter- itriatos,cubitalcs,3trovirente cortice vc- 

miferamus) fevimus. ftitos:£bliaFlammuLvere<flaeinlbroMnnga,a- 

II. Rryonia fv!vefl:risbaccifcra:radicemha- cuminata,iicrvo(a,rigida,fed angulliora ,quod 
bet magnam,ciall.im,longam, (iicco giutinolb cnmniuniter tnauni pediculo, qui vclutin ca- 
plenam: caulesverofarmcntorum vitis inflar prcolumabit,infidcnt ,& qu.Tdam pcrcircum- 
Iongos,lignofos,ar,gulos, quib. fe,(iicetcapreo- ferentiam noniiihil crcnata,qua; vcroin fummo 
liscareat) crcbris circumvolutionibus vicinis caule Horibus fiibjiciuiuur, anguUilhma funt:- 
fi-iiticibuscirtumvolvit:foliahederacea,Smila- rioicsalbi funt,multis llaminibus villofisalhis, 
cisl.-Evis fimiiia, magistamen finuata, tenuia, mcditullium occupantibus.longis pcdiculis fu- 
fplcndcntia , & ncrvofa , longilTimis pediculis llcntati : quibus fcmina piana,fubrotunda,rufe- 
donata : flqres albi funt , mufcofi'! ad cujuslibct fcentia,ut in Flammula ere(fta,fed minora,bina,. 
foIiiexortum,in viticulis maximefupcrioribus, tcrnavc juiifta,finguliscaprcoloplumofo,veiuti 
pcdicellus brcvisexcaule cxmgir ,qiii baccam incanacrilladonatis, fuccedunt: hxcacria funt 
unicam cerafb minorem, virentcm primum , at quemadmoduni & tota planta.In maris Adria- 
permaturitatcm rubciuem (iiftinetrcuifemina tici littoribus.utin Venetorum InfulaLio&Lf— 
fatismagna,rotunda,nigraquequaierna,quina- tzcful!na,fuisfarmentisrcpcntcmobfervavim'. 
vcincluduntur. Provenitin fylviscirca pagum TI. Clema Ti»alpinaGeranifolia:ex.radicc 
Huningeivlunio florens: arbacca; Septembris farmeutola & peienni , caules plurcs lenri, li- 
fincmaturaEfunt. g"iol"i,quandoc e ri fclccnre corticc tcai,duos. 

Ha;c acommuni Bryonia fylveflri.quaiTa- treLV.ecubitosalci,exuigunt ,qui sequaluer ,bi- 
mus dicitur , potiilimum in his difll-rc , quod partiti,in larcradivio';nf.!r: quibusfingulis fb- 
comnrunis florem minorem habeat , raccmola lia, crebris &: profundis divifuris incila,trige- 
fit : h^c vero flore fit maiore-&: baccifera. mina , cohxrentia , ur in Anemone geranifoli^ 

III. Brtonia Mechoacana nigncans : radice infident; flores finguli , fingulispediculis. lour 
eft Mcchoac» fimili , /ed cortice nigricantc ve- giflimis ac tenuiflimis infident, qui coloris cae- 
ftita,interiusrufefcens,quiEtcirulatimincifa ro- rulei albicantis , aut obfcure purpurafcentis,, 
tunda,magnitudinc&:hgura calculo alearorio ex quatuor foliisoblongis, mucronatis,iicrvo- 
rcfpondens , ex India Chelapje five Celaps fis,crucis in modum dilpofitis,& nonnihil la- 
nomine ante aruios undecim allata fuit. nuginofis, in cujus mediofoljiaj,plura , bre- 

vioii« 139 P R O D ▼iora, quae quafi acervulum capillaceorvm fila- 
mentorumalborumambiwnt : femen non vidi- 
mus. Hanc in altioribus Baldi rupibns enatam. 
& Clematidem cruciatam a Jungermanno ap- 
pellatam , ante annos viginti fex , & ante bien- 
r.ium clegantiorem & majorem,ex Auftris mo- 
tibusjubi irequenseft,aD.Burfero acccpimus. 

DE NVMVLARIA, 

Caput IV. 

Nummularia flore purpurafcente, 
NUmmularia florepurpura/cente:haec, eo 
quoNummularia vulgaris modo,ferpit, 
radicem habens tenuem,capillaceam,a 
qua coliculi multi,tenues,palmo minores emer- 
gunt,quos utrinquefolia vulgaris forma,prope- 
modum rotunda fed parva, 6c plus quam decu- 
plominora, quorumnonnuUa leviter finuata : R O M I 

horum finu pedicuH tenucs oblongi , prodcunt, 
quorum finguli florem purpurafcentcm , par- 
vum, oblongum, quinquefolium , ftaminulis in 
mediobrevibus.fuftinent: his capitulum par- 
vum,apice donatum,minuti(Timum femen con- 
tinens,fuccedit. Hac in humidis Monfpelien- 
fium prope Cafteinovum provenit. 

DE POLTCONATO ET LILIO 

eonvalUum, 

C A P V T V. 

L iJjOLTGONATUMlatifolium minus,flore ma- 

JL jore:exradicisaIbicantis,fubrotundaE &C 
fibroffi mediojcauliculus unicus, fere pc- 
dalisjftriatus , nec admodum inflexus exurgit : 
qui foliiSjUt in vulgari di(pofitis,firmioribus ta- 
men,veftitur : ex fingulis alariim finibus , flores 
finguli,magni,albi, inodori,brevibus &quidem 
fingulis pediculis infidentes,ab una caulis partc 
propendent, quibusbaccaefucctdunt,qu2e per 
maturitatem coEfiumcoIoremacquirunt,& fe- 
men ofleum, durum continent, Apud nos in 
monte Crentzacho copioie provcnit. 

II. PoLYGONATUM lat 1 folium perfoliatum 
Braflilianum: hoc caule eft bicubitali,ftriato,fo- 
lia perfoliatae modo tranfeunte: foliis pallide 
virentibus>tenuibus,nervofis, uncias duaslatis, 
quatuorIongis:floremagno,aIbo,exfoliisquin- 
que anguftis,binas uncias longis compofito, qui 
ex longo tenuiflimo pediculo dependet : fru- 
ftum non vidimus. Hoc in Braflrlia apud Tou- 
pinambauItioscrevit,& D. Burfcrus communi- 
cavit. 

LiLiuM coNvALLiuM Iatifolium:radicibus eft 
tenuibus,Iongis,repentibus : caulcpedali,foIiig 
ternisjviridibus.ncrvofisjfubrotundisjlasvibus» 
palmaribus , uncias quatuor latis , bafi fua cau- 
lem,fiftuIaemodoambientibus:floribusmagnis, 
albis, rotundis hiantibus,reflexis, &odoratis. 
q^uibus fruftus rotundus,rubeus, femen duruni 

contmens, fuccedit. In hortis quibufdam 
colitur. DE L I B E R O 

J)E CHEUDONIA ROJrNDlFOLlA, CArvT VI. 

CHelidonia rotundifolia major: hiijus 
radix' hbrofa eft, quibus aliquot oblongi 
tcfticuliadliaTent: foliis cftfubrotundis, 
crallis 5 la;vibus , ad foliorum Alari magnitudi- 
ncmaccedentibusjfcdnonnihiltiuandoqjfinua- 
tis,pediculis {emipalmaribus donatisSc humi 
procumbentibus : cauliculo palmo minore, flos 
infidct.calice triphyllo mcmbranofo fuflenta- 
tus,qui paJlide luteus,magnus,\ailgari quadru- 
plomajor,qui cxquinquc vel fexfoIiis,quorum 
finguliadmedium hlTi funt ,componitur,& ad 
ejus umbilicum ftamina plura rufcfcentia, con- 
fpiciuntur: capitulum cum femine non vidi- 
mus. Mon/pefluliJocishumidisprovenit, 

D E M A L r A. 

Capvt VIL 

I, TV yY Alva folio ficus: hujus folia fiint nigrl» 
J^ \c3iX\x\:k.,ii(\^&i2. &c crailj, quorum prima, 
modo in tres, modo in<}umq; lacinias 
inafquales dividuntur : qusdam in lacinias 
quinque profunde fc£i:[ , fineordinefinuata, & 
permarginemcrenata funt,quoTum laciniaali- 
quae palmares cxiftunt,& pediculis longifllmis 
& pilofis donantur.Scapum five caulem fimpli- 
cem aliquot cubitorum habet: flofes & femina 
non vidimus,quiaante tampus. Argentinasin 
hortoFridcriciMeyerijameannosvi^intile^i- 
mus. 

II. Malva foHo vario:radice eft alba fibrofa, 
caulerotundo,cubitali,inp]uresramosbrachia- 
to,quemfoliacingunt pallidevirentia,inferne 
candicantia, cralVmfcula & nonnihillanugino- 
(a,fed hgurDe,in eodem ramuIo,divcrff iquorum 
quisdam Bryoniaeforma, quxdam acuminata, 
duabus alis donata^qusdam fubrotunda,ungue 
minora , omnia tamen in ambitu ferrata : flores 
quinquefolii purpura(centcs,ftaminibus in um- 
bilico pallidis,pedicellis oblongis infident : fe- 
menin capitulis foUiaceis femicircularefliccc- 
dit. Argentina D.Saltzmannus mifit. 

III.Malva Americana: radicem habet oblon- 
gam,albam, fibrofam,cauIcm angulofum, ftria- 
tum,laaugine leviobficum^folia vicidiAjtcnuia) C T A V U S. 

Malva folio varia» ^37 '-^^i 


m^ <^,^ ■j ^r"^ IC 
pleninque femlcircularia , uncias duas longa, 

tres lata , fiiperne angulofa feu finuata,per am- 

bitumlevitercrenata,pediculispalmaribus,hir- 

futis donata,flores albidi una cum femine.Mal- 

vaefyl.pumila; fimilesfunt. Hancanteannos 

0(flodecim in horto D.SaJtzmanni , Ar~ 

gentinse, collcgi- 

mus. 

-«905» m ijS P R O D 

D E A LT H ^ A^ 

Capvt VIII. 

E A Lthaa Bryoniae folio^caule eft cubito 
jfj^altiore,rotundo,lanuginoro>albo;,foliis 
BryonijefunilibuSjinquinaslaciniasut 
plurimumdivifis,palmaribus8caliismurtomi- 
noribusjcrairis, nervofisjlanugine nonnihil a- 
fp«ris,parteinfernacanefcentibus &longispe- 
diculisinfidentibus: floreshabet purpuro-c^- 
ruleoSjquinquefolioSjfupernefemilunatos, fta- 
minibus rufefcentibus donatos, quibus fmgulis 
capitulum foliaceum,planum,femen Altheaefi— 
milecontinensjfuccedit. Hancin horto alui^ 
mus, quam tamen priusAlthe^ arborefcentis 
£empervirentisnomine,D.Doldius;dein Althe^ 
Americanae,D.Sprengerus,Heidelberga,mifit.. 

B E G E R A N i O. 

C A P V X IX.. 

li /'"^E R A N I u M malacoides minus:plantula 
^Jfeft duarum unciarum,in terram reclina- 
ta,radicula longiufcula> exigua, foliolis 
malacoidi majori fimilibus, fedmiiiimis,ele- 
ganterincifis& longispedicellis infidentibus: 
flofculos parvos casrulfios haber, quibus capitu- 
lum rortro tenuiflimo longiufculo donatu fuc- 
cedit. In agris circa Rhotomagum reperitur. 

II. Geranium coliimbinumtenuiuslacinia- 

tum : radicem habet oblongam, tenuem, fibro- 

fam , rufefcentem ; ex qua cauliculi plures, pal- 

mareSjrotundijhirfutie nonnihil afperi & recli- 

nati prodeunt:folia,quae unguem vix fuperant, 

rotunda funt,in laciniasquatuorprimum,Sc hae 

in alias,divifaj& longis pediculis hirfutis pr^e- 

dita:adcauliculorumlatera,flofculicommuni- 

, rer bini,fingu]ifingulis.pedicellisinfidenr,par- 

vijCaerulei^quibus capitula parva rollrata,five u- 

triculi tumentesroitrati fuccedunt,&ubi fcmen 

maturuit,utrinque cumutriculorum mucroiii- 

bus,quafi capreolo infid€ns,modo geminum, 

mcdo ternum,ad roftri apicem , quod adhuc fu- 

per8minet,refleftitur,quod in aliisquibufdam 

Geraniis etiam obfervavimus.Hoc MonfpelTuIi. 

in fylveftribusreperitur, 

III, Gekanium cicutx foJio aculongiffima: R O M I 

caulibus eft bicubitalibus,hirfiatis,afperls,an- 
gulofis:invariosramosbrachiatis:foliisGeranii 
mofchati five Cicutse mododivifisifloribus fiib- 
purpureis,vel violaceis , quinquefoliis; cuilibet 
acusunciasquinquelonga,hirfuta,fuccedit,qu5 
exutriculohirfuto quinquefoIio,apicibus do- 
nato.femen continente, prodit , quod per matu- 
ritatem exilit,&cum utriculorummucronibus 
furfum primum, dein deorfum , alioque modo' 
circumvolvitur. Hoc Monfpeifuli legimus: in 
Valefia etiam repcritur. 

DE ALCHIMILLA. 

C A P V T X. 

ALcHiMiLLA alpina quinquefolia:radicem" 
habet oblong3m,nigricancem, fibras plu- 
res de fe mittentem , ex qua folia aliquor 
.parva, Ibngispediculisdonata & gkbra prode^ 
unt,qu£E in quinque lacinias ad pediculum,haE- 
queinprofundascrenasdividuntur, inter quae* 
pediculi bini,remive,tenues,glabri, trium,qua- 
tuorve unciarum longi,recIinari : quorum fum- 
rait.itibus flofculi vuigari Alchimiiias forma & 
colore fimiles,trifolii,pallidi ac hcrbaca,finguli 
fingulisminimispedicellisdonari:quafiumbel- 
lae infidcnt. In monte S. Rernhardi majoris & 
Gotthardo,locishumidioribus,Auguftofloiens,, 
reperitur,. 

DE CANNABINA'^ 

G AP V T XI.- 

CANNAfiiNAaquaticae fimiliscapitulis nu— 
tantibus: radicibus eft fibrofisiEllcbori ni— 
gri fimilibus,caulibus pluribus,cubitali- 
busjhirfutisjin vacios ramosfcirtis: -^dfiiigulos 
ramos foliumunuir l()ngum,Iatum,quandoq; 
ferratum,pilofum: r.imuli.juxta florcm pulchre 
contorquentur , folia plura habet fatis Jonga, 
ft«li£Binftardifpofita,in quorum madio flosde- 
orllimnucans,exmultis veluti fquamiscompo- 
fitus,in cujusmedio multi .ipiceslutei : femen. 
ut in Cannabina aquatica; Hanc in humidii. 
Michelfeldenfium inveni- 
musi DE 1 D£ CARrOPHTLLATA. 
Capvt XII. CARroPHrLLATA alpina minor.-radicemha- 
bet craflam,oblogam,repentem , fibris do- 
naram & cortice purpurafcente te(flam:fo- 
iia craiFa , hi{pida , in lacinias divifa, in ambitu 
/crratarinter que caulis unus vel alter,rotundus, 
hifpidus,paucisfoliis veftitus,palmominor:cu- 
jusfummitati flosunicus fatis magnus,aureus, 
cum exiccaxur rufefccns,quinciuefolius , multis 
flaminibus donatus : cui villofa congeries cum 
/emine fuccedit. Haec in fummitatibus Baldi 
ioJlefta. 

DE F^ONIA, 
CATvr XIII. 

P>t o X I A flore pallido hirfuto : huic ex ra- 
dicealiarumnmili,caules anguloli, lasves, 
cxurgujit: rolja,quoruii) pcdiculi nonnihil 
pilofi fiuJt,in tcrnas lacinias,& harum una ra- 
rius in binas di vifa,mucfonata,inferne brevi la- 
jiugine pubefcentia&c candicantia,luperne vi- 
rentia quidem,fed non fplendrntia, multis ve- 
nis a mcdio nervo inlatera excurrentibus : cau- 
Jes fmguli florem unicum, reJiquis minorcm 
pallefcentem,ochj ive coJore^fimpJici ofto folio- 
rum ferie conftantem, multis ftaminulis albis 
prxditunijfuftinent.In quibufdam hortis obfer- 
vavimus. 

DE QVINOVEFOLIO. 

Capvt XIV. 

T./^^UiNQUEFOLiUM album majus: fadice eft 
y^7cra(]iufcula, rufa, foliis in quinque laci- 
nias fubrotundas ufque ad pediculum 
divifis,inambitu ferratis,pauciflimis 8c brevif- 
fimis piJisafperfis,longiflimis Schirfutis pcdi- 
culisinfidcntib.interquaecaulispaucis pedicu- 
Ls,angulofus,paucis pili$donat*,foliisveftitus, 
exurgit,8c in ramulos binos , & hi in fummo in 
plures alios dividuntur: quorum fingulis flos 
albus,fatismagnusinfidet,quiexfoliisquinque 
in fummodivifis,compofituseft: in cujusme- 
dio, veluti parvus pappus, unde pluraftami- L I B E R O C T A V U S. 13, 

nularufefcentiaefreruntur.Hocinmeeniisutbif 
2BiJlirtattHelvetiorum,coIleftum. 

ir. QuiNQUEFOLiuMalbum minus:radiceeft 
nigricante parva,caujiculis pilofis , eredlis , pal- 
mominoribus,in fummodivifis:foIiis ungucm 
latis,inquinque lacinias,cxtremisoris ferratas, 
divifis,&brevibuspedicellisinfidentibus:flori- 
bus eft priorisQuinquefolii fimiJibus,fed mino- 
ribus. Hoc ia faxofis circa Curiam Rhstorura reperitur. 

III. QuiNQUEPOLruMmontanumluteume- 
reftum hirfutura : exradicenigricantccaulicu- 
Ji & foliaexurgunt: cauliculi quidem tenuifli- 
miSc fefquipalmares, in fummo multifidi, & 
molli lanugine pubefcentes: folia inferiora,lon- 
giirtmis pediculis donata, in feptem (it quae ia 
cauie in quinque) Jacinias profundas, diverlae 
longitudinis,per oras ferratas, pilisque donatas 
dividuntur : quae parte inferna,ut in vulgari ru- 
fcfcunt.tantillum incana funt.non tamen fplen- 
dcnt:flores habet parvos,aureos,quinquefolios, 
multisbrevibus tc croceis ftaminulis donatos, 
quibuscapitulum aliorum more , fcmen minu- 
tum continens,fuccedit.In montis Crentzacen- 
fis ad patibulumafcenfu,provenit. 

IV.QuiNciuEFOLio fimilis enneaphyllos hir- 
futa: radicem habet crafl^am,nigricantem,ia 
longasfibrasabeuntem,a qua cauliculi pJures, 
adexortumquafi conglobati, perterram fparfi, 
capillacei,multifidi, tres, quatuorve uncias lon- 
gi,prodeunt: foliis eftoblongis pedicellis dona- 
tis,in novem lacinias anguftillimas , per margi- 
nem incifas.Sc hirfutie villofas, divifis : flofculi 
parvi,aurei,&capitula parva quinquefoliorum 
modo a pcdicelJis Jbftinentur.Ex Helvetiorunj 
alpibus. 

T>E FRAGARIA. 
Capvt XV. 

FRagaria. affinis fericea incana : radicc eft 
lignofa,nigricate,adquamf'olia plura, Fra- 
gariaefyl.fimilia,fedli rgeminora,unguem 
non aequantia,crafl!a , utrinque incana , molli & 
fericea lanugine tefta,in tres laciniasad pedicu- 
lum ufquc divifa & fuperne crenata : ramulof; 
habet breves , reclinatos, flores parvos, luteos. 
ftellatos fuftinentes,quibuscapitulum, calice 
quinquefolio fuftentatum , minutum femen 
continen5,fuccedit. Hanc ante annos circitcr 

S z qua- i40 P R O D R O M T 

fluadraginra a loan.Bauhino fiatrc p. m. nomi- libiiscrenati.spra?IongispediciiIisdonatis:inter 
nc Leucas adverfariorum : & ante.quadrienni- qus pediculi nudi,palm3res,quandomie peda- 
um,a D. Albino , qui ctiam in faxofis Granadse les efferuntur, qui finguli capitulum fubrotan- 
collcgit,finenomineaccepimus. dum,nonnunquam parvx avellanx- magnitii* 

diac cxfioribusaurciscompofitum,fuftincnt: 
DE TRIFOLIO. hosfollicuUmembianaceifibi inviccmincum- 

bentc-;, ncnnilnl .1 quibufdam fiiamentis«xa- 
C A P V T XVI. fperati, fcquuntur.Hoc in Salicetis Michclfeld^ 

Huningam veifus,iis fefufflilciensjreperitur. 

I.' I 'RiFOLiuMmontanum purpureumfolio VI, TRiFOLiuMcapitulofpumofoafpcromi- 

_|_ acuto crenato : cauliculis eit pedalibus, nus: hujusradixtransverfimfcrtur &fibrisca- 

firmi.sreftis:foliisrarioribu$,ternis abu- pilIaccisterrKinfigitur:ramulisfuispcrtcrrSm 

noexortu prodei--ntibus,obtongis,ar,guilis,nei- repit,a quibus pediculi biunciales & triuncia- 

vofis , acutis furfumq; fpe(ftantibus,m ambitu leSjnudi eriguntur,qui capiculum parvum, fiib- 

denratis,aliquandoprofundiusincilis:inc3uli- rotundum,ex rufefcentibus floribus compofi- 

cuIifummo,florespurpurci,qu3fiinglobocon- ium,fuftinent,C'-.ibuscapitulum5quafie.K vcfi- 

ferti: quod inmontofispratiSjMajOjIunioquc culispkiribus compofitum,fubafperumSc ini- 

florens,repcritur. tio virens , minutum femen fubiufam conti- 

II. TRiFOLiuMmontanum purpurafccnsfo- nens,fucccdit: foli3parvafunt,rotunda &cre- 

•lioobLufocrenaro:hoccauIeeflramofiore,foliis li3ta:hocapudnosadRheniripam, herbido & 

oblongis,anguftis,fcdobtufis&fuperneutrin- arenofolocojjuxta ^Sar.V&circaMonfjpeUum, 

que crenatis, cujusramuli , frequcntioribus & provenit.. 

anguftiflimisfoliis^donantur: flores>quam in VII. T'RiFOLiuMcapituIisThymi: radiceefl 
priore rariores& purpurafcentes:in pratismon- oblonga,alba,tenui,capillacea : cauliculis femi- 
tofiscircaGcncvain. palmaribus,humi fparfis: foliolisternisobtufis, 

III.TB.1F0LIU.M niontanumlupu.Unum : hoc nni pctiolo inhKrcntibus,in ambicu fciTatis,cu- 
ramiseft cubitalibus,glabris: foliis rarioribus, jusvirgufis.capitularDtundajurinThymo,flo- 
parvis,fubrotundis, leviJlimc denticulatis, lon- fculorum rufcfcenrium infidcnt, quapcr matu- 
giirimispediculisdonatis: ramifaftigio,capitu- ritatem indurantur, minutumqne femen fubru- 
lumlupuli f6rma,fed oblongum, ex flolculis fum.continent., Monfpeiruliiocis.Iiccioribus. 
fpadiceiscompofitum,infidet:quod inmonti- provenit., 

bus fupra Ilfeldam pr.ovenit,ubi D.Furerus col- VIII.Trifolium capitulo oblongoafpero: & 
legit & transmifit. hoc radiccm habet capilkceam albam, C3ulicu- 

IV. Trifolium capitulo fpumofo IxVi : radi- los pIiirespedales,laeves,rotundos,&quafi arti- 
ce eft alb3,oblonga,fibrofa & capillata , caulicu- cuIatos,p3Ucis foliis rotuiidis veftitos:ex fingu- 
Ijsmultishumi fp3rfis,tres,quatuor,rarius fex lisarticulisflofculi pluresfimul junfti,iiquelu- 
unciaslongis,foliolisparvis,ternis,oblbngope- tei,prodcunt j hisfucccdunt capitula oblonga, 
tjolo h?srentibus,pcr margincm acutiufculc cre- pluribus quafi fpinis recurvis donata & pcr ma- 
natis: floribus parvis luteis, quibus capitula in- turitatem cxafperata , quibus fingulis folium 
cana,:veluti.ex pluribus veficulis fibi.inviccm tripartitumfubjicitur:&hujus,quemadmoduni 
infidentibuscompofica, fpumamqucrcferentia, & pia;di(Slorum,femcnexileeft.Patavi),inedi- 
fiiccedunt,quibus femen palvum, rotundum & to monte.prope Arquai cp.iod longe minusalte- 
pIanuminclufi.ime/1. Hgc circaNeapolimlta- ro,quodMonfpcflulo habcmus^legimus. 
l'orumjinmaririmis:circ3Mo«fpeiium, inagris IX.TRiFOLiuMCochleatumfoliominutoob- 
&luco Gramuntioreperitur. tufo fruttu latiore: radiceeft oblongatenui,cau- 

V. TRiFOLiu.Mcapitulofpumofoafperoma- Iiculis aliquot tenuibus,rotundis,paIrn3ribus, 
jus:radice eft obIonga,fibrofa,caulibus bicubita- interram reclinatis; folioiis trifolii,ied minimis 
llbu9,tcnuibus,fl€xibilibus,avicinis fruticibus: lenceminoribus, obtufis&tenuiirimecrenatis: 
fuftentatis:foliis re.tHndis, trifoiio vuigari fimi- fiof ibus par vis , iUteis , oblongis pedicellis infi- 

I denti- LIBER OCTAVUS. 141 

dentlbus : friKflu lato,compreflo,aliquot cir- dicello capillaceoinfidente,culfoIlicuIuscoch- 

cumvolutionibusin fpiras cochlcae modo con- lesmodocircumvolutus,minimis fpinulis ex- 

tortOjfemen planum,recurvum &: rufumjconti- afperatus,plerumque unus,ifque parvus (rarius 

nente. Hocxftateflorens inmontibus Euga- terniquaterni unopedicello donati) fuccedit, 

neis &c Monfpefllili legimus. femina parva,plana,femilunata,rufajContinens. 

X. TRiFOLiUMcochleatumpolycarpon:hoc Ex Italiahabemus. 

ramis ell pcdalibus,glabris & ftriatis : foliis tri- XII. Trifolium fruiftu duro,fpinis horrido: 

folio vulgari fimilibus , longis pediculis dona- caulem habet pedalem , recurvum , per tcrram 

^ tis,fingulispetioIisunguemlatisjtenuibus,(ub- fp3rfum,foIusraris,fubrotundis&fuperne cre- 

rotundis,minime crenatisrpediculorumextre- natiscinftum : floremluteum, fruftumTribuIi 

misflokuli parvi,flavi infidentjquibusfucce- terrcftris inftardurum, fed rotundum & majo- 

dunt fruftus plures,quini feni,quafi conglobati, rcm,eumque plerumque geminunij per maturi- 

fed parvi,in fpiras convoIuti& fpinulis mollio- tatem albumjmukis fpinis horridum.Monfpef- 

ribusdonati :quodin Italiacollegimus. fuli legimus. 

2. Huicfimileeltalterum,folumfi)Iiisaprio- XIII.TRiFOLiuMfolliculiscoronsfimilibus: 

re differens, quorum quasdam fubrotunda , plc- radicula eft capillari,cauliculis aliquot , nonni- 

raque acuta,omnia tamen per mar^inem incifa, hil hifpidis,ramofis,palmo minoribus,foliis tri- 

vel crenata. folii minutis,obtufis & crenatis,cinfti: flofculis 

XI. TRiFOLiuMCochleatumechinatum mi- Juccolis, oblongis pediccllis donatis,quos fe- 
nus:cxradicula praelonga capillacea,cauliculi quuntur foliculi minimi,fibiinfidentes5c 
plurcs tenucs, fragilcs,rcpandi,palmares pro- forniam coionx rcgix referentes. 
dcuntjfoliolistiifolii, fcd parvi.<;,ii{que obtufis MonfpelTuli prove- 

& crcnatiSjcinfti: flofculis cfl parvis, aureis, nit» 
CDmmuniter uno (rarius pluribus) oblongope- S y XIV.Tki- 14* P R O D R O M I 

Trifolium pekatum Creticum. Trifolium fpinofum Creticum. 
^ i\^ 
XIV. T R iFo Li UM peltatumCreticum : ex 
radicet€nui,oblonga,fibrofa,cauliculiexurgunt 
palmo minores,pede nudi,foliis parvis,triparti- 
todivifis,parum crenatis , oblongis pediculis 
donatis,vcftiti : cauliculorum fummis flofculi 
quaternijquini ve ordine fuccedentes,formaOr- 
nithopodii,luteo-pallidiinfident: quibus fili- 
quae luteae,planje,membraneae,quafi femicircu- 
lares,in filamentum abeuntes , femen unum vel 
alterum parvum compreflum continentes , fuc- 
cedunt: quse dum molles funt , dulcifljmae , efui 
aptae,at ubi induraverint,amarifllmae. Hoc.ru- 
llicis in Creta, //toM-B^/af dici , D. Honorius Belli 
au£toreft, qui Trifolii Cretici odorati nomine 
mifit. XV. TRifOLiuMfpinofum Creticum : radi- 
cem habetoblongam,capillatam,caules plures, 
palmares, & fefquipalmarcs , verfus terram re- 
clinatos,angulofos , in frequentes ramulos bra- 
chiatos.frequentibus geniculis,ex viridi purpu- 
rafcentibus cindtos : ramulos cingunt.utrinque 
exoppoCto fibi refpondentia, tria foliauni pe- 
tiolo inhaerentia,viridia,oblonga,acuminata,in 
minimam fpinam abeuntia : quemadmodum 
etiamadfingula genicula,fpinae quatuor par- 
vaeaduncse fuperne binae, totidem inferne ad- 
pofitaefunt: undebrevis pediculus exurj^ens, 
florem fingularem, quinquefolium, Campanu- 
lae arvenfis forma & colore (five purpuro-cae- 
ruleum) funilem, capitulo viridi infidentem, 

fufti i C T A V U S 14$ XVIII. Trifolium globofum repens: radice 
eftexili,capilIacea,rufercente,cauliculisaIiquot 
per terram fparfis trium quatuotve unciarum, 
moUibus, lanuginofis &ruf"efcentibus,fblioIis L I b £ R O 

niftinetjin cujus medio ftamina decem,apicibus 
luteis praedita, capitulo inter ea latcnte confpi- 
ciuntur : quod capitulum poftmodum quin- 
c].ueangulisdonatuc, ftyloqueprominente au- 

getur,&c permaturitatempetioloincurvatora- paucis fuperne finuatisrcaulicorum fummisca- 
mis ferecondit,& in finguiis angulis ,femen u- pitulumglobofum,p!urimisapicibusviIlofum, 
nicum comprcirum,rufum,continet. Hocpn- mfidet : flofculis enimrufefcentibus,utriculi, 
mum , nomine Trifolu fpinofi lempervirentis plunbus apicibus rufcfcentibus donati fuccc- 
Ciftiflore,PatavioaLaurentioRofenavvacce- dunt,quorum finguli femen minutum inclu- 
pimus , poftmodum apud fratrem loh. Bauhi- dunt,Monfpefluli in loco Gramuntio,&: juxta 
nump.m. Montembelgardi collegimus, cujus caftriimEpifcopi,provenit. 
femen <i^f/Toxo's^nomincmiilumfueiat. . XIX.TRiFOLiuMfaxatilchirfutiirimum: 

XVI. Trifolium fteliatum: ex radice radici lignofv,transverfim repenti, rufo cortice 
alba,tenui, oblongiufcula, capillata,cauliculi reclae, quafi truncus ex multis plantulis fimul 
prodeunt.modopauciores,bmi,terni,modoplu- Jun^^^is, caule carentibus, iiifidet, tota planta 
res,quini,feni,fepteni,fcmipalm3res,palmares, duastiesveuncias non fupcrante : folia habet 
rarius longiores , rotundi , Unugmoh , incani, Trifolu par\ a,mollia,incana & velut argcntca, 
quandoquerufefcenr€S,inancs,rariHime in alas luptrnecrenata, &: pediccllis brevilfimis infi- 

dentia: interipfa folia.capituk pat:va,rotun- 
da, longjulcuiis pcdKellis donata, in quorum 
medio, pili breves,mollilIimi,flavefcentes,con- 
fpiciuntur: nec florcm nec femen vidimus,& 
in Helvetiorumaltilfimisjugislegimus. 

XX. Trifolium alpinum flore magno 
radicc dulci : radice eft longa,crafra,cortice pal- 
lefcente teifta, medulla candida dulci, multis 1" 

divifi:folia habetparva, Trifolii modo dnila, 

moUia,viIIofa,infummofinuaU;&adradicem 

oblongis pediculis doiuta , duobus aliis ad pg- 

diculum ncxum adnatis : cuilibet cauliculo. 

fpica rotunda,ex rtoribus obiorgis jrubris,ra- 

riusiuteis, compollta inlidet : qui ubi dciabi 

incipiunt,fpicamagisorbiculataredditur,quafi 

ex pluribus fteiiis fimul junvilis compofita fo- Kr:etenimfloricuilibetcapfula(vel utriculus) capillisitaa & fibris aliquot oblongis donatai 
■■ " ex qua cauliculi pluresin terramreciinati pro- 

deunt,quos folia trifida, oblonga , angufta & 
glabra, paucis & ad tadum fenfibilibus crenis, 
& oblongispcdiculis donau: inter quae pedi- 
culuscommuniter unus (quandoque duo) lae- 
vis & nudus,trium quatuorve unciarum,exur- 
git, cuJDS fummitati flores Aftragalo five Ono- 
brychidi forma fimiles, purpura{centes,magni, 
0(floveI decem, quafi fpicaeorbiculati infident: oblonga,villofa, in quina, oblonga , acuminata 
fbliola abiens, fuccedit , quae lemen ut pluri- 
mum unicum, idque rufum &£ planum conti- 
net. Hoc Monfpeffuli , Majo menfe coUegi- 
mus: at per omnia minus, exHilpaniaacce- 
pimus. 

XVII. Trifolium giobofb flore, vel ca- 
pituIoLagopi rotundiore: radicemhabet lon- gam,fibrolam,eapillaceam,albam: caulcs plu- qu, fmguli ex calice oblongo,quinis apicibus res,tenues,rotundos, palmo minores, quando 
que pedalcSjin ramuios levitei hirfutos divifos: 
quos foiia parva tripartita , nonnihii pilofa,per 
ambitum crenata cingunt,quibus juxta pedicu- 
lum communiter duo alia iiibjiciuntur : cauli donato prodeuntes , fmgulos pediccllos obti- 
nent. 

Hocprimumcx r.ernatumalpibus,aiitcqua- 
draginta annos habuimus : dein,in planitie 
Horti Dei apud Monfpclienfes , menfe lunio cuiorum fummis, flores parvi, lutei infident, cum floribus , fed illo multo majus, legimus. 

quibus capitulum rufefccns, fphaericeum, ex a- Radix fapore cft Glycyrrhirs , hinc forte Gly- 

piciljttt afperis compofitum , fuccedit : Majo cyrrhira Aftragaioides , vel Aftragalus dulcis 

mer.f^ Monfpefluli circa Caftelno vum copiofe dici polTet: ex Hifpania Glycyrrhiz* Hifpani-' 

provenire obfsrvavimus,- qx nomineaccepimus. XXl.Tx»r 1144 P R O D R O M I 

XXI. TB.IJFOLIUM corniculitum minus pi- XXIII. Trifolium anguAifolium repens, 
lofunT.radicula eftcapillacea,cauliculispeda- foUiculis rotundis: radicem habccalbam ob- 
libus, tenui(rimis,rufefcentibus,rubtiliflimis pi- longam , tenuem capillaccam, a qua cauliculi 
lisafperfis,foliisparvis,acutis&hirfutis,inbre- plures femipalmares» rariuspalmares. per ter- 
vi pcdiculoternis,duobusaliisad pediculi ne- ram fparfi,utrinque prodeunr .circaquosfolio- 
xumadnatiS)Cxquorumalis,pcdiculi longica- la oblonga tribus pcciolis pediculo infidentia, 
pillacciexuigunt,flofculumunum,vclalterum, queleviafunc Sc permarginemcrenacarexquo- 
colorisadcroceumvergentis,fuftincnces: qui- rum alis pediculi emergunc tenues > oblongi, 
bus fingulis,filiquse oblonga?? ftriiftiirimae, mo- quibus flores parvi,Iuteoli ofto, novem , decem 
do una,modo duae,minutillimum femen conti- tc quandoque plures alternatim difpofiti affi- 
nentes fuccedunt. H^ec Monfpeffuli in fylvu- guntur: his totidemfolliculirugofi, finguli fe- 
lis,&cpratisintermontemLupi5cCakarispro- mcriunumcontinentes,fuccedic.Hoc Monfpef- 
venit. fuliinarvis, &adpcdemmontisLupiD.Saltz- 

XXII. TRiFOLiuMCornicuIatumfrutefccns, rnannus legit. 
tenuiirimisfoliis:caulibusert tenuibus,viridib. XXIV. Melilotus Hifpanica foliis macu- 
glabriS)pedalibiis,inpluresramospalmomino- latis .• ex radice parva, ramuli palmares, ali- 
res,brachiatis : foliis ut in priori , fed anguftilli- quando pedales , tenues emergunt , quos ambi- 
mis,cin£tis:cauliculorum fummitatibus,quem- unt foliabinahinc inde,exquorumalispbtio- 
admodum &pedicellis,exfoliorumaIis,prode- Iumprodiens,triafolia fuftinet,obtufa,atrovi- 
untibus,fiofculibini,terni,rariusquiniinorbem rentia,&obvenas candidas pereadifcurrer.tes, 
difpofiti lutei colorisjinfident : quos filiquae bi- maculata : flores parvi,p.-illidi.H£ec in mon- 
nae,tern2e breviores & crafTiores , quam in prio- tibus Caftiliae frequens eft,unde 
re,inIongumapicemdefinentes,inquibusfemi- D.Albinus attu- 

na exigua , fequuntur. Monfpelio habemus, lit. 

quemadmodumetiam exltalia: at hocminus . . 

eftjfoliis 5i filiquis paulo latioribus , inque bre- ■**^> ® ^^ 
viotem apicena defmentibus, R LIBERNONV S,- T^i 

^ ^TlBFrRT NONVS, " 

DE RVBIA ET GALLIO. 

C A P V T I. 

I.T^ Ubi Amomana anguflifolia : iadicem nosprovenit: lianc&circa Argentinamcrefce- 

J^y^ liabet ruferccjitem,hbrofajn,caulescubi- r« dicunt. 

toaltiores,l{ves5rotandos,ftriatos,geni- IV. RuBiAanguftifoliafpicata: aradice fub- 

^ulatos^foliaadquodJibetinternodiumoblon- rufa,lignofa,& paucis fibris capillata,cauliculi 

ga,angvilla,Gallii forma fena>fcptena,in orbem excuntquadranguli,nodofi, palmares,ramuli$ 

dirpoftta & rigidiufcuJa caulem ambiunt : ad ad nodos ex adverfb nafcentibus praediti,& no- 

intcrnodia , brcvilfirai ramuli exurgunt, ipfe dos.foliapluracapillacea,utinPol)gonoKnauI 

verocaulis Lnramulos plures brachiatur, quo- difto,furfumfpeftantia:in orbcmambiunt:cau- 

Tum fummis, flofculi frequentes,albi quadrifo- liculiinlongamtenuemquefpicam,exutriculis 

lii infidenr ■> <juibds fimina minura rotunda, parvis acummatis compadam,abeunt: flores& 

quodlibct fuo pedicello donatum, fuccedunr. femina non vidimus. Monlpelluli in collibus 

Hanc apud rgs \n afperis collibus legimus: nafcitur. 

quam&Monfpelio,fedfoliisfubtilioribus,bro V. RuBEOLAarvenfisc«rulea repens: radice 

vioribus^&afpcriufculis.quemadmodumquo- cftobIonga,tenui,capillacea,rubra,cauiiculisin 

que ex Aultria,apud quos hinc mde in pctris re- tcrram reflcxis,quadratis, geniculatis, femipal- 

peritur.habemus. Hanc, Gefnerusinlib. horto- maribus,rarillimepedalibus:3dquodlibet geni- 

rumGermania: nomine RubiaeSylvatic^ lon- colum folia habetparva, fubrotunda,quina,fe- 

gioribus & angullioribus fbliis , nulla defcri- na,inorbemdifpofita,afperiufcula,& in acutif- 

ptioneaddita,forteintelJexit. fimumapicemdefincntia : exgeniculishincin- 

II. Ru BiApratenfisiaEvisacutofolio:exra- de prodeuntpedicelli,quibus quina,fenavefi- 
dice caulis cubitalis,la;vis,quadratus,rufefcen$, militer folia infident: ex his quemadmodum in 
geniculatus ,canus , & communiter unus exur- cauliculorum fummis,florcs parvi cacrulei , vel , 
git,excujusnodis ramuli femipalmares prode- cxcafruleo purpurafcentes^ijuinquefolii infi- 
unt.quorum fummisflofculipluresquadrifolii, dcnf,quibusfemina obJonga,acuminata,fena, 
palHdi(femennonconfpedtum)infident: folia oftena , binis tamen fimul junftis fijcccdunt. 
lasvia quaterna,uncialia,in acumen abeuntia,ad Hasc paillm in agris noftris, etiam autumno flo- 
qucmlibetnodumin orbem difpofita funt.H^EC rcnsoccurrit,quam forreRubiolaearvenfis no- 
apud Valefunos in pratis ad thermas Leucenfes mine Camerarius in fuo horto,nulla defcriptio- 
nata,quametiaminpratisLipfenfibus reperiri, neaddita,intellexit- 

relatumfuit. VI. Rubeola fixatilis: plantulacfttotain- 

III. RuBiA quadrifolia rotunda lacvis: ex ra- cana,femipalmaris , cauliculo tenui , quadrato, 
dicc capillacea rufefcente,cauliculi tenues qua- geniculato,in unciales ramulos brachiato: folia 
drati,genicuIati,paImo altiores, quorum aliqui parva,afpera,angufta ,acuminata , communiter 
in ramos brachiati exurgunt : adfingula geni* oflo ,rotae mododifpofita habet: ramulorum 
cula folia quatuor rotunda,nervofa , tantillum (iimmis flofculi pIures,exigui,quadrifoIii,api- 
afper^in orbem difponuntur:extrcmis caulicu- cibus & minimis pedicellis donati, Iuteoli,fi re- 
lorum, flofculi albidi,quadrifoIii, pedicellis ca- fte recordoriinfident. In faxofis Gallo provin- 
pillaceis infident , quibus capitulum parvum, ciae. 

geminum,afperiufculum,fucccdit. Inmonti- VII. Rubeola maritimaafpera: radicc efl 

bus Hclvetiorum,ut Gotthardo, & ad Ereraita- oblonga,tenui,repente & rufefcente ; cauliculis 

T pluri- i\6 P R O D R pluribus gcniculatis , biuncialibus , per terram 
fparfis, & capillaceis fibellis terrae affixis , folio- 
lis pluribus,brevibus,acuminatis,vircntibus> & 
afperis, cauliculos inordinate cingentibus : flo- 
fculis minutis,pallidulis. Hseccopiofe in litto- 
re maris Mediterranei, non longe MonrpeIio,& 
etiam Mafliliae occurrit. 

VIII. RuBiA cynanchica faxatilis : ex radice 
albajoblongajtenui &c fibrofa,caulicuIi plurimi, 
trium,quatuorve unciarumlongi,foIioIis plu- 
rimis,oblongis,anguftirtimis>&viridibus,vefli- 
ti,exurgunt : & inter hos pediculi bini , terni, 
palmares,graciles,in ramulos divifi, & paucifli- 
mis foliolis veftiti , quibus flores, ut in-Cynan- 
chica vulgari,palliderubefcentes,finguli nngu- 
lispedicellisdonatijinfident. Hac in faxofis 
«dis circa Valentiam Delphinatus, a D.Burfero 
colleda fuit. 

Gallium latifoliumglabrum: radice eft te- 

nui,repente,geniculata: cauliculis tenellisjqua- 

drangulis,geniculatis, palmo minoribus : foliis 

e fingulis internodiis quaternis , decuffatisjgla- 

bris,inftar plantaginis nervofis, pallide virenti- 

bus, & fefquiuncialibus : flores habet parvos, 

cauliculos verticillatim coronae modo ambien- 

tesj Iuteos,brevibus pediculis donatos. Hoc 

circa Bononiam inter fentes, tota aeltate 

reperitur. O M I 

Thaliftrumanguftiflimo folia. D£ THALICTRO. 

C A P V T J I. 

1.^ I ^HALiCTRUManguftilTimofoliotradiceeft 
JL flavefcente,exaliquotfibrisoblogis,craC- 
fiufcuIis,compofita : caule bicubitali,laB- 
vi,rotundo,profundecanaIiculato, &:genicula- 
to: cx quolibet gcniculo foliaplura prodeunt, 
in pluresoblongas^&plerafque anguftiflimas, 
tandem &ternaslacinias, fefta: atcaulisjin fa- 
rtigio in ramuIosdividitur,in quibus floresplu- 
res mufcofi^pallidi, ad luteum vergentes, velut 
in oblonga fpica difpofiti,quos valvulae tenues, 
parva: , minutiflimum femen contincntes, fe- 
quuntur. Hoc in pratis Michelfeldenfibus ae- 
flivis menfibus floret , quod Rutam praten/em 
majorem quintam TabernsmoncaniefTe^minus 
refte fufpicati fumus. 

II.Tha- LIBER NONVS. II. THALICTF.UM miniiTium foetidiflimum: 
cauleeft pedali rotundojinrdmulosiljvifo; fo- 
liolis pluribus in tres lacinias divifis, anterius 
duabus incifuris denticulatis, fupernc atrovi- 
rentibus.inferne pallefc&ntibus : in ramulorum 
faltigiis flofculi parvi,muCcofi j ex plurimis fta- 
minulis compofiti , quibus fuccedunt exiguse 
valviiIae,oblongx,fenae, feptenae , fkiatae , apicc 
incurvo donats, fibique invicem janftx , capil- 
laceooblongo pediculo infidentes,femen exi- 
guum includcntes. Tota plantaodoremfati- 
difllmum fpirat>& in Valefia reperitur. 

Simile,fedcauleex puniceo colorepurpura- 
fcentc^Thaliftri oiaritimi minimi namine, D. 
Cilleniusraifit. 

V£ F^BA ARWRESCENTE, 
Cap VT III. 

FAb AR.UM difTereniiz plures dantur,at folum 
Fabsearborefcentishoc loco meminifle lu- 
bct. Faba; arborcfcentis Anglicje nomine, 
ipecies fex Amilclrodamo.a D.Jacobo Guiliicl- 
mi Hooft anno i<f 14. una cum quamplurimisa- 
liis fruftibus exoticis accepimus:quarum prima 
lata,comprcna,coidis humani/iguram refert: 
fiquidemcircaumbilicumvelutiadbafimfinum 
habet fcmicircularem , & fenfim ex rotunditate 
in obtufum apicem deCnit ; corticc rufo , fplcn- 
dente tcgitur,cujus interior pars,five cajo fubjc- 
fta,rufa,dura,den{aque exiftit; quoadmagni- 
tudinem.unciastreslata j& quatuorlonga eft, 
& induas partes finditur. 

Aiterapriorcminorefi,magiscomprclTi.figu- 
raquc magis rotunda,& parte fiiperiorc non f e- 
cus,quam prior,profunduni umbilicum fcmi- 
circulai cm obtinct , & multo quam aliis parri- 
buscialljor: cortice eftnigro, rtriato,tenuiorc, 
& carne pauciore. 

Tertia.priore adhuc minor, magifque piana, 
atque comprcfla,ctiam nigro corticc tC(fta,un- 
cias duas lata,trcs longa.S.: parte fupcriorc um- 
bilico , non ut in duabus prioribus femicirculari 
cavo,fcd oblongo. 

Quarta,a proxima folumcraflitie» &corticis 
colore fpadiceOjdifFcrt. 

Quinta,colorequidcm,cumquartaconvcnit, 
fcd quadruplo craflior cfl , & aliquo modo os 
Scapulse refert; fiquidem ad umbilicum,ubi un- H7 ciam craflTa.finus pollicisunguis laticudinem ae- 
quans.acctabulum Scapulae refert,utrinqucco- 
ftastenues obtinet;nam fenfim oblongatur , in 
fine rotundatur, & ad latera fenfim anguftior 
redditur : at permediumlinea extuberat. 

Sexta,lata eft , & comprcflTa humani unguis 
fimilitudine,& magnitudine,nigro cortice te- 
fta , fuperne umbUicum parvum cavum obti- 
nente. 

D £ P I S O, 

C A p y T IV. 

PrsUMumbellatum : & Piforumdifferentias 
prxterire lubct, &: folum Pifi umbellatihi- 
ftoriambrcvem fubjiccre. Hoccaulibus eft 
longis,ftriatis,fiftulofis,fragilibus,ramofis, 8c 
permaturitatcmalbis: foliisaliquot oblongis, 
uni coftae advcrfo fitu adnatis, qu<B partc extie- 
ma,capreolorum modo in claviculas, quibus fe 
vicinis implicat,definit : florcs habet albos ,cir- 
Ca umbilicumpurpurea nota infignitus,in fum- 
mitatc caulium vdut in umbella difpofitos: hic 
fucceduntfiliquaeduarumunciarum,informam 
umbellxfituatae,inquibusPifumrotundum,al- 
bum, communiter unum , vel duo,rariustria, 
vulgaribus mafQra,contincntur. Germanis,a- 
pudquoslicet rarius, in hortis colitur, ^ufc^el' 
txbifid eft,Pifa in fafciculum junfta , appellati- 
tur. 

D E C I C E R E, 

C A P V T V. 

I./ *^IcERmont.inum aKnvXfv: radicccftlon- 
V^g3",in profuadum , nifi fiflilium lapidum 
intervcntu prohibeatur,defccndcnte-, a 
qua exurgunt pediculi palmares, tenues, hirfu- 
tijUtrinquc foiiis duodenis, &pluribus fubro- 
tundis,fednonnihiI,qyam in Cicerefativolon- 
gioribus.marginibus hirfucis , modo «qualitcr. 
modo inaequaliter ex adverfb nafcentibus,folio 
tamen extrcmo impari,veftiti : flofculi ad radi- 
ccm oblongiufcuIi,pallidi,forma ad florcm Lo- 
ti tetragonoboliaccedentc: hisfucccdunt fili- 
quaEpraetumidse,duabusvalvulisconftantes,fe- 
mine reniformi , Mcdicae in morem flavcfcentf » 
praegnantes, Vernismcnfibus floret,inmonti- 
T z bus I4S P R O D bus Thuringiae circa Northufani,unde D.Fure- 
rus anno i^i^.tranfmifit. 

II. CiCEi<.montanumlanuginorum ereftum, 
ramiseftpedalibus,reftis.rotundis>molli lanu- 
gine hifpidis, in ramos femipalmares , etiam 
multo minores br?.chiatis, in quibus folia Vici^ 
lylv.formalonga,modolatiorajmodoanguftio- 
ra,mollia,levi lanugine obfita,dena,duodena & 
totidemexadverfoeidemcoftae inhaerentia,ex- 
tremo femper imparem numcrum faciente : ra- 
mulorum apicibusfpica florum pallidorum & 
hirfutorum infidet,quos fequuntur filiquae ob- 
longas, lanuginofejin exiguum filamentum re- 
€urvumdefinentes,quaE femen nigrum minu- 
tum continet, 

Hocanguftioribusfoliisjin Valefia adTher- 
mas Leuccnfes, lulio florens reperitur : at quod 
foliispaulolatioribuseftjCicerismonranierefti 
Thuringiani nomine , a D.Furero , & Ciceris a- 
ftragaloidisereftiFrancenhufanorumaD.Jun- 
germanno accepimus , quod in montibus Fran- 
Kcnhufanis copiofereperiri fcripfere. 

J) £ L V P 1 N O. 

Capvt VI. 

LUpinus caeruleus ma jor villofus : radice eft 
lignofa rufefcente,fibrofa : caule cubitali, 
firmojrotundo,ftriato,mollilanugineobfi- 
to (nam in hoc longe major eft hirfiities,quam 
inaUisLupinis)in fummitate inpaucosramu^ 
los divifo: ramulisquandoque etiam j[ubalari- 
bus,rudimenta floris futuri habentibus, qui raro 
noftro ccelo perficiuntur : folia feprena , oftena, 
molli lanugineobfita,&,quam incaeterislatio- 
ra^ftellae in modum di fpofita, pediculis villofis, 
tres,quatuorveunciaslongisinfident5qu?edsci- 
dua funt,maximeubi femen pcrfici incipit: flo— 
resmagni funr,elegantercaerulei,&inodori(ra-- 
Busfloribuseft incarnatis) femnerquini in or-- 
dine ceu verricillatim difpofitij ita ut quamplu-- 
rimumquatuor,raroquinqueordinescon<pici- 
antur: &quoplanraperfcftiorfir,eoetiam ma- 
gis aieinvicemdiftinguuntur,&: quinrusordo 
plerumque perit,.dum inferiores femen perfice— 
reftudent: filiquaefequuntur hirfutae, unciam 
latae,duaslongaE, fedpaucje,cum ex quinquc 
ordinibus vix binaefinguio ordine proveniant 
(quodraritatem & peregrinam plant^naturam. R O M 1 

oftendere videtur)quae femen vulgaribus majus 
compreflum, &: rufefcens , quandoque ftriis va- 
riegatum, continent. Hujus femen anno 159J. 
Lupini Indici nomine,D. Doldius Norinberga, 
ipfam veroplantam LupiniCretici appellatio- 
ne.D.SpringerusHeidelbergamifit: quem Lu- 
pinum quartum,Clufius in poftrema hiftoriafa- 
cerevidetur. 

II. LupiNusminimus: exradicula oblonga 
capillacea,cauliculus tenuis, palmaris, quam 
minimumhirfutus exurgit, circaquem foliola 
quina,fena:feptena,brevia,anguftillima,fubhir- 
futa,qu£eoblongis pedicellisinfident: flores8c 
femina nondum vidimus: plantamLupini Af« 
fricani minimi nomine,ex horto nobililT. Con- 
tareni habemus. 

DE LATHTRJDE. 
Ga.pvt VII. 

L Athtris anguftiiTimo five capillaceofolic: 
pIuresLathyridis difFerentias in foliorum 
latitudine & anguftia,floriscolore,filiqua- 
rum forma,hiifuiie,& lacvitatc hic praetr.rire lu— 
bet,&folummeminifleLathyridisanguftiflimo. 
folio,quae radice eft exili,cauliculis cubitalibus 
infirmis,quibushincinde, &: adverfo fitu bina 
minima foliolaadnafcuntur, equorum finu bi- 
na .nonnunquam terna folia capillacea, triumj 
quatuorveunciarum longa, & furrefta,exiguo> 
pedicello innixa,una cum pediculoinmultifi- 
dumcapreolum definente,prodeunt;ex quo et^ 
iampediculus tenuilTimus, oblongus& nudus. 
efFertur,qui florem unicum,parvum fubcaerule- 
um,quandoque pallide mbentem fuftinet : quo 
defluxo,fiiiqua uncialis in apicem falcatum a- 
biens,bina,tern.Tve grana paiva rotunda nigri- 
cantiacontinens,(ucccdit. Monfpeifulijn 
coUibus, Majo florcns repcrii- 
tur. 

■*ff) (^ DB L IB E R 
p £ r i € I ^^ 
Capvt VIIL N O N V S. 149 V inhaerentibus , unoque extremam aliam occn"- 
pantecompofita: exaIis,tenues,&:oblongae vir- 
gulae,flores purpurocaeruleos, velut in fpica diC- 
, ,.,. „ o yr- ■ pofitos,furtinenrcs,prodeunf, quos fequuntur 

I c I A Onobrychidis flore : & Vic.arum [,^,(Xus plani,lsves, clypeiformes , communiter 
quamvis dilFerentias plures obfervaveri- terni , fibi invicem per longum coharentes.fa- 

men minutum includentes. In Helvetiorum al- 
pibus,ut montc Fra<fto, & ad ThermasPabariai 
provenit. 

III. ONOBRycHjs incana : caulem habet ro^ 
tundum,ramofum,incanum:foliaplura,acumi- 
nata,jngurta,uni coflaeadnexa, incana velutci- 
nereafperfa : cauliculi femipalmares, nudi, fpi- 
cam florum purpuraicentium, aliorum forma mus,an:amen in pr^fens unius folum de 
/criptionem fubjicere lubet. Haec caules habet 
pedales,teretes,ftriatos,quos foliorum alae,ut in 
Viciavulgari,fed breviores&: angulhores, uni 
coftaecxad\er(orefpondentes,ainbiunt,capreo- 
lis extremum occupantibus : ex foliorumalis 
fuperioribus,pediculi femipalmares,nudi exur- 
gunt, quorum fummitatibus flores plures ob- Iongi,gaIericulati,Onobrychid.j.Clufiiforma fuftinent: quibus fucccdunt filiqu^ oblong», 

■Imi l*3c 1 nr*>rr»i> r*i 1 I iri I lii nprn.> fir\l -jr^i rr\\r\rtr • -* - . O _ ' fimiles inferne pallidi , fupernc violacei coloris 
infident : floribus luccedunt filiquae planae , de- 
orfumreclinatae,femina exigua,fena, fcptena 
numero,continentes. Monfpefluli proven.t. 

J)£ Cu4PlTE GALLINACEO^ 

(^ onobrjihidt. 

C A P V T IX. 

CApuTGallinaccumminus:exradicetenui 
oblonga,hbris carente , cauliculos aliquot 
palmarcs,Si femipalmarcsprofeit, eofque 
utplurimum procumbentes,& inramulosd.vi- 
{os : folia vulgari,five majori fimilia,fed brevio- 
ra&: angufliora : floreshabetpaucos,parvos,di- 
lute mbentes,brevibus pediculis infidentes;fru- 
ftusparvi,afperi,echinati & fubrotund. fucce incan3e,incurvomucronc donatSjduabus val- 
vulis conflantes,fcmen minutum, nigrum,pla- 
num,&: fcmicircularecontinentcs. InProvincia 
Galli.Trepcritur, 

Altcram non minus incanam , (cd minorem, 
femipalmarem,foli.sbre\uoribus&rotundis,ex 
Aragonis &Caltilije faxofis,D.Albinusattulit. D E 

C A P V T O R O B O. 

X. ORoBus alpinus latifolius : ramis efl cubi- 
taiibus,autaltioribus,angulofis, viridib. 
foliisinfingulisalisoftonis.unicoftajad- 
natis, &fibi invicem oppofitis,uncias treslon- 
giS)duasIatis,viridibus,nervofis,&caeterisOroi- 
dunt. Hoc in maritimis & arenofis Provincia:, borum foliis minusacutis : e virgulis ex alarum 
&juxtaO]biam,&inmontofis juxta oppidum cavispaImaribusnudisprodeuntibus,floresua- 
Vigan,reperitur. ciales,Geniftaeforma,pallidelutei,atfoliofupe- 

1. Onobrychis clypeata afpera minora radi- ""''e rufefcente,dependent ftylo exillorum me- 
eecrafla,fibrofa,cauliculi femipalmares,reclina- *^'0 prominente : lobos & femina non vidimust. ri prodeunt , circa quos foliola multa , brevia & 
angufta,adverfofitucoft£E adh^rentia : flofculi 
eleganti coloierubeTites ,parvi,Genifta;forma 
fimiles,pedicellisinfident: fequuntur fruftus 
clypeolis exiguisfimiles, plani, afperi, femen 
minutiflimum continentes. Monfpelfuli in pla^ 
nitie LupicoIIefta. 

II. ONOBRTCHiscIypeatalaevis: exradiceni-- 
fclcente , paucidimisfibris donata,caulis unus. 
(nonnunquam duo) pedalis,nQdisdiftinftuSj 
cxurgit : circa quem folia alata,ex fenis , feptc- 
nis utrinque fibiis.oblongis,gIabris,uni coA« exPyrenais&Helvetiorumalpibushar 
bemus. r- f, DE^ IJO P R O D R O M I J)£ GLAVCE LEGVMINOSA, 
Capvt XI. GLauci Leguminofae affinis : radicem ha- 
bet albam,oblongam,paucis fibris dona- 
tam,ex qua caulis bicubit3lis,& altior, fa- 
tis craffus,rotundus,rubefcens, ca vus , paucis & 
brevibus pilis afperfis,prodit,8c nifi fuftentetur, 
procumbit: atfrequenter ad cubiti folum alti- 
tudinem accedit, nec fulcimine opus habet : hic 
in alios ramos dividitur : folia habet Glauco le- 
guminofse fimilia, duodecimetiam quatuorde- 
cim,& pluribus, utrinque ad coftam ordine dif- 
pofitis,nec in ambitu ferratis , & eleganti virore 
nitentibus : ex foliorum finubus pediculi pro- deunt,florespallidcluteos,modo unum com-- 
muniter plures,forma Glauci leguminofae fimi- 
les fuftinentes: hos fequuntur filiquae craflae^ 
con)un(fta;,unciam longae, triangulares, in brc- 
vem apicem abeuntes,(emina anguIofa,per ma- 
turitatem cx viridi flavefcentia , continentes. 
Hujus femen Araci Boetici nomine , a D.Jo.Po- 
na Verona accepimus > 8c ab annis aliquot in 
hortulo noftro habuimus : nam licet plantaan- 
nua fit,attamen exfcmine deciduo fefe propa- 
gat. Tota planta ingrati faporis eft : folia com- 
manducata, herbaceum primum& ingratum» 
deinamarum faporemin faucibusre- 
linquunt^ LIBER DECIMVS. 

DE OPHIOGLOSSO. 
Capvt I. I,/~XPmoGLOssuMangulofofolio: exradice 
*^^craflra,in fibras craflasabeunte,unusvel 
alter pedicuius , uncias quatuor longus, 
poft-medium dilatatus,effertur , cui folium uni- 
cum, uncias tres longum , fefquiunciam latum, 
ad exortumutrinque dilatatum ,& angulofum 
infidet,& ftylum fefquiuncialem linguam refe- 
rentem , pediculo donatum obtinet. Helmfta- 
dio,D.Sigfridus mifit. 

n. OpHioGLOSSUMminusjradiculiseftfibro- 
fis,pediculo fimplici & brevi , cui folium unicu, 
fubrotundum , unciam latum , fefquiunciam 
longum infidet : ad cujus exortum , & veluti e 
folii finu,ftylus ferpentis linguam referens, un- 

ciam longus exit : in humidis circa Mon- 
/pelium provcnit. DE AD lANTHO. 
C A P V T II. 

ADiANTHUMfruticofumBrafilianum: hoc 
Filicis inftar excrefcit,caule tenui, Isvi, 
fubnigro puniceo colore nitente,qui in 
alios fubdividitur,circa quosfolia viridia,Adi- 
anthoveroaliquantum fimilia,parva, oblonga, 
fed obtufa>fupernetantuniincifuris divifa,in- 
feriore cofta,qua capillaceo infidcnt,integra,al- 
ternatim cauliculo, & quidem utrinque duode- 
cimufquead viginti, petioiis,per pedicellum 
junguntur. Apud Toupinambaultios in Brafi- 
lia natum a D-Burfero accepimus. 

D E F I L I C E. 

Capvt III. 

'•T^Ilix paluftrismaxima:radiceeftomnium 

X Filicum craflifllma,duos pugnos fuperate. 

nigrajvelutexcraflTiflrimis fquamis compa£la,& 

multis .^ L I B E R D E C I M V S. 151 

muItisfibrisnigriscapillata5und.eexurgutfolia II. Muscus filicinusminorrhujusaliquot 

pluraatrovirentia,trescubitosfuperantia,inla- difFerentiasobfervavimus: fed hicfblumdemi- 

tus ampliflime expanfa : quorum pedicul' rufe- nore agemusjqui per terram ferpit,cauliculis te- 

fccns,angulofus,cavus, inftar oblongi aurifcal- nuibus,in fummo ramofis, foliolis Filici fimili- 

piiex radiceprodit ^qui ubipedalem altitudi- bus,fed tcnuiirimediircftis:cxramulis,pedicel- 

nem adeptus eft foliolus redditur, ad modum JiaIiquotcapiIIaresrufefcentes,biunciaIes,cfFe- 

Filicis maris vulgaris : nam velutiex plurimis runtur,quib. flngulis capitulum exiguum , fub- 

pinnis,fecundummarginescrenatis,&adunum rotundum,incurvu,inapiccmexiguumdefincs, 

pediculumcohsrentibuscomponuntur.Verum infidet.Hunc,cumaliisD.Jungermannusmifit. 

^d radicem , inter media folia , plura foliorum III. Muscus Abietis facie : prasdiifto non 

rudiinenta cubitalia, veluti futurorum princi- multumabfimilis,viticulisin ramosdivifis,fo- 

pia,confpiciuntur,comodo,quoJnFiIiceflori- Iiiscapillaceis,utrinquc (utin Abietc)coftaeob- 

da,fiveOfmundadifta ,circa fummos ramulos longiufcul£eadnatis,multoquam inpriorebre- 

apparent: a qua tamen diffeit , quod Ofmunda vioribus,&: viridioribus. 

caulesedat,&cauliumfiimmis, vcluti florcsfi- IV. Mus«usramofusrepcns,veIut fpicatus: 

ve feminum rudimenta adha:rcant , & folia ha- hic adarborum radices,nigris radiculisterrae af- 

beatlatiora,&haudquaquampermarginesfer- figitur,viticuliscrartis, & longis ferpit,&de fe 

rata.Hanc locispalullribuscirca thermas Mar- copiofas vcluti fpicas obIong.ts,ex tenuilVimis 

chicascopiofeobfervavimus: aliquandoincdi- & lcvillimis folioliscompaftas, ramulorum in- 

tis & faxofis,fed humidis montibus etiam rcpe- flar cmittit. 

ritur,ut circa Ramftein arccm Bafiiecnlmm no- Huic fimilis & alter , foliorum tantum apici- 

tavimus. bus candicantibusdifcrcpans : uterque in mon- 

II. FiLix mas aculcata maior : radicera habet te Crcntzacho adarboru.m radices crcfcit. 

nig;ram,fibrofim,p,ediculos pcdaleSjfaliofos, in V.Muscus ramofus ercclus major : hic cefpi- 

multas alas pinn.atas,modomajores, modo mi- tis inftar elcgantcr & arftilTime quafi compa- 

norcs.modominoresprofundiusdivifospallidc ffus.cxradicibus oblongis capillaccis,caulicu- 

virentes,primis in ambiru.dentatis,&in bre- lum triumquatuorveunciarum emittit,qui in 

vem fpinulam defincntibus. Hanc in monte binoS;ternos,quatcrnos,biunciaIes,etiam triun- 

SCBfljTflf^lIllegimus. cialesramulos,&hiquoqucinalioserigitur,qui 

Jli. FiLix aculeata minor; ha:c pinnulis eft minimis capillaceis foliolis velliuntur : inter 

brevibus,totis intcgris,non dentatis , fed in fpi- ipfa foiiola, pvediccll i uncialcs, nudi , capillacei, 

nulamacutam brevemque omnibus defmcnti- capitulum,utin Adiantoaurco,fi,iftinentes,eflre- 

bus : eodem quo priorIoco,licetcampoftmo- runtur. Hic in Crentrachomontcadarborum 

dum a D.Furero.ex Harcynia & Stoiberga ve- radices^aliis Mufcis commixtus confpicitur : at 

tcri,acceperimus. elcgantior& viridior,ad fepes circa Birfam flu- 

vium reperitur. 

Vr.Muscus ramofus ereftus minor: ex capil- D E M V S CO. Caput IV". lacearadicula cauliculusad fummumbiuncia- 
lisvariedivifusfoliolisvix confpicuis cinftus, I. TV /T Uscus pennatus:hic colore efl ex luteo emeTgit:codcm,quo trcs priorcs , loco provenit. 

\\( Xvirefcente,Iateq;ferpit, multisviticu- VII.MuscusfaxatiIisericoides:huiccircara- 

lis,fcdbrevibus,ramofis,minutisfoliis, dicem folia multa Mufco vulgari fimilia, intcc 

pennamjemulantibus vcflitus,quifibrastenues quaeviticuli funt palmares, afperi,foIiolisEri- 

proradicibushabet: inpetrofis& fylvisrepe- cscoridisfoliofimilibus,inordinatcveftiti,ali- 

jitur. quandohinc inde nudi,quorum fummo capitu- 

Hujusalterafpecies,radice rufefcentc ex co- lumexiguum infidet. Ad Wiefam fluviumfu- 

piofidimis fibris compofita,viticuIisramofiori- perfaxa repit. 

bus,foliisminoribu6:infylva Wilenfijlocisuli- VIII. Muscusftellarisrofcus: exfibellisni- 

_£iuofis provenit, gris radicem conftituentibuS; pedicelli unciales 

pro- T^ P R O D 

prodeunt,quibus rmgulis Folia plura inftar ro& 
compaila , pallide virentia , acuminata , in mo- 
dum ftells difpofita,infidcm.Hic hx faxofls Te- 
lamontii provenit. 

IX. M u s c u s Cuprefliformisrparvus eft, ra- 
mofus, foliolis cuprcfli forma, atrovirentibus, 
inter quse pedicellus cxurgit^quiminimas fpi- 
cas pallidas&: moUes fuftinet. Ex Harcynia. 

X. Muscus PoJyirichoides : hic tripJex eft •, 
Primus,viticuliseftplurimis,iifquebrevibus,& 
compaftis, qui foliolis brevibus capillaceis rigi- 
diufculis cinguntur. Alter>per omnia minor eft, 
cujusfolia rigidiufculanonfunt: Tertius.mi- 
nimus eft,&: mollisiprior in fylvis uliginofis re- 
peritur : duo pofteriores muris infident. 

XI.Muscusterreftris coralloides ereftus,cor- 
nibus rufefcentibus : hic Mufco terreftri vulgari 
elegantifpe<aacuIoinnafcitur:namMufcovul- 
^ari ex pallido virefcenti , hic candidus infidet, 
corallimodo inramulos rigidiufculosdivifus: 
qui licet candidus ht, ipfius tamen fummitates 
cornuta£,Sc rigiderufefcunt: hic ad Wiefam flu- 
vium late expanfus in arenofisreperitur.Verum 
hic cum Mufco Corallino, five Corallina mon- 
tana Tabernsemontani , neutiquam confundi 
debet. 

XIII.Muscus ceranoides:hic duplex eft , ma- 
jor&cminor:major,trium,quatuorveunciarum 
eftjfoliis carens , cauliculislatiufculis inramos 
divifis,hique in alios breves,& hi fimiliterin te- 
nuilfima fegmenta, trifida, quadrifida, acute 
(cinduntur. 

Minor totus Incanus, unciam non excedens, 
cx piurimis ramulis proxime junflis compofi- 
tus, quorum fummitas comm.uniter m duomi- utcrque la R t) M I 

nutiflima & acutilTima cornua abit ; 
Harcynia colle^ftus fuit. 

XIV. Muscus aquaticusfolio expanfo: hic 
«xradice transverfim repcnte,8c nigricante , ra- 
mos frequentes,late fparfos & femipalmares e- 
mittix,quorum fummitates ob foliola compa- 
iiiora, velut in fpicam abeunt : foliiseft brevi- 
buSjlatiufculisprimum,dein acutis. Hic apud 
nosaquseinrivulisinnatat, &nonnihil fplen- 
det: quamviseundem cxlacu Gaderfclebiano 
D.SigfriduSj&D.Jungermannus, Mufci majo- 
ris lapidum Harcynisnomine, miferit. 

XV.Muscus fontanus five hepatica aquati- 
ca: hunctripIicemhabemus,majorem &mino- 
rem,Hepatis nomine a Lobelio,Tabernsemon- 
tano & aliis depiftum,his tertium addere lubet, 
abillisdiverfum,quemMufcum fontanum ca- 
pitulis racemofisvocamus: hic foliis eft longe 
minoribus, fquamarum inftar junftis, pallide 
virentibus,& nonnihil hirfutis,inter quae quam 
plurimi pediculi capillacei,biunciales , nudi ef- 
feruntur,quorum finguli capitulum parvum in- 
ftar racemicompartum,&rufefcens fuftinent. 
quantum exficco,a D.Sigfridomiflb, coUigerc 
licuit. 

XVI. Muscus pyxioides duplex eft : alter 
terreitrisj tubulis majoribus, & candidioribus 
conftans.a Lobelio nomine Mufci terreftrispy- 
xidatos alabaltriculos imitantis,propofitus:fub 
quo in Silefia calcem reperiri relatum fuit. 

Alterverofaxatiliseft,tubulislongeminori« 
bus.copiofioribus,nec ita candidis,qui petris fa- 

xifve latiflimis innafcitur, eaque obtegit, 

quemadmodum in via Telamontium 

verfus, videre eft. LENTI' \ L I B E R 

Lenticula pakinrls latifolia. 
LENTICVLA P A LVSl RIS. 
C A r V T V. 

LE N T I c VL A paluftris latifolia puniflata : 
Lenticula paluftris mihi quadruplex efl : 
vulgatifsimaLentem rcferens: alteratrifulca: 
tertiaquadrifolia: quartacujus & figuram (in 
Phytopinace&Matthiolopropofitam)8cdefcri- 
ptionemadjungerelubet.Haecramulisaquisin- 
natat.a quibus hlamenta radicuUs conftuuentia 
deorfum feruntur: folijs eftcopiofis, fubrotun- 
dis, eleganter virentibus, conjugatim, in ram •. 
lisdigeitis, fuperne punftisminutifsimisnota- 
tis:hisinfernecopiofaelenticulae,aliquandohn- 
gulae, aliquando ternae, & quaternae, rugofo 
praetenui cortice donaije adhaBrent,quibus fe- 
jnencopiofifsimum, minutifsimum & rllavef- 
cens includitur:fapore eft aqueo j Hanc in fofsis 
Patavinis aquis fupcrnatantem vidimus, &c in- 
Silefia circa Uratislaviam reperitur: quam fortc 
Caefalpinus, pro Stratiote aquatica Diofcoridis 
propofuit, quamque fcribit fluitare, Sccuma- D E C I M V S. 153 

qua incidere. Pifis in AuxerifluTio, qui aquas 
thecmalesexmonceS.Julianirecipit. 

CORALLINA. 
Capvt VI. C^^Orallina varictates ipultae ocurrunti 
^at in praefens de tribus, quashaftenusa- 
pud Authores, qui ad manus funt, non obfetva- 
viraus. 

LCoaALLiNA alba nodofa : caule eft pedali, 
Iignocandido,&duro,candido&afperocortice 
tefto , a quoutrinquc, fed fine ordine , pediculi, 
triumquatuorveunciarumereftiflexilcs.prode- 
unt,quorum aliqui in alios.etiam uncia minores 
fubdividuntut: hosminimumnoduIi,velutex 
duobusfemicirculis, ijfq-,utplurimumpertuGs, 
compofitiufqucadextremumapiccm(triginta, 
etiamquadragintainunopcdiculoobfervarcli- 
cet) eleganti fpeftaculo,ad antiquarum mini- 
marum cf terarum aurearum fimilitudinem.cin- 
gunt. Hancunacumfeqentibus,D.Rumbaumi- 
us,Mafsiliaattulit,cxBarbariailIodcferri, &a- 
pud Mafsilienfes pliimarum loco fupra pileos 
gcrtari.affirmavit. 

il. CoRALLiNAcinerearugofa : hajcduplex 
efl, & utraque non fecus quam fequens , intus li- 
gnum habetfpadicci coloris,durum,medulla ca- 
rens, & crufta obduftum. Prima,ligno cft durio- 
re, quod crurta cinerea,afpera,rugofa, & tubero- 
fa, veluti corticeveflitur, qux friabilis eft,fortc 
cxliiiomaritimoexiccatocreata: haecinramos 
plufcs recurvos, & hi inminores,velutituber- 
cuiis exafperatos, dividuntur, & in obtufumro- 
tundlufci.lum apicem definunt. 

Ai.eia, cruf^a niagis 2lbicante,minufqueru- 
gofa oducitur , & in ramos pedc longiores fle- 
xilei,6v hi inl"tylo? plerofque palmares,abfu. 
miintur. V^erumhasduas, ncccum Lithophyto 
marino Gefneri , ncccum Corallma alba,lutea, 
& 1 ubia TabernaEmontani. nec cum Erica mari- 
tima Clufij, confundere opoitet,cum omnes has 
ditferentias habeamus. 

III. CoRALLiN.\ pallideflavcfcens laevis: 

haec crufta pallide flavefcenve, \xyi'i ac friabili 

obdufta eft : a qua utrinque modorami, 

modo ftyli la:ves & flexiles 

prodcunc. 154 P R D 

e^ERCFS tJMARITIMA. 

Capvt VII. 

QVercvs maritimatriplex mihi eft: i. 
qujE propter veficas aut bullas plurimas, 
quibufdambaccifera dicitur: 2. veficisquidem 
caretjfed foliorum extrcma crafsiora funt, & in- 
jequalia , quafi rudimentum Cucumeris exigui 
cftendunt,quamgIandiferamvocant:utraq-,jam 
defcripta. At tertiajquam Quercum maritimam 
barbatamvocamus, pauca quidem folia habet, 
eaque fecundae fimilia, fed ha;c in quam plurima 
oblonga capillacea filamenta, barbae inftar , ab- 
fumunrur. 

FVCVS OHARiriM?'S. 
Capvt VUI. 

EX Fucis maritimis quam pUirimis , in pra»- 
fensaiiquot folumexhibebimus,quorum 
duosprioresannoi^oj. D.Cargillus,Abr«donia 
ex Scotia una cum defcriptione tranfmifir. 

I. Fvcvs alatuSjfive phafganoides : hujiis 
admiranda eftforma: faxisqusOccanushm- 
bit, & in aeftu quoque mergit, adhaeret, caule te- 
reti , pennae anferinje magnitudine ; colore, 
quemexhibetPrunaDamafccna, inter rubrum 
& nigrum faturatum, medio^ atfolia, quaenon 
nificaulem adultumornant,faxo hsrentia (in 
ficcavirefcunt) ad luteum magis vergunt, quae 
palmx latitudinefupraradicem nafcunturplu- 
rima, Iigularuminftar,cartilaginea,tres, qua- 
tuor, fex,autoftounciaslonga: interquaecau- 
liseoufque teres,Iatefcit, porrigiturque incer- 
dum ad ulnae longitudinem infirmus, ut nifi a- 
quis innatans fuftentetur,humi femper procum- 
bat: huic,fi adultior utrinque ala adnafcitur, 
tantae,quants & ipfe caulis eft longitudinis , ea 
veratota membraneaeft.fibris hinc indevcno- 
fis acauleconfperfa. Notandumautem mem- 
branam hanc, prout in fagittarum alis eft vi- 
dere, ima parte anguftiorem, fenfim latiorem 
reddi , ita ut tres ab ortu pollices tranfverfos, 
aequalis deinceps tota exiftat, unius , duarum 
auttrium unciarum latitudine. VulgoBader- 
lacks vocant: Fucus alatus, aut phafganoides 
efto.caulis enimancipitemgladiumrefert: Hic, 
prsfertimin Septembii viget, aiio anni tempo- R O M I 

re inutilis: membranaeabjiciunturjfellquo ve- 
fcunturgravidae,alijfqj etiam in cibos cedit : fa- 
pore eft falfo cum modica dulcedine : fitim man- 
ducantibusexcitat. 

II. Fvcvsarboreuspolyfchidcs: eodemor* 
tu & ufu eft,qucm vulgus Tangels nominat, Fu- 
cus omnium interdum maximus , trium quatu- 
orve cubitorum,tcres, luteus (tenerior,qui folus 
vefcus eft , longe infra minimi digiti crafsitudi- 
nem,corticemCaftane2benematuraecoIoreae- 
mulatur)caulem Angelic^maximaecraftitudine 
aequat: faftigium, in latascartilaginofasmem- 
branas, vatie dividitur, eo prope modo,quo bal- 
theipars,'&qua enfis fufpenditurapudHelve- 
tios.Hic fucus maximus, aut arboreus polyfchi./ 
desefto.HaftenusCargillus. Verumhicpoftre- 
mus a PalmifolioGiganteo five Alga latifolia 
Imperati, a quoNeapoli , cum quam plurimis 
maritimis plantis accepimur,diftingui debet. 

III. Fvcvs longifsimOjlatifsimOjCrafroq^fo- 
lio,r3diceeftbrevi,excrafsisfibriscompofKa,ex 
qua pediculus cralfus^rotundus.femipalmaris 
prodir, quiin foliumexpanditur: foliumunum 
ingentisiongicudinisjpedesaliquot&ulnasex- 
cedit (rariusexuna radiceduofolia, ejufdem o- 
mninoformae&;longitudinis)&Iatitudineun- 
cias quatuor fuperat , ejufdem fere per totum fo- 
lium,principiocxcepto,Iatitudinis,inmedioae- 
qualiter plaimm , ad utrumqj vero latus parum 
convolutum rortuofum & finuofum, obfcure vi- 
ren SjCralTum, & dum terras adhuc affixum, ta£lu 
forma gelatina:, vifcofum, & madidum : quare, 
propter nimium madorem vix alTervaripoteft, 
licet faepius Soli exponatur: nam quoties chartae 
reponitur,mador iftecu fcetorerecrudefcit, ita ut 
acorruprionenon nifipoft aliquot feptimanas, 
donec plane ficcctur,fervari polTit.Hic in Gallijs 
admarisliroraverfusS.Malo provenit, & ^na- 
tali folo facile eruirur: unde D.Satlerus promifit. 

IV. Fvcvs longifsimo,latifsimo,tenuiq', fo- 
lio:hicpriorinonmuItumabfimilis,quiexradi- 
cula nigra, fibrofa, pediculum tenuem, triuncia- 
lem emittit,qui in folium fefquicubitalis longi- 
tudinis, unciarumquinquevel fexlatitudinis, 
planum,per margines hinc inde convoIutum,ab/ 
fumitur : coloris pallide virentis eft, fubftantiae 
tenuifsimae membraneae: hunccumalijs maris 
Mediterraneipurgamentisrejeftumjnonlonge 
a moncis Cetij radicc,collegimus. 

V. Fvcvs L I B E R 'D E C I M V S. rjj 

V. FvcvsIongo,angufto, &cra(rofoIio:ra- C A R D F F S. 
dice eft rotunda & plaiia , ex qua bina , ternave 

folia (rivecauliculijfimavelis) fefquipalmaria, CapVT IX. 

crafla,coriacea&pIana,ligulas referentiapro- I./^Ardvvs mollis latifolius: caulceftcu- 

deunr,quxinaliasvelutligulas,fedrarius,divi- ^^bitali, ftriato, brevibus & mollioribus 

duntur. HicadFucum maricimumfecundum fpinisarmato: foIijsRumecisforma.tenuibus, 

Dodonaei editionis Belgicas referri pofle vide- Ifvibus,venofis,paImumIongisjUnciasquatuot 

tur, cujus fpecies altera breviore & anguftiore Iatis,marginibusexiguisfpinulisdentatis,cau- 

foliodicipoterit. HuncquoqueaD.Satleroha- lis fummitas inpediculoi brcvcs uncialesabir, 

bemus. quorumfmguli capituIumLappae vulgaris for- 

VI. Fvcvs membranaccusceranoides: hic ma.ejufqiferemagnitudinisfuftinenc, quodiu 
inftar LaflucaE marinas tenuis , palmum exce- ftamineumpurpureum|floremexpanditur.Hunc 
dens, cauleeft unciam & femiunciam lato (mirc D. Burferus in Auftrix monte Taurero Raftadi- 
varians) qui in plurimas alas modo latiores, enfiumlegit. 

modoanguftioresjhaecq-, in brevifsimas cafqi H. Cirsivm anguftifoIium:exradIcenigra 

plures cornuum modo fubdividuntur. Hujus fibrofa,cauIiscubito aItioreifertur,membrano- 

fpeciesvariaselTe, fcopuIisadnafci,ScotisDils fisalis afperiufculis veftitus, inramosdivifus, 

dici,ejufqj efum contra Picam commendari , D. quorum finguli in pediculum oblongum, eumqj 

Cargillus, planta addica, perfcripfit. nudum.abcunr.cui capitulum unicum hifpidutn 

VII. Fvcvs maritimusGallopavonispen- infidet,quod infloremftamineumrubentcma- 
nas referens: hic membraneus eft, fefe fenfim peritur.&candeminlanuginemabfumicur. Fo- 
late expandens.qui in plures lacinias femicircu- lia habet ad radicem palmaria , uncia anguftio- 
laresfibi quandoq; incumbentesdividitur,per ra,atrovirentia,inambiturarisacuIeisprxdita: 
quas v.irire ftriae femicirculares, variegatae ,di- at qua: in caule, brevia funt , nonnihil laciniata, 
verfsqi laticudinis,utinpennisGalIopavonis, Scaculeismagisexafperata. Hocinmonte Waf- 
eleganti fpecflaculoferuntur. Hicfcopuiismor ferfalllegimus. 

ricimis adnafcicur: quamvisetiamexMicuIis, m. Cardvvs fphsrocephalusacutusvul- 

corcexhuicFucofirnilimus, eximatur: hunc a garis; exradicecrafla,,cauliscubitoaltior,fta. 

D. Cargilloex Scotia accepimus. tim in ramos brachiatus, effertur, qui craflus, li- 

VIII. Fii.vM maritimumGermanicum: hoc gnofus, membrana alata fpinofifsimaufquead 
exiguolapilloinnafcitur, & in plurimabicubi- fummum inveftitur: quemfoliapediculo lario- 
talu,anguftifsima,nigticantia,l2via,crafsiu. reampleauntur,quaeprofundelaciniata,palma- 
fcula & firma , aliquando inter fe complicata fi- ria, duas trefve uncias lata, per ambitum crebris 
la, abfumuntur. Hoc ex mari Balcico accepi- &acucifsimis, pallide flavefcentibusfpinis ar- 
mus,& incolisMeerfaden, & Meerftrang dici mata. Cauliumfummis, capita rotunda,pene 
acccpimus. fph.-ericea ,acutifsimisfpinishorrida,infidenr, 

Alga bombycina : Algam hanc exScotia quas in florem ftamineum purpurafcentem ex- 

acccpimus.quas inftar GolTypij five bombycis pjicanrur,&tanuem in pappumabeunt,cui fe- 

moIlis&compaa3,lateexpanfa,aquisdulcibus men Cnicofylvcftri fimile includitur. Haecfre- 

innatat, fuperne pallidc virens. inferne albi- qucns eft in dumetis humidis.quamvis etiam 

cans:hocgoiTypio,quodexvetcrithoracccui fecus viasrcperiatur. 

fulfultumerat.eximitur/imili- IV. Cardvvs lanceatus anguftifolius: hic 

mum eft, caulibuseftbicubital bus, rotundis, ftriatis,hi- 

fpidis & firmis, oblongis, acucis, albicantibus 

fpinishorridusjhinc indemcmbraneaaladona- 

(t^ Co) ?♦' tus, &in fiimmoin ramulnsdivifus: circahunc 

^ foliarariora,palmum a?qnantia,angufta, inlaiv. 

ceamoblongam,eamqilatiorem,quam inCar- 

deolanceato latifolio, abeuntia , raris & brcvi- 

V i biis 156 P R O D 

bus lacinijs divifa, fubtus incana, fuperne atro» 
virentia, fpinis longis donata : cauliculorum 
fummis capitula plura , parva , ex imbricatis 
fquamis compolica,iiifident, qus inftaminaa- 
trorubentia,apicibusdivirisexpanduncur, &a- 
liorum morein pappum&clanuginemrefolvun. 
tur,femenque exiguumineaoccultatur. Hic&C 
florealboquandoqjreperitur. Huncin nemors 
adpontem Wiefamobfervarelicct. 

V. Cakdvvs paluflris: radice eft fimplici, 
caule tncubitali,foliaceo,erc£lo,nonnihil ra- 
mofojbrevibus fpinisarmato, folijsatroviren- 
tibus, ctafsis , finuofis, quandoq*, etiam lacinia- 
tis,lemipalmaribus, fefquiuncialem latis,per 
marginem rarioribus fpinis cinftis ; caulis fum- 
mocapitulaplura,fingulafingulis pediculis in- 
fident, quae inflorem ftamineum purpurafcen- 
tem expandunturdein in pappumaliorum mo- 
re abeunt. Hic ad^'iefam locis arenofis , her- 
bofis , & Michelfeldcnfibus palufttibus , pro- 
venit. 

VI. Cardvvs polycephalusanguftifolius: 
radicem habet lignofam,(ibrofam,caulem cu- 
bitoalriorem, rotundum,ftriatum,ipiniscaren- 
tem , cujus (ummitas in plures femipalmares ra- 
mulos, &c hi quandoque in breviores,dividitur : 
foliafuntpauca,angufta&brevia,fpinisoblon- 
gisarmata : capitula p]ura,parva, quibus mini- R O M I 

mafubjiciuntur,exiguisfpinuIis'praedita,8cflo« 
Jaceae nmilis ex ftaminibus purpurafcentibus 
compohtis,infidet, quifimihter inlanuginem 
abit. In prutisMicheifeldenfibus frequcnsoc- 
curric. 

Vir. Cardvvs repensvinearum: exradicc 
oblonga,nigricante,caulis prodit reclinatus,ta- 
rius erciftus , pedalis , incurvus , ftriatus , candi- 
cans, cujus fummum in ramulos paucos , eofque 
breves abfumitur,qui capitula parva Jaceae vuU 
gan fimilia, fuftinent: foliaad radicemplura, 
fuperne acrovircntia, inferius incana lanugine 
afperfajfemipalmaria^unciamlata^leviterfinua- 
ta,f'pinulis per circumferentiam donata : at quae 
caulem ambiunt in profundas lacinias dividun- 
tur, palmaria,duastrefve uncias lata, exiftunt, 
Hic in vinetis Mutenfibus frequens eft. 

V 1 II. Anonis vifcofaminorflorependulo: 

plantulaeft (emipalmaris,totaquehir(uta:radi- 

culaalba, oblonga ,tcnui , parumlibrofa, aqua 

cauliculipluresduarum triumveunciarum,ex- 

urgunc, ijq, tenucs, rotundi, foliolisparvis, ple- 

rumq^ternisexunopediculoprodeuntibus,for- 

ma&ficuvulgaris Anonidisfimilibus, vifcofis: 

floresparvifunt,Iutei,propendentes,quibusmi- 

nucum femen in cxigua filiqua fuccedit,8i nul- 

lis fpinis donatur. Ex Gallia Nar- 

boneafi habemus. ■^\'^i 
LIBER I ^) 157- (?♦' 
V LIBER VNDECIMVS. 

Q r T l s u s. C A P V T I. CYtis vs Hifpanicus filiquis Ornithopo- 
dij : hic virgis eft rotundis, ftriatis, duris, 
tricubicaiibus,invariosr3mo!.nonnihilIanLigi- 
nofosbrachiacisjquosfoJianumerofa, terna,uni 
pediculo inhjerentia, in funimis ramulis exi- 
gua , dilutc virentia, ambiunc : flores parvi, lu- 
tei, Geniftas limiles, quibus riliqu^c unciales, 
moUihirfutieteflae, inftarfiliquarumOrnitho- 
podij, minustamen profundelinuatse, & plures 
fimuljunifl3e,tern.-e, quatern.v.quin2E, uni pedi- 
cello inhasrentcs, quibus femina parva,pljna, 
nigricantia inclufa funt. Hic in Hifpania, ad 
agrorum Jimitcs frequens eft, non tamen cum 
CytifoprimoCIufij,cujosparsinteriornis;ricar, 
&ramulitotivilloobficifunt,confundidebet. 

C O L V T E A. A P V T II. CO L V T t A Scorpioides maritima glauco 
folio : virgis eft pedalibus, rarius cubitali- 
bus.lignofisrotundis, rufclcente, rugofocortice 
veltitis.iii freqasntesramosdivifis: foliaaiata, 
feptem.autnovemjUnicoft^jbinisfemperexad- 
verfofitis; adbyrent, uno impare excremsma- 
lam occLp2ntc,Co!ute^ folijsfimilia,multomi- 
nora.obtuia i^ cordata,glaucrque velcaefij colo- 
ris: fiores &: form.iS,:colorcColutesefimiles.fed 
minores:pediculistenuibusfiiliquK tenues.ob- 
long:E, unciales, articulis diftin^f infident qua- 
fum fingulis articulis, fingulafemina parva in- 
dufa funt. Haec inmaritimis propeTeraci- 
num colleila. quamvis etiam Patavio, 
ex horto Bembiano 
habumus. G E X I S r A. 
Capvt IIL 

C> EsisT.t Hifpanicae affinis: fuffrutcxeft 
Jcubitum luperans, cauletcnui,tcreti,can- 
dicantecorcice ceilo, qui in plurimas virgas te- 
nuifsimas dividirur, quarum aliquae palmum 
fuperanc, alia; minores lunt: circa quas folia 
longiufcula , anguftifsima & ita utvirgapcnc 
nudaeappareant; fummis virgisfingulisunicum 
capicuIumrotundum,villofum,molle,infidct5Ut 
ih Gramine maritimo five polyanthemo ma- 
jorc, ex pluribus floribus. Geniftellaetin^florife 
forma.fcd minoribus pailide luteis compoli- 
tum: nam quilibetflos, cxcaliculo villofo,hir- 
futie alboprodic. In montibusplancfaxofisad 
aquasBlancas O. AlbinuscoIIegic. 

Genmstella Monfpeliacafpinofa: haecvi- 
ticulis eft palmanbus, interram reflexis, qun- 
rum pars inferior in brevifsimos ramulos, cx 
parvis fpinulis conftantes dividitur , a medio 
vero fuiium villofi fuiit, quandoq; inramulos 
brachiati; oblongis \ iridibusfolijSjminoiibus 
iajpc additis, veftiti ,fpinifquecarentes : fum- 
mitatibus flores pallide lutei . forma Genifts; 
Ipmo fae vnlgaris fimiles; infident. Hanc qui- 
dam Monfpefluli Corrudam luteam vocabant: 
quae etiam in Vencofo monce repericur. 

Similem.frcpcromniamajorem;caulibus pe- 
dalibusjfolijs r.irioribus,fpinis longioribus.mi- 
nufque pungentibus ,floribus ma;oribus & au- 
reis,quafi infpicadifpoficis, exHifpaniahabs- 
mus. 

Genistella minor Afpalacioides: fuflFru- 

tcx eft pcdalem altitudinem furpcrans, ftipite 

rotundo, rufo corcice veftico, lignofo, hinc inde 

fpinis, fed rarioribus, armato,inramos,qui in 

V j mino- ijS P R O D R O M I minores fubdividunturj brachiato: circa quos ftingui poflunt.HujusfoliaunacumNucis mo- 
foliola rara,parva,quaedam fubrotunda,qu2e- 
dam cblonga , fpinis interieftis , quibus flores 
luteijGenirtaepraediftseduplominores, hincin- 
de componuntur, nec.ut inpriorc, ramulorum fchatae folijs, D.Clutius Amftelrodamo mifit. 
S T r R A X L I G^V I D A. fummis,in aculeum abeuntibus,infident. Hanc, 
ex AngliaGeniftsE fpinofaenomineaccepimus: 
atcandem inafperis,circa AureliamGallorum, 
ramisiatefefpargentibus^collegimus. 

Chamagenista Cretica: haic virguliseft 
palmo minoribus,humi diffufis,tenuibus,ro- 
tundis,fubcani5,inramuIosaIiquotduarum,tri- 
umunciarumdivifis,foliolisoblongis,anguftif- A P V T VI. STtracis IiquidaBfolia:exradicerotundO| 
nigricante,rugofo, ftriato & quafi articulato 
cortice tefto, folia terna, etiam quina, oblongis^ 
tenuibus , nigricantibus pedicuiis donata , ex 
uno veluti tuberculo prodeunt , quae vitiginea 
funt foliotum Aceris , vel Platani inftar , in laci- fimis, binis aut ternis ab eodem exo"rtu,fed alte- ".'*'» ^«^"^^ ' .«"^"^ «i"'"" ^'"'^^ ' nervofa , pei: 

ro femper longiore, prodeuntibus. incanis : ex circumferenuam crenata,& mucronato cufpidc. 

foliorum alis flofculi terni,quaterni,parvi,lu. ^,ff/^ "°"°"?^!liV!lT!!"Ilr3"!,?P'^ 
tei,Geniftae floribusaEmuli: filiquas nonvidi- "■■■'•'"■"•""™"""""' -> - =,»,,„, ^ , mus. Exhortonobiliflf. Contarenihabemus. 
S V M A C H. 

Capvt IV. 

SVm ACH anguftifolium : hocpotifsimum fo- 
lijs avulgatodiffert: hujusenimfoliaunci- 
as quatuorlonga, femiunciam latafunt,inex- hujusmagnumramumfehabereperfcripfit. 
LIGVSTRVM. 
Cai'VT VII. LIgvstrvm duplex ex Italia accepimus, 
de utroque breviter in prsfcns, cum folum 
ramos abfq; floribus &. femin ibus acceperimus. 
II. LiGvsvRVM Myrtifolium : hoc ad Li- ■ r • ° j r;„„„, Rr.,=r,»,,r„;r,.>rK,,..o cultri vulgans modum excrelccre , & irt ramos 

quilitumapicemaelinunt, &:permar2inemcie- p ,. .& ,. ,. r , 

. /;,„.. ^. ,«..„.•., ^,,^jo,;rA „„;,-^a^ .,^r;r, brachiariaudio: ramirotundi luntlxvesnon- 
nata lunt,quorum auodecim unicoltae,utrin- . 

que nimirum fex,adhaerent,undecimo impa. " rulelcentes 

rem numerum , conftituente , quae fuperne atro. 

virent , inferne pallida funt , cofta elata per lon. 

cum excurrente. Hoc in BralTilia apud Touou- *'^"]'.'° ^\ "°"° 

pinambaultios colleaum & a D.Burfero com- «^"'^'V ^'^P^"^^ municatum. fMELEGVETA. 

C A P V T V. folia atrovirentia, vulgaris 
folijs& latiora& longiora. Hocnomine,Ligu- 
ftri myrtifolij perpetui, vel Myrti Liguftri foiio, 
Patavio ex hortoPharmacopaei (cujus nomen 
m molin accepimus. 
II. LiGvsTRVM folijslaciniatis: & hujus 
ramos pedales habemus, circa quos folia atrovi- 
rentia,gIabra,inferioraquidemfubrotunda,aIia 
verooblonga: haecq^modointegra, modojat 
miniluteiinftardivifa, quandoqj abalterofb- 
lum Iatere,laciniam unam,quandoque utrinque 

MElegveta five Grana Paradifi : folia unam,rariusbinas,quandoqueternas,quater- 
crairafunt,unciasquatuorlonga,tres la- nas,inordinataslaciniasobtinent. Hocprimum 
ta, perquorum longitudinem coftaelata fertur, Liguftrinigri nomine,exhorto 111. MoriSena- 
aquafibrae plurim3epertranfverfumabeunt,ut torisVeneti, queminvilladiCarbonara colit: 
in Caryophyllorum folijs cum quibus maxi- dein,proSyringaIaciniatisfolijs, exhortolll, 
mam fimilitudinem babent : fruftus fatis cogni- Contaren i Sen. Veneti accepimus : de uiio- 
tus, habeturinofiicinis, ut& Granaexempta: que plenius in Theatro 

hujus folij pediculus, fapore cft aromatico , ipfis noftro. 

granis correfpondente, nontamen itaacuto & 

aromatico.utinfoIijsCaryophyllorumanimad- ^ (o) ^ 

veitituj; , quo figno pocifsifnum 4 fe invicem di« 

SALlX, L I B E R V N 
S A L I X. 

Capvt VIII. 

I. ^Alix fragilis: haecmediocriseflaltitudi- 
I^niscaulibusramofis.rotundiSjrubentecor- 
ticeveftitis: folijslongis,anguftis, prona parte 
incanis,fuperius atrovirentibus,& tandem pene 
nigris : julis quam in casteris brevioribus.Fragi- 
Jem appellare lubet , quia non aliarum Salicum 
inftar virgislentis &vimincis,fedplanefragi- 
libus donatur. Noftris ^^vatlbtvei&en / eo quod 
tandem nigrefcat,dicitur: frequens ad Birfam 
&S. Jacobum. 

II. Salix oblongoincanofolio: hujus cau- 
les, corticeatrorubente veftiti,in breves&plu- 
res ramulos divifi: folijs oblongis,fuperna parte 
obfcurcvirentibus,paftc pronacinereis& mca- 
nis: flores copiofos aliarum falicummodopro- 
ducit, &:femcn p3rvumnigrum,cumalbifsima 
lanugineavolat: haecapud nosfrequens,in pri- 
mis in minorcurbe, aJmolendinum aerarium, 
in fepibus adaquam. 

n f. Salix fubrotundoargenteofolio: haec 
caulibuseftcubitoalnoribus, rotundis,incanis 
& ramolis : foli js fubrotundis,fuperne nigrican- 
tibus , parte prona incanis , argentei coioris, 
fplcndentibus,taftu mollibus, & veluti tenui 
lanugine pubefcentibus, per ambitum raris cre- 
nis exafperatis. Hanc finc fruftu ex Belgio D. 
Gallus tranfmifit. 

IV. Salix humilislatifoliaercfta: hjccfa- 
lici, latifoliaEaquatic2acutofoliofimiliseft,fed 
humilior,cumhujusvirgsrotundaEftriatae,vix D E C I M V S, is9 

cubitum fuperent : folidminortfuntlexyotun- 
ditate oblongata , in acumeii definentia. rugofa, 
parte prona lanuginofa,taau moUia : juli totun- 
di,pavi,flavi : hxc cum latifolia repente confun- 
dinondebet. MichelfeldaEhumidis. 

V. Salix alpinaanguftifolia repciis: exra- 
dice, atrorubente cortice te£ta , cauliculi palma- 
res humi fufi prodeunt,qui capillaceisradicibus 
tcrrae affiguntur, ramulis tamen p«ucis furfum 
elatis: foliolis oblongis,latiufculi$, brevibus 
cin(fli: floresut incaeteris, quibus abfentibus, 
nullus falicem cfte crederet. Haecin Helvetio- 
rum alpibus & monteFrafto,frequens eft. 

VI. Salix alpinaPyrenaica: haecadfcmi- 
cubita!emaltitudincmvixaflurgit,virgistenui- 
bus,ramofis,folijsobiongis, parvis,percircum- 
ferentiampilofisjtaauholoferici inftar,obmi- 
nutifsimos pilos, mollibus: fpicae florumun- 
ciales,anguftaE, molles funt. Infummitatibus 
PyrenaeiD. Burfcrus legit. 

VII. Salix faxatilisminima: hsecduasun- 
cias vix fuperat . quse cx radicula caudicem craf- 
fiufculum , vix femiuncialem emittit,qui in bi- 
nos ternofve vncialcs ramulos,terr2e incumben- 
tes,di viditur : folia funt parva, oblonga, fubro- 
tunda , atrovirentia , venofa, quorum medio ca^ 
pitulum parvum fubrotundum,veluti ex mul- 
tis baccis compofitum , infidet , quibus maturis 
apertis, veluti ex triangulari caliculo, mollis, 

candida & brevis lanugo effertur. In alpium 

Helvetiorum jugis, faxis infi- 

dens,reperitur. 
LIBER t6o PRODROMI LIBER DVODECIMVS. ^©^<J^J^#^ ^ LIBER DVODECIMVS. 

SANAMaND<iA. 

C A P V T I. 

SAnamunda viridis vel glabra ; radice eft fimiles,parvos,ftellatos>!uteolos,copioros,veIut 
crafla , lignofa , fibrofa , alba , cortice craflTo, in racemo cohaerentes, quibus fuccedunt fruftus 
pailido,leto veftita,a qua ramuli plures,tenues, parvi angulofi comprefsi, Spinje infeftoria bac- 
palmares,etiamminores,ijquegenicu!atipro- cis correfpontentes, ex minimis pediculis de- 
deunt,folijsoblongis(rariusfubrocundo)Cha- pendentes. Haecvere florcns in quibufdamdu- 
mieleae vel potius PolygalaE fimi!ibus,fed bre- metis,etiam in monte noftro Muteto,reperitur. 
vioribttSjViridibus & glabris , alternatim circa 
ramulos difpofitis : inter quae flores oblongi,lu- 
teoli, in quatuor foliola divifi confpiciuntur: 
fruftum non obfervavimus. Haec Aprili florens, 
Monfpefluli in horto Dei coUe(fta fuit. R I B 

C A P V T E 

III. s. FRANGULA. 
Caput II, RIb E s montana oxyacanthae fapore : du- _ plexRibes in Helvetiorum alpibus reperi- 
tur: altera, quae frutice&folijs, fed minoribus 
vulgari conven it : fruftum v. habet rubrum,hot- 
tenfi duplo pene majorem, fapore oxyacanthae 

FR A N G u t A altera polycarpos : frutcx eft fru(ftui refpondentem : in Valefianorum monti- 
Frangulae fivc Alninigrasfimilis^ramofus, busreperitur. Alcera,humiliorumeft,8(pero- 
cortice candicantc veftitus : folijs fubrotundis mnia minor, baccis vulgari minoribus,minufqi 
in apicem pleiumq-, abeuntibus , plurimis ner- acidis : in Bernatum montibus provenit. E; 
vis elatis pereadifcurrentibus,quareinftar fo- haecadgloriamDpj diftafunt,cuifit 

liorumlllmi rugofis,tenuifsimepermarginem laushonor&imperium 

ferratic: Flores nabet forma Frangulae vulgarj in fscuU. K. s. 
INDEX I N D E X 

PRODROMI THF.A 

TRI BOTANICL 

Quo planta^ {iipra (excentae una cum alijs 

continentur. Vrimm numcrM pagiriAm^y 
SecundHS pagim fcgmcntumjt 
Tertim paragraphtim denotat. A. 

Brotanum Campeftre incanum , 
Carliuit odore, 71. 1. ubi prore- 
niat ibid. 

Abfjntbium Ponticum Creticum 
j, grati odorts, 71. i, 1. Gnca lin- 
guatjiiomodtreilevocetur ibid. 
/Jjfyutbiiim jlpimim incanum,?!. 1. 11. uLi nafcatur, 
tbid. 
Alcbimilla atpina quinquefolia, ijt.t. ijuf ntenfefloreat, 
& qutbuilocisreperiatur ibid. 

Algabombicyna iii.2.VUl. 

Allium junctfolium bicorneluteum 27.2.I, 

Allium montanum miniis ihid.U, 

AUium montanum radtce oblonga, ibid.JU. ubipreveniat 

luid. 
Alfine paluftrit minorferpiBifolia,iiS.t,I. quibut locispr»' 
veniat ibid. AhfjHthium alpintmcandidum humile tbtd.Ul. Alftnepaluftris minorfolie eb[ongo,iiS.i.U,alias Portula- Ahfyntbium alpinum umbelliferum, 71.2. IV, quando in- 

venttim novum, ihid. qux cjus variet.ts ibid. 

Acctofa Americana folijs lengijiimis pediculit donatis, 

S4- 2- !• 

Acetofa rOtundifolia alpina sS-tiJ- 

Acetofafcutatarepeiis jj.r.IJI. 

Acetofa Cretica femine aculeato ibtd.lV.&2. 

Acctofa laitceelataangujlifoliarepens th.V. 
Adiantbumfruticofim Brafilltanum, 1S0.2, uhi nafcatur 

tbid. 

Aethiopis laciniatofoUo iij.t, ca aquattca thid. 

Alftnealpinaglabra tbid.UJ. 

Alftne alpinajunclofolio, 118. 1. IV. qtio annitemporejio- 

reat, & ubi nafcatur ihtd. 

Alfitie minor Androfaces alterius Matthiolifacie.tiS,2.V. 
Alftneverna Androfaces capitidis, ibid.Vl. cujusfoliftt 

aluiiina tbid. 

Alfinealpinaminimaglabra, tiS.i.VU. ubireperiatur 

thid. 
Alftnenodofa Germamca,ib.VUl.aliM artnaria & quar* 

ficdiclA fl>'(l- 

X ■ Alfiiie I N AlftntSftrguUfacicfivtSftrgulaminorfubcxruleoflo-BetaCreticafemineacuUato 47.t.&2, 

fculo ;;^.IX. ^SiCfcmtlli^fJfkm loi.uW, 

AlihaaBrjfonidfolio.isS.i.l.aliasAlthxaaTl/orefctnsfcm-^BiJlorta atpina maxima, loo.i, inaltifmm Silefiorunt 

perrirefcens ibid.: montibiureperitur ih.2. 

Anagatlis Aquatica angufiifoliafcutellata, iip.i. ulipro- Braficafpinofa j^./. & 2.11. 

veniat ibid.Br.tficaf^lveJ}risalpina . S4.2.UI, 

AnemonetenuifoliaCreticaalbomagnoflore pi.^J. ^ran^ivci;t)<i; ij'9.i.I. AHtmone fjlvejiris alba minor 93.2.U. 

Anemonealpinaalbamajor P4.1.UI. 

Anemone alpina alba minor, ibid, IV. quo loceproveniat 

ibid. 
Anethumfylveflreminus 76,2. 

Antirrhinumfaxati[efvlioferpilli,io6.i.ubienafcaturib. 
Angelicafjlveflru hirfuta inodera, $2.2. qiiibus locispro- 

veniat ibid. 

Anonis vifcofa minorflorependulo, 1J6.2, VUI. unde h.t- 

beatur ibid. 

Apiumhortenfemaximum Si.i. 

Apiumperegrinumfoliisfubrotitndis, S1.2. ubi reperiatur 

ibid. 
Aquilegiamontanamagnoflore 
Aquilegia montanaparvo flore thali^ri folie 
Aquilegia hortenfis multiplexfloreparvo 
Argmone alpina lutea 
Arundo Anglicafoliis in fumiuitate dilfe^is 
Arundolndica Utifoliafloreliiteo punilato, UidemUl 

&26.1. 
Afcj/ronmagnof!ore,i^o.2.hocafcj/revulgari,fiveHype- 

rico dumetorumfimile,ib.ubinam reperiatur ib. 
AfterhirfutusAuftriacuscaruleusmagnoflore, 124.2. ubi 

reperiatur ibtd. 

Atriplexfjilveftrisfludu compreffc rofeo velftellato sS.i.I. 
Atriplexfylveftris vel Pesanferinus ibid. 

Atriplexfylveftris Uppuias habens,}S,i.&2, U.aliasatri- 

plexfylveftris iiifipidaparva erecla ib 

Atriplex marittma anguftifolia,ib,UI. ubiproveniat ib. 7SI.I 

ib.ll. 

ib.lll. 

25.i.U. B. 

BlUis alpina majorrigidofoUa 120.2.1. 

Beilisalpinamntor ib.II. 

BeOis montana majorfolio acuto, 121, i, III, uli nafcatur 

ibid. 
BeUis montanafolio ebtufo crtnato 
BeHis maritimafoliis Agerati 
BeUisJpinofa quotuplex 
BeUisJpinofa folio Agerati 
BeUisJpinofaforma beUidis C£ruleA 
BeUis Jpinofa floreglobofo 
BcUis hertenfisfedKHlofoliof» 12u.IV. 

121.2.V. 

ibid. 

ib. 

121.2.V. Bryonia Cretica macuUtas »/;./. I. ubiflequensfit ib, 
Bryoniafylveftns baccifera, iji.r.U. qiio temporeflortart 

ib.a comnitini Bryoniafjlveftri quomodo differat ib, 
BryoniaMechoacana nigricans,t3S.i.III aliasJaUpiim 

velGelapo,item Mechoaca nigra,vel mal. ib, 

Burfapaftorti major folio non finuata so.2.I. 

Biirfa paftoris tnajor lacuio oblongo,so.i.& 2.II.nonnuUii 

Thlafpt Veronua folio nominatur ib. 

Burfa paftoris alptna hirfuta p. i. III, 

"i^ufc^Ckrtp 147.^. C"^ AcaUatomentofa, 102. 1. ubinam locorum reperiri 
j foleat 102.2. 

Calamenta vulgarisflore exiguo,iio.2.ubi proveniat ib, 
Calamiis. Vide Arundo. 

CaUmus arematicitsSyriacns 2S.2.I, 

Canuorchis alpinafoltograminei 29.1.IIU 

CampanuU alpina lattfoliaftorepitUo 33.2,111. 

CampantiU alpina Utifolia cntrulea 34.1. IV. 

CampanuU alpttia rottindtfolia minor ibid. 

Canipanula rotundifolia mininia.,34.2.V. quo loco copiO' 

fifinte proveniat ibid. 

Campanula Cymbalariafolijs g4.2.VI. 

Campannla ferptUtfvlia ^s.i.VII. 

CampaiiuLifolijs fiibrotttndis,3S.2.I. hxc a Campanula 

horttdenfi rapunctiliradicequomododtjferat 36.1.I. 
CampanuU Brabx minoris foliis 26.1. U. 

CampanuUfolijs Echijfloribiis viUofls,s6.37.i. III. miner 

ejiisfpecies ibid. ' 

Campanula aliafo!/jsEch^,quam Clufius nomineTrache- 

lij @vfjc(t<As defcrtpfit ibid, 

Cannabina aquaticxfimilis capitulis nutantibus 13S.2. 

ubiinveniatur ibid, 

Captit gaUinaceum minus, '149. 1. quibus locis reperiatur, 

ibid, 
Carduus moUis Utifolius, 1SS.2.I. ubi reperiatur ibi' 

dem. 
Carduus Sph^rocephaliis acutus vulgaris,ib.IU.quibus lO' 

cisgaudeat ib. 

ibid.Vl! Carduus Umeatwanguftifeiiiis ,ihid,lV, ubireperiatur 

iM.VlI.l is6.i. 

Carduus riet ios.2. ubiprovenne coufiieverit I N D E X. 

Chatiiddrys jpuria minor an^ujiifolia li?. 2.7, uhi »r~ 

currat ibid. 

Chamamelum leucanthemum Jlijpanicum magnofiore 

70.2.1, 
Chamamelum luteum Hijpanicum odoratum ii.U. 
Chanumelum leucanthemum incanum Hijpanicum 

minus tb.Ul. 

Chelidoniarotundifoliamajtr, 137. 1. quibut locis prove' 

niat ibid. 

74-2- 
68.1.1. 
Chondrilla vifcofa humilit 6t.i.&2.U. 

ChondriUapurptirafcensfixtida tb.UI. 

Chryfanthemon latifolium Brafilianum 70.1. 

Cicer montanum «HiwXiy, 147,2. l. quo annitempore, & 

quolocoproveniat 14S.1.T. 

Cicer montanum lanuginofum erellum 14.S.1.U. 

Cicer aflragaloides ereclum ibid, 

ib. 
ClematismaritimarepenSyijs. ubinamrepcriatur ib. 
Clematis alpina Geranifolia^ ib.U, ubinafcatur 136.1. 
Crifia Galli uinbellata tyz.l. 

Crifla GaUi angufHfclia montana t6,i.U. 

Cochleariaminorereila S3.2.1. 

Cochlearia Danica repens ib.U. 

Convolvulus purpureiufolio retundoy 134,1,1. quand» 

floreat ibid. Cardumpalttflris, 156.1. V. qiio locoprovcniat ib. 

Cardimpoljcephaliii angufiifolm,is6.i.Vl. ubifi-eqnens 

occurrat tbid. 

Cardum repens vinearum,ibid,2.VU,ubi nafcatur ibid. 
Caruialpinum S4.1.&2. 

CaryophjUata alpina minor, 139.1. ubi colligatur ibid. 
Caryophyllits arborefcens Creticus, ex radice crajja, 104. 

i.J. 
Carpphylliis fylveflris repens multiflorus,ibid.U. ubipro- 

veniat tb. ChelidoniummajusfoUjsquernisflorelaciniato 

Caryoph)titufylveflrUbiflorm,tb,Ul. ubinam reperiatur .Chondrilla viminea vifcefa moi:Jpeliaca 

thid. 

CaryophyUuspumiltis latifolius io4.t.lV. 

Caryophyilut holoflius alpinits latifolius,ib,V. ubi repcria- 

ttir 104,2. 

CaryophyUiis holoflius alpiniis angiiflifolimpurpurafcens. 

104.2.VL 
CaryophyUm boloflius alpintis graminem^ ibVU. uhipro- 

vemat ibld.lcirfium angufitfolium,iss.2.U. uhinam coUigatur 

CaryophyUm holoflim montanm anguflifolim aibm ,ibtd. 

VUI. 
CaryophyUtts holofiius tomentofiis latifolim, 104. 2. IX. 

alioi Ocymoides tomentefm, ibid. ubinam proveniat 

ibid. 
^aryophyUm holofiim tomentofm angiifiifoliiis, 104. ^. X. 

&10S.1.. 
CaryophyUm arvenfisglaber minimm los.i. quomodo va. ibid.iConvolvulus peregrinus arulemfolio oblongo, ibid.U. 1 CaryophyUm faxatilis ericxfoltm , umbeUatis corymbis,\ lias Campanidacarulea tbid. 

los. 2. XU. uhi nafcatur ibid. Convolvulmfoltjs laciniatis, vel quinquefolim 134.1.UI. 

Caryophyllm faxatilis erictfolim rantofm repens, ibid. CoUiteaScorpioidesmaritimaglaHCofolio,i}7,t,ubina- 
XIU.exHifpaniaqtialisadnos adferatur ibid. fcatur ihtd. 

C.tryophyUus faxatilts fiUqiioftis, 10 s. 2. \ IV. in Harcy- ConfoUda media alpina 120» 

nispromontorijsfiequens, ihid, aliiu Gypfophytimfi' .Confolida regalis latifolia parvojlore 74.1, 

liqtiofum thid. Confolidaregalis peregrina parvofiore ih, 

Caucalis nodofa echinato feniine,So, 1. 1, alias caucalis .Conyza cariilea alpina major, 124. i.I. tibi proveniat 

tlid. 
Conyz.a carulea alpina miner.ib. II. uhi reperiatur ih, 
Cony:.a aquatica Afierts fiore aureo , ibid, III. uhi lega^ 
tttr 124..2. 

CeraUinaalbanodofa, 1)3.2.1, undeadnosdefcratur ib. 
CoraUtna cinerea rttgofa, 1^3.2.11. qiiotuplexfit ih. 

IS3.2.UI, 

pS.2. 

133-1' 

S9-2, 

119. 

2S.2.L femiv.c adcaulium nodos echinato ibid 2. 

CaHcalisfemineaJperoflofcuUsfuhruhentihm Sp.i. &2.I. 
Caiicalistenuifolia montana S0.2.U. 

Ceiitatirium mtmu fpicatum alhum^ 130. i. & 2. tibinam 

reperiatur ibid. 

Centauriummajm s6.2 

Centaiirium alpinum luteum ibid. 

Cichorium fpinofum Creticum 62.1, 

Chamddrys Jpinofa 117.1.I CoraUinapaUide fiavcfcens Uvis 
Coronopm maritinius viininm 
Cotyledon minorfolijs fubrotundis ferratis 

Cynocramhit Diofcoridis Chanudrys Aufiri.tcafolijs tenuifiime laciniatis tt-.2.1 1. 

Chantjidrys Hijpanicafolijs tcniiifime divifis 117.2.IU. Cynogloffum femper virens 
Chanudrys alptna mimnia birfuta, thid, IV. tihi repe- \Cynoforchis argufiifoUa hiantecuciiBo 
riatur ihid. I pauciis D. N D X. F. DAiim mntAnui apijfeliofldre lHteo.77.i-lM 
terfimilis 62.2.1. 

ibtd.U. 
ibid.lll. 
63j.IV. Daucusprtttenfis aptjfolio 

Daucus Alftticus 

Daucuspratenfis tenuifolius 

Dens Leonis latifolius caulefcent 

Dens Leonis tenuifnnofolio 

Dens Leonii minorfoliti radiatis 

Dens Leonit minor ajperofolio 

Digitalis angufiifolia luteoparvofl9re,ui.2. uhiproveni- 

at ibid. 

Doranictim Helveticum incanum^97.t.hubilocorum cre- 

fcat ihii. 

DoronicumHeheticumhumile, crafiiifoliis, ih.Il. quo 

vienfe & locofioreat tb. 

Draha tenuifolta velutfpicata 5S-i ^- 

Draba flore caruleogaleato ibtd.ll. 

Dracuncultis alfinus foliofcabiofa 39.1. 

E. 

EChium Hifpantcuniflore calcari donato, iip.f.I. ubi 
nafcatur ihid. 

Ichium Scorpioidesmitmflofculis luteis 119.2.11. 

IlleborusnigerSannicuUfolioniinor,97.i.veratrtmni- 
grumDoionai five Afirantiam nigram Lohelij per 0- 
vtnia refert,fola autem magnitudme differt, ihid. ubi- 
nam locorum reperiatur 97.2. 

Ecfuifetumpalufirelinarixfcopariafolio 24.2.I 

Equifetumpalufireminitspolyfiachion ih.ll 

Iquifetumpalufire tenuifiimis & longifimisfetis, ib.lll. 
Equifetum nudum minrn variegatum BafiUenfe,ihid,lV. 

&2J.1. 

Iquifetum fatidumfuh aqua repens i^.i.V. 

Iruca latifolia,S9.2.1. an Eruca tertia Auglica ib 

IrucafjlveftrisminorBurfitpafloriifolio 39-2.II. 

Eruca fylveflris minor incana ibid.III. 

Lruca luteafive Barbareafiorepleno ih. I V 

Eruca carulea in arenofis crefcens , 4o.i,V. provenitlocis 

arenofis ^ ibtd. 

Eruca maritima Creticafiliqua articulata 40.2.VI. 
T.ruca marttima Italicafiliqua hafia cujptdi fimili ibid. 
Eruca Monfpeliaca filtqua quadrangula echinata, 41,1. 

VII. 
Eryfmofimilishirfutaalha 42.2» 

Eryfituum tertium 43''- 

Euphrafialutearadice fquamata, 11 1. 2.1. uhinafcatur. caU' \Jabaarborefcens 

bid. '_i F.iharum differentia quot 77.2.11. Tahearhorefcentts Anglicafpeciesquit 
ihid.IU. Tefiucagramineagltmis vacuis yj" atur ibid. 

Genifiii Uifpanica affiiiisj)y.2. quo locoproveniat ibid. 
Genifiella Monfpeliacafpiiiofa.th. alias Corriida lutea ib. 
Gcniftella minor Afpalatioidcs I57-2. 

Gentianella alpina lanfolia magnofiore,p7.2.l, qiio loco 

proveniat _ ibid, 

Gentianella omniiim mininia, ihid.li. infummis Alpium 

Uelveticarumjugiireperitur ibid, 

Geran. 7nalacoides minus, 13S.1. r. quih locis reperiatur ih. 
Geranium columhinum tenuius laciniatum,th.n, ubipro' 

veniat ihid. 

Geranium cicuta folio acu longifima 138.1.111. uhilega- 

tur 13 S. 2. 

ihid. Gladioliu anguftogramineofeUo,26,i. qtio locoproveniat 

IuphrafiapurpHraminer,iu,2,U,uhiprmniat ihid.\ ibid, 

Glau- 147.t. 

ibid. 

ibid. 

19.1.LXW. 

19.2.LXV, 

ihid.LXVI. 

ib.LXVll. 

ibid.LXVUI, 

ib.LXIX. Feftucagraminea effufajuba 

Feftticajunceofolio 

Fefiucajunceofelio,fpicagemitt/l 

Feftucapratenfis laniigincfa 

Feftuca dumeterum 

Fefttica dunietorim anguftifiimis & pilofts feliis^ib.LXX. 

Ftlipendula minor 85,2, 

Ftlixpaluftris maxima 150.2.1, 

Ftltx nuii aculeata niajor, isi.i.JI. ubi tegatur ibid. 

Filtx mas aculeata minor, 151.2. Iii. uhiproveniat ib. 

Filum niaritimum Germanictm, iss.i.yni. ubireperia- 

tur ibid. 

Fragaria affinisSericeaincana,i39.2.alias Leucasadver- 

fariortim,tb. &qtiib:tslocisprovenirefoleat ihid. 
Frangula alterapolycarpos, 160.1, qiio annitempore flo- 

reat,& quoloco 160.2, 

FucHS maritiinus 154.1, 

Fuctis alatus flve phafganoides ib.i, 

Fiiciis arboreus polyfcbides i^4..2,il. 

Fucuslongtfimo, latifiimo craffoq., folio, ib.Ill. ubi repCm 

riatur, ibid. 

Fucus longifimo, latifimo tennig^folio, ibid.lK uhi celli.. 

gatur lis.i. 

Fucus longo, anguflo & crafiofolio 155.1.V. 

Fuciis jneinhranaceiis ceranoides ih. VI. 

Fucus niaatimu! Gallopavonispennai referens, 155.1.1^11. 

G. 

' Alliumlatifolium glabrum 146.1.VIII. uhireperi' I N D E X. 

Gramen (picatumfoUjs &J}iicis birfutiimHih. f.a.XXIV. 

Gramen tjpheides maximunijpica longijsima, io.i.XXl\ 

Gramen Phalaroides minus , five Hijpanicum, 10.1.& 2. 

XXV J. Phalaridt quomodo fimilis & dijitmilii, ibid. 

GiUenius quo nomine tranfmiferit tbid. 

Gramen Phalaroidesjpica moUt,ftve Germanicum, 10.2. 

XXVI I. Ulmenfcs qtio nomine id indigitentttbid. ubi 

provenire foleat ibid, 

Gramen alopecuroides (pica aJf>era,quo tiomine apudLug- 

dunenfem defcribatur 10.2, XXV II. 

Gramen tomemofum alpinum & minus 10.2. XXVIII. 

Gramen Jparteum Bafitienfe,five capillaceo folio majus 

ii.i.XXIX. 
Gramenjparteum HoUandicum,five capillaceofolio mi- 
niu ii.i.XXX, 

Gramen Jparteum Monjpeliacum capiUaceo folio mini- 
mum ii.i.XXXI. 

Gramenjparteum fctas equinas rcferent ii.i.XXXII. 
Gramen Jparteum variegatum U.2.XXXIU. 

Gramenfolioltsjunceis brevibus majus, radice nigra ii,2. 

XXXIV. 
Gramenpaluftre junceum racemofofemiue 11.2, A'X AT. 
Gramenjunceumfolio articulato aquaticum u.t.XXXV. 
Gramen montan. junccum capitefquamofo ij.i.XXXVI. 
Gram.junceum minim. capitulofquamofo 13.1.XXXVU. 
Gramenjunceum minimum alterum, is.2,XXXVlII. k. 
priorequomododifferat ibid, 

Gramen junceum minimum maritimumy is.i.XXXlX, 
GramenCyperoides latifoltum fhica (padtceo virtdima- 
jiu 1S.2.XL. 

Gramen Cjperoides anguftifolium fpica fpadicco-viridi 
minus 1J.2.XLI. 

Gramen Cyperoides Jpica pendtila longiore & anguftiore 
IJ.2.XUL 
7.2.XVI.\Gramen Cyperoides Jpicis mineribus minus^^ compailis,!?. 
2.XLUI. quotnamejusfintdifferentia 14.1.XLUI. 
Gramen arundinaceum plMwnfum album 14.1.XLIV, 
Gramen nemerofum paniculualbis capiUaceofolio , 14. 2. 

XLV. 
Gramen holofteum alpinim minimum 14.2.XLVI. 

Graminis hirfuti differcntidi quotnam dentur, is-i XLVI. 
Gramen hirfutum latifolium miniu jiincea pauictila. ib. 
Gramen hirfuttim capitulispfyUij is-2 XLVI, 

Gramen hirfutum anguftifotium majus 16.1.XLVU. 

Gramenfpicaftibrotunda echtnata , velgramen echtnato 
capitulo i6.2.XLVni. 

Gramenfpicaplanaechinata 16.2.XLIX, 

17 iL, 

i7.i'Ll. 

X 3 Gra- Claucileguminofeaffnis iso.t. 

Gnaplialium rofeum, 122,1. quibtu locisprevenirefoleat 

ibid. ■ 

Gnaphaltum rofettm hortenfe 122.2. 

Gramen camnum Yineale,t.i.I. ejus defi:ripto, ib. ubinam 

reperiatur ib.2.1. 

Gramen caninum fupinum paniculatum dulce, 1.2.IL 

quibufnam locisgaudeat ibid. 

Cramen caninum maritimum afperum, 2.1. lU. in quibus 

locisrepertatur,ib. a Lobetio quoinedovecitetur. ibtd. 

Cramen caninum maritimum fptcatum, 2.2.IV. ubipre- 

veniat ibtd. 

Gramcnmurorum 2.2.V. ubiprdvenirefoleat ibtd. 

Gramen nodofiniifpicaparva 3.1.VI. 

Granien nodofum arcnaceap.tnicula 3.2.VI. 

Gramen bulbofuni aquaticunt,4.2.VU. ubi reperiattir ib. 

GiamciibulLofumex Alcpo 4..1.VIU. 

Granientreninlumminus panicuUparva 4.2.IX. 

Gramen tremuium maxiinuni,s- i.lX. qutbiu locis crefcat 

ibid. 

Gramen pratciife paniculattim moUe S-i-lX. 

Gramen pratenfe paniculatum majus anguftiore folto, 

S.i.X. qitomodo ,ib alio fimilt dtfferat &conveniat, 

S.2.X. quibuslocisreperiitur tbid. 

Gramcnpaniculamultiptici 6.1.XI, tibiproveniat ib. 

Grameii arvenfepanicula crijpa 6.1. XI. a Matthiolo,Lo- 

belio^Datechampioquibiu nomtnibiudefcribatur, tb. 

Gramen montanum paniciila fpadicca deltcatsore, 6.2. 

Xll. quomodo difftrat ihid. 

Gramenpaniculatum odoratumj.i.XlU. Bornjlis t:fita- 

tuni,& quorfum ee utantur ibid. 

Gramen fjlvattcum panictilatum altifiimum, 7.2.XIV. 

quid ex eo ruftici coiijiciant ibid. 

Gramenpatuftre panicula Jpeciofa 7.2. XV. 

Gramenpaluftrepaniculatumminus 

Gramen maritimumjluitans cornutum 7.2.XVU. 

Gr.imen Jpica crift.it a Uvi, vel gramen criftatum, S.i, 

XVllI. 

Granienfpica criftatafuhhirfittum S,2,X1X. 

Gramen Jpicatum aiiguftifoliiim mentanum,S,2,XX. a 

gramine Carjeph yllato pratenfi quomodo differat il. 

Gramen fylvaticum angiftifolium fpica alba, S.2.XXI, 

nbi reperiatur ibid. 

Gramen (picatumfolio aJpero,p.t.XXl.quo nemine a Da- 

lechampioproponattir,ib. ubiproreni.tt ibid, 

Cramen CaryophyUatum nemorofum fpica multipttct. 

91.XXU. 
Gravien CaryephyUatum moiltaiium Jpica varia, 9.1. Gramenmoi>.tanumpanicuUmiliacca(parja 
XXUl.ubnepcriatur ti/id.^Grannn aruiidtnaceiim panicuU mtliaUA I N X. CrmenarundinacetimSorghipauicuUJparft ij.iXiVHieraciumintubaceumfloreluteo.ibX aliasHieraciunt 

Aphacoides Gramen latifoliumjpicatriticea compacla iS.i.Liii. 
Gramenlattfoliumpcatriticeadivulfaii.i.tlv.afrioreHieracmmintubaceumfloremagnoalbido 

quomodo differat '!>. 

Cramen anguftifoliitm jpicatriticeacompacla iS.i.LV. 
Gramen angtifltfolium, (pica tritici muticafimili, tS. 

2. tyi. 
Gramen fpica fecatina , iS.z.wn. ubinam proveniat 

ibid. 
Gramenfpica briz,* majus, ip. i.Lvm. ubi reperiatur 

ibid. 
Gramenfpica brix.& minus, ibid. LIX. ul>i locorumprove. tbid, 
ib.xu 
Hieracium proliferumfalcatum ib.xil, 

Hieraciiim minimum falcatum 6s.t.XllU 

Hieracium montaniim rapifolium ib.xif^. 

Hieraciiim montanum folijs dentatifflore magno, ibi' 

dem XV, 
Hieracium ramofum magnoflore 6j.2.xvi. 

Hieracium alpinum non laciniatumflore ftifco, ib.xvilt 
Hieracium hortenfe non laciniatum floribus atropurpu» 

rafcentibui ib.xmi. „,^f ibid.^Hipparislocuftis,2S.i.lv.ubinamlocorumproveniat, ib. 

Gramen loliaceitm latifoliimfpica aaguftiore, ib.lX. cui Hippomarathrum Creticum, 76.1. ubinam locorum repe- fitfimile >l''-^' 

Gramen loliaceum mintu,[pica fimplici ib. lxi. 

Gramen loliacetim mmus fupiniim ,fpica multipUci, ibi- 

dem LXli. 
Gramen maritimumpanicula loliacea ib.LXin. 

Gramen montanum avenaceum locuftis rubris, 20. 1, 

LXXI. 

Gramen avenaceum laniiginofum glumisrarioribui 20. 

2. Lxxn. 

zi.i.txxin. Gramenglumis varijs I08.Z. H. Spl 

4.Z. IX. 
123.1. 

ubi na- 

ibid. HAlimusminor 

Helkhryfon Orientale 

Heljchrjfo fylveftri ftore oblongo fimilis 123. 2. 

fcatur 
Hefperis fylveftrisftoreparvo, 103.1. i. ubinamcoUigatur 

ibid. 
Hefperis fylveftrisHieracijfolijs hirfuta, 103,1.11. ubipro. 

veniat 
Hieracium dentis leonis folio hirfutie afperum minm, 63. 

t.& 2.1. 
Hieracium mintisglabrum 63. z.ll. 

Hieracium dentis leonis foUoobtufominus ib.ni. 

Hieracium dentii leouts foUoflortbtisparvis ib.iv. 

Hieracium dentis leonisfoUo Uulbofum .63.2.V. & 64.1. 
Hier.uium tomentofum Hijpanicum 64.1. ri. 

Hieracium maximum ajperum Chondrilla foUo , 64.1. 

& 2. VII. 

H.eracitm alpinum anguftiftimo oblongo^^ foUo , ibi- 

dem nn. 
Hieracium alpinum pumilum ChondrillA folio , ibi- 

dem IX. riatur ibid. 

Holoftium five Leontopodium Creticum pS. 2. ubinam 

proveniat ibid.^ 

HorminumSyriacum,ii4.t.i. aUas Amanvocattir 114.2. 
Hormintim anguftifohum lacintatum 114.2. n.ubiprove- 

niat ibid. 

Horminum minus album Betonica facie, 114.2. in. ubi 

nafcatur ibid. 

Hyacinthus minimus maritimus, 26.1. & 2. tibinam repe- 

riatur ibid. 

Hyofcyamus Creticuslutetumajor,p2.i, quibus locis pro' 

veniat ibid, 

Hyperfcum numulari^foUo 130.2. 

Hyffopus latifoUtis 107 .2. ejtisfpecies ibid, 

HyjfopifoUaftve Gratiola minor, loS.i. foUjs variat, ibid, 

itemgjfloribus,ib. ubinafcatur 108.2, 

Hylfopoides,ib. aUasH.iUmu$aquaticus ibid, 

h 

JAcea nigra anguftifoUa vel Lithofpermi arvefifis foUjs, 
127.1.1. ttbt obfervata, ib. aUera huicfimiUs ib, 
ibtd. Jacea integrifoUa htfmilis 127.2.1. ubtproveniat,ib. aUas Jacea Auftriaca repens ibid, 

Jacea capite longis aculeis jpinofo , 127.2.I11. afacea 

montana echinato capite eU diverfa 128.1.111. 

Jacea laciniato SonchifoUo , ftve Jacea latifoUapurpU' 

rea capitulo (pinofo, uS.i.ir. alias centauriiim mari- 

num ibid. 

Jacea montana incana afpera capituUs hifpidis 128.1.V, 
Jacea montana candidifiima StabefoUjs t2S.2.VU, 
Jacea montana incana laciniata capitulo hijpido, ib.VI. 
Jacea tomentofa capitulofpinofo, i2p,i. Vlll.ubi coHiga^ 

tur ibid, 

,Jacea Babylonica ib.ix, 

\jacobaa maritimafive CinerarialatifoUa Sp.i.i. 

Jaco. N D X. Jacohsa rotundifoUa incarttt, 69.2, 11. ubi reperiatur ibid. 
Jacobitaalfmafolijs rotundisferratis, 70.1.&2, ubifro 

veniat ib. 

Junci differenti<t quotnam 21.2. 

Junctu acutus maritimus cauletriangttlO) 22.2. i. ubi re - 

periatur . tbid. 

Juncus exigim montanui mucroae carens, ibid. li. ubi 

proveniat ib. 

Juncustnutilif.five Chamafchanos, 22. 2. lll. uhi crefcat 

ibtd. 
Junctis acumine reflexo altef ib. IK 

Juncitsacuininerefiexotrifiduf, ibidemV. ubirepertatur 

tbid. 
JintceUus capttulis equifetifiuitans,2s.i. VLubiproventat 

tbid. 
Junctis alpinus capitulo [aHuginofo,2j i.vll.quo loco re- 

periatur tbid. 

Juncus alpinus boinbycintu,ibtdtm Viil.ubi loci proveniat 

ibtd. 
Juncusfioridm minor ib.TX. 

K. 

KAli minus Tilhfum, 133.1-1. cumfigura kali albi Do- 
donxi quontodo conveniat,ibtd.ubi reperiatur ib. 
ali.tf kjli hirfutunifolijs SperguU ibid. 

Kaltfoliogramineo, 133.1.11. ubinafcatur, 133.2, ad An- 
thjUotdem Thalij accedcie videtur tbid. 

L. 

LA^fucafolio eblongt acuto, 60. 1. 1 cuifitfimilis 
ibid. 
Laciuca Ualtcalaciniata ib.II. 

Lamiumperegrinum ScuteUarta dtilum , 119.2. uhinam 
topiofe proveniat iii.i. 

Lapathum maritimnm f«tidum ^6.1. 

Lappa rofea,io2.2.a vulgata quomodo differat,ibtd. apud Leucoiummaritimumminimum, ios,i,V7, nhiloccrum 

ibid. reperiatur 
Leuconarctjfus. Vide Vfeudonarciffm 
Ltbanotis latifolia,aquilegiafolio,83.2.T. aroma &arifio- 

lochiamfapore redolet,ib.alias nomine Seftlt Aethtopi- 

cifolto aqutlegia appeUatur 84,1.1. 

Libanotu lattfolta minorfemine criffio , ibid. 11. alias Co- 

ftum amarumfemine crilpe ibid^ 

Ligufiicumfire Siler montanum angufiifolium S5.2. 
Ltgufirum myrtifolium 158.2.1, 

Ltgufirumfoltu laciniatis ibid.ii. 

Ltlium conralltum latifolium 136.2,11. 

Ltmotttum martttmum minusfoliolis cordatis,pf.2.i, qui- 

hus locis repcriatur ibid, 

Limonium martttmum minimum, ih. ll, ubinam locipro- 

vtniat ibid. 

Linaria Americanaparvo fiore 106.2.11, 

Ltnarialatifoltatrypbylla ,tb. Ill,alias Linaria latifolia 

Valentina ibid, 

Linariacapillaceofolieere&afloreodore, to6^,2.U'. qutbtu 

locisproveniat,ib. eadem quotiiplex tb, 

tinaria arvenfis cxrulea ereiia,io7.i. V. duplicifiore con- 

jpicua alto tn agris Lufati£,alio ad montem Cetium,ih. 
Luptnus ciruleiu major vtUifus 148,1, 

Lupinutminimus 14^.2. 

Lychnis anricuU urfifacie, 103. 2.L quibtts alijs nominihus 

vocetur ibid. 

Lychntf fylvefiris mininta cxiguofiore,ih.u.ubi reperiatur 

thid, 
Lyfimachta hirfutafiliquofaparvo flore 116.1.I, 

L yfimacbia mtnor ib^. 

Lyfimachu Chamanerion dicla alpina, 116.1.UI. ubi pro- 

vemat tbid. Ltpfienfes frcquenter reperitur tb 

Lathyrisangufiifimo folia 14S.2. 

Lenticulapalufiris latifoliapunilata 15;, 

Leucoiumliiteummagnoflore,io2.i.aviilgari,KeiridiClo, 

quomodo differat,ibidem, quo tempore anntfioreat, 

ibtdem. 
Lcucoium luteumferratofolio ih.il. 

Leucoium luteum fylvefire hieracifolium, ib, III. ubi re- 

periatur ibid, 

Leucoium albiim odoratifiimiimfolio viridi,io3,l. IK hoc 

per aliquot annos du.at^fi in cella affervetur ibid. 
Itucoium mmmttm Crettcm M. MAlvafolioficus 137.1. T, 

Malvafolto vario ibtd. 11. 

Malva Americana 137.1.111. 

Murrubiumpaliifirehirfutumtenuiuslacinatum, 110,2.1. 

quo folo gaudeat tbid. 

Murrubium album viUofum , 110. 2. 11. ubi reperiatur ib. 

Marrubium albiim criffum ib.ill. 

Mclampyrtimluteumitnariafolio, 112. 1. quomenfe& 

locofloreat 112.2, 

Meleguera five grana Taradifi '58.t. 

Melilotus Htff.tnicafo'.i's maculatis 144. 

Mentba rotuiidifolia minor,feufloreglohofo,top.2.L qui" 

biu locisgaudeat *bid. 

ib.V, MentbAradue^cniculata, iop,2.U, aliasUenthatube. 

Tofa, I N D X. rofa,& iJepetha atigujlifoltaodorau iiid.\Nafturtium hertetife crijpum angiiftifolium 

Uentha Cattaria minor ito.i. iil. ^Nafturtium hortenfe crijpum latifolium 

Mentha Cattaria minor alpina ,'iio.i. ir. tihifroveniat Nafturtium hortenfe crijpum ibid. 43-A 

4-4'!.- 
44-2.1. 

N afturtium fratenfe parvo flore ibid.iim 

Nafturtium aquaticum majtis &amarum, 4.5.1.11. in^ 

terdum Sifymbrium vocatur , & fape inter Nafturti» 

um aquaticumftipinum reperitiir ibid, 

Nafturtium fylveftre minus 4^.1. UT. 

Nafturtium alpinum minus Refeda felijs ^s.z.iv. 

Nafturtium alpinian capfula Nafturttj hortenfis, ib.V. 

Nafturtium alpintim Bellidis foliomajus 46.1.1^. 

Nafturtiiim foltjs Barbare^ ibid.VlIm 

Nigelta latifolia flore majorefimplici cxruleo 75>i.U 

NigellaCretica 75-2.11. 

ibid-^NumuUria flore purpurafcente, 136,1. ubinam prpve- 

niat 136,2, Millefolium maximum umbella alb/t 7 2.1.1. 

MiUefoliiwi purpuretim majus ibid. n. 

MiUefolium incantm Crettcum,five MiUefolium Diofco 

ridis, 72. 2. III. in Creta qtioniodo vocetiir ibid, 

MiUefoliiim aquaticumpennatumfpicatum 73.i-i^'- 
Mtllefolium aquaticiim corniitum 73-2, V. 

Moly Africanum umbeUapurpurafcente, 2$.i.i, quem ha- 

beatodorem ibid. 

Moly mofchatiim capillaceo folio 28.2.11. 

Miifctispennatus, 151.1. i. qtnbm locis reperiatur,ibid. ejtis 

alterafpecies 
MufcHsftiictnus minor 151-1-11- 

Mufctisabietiffacie 151,2.111, 

Mufctis ramofus repens ihid.iy.huicfimilif alter ib. 

Mufcfis ramoftis ereilus major, iliid, V. ubinam reperiatur 

ibid. 
Mufciuramofusereclusminor ib.vi. 

Miifcusfaxatilisencoides ib.viI,'OnobrychiscljpeataUvis,ibid.i[.uhinamproveniat ib. 

MufcusfteUarisrofeus,ibid.yilI.ubinamproveniat ibid.\onobrycbisiiicana,i4p.2Ml. ubilocorum reperiatur, ib. 
MiifcusCuprefiformis. ij2./.7X.| alterahuic fimilis ibid. 

Mufcuspolytrichoides , ibid. X. quotuplexfttjhid. iihi re-^Ophiogloffum angtilofo folio 150.1,1, 

periatur ibid, Ophioglojfumminus.,ib.h. quihtulocisproveniat ibid. OCimum Utifolium macuUtum 109.2. 

Onohrycbis clypeataafperaminor, 149.2.1, ubi 
ctUigatur ibid. Mufcus terreftris CoraUoides incantis 152.1. xi. ubi nafca- 
tiir ihid. 

Mufcustereftr'is,coralloides,ereilus,cornihitsrufefcentibits 
ihid. XII. 

MiifcusCeranoidcs, 152.1. xni.quohiplexfit ihid. 

Mufctis aquaticusfolio expanfo,i52.2,xiv,uhi reperiatur 
tbid. 

Mufcusfontantisftve Hepatica aquatica ib.XV. 

Mufctim fontaniim capitulisracemofis 

Mufctis pyxioides quotupkx Ophrii minima, Opbridiiim feu Bifolium Broccenhergim 
citm minus 31.2, 

Orchis Vide Cynoforchis 
Orchis montana Italica flore ferrugineo lingutt ohlong* 

2P.I.V. 

OrchismacrophyUa 2p.2.V* 

Orclmpalmata angtiftifolia tninorflore edoratifimo, 30, 

I.VII. 

152-2. ' Orchisp.tlmata pratenfts anguftifolia major ib.V!, 

ih.xy/. Orchispalmataflore viridi 30.2.y2tl, Myagrumfatidtim, 51.2,1. cur fic diclum ihid. , Orchtspalmata mentana maxima 31.1.IX. 

Myagrum monojpermon latifolium,5i.2.& 52.1-11 Pfeti' Origanum fylveftre humite, 109,1. ubi copiofe reperiatur, 

dotfadis ah Alpino vocatum 52.1-11. 

Myagrum monofpernon minus 52.1.111. 

Myagrofimilisfiliqua rotundx 52.1. IV. 

N. 

NApohrafica 
Naptis fylveftris Cretica 
Narcijfus angtiftifoltus albus minor 
Nardo Celtica fimilis inodora 
Nafltirtium hortenfe quotuplex 
Nafturtium hortenfe Uttfolium S 4.1.1. 

3S.1. 

47.1.1- 

SS.2, 

44.I.&2, 

43'!' 109.2. 
Orohanche flore majore ex caruleo purpurafcente, 31.2.1. 
Orohanche vulgaru Theophr, Limodoron, & qiiar» itA 

dicta ihid.n. 

Orehanche Hypopitys,ihid,lll.qu0modo a vulgari differat 

ihid. 
Orohtts alpintti Utifolius, i49-i- uhipronniat ibid^ 

P. 

PR.onia florepaUidofolio hirftao 139. 

Papaver erraticum Pjrenaiciim luteofiort 92.2.11. 

Papavcr ii I N D X. Tafaver [pmofum,9 s.i II. qualem odoretn referat.ib. qua 

aiini tempore floreat, ib. ejusfemen ex Anglta prmio, 

nomme Figo dc l inferno ,idek, Ficus nifernaln, alla- 

tum,ib. anGlauciumfttDtofcoridis tb. 

Perfoliata alpina latifolta minor, 129.2.L ubi reperiatur, 

tbtd. 
Perfoliata alpina angufitfolia major ,fivefolto angulofo, 

t2p.2 II. 
Perfoltata alpina anguftifolia media,tb.ni. ubi nafcatur 

ibid. 
Perfoltata alpina angufttfoita minor, 129,2. IV, ubtle^ 

gatur ibid. 

Perfoliata alpina anguftifriia minima, ib. V. inter Perfo- 

liatam & Bupleuron media,iso.i. ubi reperiatur, ib. 
Perfoliata minor ramis infiexit 130,1. VI. 

Perftcaria anguftifolia 4-3-^- 

Pimptnella faxifragiu tenuifolia S4..2.I. 

Pimpinella fatiguiforba tnodora,ibid.U. aliaf Pimpinella 

mtnor Hijpanica ibid. 

Pifum umbellatum 147.2. 

Plantagomaxtmatota glabr* 97>2l' ubilocorumrepe- 

riatur ibid. 

Plantago quinquenerria caulium fummitatefoliofa, ib. 

II. a vulgart quomodo dijferat, ibid. vulgaris ubt repe- 

riatur ?.?./. 

Plantago trinerviaanguftifiiniofoli«,pS.i.III.hac ad vtas 

maximeadrudera. reperttur ibtd. 

Plantago angtiftifoltapaniculis lagof 1,98,1. IV. ubi copio- 

feproveniat tbtd. 

Polium latifoltum incanum Creticum,ioS.2.a[ias Polium 

platiphyllitm Cjdonieiife ibid. 

Polygonatum lattfolium minusflore majore, 136.2.1. ttbi 

proveniat ibtd 

Polygonatiim latifolium perfoUattm Brafiilianum, ib.U. 
Polygonumfaxatile ijt.t.l. 

Poljgonum Creticum thynii folio ib.Il. 

Polygonum littortum mnius flofculn Ipadiceo albicanti- 

bus, 131.1,111. 

Polygonum ziiMiXcu-iif^oy ibtd 

Polygonum minus lentifolium, 131.1.IV. ubinam reperia 

tur 131. 2.W 

POtamogeton racemofum angtiftifolium, tot.i.I. alias tri- 

bulum aquaticum minus ibid. 

Petamogeton gramineum ramofum, ib. U. alias Fontila- 

fathum gramineum ibid. 

Potamogetonminimum capiUaceofolio,ib.III. ubiprove- 

niat tbtd. 

Potamogeton capillactum,capitulis ad alas trifidis, ib.lV. 

&IOl,2, Pfeudonarciffus gramineo folio , five leitcoHMrciffus afii. 

VUS 27.1.11. 

PfjfUtum Indicum folys crenatis, pp.t.I. quotemportflo- 

rcat ibid. 

PfyUium mir.us,ib.II. quo menfefioreat,pp.2.altas Gottne 

rubrtim & album $hid, 

Pulegiiimfolijs nummularU tof. 1, 

PulfatiUapaluftrit p^-.i.I. 

PulfatiUa apffolio vernalisfiort majorcii.II. & 94.2.11. 

quolocoproveniat ibid, 

PulfatiUa apijfolto vernalisflore minere,94.2.III. & (jiro 

menfefloreat ibid. 

PulfattUa apijfolto autumnalis, ib.lV. que loce, & menfe 

floreat ibid. 

PulfatiUafolid anemonesfecund*,velfubretundo, ibid.V. 

alias PulfatiUa latifolta ibid. 

Pyrola Alfinesflore major & minor, Eurepaa & America- 

na,ioo.i.& 2. Europitam fub herbatrientali Valer. 

Cordus pofutt ,ib. & alij qualiter & quibus fub locis,ib. 
Pyrola Alfinesflore Braftliane, 100.2. ubiHam reperta, ib. 

&101.1. 

QUercus maritima quotuplex If4.i- 

Quinquefoltum album mtnus, i3p.I. ubi toUi' 
gatur, 139-2.1. 

Quinquefolium album minus, 139.2.11. ubi locerum repe- 
riatur ibtd. 

Quinqiiefolium mtntanum luteum ere&um hirfutum, 

ibid. II. 
Qitinquefolio fimilis enneaphyllos hirfuta, ib.lV. iibi na- 
fcatur ibid. 

R. 

RAnunculiii montanusfubhirfiittts latifoliiiSjPS.i.VI. 
quibuslocisprtveniat ibid. 

Rantinculus montaim lanuginofiis folijs raniincultpra- 

tenfis repentisjb.VlI, ubiium reperirifoleat, 96.2.VI. 
RanunculusfaxatiUs magnopore, 96.2.VUI. quibus locis 

crefcat tbid, 

Ranunculuf faxatilis foUjs fubrotundis ib.IX, 

RanuncuUistninimus faxatiUs h,rfuti4s, ib. X. ubiprore' 

ntat il>id. 

Ranunculus viUofifitmus UonfpeUacut, ib.XI. quibus locit reper:atiir ibtd. RanuncuUis nemorofus Anemones floreminor, 9S- 1. 1. 4 
vulgato quomodo dtfierat ibid. 

RununcuiisrotundifoUusrepensecbinAtus.ib.U.ubtpfO' 

veniat '!>"^- 

r nunun- ilL. I N D X. RamnculHSpaluJlri! echinattis, ibiddlh quibm locii gaU' \SapoHaria concava Anglica, 103.1. quo anm tempore, <&• 
deat ibid.l inquaregione floreat, 103,2. aliasGentianaconcavA 

Ranunculus grumofa radice felioranunculibulbofi, pS' '''^** 'btd. 

2. IV. " Scabiofaperegrinarubra,i2S.2.1.aliasScabiofalndicak Ranunculusgeranij tuberofifolio, ib.V. alias Batrachium 

veritm ibid. 

Raphanus Creticus 3S.2. 

Raphanus aquaticus folijs in profundas laciniai divifts 

38.2. 
Raphantis aquatictis ulter i^./. 

Rapifirtim flaribm Leucoij mariiii 37- ' J. 

Rapiflrum monojpermon ib.ll. 

RapunciilmfpicatHsjpica alba vel cinericea 33.1, 

Rapunculm alpinm fivepyramidalis minor ib.l. 

RapHnculm alpimis corniculatus 33. 2.11. 

Refeda linari<efolijs 42.1. 

Refeda niinor alba, quam Sefamoidem parvam Salman- 

ticenfem Clnfim vocat ibid. 

Refeda affinis Phyteuma ibid. 

Ribes montana oxyacanthafapore 160.2 

Ribes quotuplex in Helvetiorum alpibut reperiatur, ibid. 

ubiproveniat ibid. 

Rubiamontanaanguflifolia, 145.1. 1. ubinamproveniat 

ibid. 
Rubia pratenfis Uvis acutofolio,i4j.i.ll, ubi reperiatur 

ibtd. 
Rubia quadrifoUa rotunda Uvis,ib. 111. tibt crefcat ib. 
Rubia anguflifoliafpicata, ijs-t^lV. ubt nafcatur ibid. 
RubeoUarvenfisc£rulearepens 14S.2.V. 

RiibeoU faxattlis ib.Vl. 

RubeoU maritima ajpera, 146.1. VU. ubi legatur ib 
Riibia cynanchica faxatilis, ib.VUl. ubiproveniat ib 

S. 

SAlix alpina Vyrenaica isp.2.Vl. 

salix alpina anguftifolia repens ib.V. 

Salix fragilis ijp.t.l. 

Salix oblongo incano folio^' ib.U. 

Salixfiibtotundo argenteofolio ib.llt. 

Salix humtlis Utifolia ereBa isp.2.1V. 

Salixftxatilii minima ib.VU. 

Salviafolioferrato 113.2.I. 

Salviafoliofuhrotundo ib.ll. 

Salvia U nuginofa anguftifolia 113,2.111. 

Sanamunda viridis velgUbra, 160. ubicoUigatur ib. Sefeli montanum cicutafolin hirfutum S;.i.I, 

SanicuU montana minor, iij.i.l. quomodo variet,& ubi Sefelipratenfe tenuifoiium , five Dauctis pratenfts tenui- 

proveniat ibid. folius Sj,i.&2.11. 

SanicuU alpina minima pilofa, ///,7, j; ubi reperi^tur. Sefeli paluflre Lidefcens Sj, 2.II. 

ibfd, [siderniffelijioblon^isgUbris iii.i.l. 

Siderim Clufto dicla ibid» 

ScabiofafolioSiiiapi fylveflris ib.II, 

Scabiofa prolifera folijs Gingidij 126,1. III, ^ 

Scabiefaprolifera quotttplex ibid, 

Scahtofa proliferafol.in Utiores Ucinias divifts,i26.i.lll. 
Scabiofa prolifera folijs tenuius incifis ibid, 

iiabiofamontana dentis leonisfolto, i26,2.IV, ubirepe^' 

riatur ibid. 

ScabiofaftelUta minima ibid.Vm 

Scabiofa argentea anguftifolia, 127. 1, VI. ubiprovemat 

ihid. 
Scandrix Cretica major 78.1, & Tp.i.l, 

Scandrix feniine roftrato Italica 78 2. 

Scandrix Cretica minor, 79.1, U. quanam ejm varietasy 

7P-2.U. 
'icandrtci qus. herba maxime quadret 80.2. 1, 

icrophtiUriaflore luteo 112.2.!. 

ScrophiiUriafolijs Ucmiatis ii^.i.II, 

secaleUtifolia 26.2. 

-^corodotis Cretica 113.2. 

sedum tridaclylites alpinum majm, 131.2.1. aliasfaxifla- 

ga alba petrea,ib. fmilcfedfolijs Utioribm.&in ter- 

nas primum profundas Ucinias divifts,ib.aliud cauli' 

culo rotiindojfemtpalmari ibid, 

Sedttm tridaUylites alpinuinminmf 131.2.11. ubirepe» 

riatur 132.1.II. 

Sediim montanum ericoides ib, 111, 

'iediim alpinum ericoidescaruleum,i32.i.lV.ubi nafcatur 

ibid. 
Sediimfaxatile hirfuttim purpureuni, ib.V. ubiproveniat 

ibid. 
Sedumfaxatile atrorubentibus floribm,ib.VI. ubinonni- 

hilaltimexcrefcat 132.2.VI. 

Sedumfaxatile variegat»flore,i32.2.Vll.ubi copiofepro- 

veniat ibid^ 

Seduni alpinumfoliolis crenatis afperis 132.2.VIII. 

Sediim arvenfeflore ruheme,ib.lX. ubi reperiatur ib. 
SerpentariatriphylU Brafliliana, 101.2, ubinamreperi' 

atur ibid. 

Serpillum Utifolitt%fpbhirfutHm 108.2. I K D X. Sideritu alfine trixaginU felio, iiu, u. uhi reperiatur 

ibid. 
SinapparvumfiliquaaJ^era 4i'i-J- 

Smyrniuw peregrinum folio oblong» 82,1, 

Solanum tuberofum efculentum, 89.1.1. in Aujlriaca quale 

habetur,9o.i.K odorem qualemreferat ibid. 

SolanumfomntficumfecuHdum,ib. an veteribuscognitum 

90.2. hujusradicibus Indi panii loco utuntur ib. 

Solanum racemofum ceraforumforma 
Solanum tripbyllon Braftlianum 91.1. UJ, 

Solanum Mextocanum Jafminum Indicum diilimflore 

minore ^'.^.^''. 

Sonchits afper laciniatiis Creticiis 62.2. i. 

Souchus ajperfubrotundo folio,ib.uqua ejusjpecies 61.1. 11. 
Sonchus Uvis in plurimas tenuijiim.ts lacmias dtvifus, 

ibid.m. 
Sonchits anguftifoUus niaritinius 6i.i.lf'. 

Sonchus montanus Ixvis laciniatiis minor tb.V, 

Sonchits YillojiLs luteus minor , tb.n, aquibufdamHtera- 

cittmtomentofum dicitur 61.2.VI, 

Sparganium minimum 24.2. 

Sphondjlium hirfutum folijs anguflioribus, Ss-i.I. a vul- 

gari quomododijferat ibid. 

Sphondyiium alpinum parvum ih.tl. 

Spbondyltum alpinum glabrum 83.1.&2. lU. 

Styraxliquida 158.2. 

Sumach angtiftijolium, ifS. i. ubinam provenire feleat 

ibid. 

T. 

TAnacetum alpinum 70.1. 

Jelepljium purpureum mimis,iss.2.ubinam celliga- 

tur ibid 

Teucriumaipinum inodorum magnoflore, ti6. ubi nafca- 

tur ibtd. 

Thaliclrum angufliftimofolio 146.2.1. 

ThaliBrum niinimum fatidiftimiim, 147. 1. 11. ubi repe- 

rtatur, ib. huicfimile ibid. 

Thlaftii vaccariafolio, Biirfe paftorisfiliquis 47.1.1. 

Thlajpivaccaruiiicano foliominus 47,2.11. 

Thlafpt villofum capillu hirfutis 47.1.&2.UI. 

ThlaftiCreticumflore albo 4S.1.IV. 

Tblafpi faxatile rotundifolium ib.V. 

Tljlafptalpinumfolioparvocrenato,yelThlafpialpinum 

tninus capitulo rotundo ^S.z.Vl. 

Tblalfii alpinum maitis capitulis rotundis 49.1. 

Thl.ilpi montanum incanum lutcum 49.2 

Thiafpi alpmum repens,4p.i,VIl,quomoda variet ratione 

loti ihid. Thlafpi bifcutatum viBofum flcrecalcari donatt, 49. z, 

vni. 

Tljlajpifruticofum Leuceij folit latifelium ib. IX, 

Thlajpi Alexandrtnum jo. i. X, 

Tbymum inodorum >Sjf.f. 

Trachelium. Vtde Campanulafoliisfubretundit. 

Tragopogon foltofinuato 129.1.1» 

Tragofogon tenuifitme laciniattim ib.ll. 

90.2.11. Trifolium montanum purpureum folie acuto crenatOj 

140.1.1. quo annitempore floreat, ib. & itbtnam repe- 

riattir ibid. 

Trifotium montanum purpurafcens folio obtufo crenato, 

ibid.U. 
Trifoltum montanum lupulinum, 140.1.111. ulinafcatur 

tbtd. 

Trifolium capitulejpumofo Uvi^ib.lV. quilus locisprove- 

niat ibid. 

Trifolium capitulofpumofo afpero majus, 140. i. V. ubi re- 

periatuT 140.2. 

Trifolium capitulo fpnmofo afpero mintu, 140. 2. Vl- ubi 

proveniat ibid. 

Trifoliiim capitulis Thymi,ib.VU. iibi nafcatur ib. 

Trtfolttim capitulo oblonge afpero 140.2.VUU 

Trifolium cochleatum folio minuto ebtufo fruiiu latiere 

tb. IX. 

Trifolium cochleatumpolycarpim,i4i.i. X. huicfimtle al- 

terum,ib. quomodo ab tnvicem differat ib. 

Trifolium cocbleatum echtnatum minus 141. i.XT. 

Trtfoliimfruiiu duro,fpints borrido,i4i.2.xn.uht legatur 

ibid. 

Trifolium foUiculis ceron£ fimilibus, ib.XlU. ubi prove- 

niat ibid. 

Trifoltumpeltatum Creticum,i42.i.XIV. alias Trifolium 

Crettcum odoratum ibid. 

Trifoliumjpinofum Creticum, I42.2.XV. aliasTrifoltum 

Jpinofum femper virens 143. t. 

Trtfoliumftellatum,i4S.i.xyi. quoannitempore &leco 

coUigatur ',xft "^^ '^"^' 

Trifolium globofojlo^ v?lWpifulo CS^opi rotundiore, 

14S.1.XV1:. quomenfe&quolocoproveniat ib. 

Trifoltum globofum repens 14J.2.XVUI. 

Trifolium faxattle Ijtrfutifiimum, ibid. Xix. iibi legatur 

tbtdem. 
Trifolinm alpinum flore magno radicedulci, 143 2- XX. 

qutbus locis nafcatur, ib. ejtis radixquofaporefit pra- 

dita iiid. 

Trifolium cerniculatum minus pilofum, i44'i.x^l- '^^' proveniat ibid. Trifol, corniculatumputefcens tcnuifiitnisfolijs, ib.:^xu. 

Trtfo- I N D 

Trifolium angujlifolium repens folliculis rotundis, 144- 

I.XXIII. 
Tfiplagoalpinafolio tblongo, 101.2. uhlocorumprove- 

mat 'l"<i- 

Titbymallus incanus hirfutus '/i-?- 1- 

TtthymalluifmlfuUexiguafol^sobtufts, ib.ii. ubire- 

periatur *^"^' 

rithvnallm exiguusfaxatilis, iss-i- »bi proveniat ib 

V. 

VAleriana palufiris major profunde laciniata,86.2 
i. in quo Valeriana vulgari conveniat ib. 
Valerianapdiuflris inodoraparum laciniata ib.iT- 

VMerinnaalpinaprms ibid^in. E X, 

Valerianaalpinafcrophutaria folio,S7.i.ir, ititjuocum 
Valeriana fylveflriconveniat ibid. 

Valerianaalpinaininor S7.2.V. 

Valerianaperegrinapurpured albave, ib. vi. in quo cuin 
Nardo montana conveniat.SS.i. vi. aliatValerianx 
Sicula,ibtd. item Valeriana Indica Imperati, 6" Nar- 
dus Cretica.tandem^ Tripolium ibid, 

Valeriana rubra atiguftifolia SS.2.yil. 

Verbafcumfoliji rotundisfioreblattari* 114.2, 

Verbenu nodiflora 12^.1, 

VeronicaalpinabeUidis feliohirfuta,ii6.t.l. ubi reperi- 
atur 116.2. 

yiciaonobrjchidisflore, 149.1, ubinamproveniat.ibi' 

I dem. F I N I S. 
j^.tn^. ^MMHllllikKd»^ \ I i i % \ I V r* /y / ^ \ f < •i\ » -J- h ■^ # '^i 


•^ij^'